Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jaki problem ? Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów Rzeszów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jaki problem ? Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów Rzeszów"— Zapis prezentacji:

1 jaki problem ? Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów
tel.: fax :

2 W skrajnych przypadkach, liczba firm w łańcuchu wyniosła około 600.
Izba Skarbowa w Rzeszowie Karuzele podatkowe VAT stanowią jedną z metod wyłudzania zwrotu podatku poprzez dokonanie szeregu faktycznych i pozornych transakcji, w których uczestniczy (w sposób świadomy albo nie) wiele podmiotów często powiązanych ze sobą kapitałowo lub osobowo. Poszczególnym uczestnikom procederu przypisane są precyzyjnie role, które mają odegrać – jeden z nich zwyczajnie nie wpłaca podatku VAT do Urzędu Skarbowego, a następnie znika. Istotą tego mechanizmu jest wykorzystanie faktu, iż dostawa towarów (eksport, WDT) objęta jest stawką VAT 0%. W skrajnych przypadkach, liczba firm w łańcuchu wyniosła około 600. W karuzelach wykorzystywana jest również procedura TAXFREE. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

3 TAX FREE Stanowisko organów podatkowych: I SA/Bk 3/15 z 22.04.2015 r.
Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Bk 3/15 z r. Stanowisko organów podatkowych: Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ w rzeczywistości nie nabyła towarów wyszczególnionych w tych dokumentach, ponieważ kontrahenci ujęci w fakturach nie dysponowali towarem (firmanctwo), ciąg sprzeczności w zeznaniach dostawców Spółki oraz analiza przepływów finansowych wskazują na to, że „ Spółka nie mogła działać nieświadomie. Niemniej nawet przyjmując tezę o braku świadomości Spółki stwierdzić należy, iż brak tej świadomości nie chroni podatnika przed pozbawieniem go prawa do odliczenia VAT. Podatnik musi wykazać należytą staranność w doborze kontrahentów…:” ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

4 Izba Skarbowa w Rzeszowie
Działalność oszustów zamieszanych w mechanizmy karuzelowe w podatku VAT przynosi budżetowi państwa ogromne straty. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

5 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1 35-959 Rzeszów
tel.: fax :

6 Izba Skarbowa w Rzeszowie
Nieprawidłowości - związane z TAX FREE - identyfikowane przez organy celne : wystawianie dokumentów TAX FREE in blanco, zawyżanie wartości towaru, niezgodność nazwy towaru wywożonego w procedurze TAX FREE oraz wymienionego na paragonie, nieobecność podróżnego na terenie RP w momencie sprzedaży. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

7 TAX FREE Pismo do sprzedawców Izba Skarbowa w Rzeszowie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w …… pragnie przypomnieć o obowiązkach podatników – sprzedawców, które wynikają ze stosowania szczególnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług – TAX FREE. Uregulowania prawne zawarte w rozdz. 6 dział XII „Procedury szczególne” ustawy o podatku od towarów i usług wskazują , że procedura TAX FREE może być stosowana jedynie w przypadku obrotu detalicznego ( pozbawionego aspektu handlowego). Zatem dokonując sprzedaży towarów podróżnym w ramach procedury TAX FREE sprzedawca winien zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość formalną i rzetelność wystawianych dokumentów tj: czy kupujący spełnia warunki do uznania go za podróżnego, tzn. posiada stałe miejsce zamieszkania poza terytorium UE, czy ilość, a w niektórych przypadkach rodzaj, sprzedawanych towarów nie świadczy o ich przeznaczeniu handlowym, czy częstotliwość dokonywania zakupów przez podróżnego, nie świadczy o handlowym przeznaczeniu zakupionych towarów, czy nazwy towarów podanych na paragonie fiskalnym są zgodne z nazwami wymienionymi na dokumencie TAX FREE, czy dokument TAX FREE jest wypełniony w sposób prawidłowy i kompletny oraz odzwierciedlający rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych .To oznacza, że niedopuszczalne jest wystawianie dokumentów niezawierających wszystkich elementów koniecznych (np. danych podróżnego) o raz wydawanie dokumentów in blanco. Rozliczając podatek VAT z uwzględnieniem procedury TAX FREE sprzedawca winien również zwrócić uwagę na: zachowanie terminu wywozu zakupionego towaru, czy dokument TAX FREE potwierdza sprzedaż na rzecz faktycznego nabywcy, który w rzeczywistości nabył towar, wywiózł go poza terytorium Wspólnoty, a następnie wystąpił o zwrot podatku i zwrot ten został dokonany. Szczególna procedura TAX FREE nie może być stosowana bez każdorazowej oceny przez sprzedawcę charakteru realizowanej transakcji, w tym w szczególności ilości i częstotliwości sprzedawanych towarów danemu nabywcy . W przypadku, gdy wywożone przez podróżnego towary ze względu na ilość mają charakter handlowy oraz spełniają warunki i kryteria określone w przepisach celnych w zakresie dotyczącymi eksportu towarów, dla wywozu tych towarów powinny być stosowane dokumenty określone przepisami celnymi, w tym dokument SAD. Wywóz takich towarów nie może być jednocześnie wywozem o charakterze turystycznym, poświadczonym na dokumencie stosowanym przy zwrocie podatku podróżnym. Aktualne orzecznictwo zarówno krajowe jak również Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje na ważną rolę sprzedawców w procedurze TAX FREE, którzy działając na rachunek państwa i w interesie skarbu państwa, winni dołożyć należytej staranności w tym obszarze.

8 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie Pismo Przedsiębiorców Miasta Przemyśla i okolic z r. Kto jest podróżnym – „jakimi kryteriami, konkretnie, należy się kierować wobec Podróżnych, aby móc ich uznać za detalistę”? „…jakie przepisy Dyrektywy 2006/112/WE, stanowią podstawę (wzór dla interpretacji i kształtu przepisów krajowych) do obowiązku badania przez Sprzedawcę ilości kupowanych towarów przez jednego Podróżnego, w określonym czasie?” „…na podstawie jakich przepisów prawnych Sprzedawca ma prawo odmowy zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu, jeśli posiada on podbity, oryginalny dokument TAX FREE?” „Na podstawie jakich przepisów prawnych, Sprzedawca ma prawo odmowy sprzedaży podróżnemu towarów, z tego powodu, że kupuje zbyt często?” ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

9 TAX FREE Art. 147 dyrektywy 2006/112
Izba Skarbowa w Rzeszowie Art. 147 dyrektywy 2006/112 Art. 48 rozporządzenia Rady (WE) 282/11 rozdział 6 działu XII ustawy o VAT (art ) rozporządzenia MF z r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji… (Dz.U ) rozporządzenie MF z r. W sprawie określenia wzorów… (tekst jednolity Dz.U ) rozporządzenie MF z r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów (Dz.U ) ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

10 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie Artykuł 147 1. W przypadku gdy dostawa towarów, o której mowa w art. 146 ust. 1 lit. b), dotyczy towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie po spełnieniu następujących warunków: a) podróżny nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty; b) towary zostaną przetransportowane poza terytorium Wspólnoty przed końcem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawa została dokonana; c) całkowita wartość dostawy, z VAT, przekracza kwotę 175 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej ustalaną raz w roku przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października ze skutkiem od 1 stycznia roku następnego. Państwa członkowskie mogą jednakże zwolnić dostawę, której całkowita wartość jest niższa od kwoty przewidzianej w akapicie pierwszym lit. c). 2. Do celów ust. 1 przez "podróżnego niemającego siedziby we Wspólnocie" rozumie się podróżnego, którego stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie znajduje się na terytorium Wspólnoty. W takim przypadku przez "stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu" rozumie się miejsce wskazane jako takie w paszporcie, dowodzie osobistym lub każdym innym dokumencie potwierdzającym tożsamość uznanym za ważny przez państwo członkowskie, na którego terytorium odbywa się dostawa. Dowód eksportu stanowi faktura lub inny zastępujący ją dokument potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wzory pieczęci, jakie stosuje w celu wydania potwierdzenia, o którym mowa w akapicie drugim. Komisja przekazuje te informacje organom podatkowym w pozostałych państwach członkowskich. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

11 TAX FREE Podróżny musi stale mieszkać poza UE
Izba Skarbowa w Rzeszowie Warunki otrzymania zwrotu Podróżny musi stale mieszkać poza UE Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub inne go dokumentu stwierdzającego tożsamość – art ustawy ITPP3/443-78/13/AT z , ITPP3/ /12/MD z r. → pełnomocnik działający za podróżnego Podróżny musi zakupić towary u sprzedawcy, który – art ustawy: jest zarejestrowany jako podatnik prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku z co najmniej jednym podmiotem uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku podróżnym (jeżeli sam nie dokonuje tego zwrotu – art ustawy) Podróżny musi dysponować dokumentem wystawionym przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził wywóz towarów (+ paragon) – ar ustawy ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

12 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie Warunki otrzymania zwrotu cd. Minimalna wartość (wraz z VAT) zakupów towarów dokonywanych przez podróżnego: 200 zł - § 1 rozporządzenia MF z r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów… art. 48 rozporządzenia rady (WE)282/11 – w celu określania czy ustalony próg został przekroczony obliczenia dokonuje się na podstawie wartości faktury. Łączną wartość kilku towarów można zastosować jedynie w przypadku, gdy wszystkie te towary ujęte są na tej samej fakturze wystawionej dla tego samego nabywcy przez tego samego podatnika dostarczającego towary. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

13 TAX FREE Towary muszą być wywiezione:
Izba Skarbowa w Rzeszowie Warunki otrzymania zwrotu cd. Towary muszą być wywiezione: w bagażu osobistym podróżnego – art ustawy Bagaż osobisty to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, ze bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz – art ustawy. w stanie nienaruszonym – art ustawy nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu – art ustawy ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

14 TAX FREE Bagaż osobisty ≠ bagaż podręczny
Izba Skarbowa w Rzeszowie Bagaż osobisty podróżnego Bagaż osobisty ≠ bagaż podręczny ITPP2/ /12/MD z r. „…system zwrotu podatku podróżnym (…) dotyczy jedynie obrotu detalicznego, tj. takiego, który pozbawiony jest aspektu handlowego (…). Przesądza o tym nie tylko zastrzeżenie co do wywozu danego towaru w bagażu osobistym podróżnego, ale tez możliwość zastosowania odformalizowanego zgłoszenia celnego w ramach procedury wywozu – zgłoszenia ustnego. A zatem dostawa takiego rodzaju towaru (towarów) albo takiej ilości danego towaru (towarów), ze ich następcze wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej nie jest możliwe w bagażu osobistym podróżnego nie może korzystać z przedmiotowej procedury szczególnej. Dostawa i wywóz towarów, których ilość wskazuje na charakter inny niż detaliczny (prywatny, osobisty) winny podlegać zasadom ogólnym regulującym procedury eksportowe, czy to na gruncie podatku od towarów i usług, czy to na gruncie przepisów celnych(…). Maszyny rolnicze, czy też inny asortyment przeznaczony do produkcji rolnej w takich ilościach (hurtowych) nie może zostać uznany za rzeczy o charakterze osobistym lub mieszczące się w bagażu osobistym.” ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

15 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP4/ /15/EK z r. – dot. bagażu osobistego oraz obowiązków sprzedawcy Pytania wnioskodawcy Czy sprzedawca ma obowiązek wydać podróżnemu dokument TAX FREE, a po okazaniu potwierdzenia wywozu towarów ma obowiązek dokonać zwrotu VAT podróżnemu w przypadku, gdy ilość towaru zakupionego przez podróżnego mogłaby wskazywać na przeznaczenie handlowe zakupionego towaru? Czy sprzedawca ma obowiązek wydać podróżnemu dokument TAX FREE, a po okazaniu potwierdzenia wywozu towarów ma obowiązek dokonać zwrotu VAT podróżnemu w przypadku, gdy częstotliwość dokonywania zakupu przez podróżnego mogłaby wskazywać na przeznaczenie handlowe zakupionego towaru? Czy sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu VA T podróżnemu, który przedstawi dokument TAX FREE, na którym oprócz pieczęci potwierdzających wywóz towarów, znajduje się dodatkowa adnotacja urzędnika celnego: „ilość towaru wskazuje na przeznaczenie handlowe. Do decyzji urzędu skarbowego”? ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

16 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP4/ /15/EK z r. - dot. bagażu osobistego oraz obowiązków sprzedawcy Stanowisko wnioskodawcy Przepisy dotyczące procedury zwrotu podatku podróżnym nie regulują kwestii ani ilości ani częstotliwości sprzedaży towarów w systemie tax free na rzecz jednej osoby. Nie regulują również definicji bagażu osobistego (…). W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca spełni wymagania zawarte w art u.p.t.u, dokonując sprzedaży w punkcie oznaczonym znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku, ma obowiązek wydać podróżnemu dokument uprawniający do wywozu towaru w procedurze tax free, a po okazaniu potwierdzenia wywozu towaru w bagażu podróżnego ma obowiązek zwrócić podróżnemu podatek VAT. Nie ma bowiem podstaw prawnych ,aby we własnym zakresie badać i na podstawie subiektywnych osadów odmówić realizacji prawa podróżnego do zwrotu VAT, nawet w przypadku jeżeli ilość towaru lub częstotliwość sprzedaży towarów oferowanych w punkcie oznaczonym znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku na rzecz konkretnej osoby, zwłaszcza, że takie działanie mogłoby być uznane za naruszenie praw konsumentów. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

17 TAX FREE Stanowisko wnioskodawcy
Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP4/ /15/EK z r. - dot. bagażu osobistego oraz obowiązków sprzedawcy Stanowisko wnioskodawcy Nie ma podstaw prawnych aby funkcjonariusze służby celnej dokonywali subiektywnych osadów i adnotacji na dokumentach urzędowych, a tym bardziej aby takie dodatkowe adnotacje mogły mieć wpływ na prawa i obowiązki podatników. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

18 TAX FREE Interpretacja indywidualna
Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP4/ /15/EK z r. - dot. bagażu osobistego oraz obowiązków sprzedawcy Interpretacja indywidualna bagaż osobisty Dokonując wykładni celowościowej pojęcia bagaż osobisty należy kierować się charakterem transakcji, tj. czy mają one charakter okazjonalny i czy ich przedmiotem są wyłącznie towary przeznaczone do własnego użytku podróżnego lub jego rodziny lub towary przeznaczone na prezenty, przy czym rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby nie wskazywała na wywóz w celu handlowym. Obowiązki sprzedawcy Sprzedawca powinien uzależnić dokonywanie sprzedaży towarów na rzecz danego podróżnego w systemie TAX FREE od ilości i częstotliwości dokonywania zakupów. Oznacza to zarazem, że w celu zastosowania dla wywożonych towarów, które wskazują na ich handlowe przeznaczenie, stawki 0%, sprzedawca nie powinien stosować procedury szczególnej, tylko stosować zasady ogólne dotyczące eksportu towarów. Tym samym sprzedawca nie powinien wydawać podróżnemu dokumentu TAX FREE. (podobnie w IBPP4/ /14/EK z r.) ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

19 TAX FREE Interpretacja indywidualna adnotacja celnika
Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP4/ /15/EK z r. dot. bagażu osobistego oraz obowiązków sprzedawcy Interpretacja indywidualna adnotacja celnika Adnotacja funkcjonariusza służby celnej na dokumencie TAX FREE wskazuje na charakter handlowy zakupu, a tym samym na brak charakteru osobistego bagażu podróżnego, w którym wywożone są towary nabyte u wnioskodawcy. Nabytych towarów nie cechuje przynależność do osoby podróżnego, świadcząca o tym, że towar jest przeznaczony na osobiste potrzeby podróżnego. Adnotacja taka pozbawia wnioskodawcę prawa dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym a tym samym prawa do zastosowania stawki podatku VAT 0% w stosunku do ww. dostawy towarów, dokonanej na rzecz podróżnego spoza terytorium UE. (podobnie w IBPP4/ /14 z r.) ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

20 TAX FREE Pytanie wnioskodawcy o interpretację:
Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Rz 403/15 z r. – cele osobiste/handlowe Pytanie wnioskodawcy o interpretację: czy sprzedawca ma obowiązek sprawdzać i uzależniać sprzedaż towarów na TAX FREE od ilości i częstotliwości sprzedawanych towarów na rzecz podróżnego Stanowisko wnioskodawcy: przepisy nie regulują kwestii ani ilości ani częstotliwości sprzedaży towarów w systemie TAX FREE na rzecz jednej osoby, dlatego sprzedawca nie ma obowiązku, o którym mowa w pytaniu Interpretacja indywidualna: Stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe (zarówno ilość, wielkość oraz częstotliwość przewożonych w bagażu osobistym podróżnego nie może wskazywać na ich przeznaczenie handlowe + analiza przepisów celnych). ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

21 TAX FREE WSA oddalił skargę:
Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Rz 403/15 z r. – cele osobiste/handlowe WSA oddalił skargę: Definicja bagażu osobistego wskazuje na ograniczenia ilościowe odnośnie przewożonego w tym bagażu towaru, który nie ma mieć przeznaczenia handlowego. Trudno też przyjąć, że ograniczenia ilościowe i wartościowe dotyczą tylko jednego przewozu. Częstotliwe przewożenie takiego towaru w tygodniu, miesiącu czy też dłuższym okresie czasu byłoby w rzeczywistości obejściem takiego ograniczenia i stanowiłoby ono już eksport, który podlega innym uregulowaniom. Skarga kasacyjna. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

22 TAX FREE Informuje naczelnika urzędu skarbowego na piśmie o:
Izba Skarbowa w Rzeszowie Obowiązki sprzedawcy – art ustawy Informuje naczelnika urzędu skarbowego na piśmie o: tym, że jest sprzedawca, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym, miejscu gdzie podróżni dokonujący u niego zakupów mogą odebrać podatek, tym, z kim ma zawartą umowę o zwrot podatku, Zapewnia podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, Oznacza punkt sprzedaży znakiem informującym podróżnych o zasadach zwrotu podatku w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Sprzedawca nie może być drobnym przedsiębiorcą – art ustawy ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

23 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie Podmioty dokonujące zwrotu Sprzedawca pod warunkiem, że jego obrót za poprzedni rok podatkowy przekroczył zł. W przypadku braku spełnienia tego warunku, sprzedawca może dokonać zwrotu, ale wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży dokonanej w roku podatkowym, w którym warunek był spełniony – art ustawy, dokonuje zwrotu jedynie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy – art ustawy. Podmiot uprawniony do dokonywania zwrotu na podstawie umów zawartych ze sprzedawcami. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

24 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie Warunki zastosowania stawki 0% - art. 129 ustawy Sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE. W przypadku, gdy podatnik otrzyma dokument ten po upływie terminu do złożenia rozliczenia, ale nie później niż 10 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów, może on dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokument ten otrzymał, Sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu podatku. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

25 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP4/ /14/EK z r. „...należy wskazać, że aby sprzedawca mógł w ogóle dokonać zwrotu podatku VAT musi najpierw prawidłowo wystawić dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy”. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

26 TAX FREE Warunki zastosowania stawki 0% - art. 129 ustawy
Izba Skarbowa w Rzeszowie Warunki zastosowania stawki 0% - art. 129 ustawy Sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE. W przypadku, gdy podatnik otrzyma dokument ten po upływie terminu do złożenia rozliczenia, ale nie później niż 10 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów, może on dokonać korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokument ten otrzymał, Sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu podatku. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

27 TAX FREE Pytanie wnioskodawcy
Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP2/ /14/IK z r. – dokument TAX FREE Pytanie wnioskodawcy Czy w sytuacji, gdy na dokumencie TAX FREE funkcjonariusz celny umieści adnotację: „przedstawiona ilość towaru sugeruje przeznaczenie handlowe. Decyzja o zwrocie podatku należy do właściwych organów podatkowych”, sprzedawca ma prawo zastosować stawkę 0 %? Stanowisko wnioskodawcy Sprzedawca ma prawo zastosować stawkę 0 %, ponieważ towar opuścił terytorium UE i sprzedawca w czasie określonym przepisami art ustawy otrzymał potwierdzenie wywozu towaru. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

28 TAX FREE Interpretacja indywidualna
Izba Skarbowa w Rzeszowie IBPP2/ /14/IK z r. – dokument TAX FREE Interpretacja indywidualna Stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Adnotacje urzędnika urzędu celnego wskazuje na charakter handlowy zakupu, a tym samym na brak charakteru osobistego bagażu podróżnego, w którym wywożone są towary nabyte u wnioskodawcy. Nabytych towarów nie cechuje przynależność do osoby podróżnego, świadcząca o tym, że towar ten jest przeznaczony na osobiste potrzeby podróżnego. Adnotacja taka pozbawia sprzedawcę prawa dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, a tym samym prawa do zastosowania stawki podatku VAT 0 %. ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

29 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie I FSK 1222/11 z r. – kiedy można zakwestionować stawkę 0%? Skoro w rozpatrywanej sprawie doszło do wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty przez nabywcę tego towaru, a podmiot wywożący towar przedstawił skarżącej spółce dowody potwierdzające ten fakt to należało poddać kontroli, czy w tym przypadku nie doszło do eksportu pośredniego. Powyższe nie oznacza, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości zweryfikowania, czy przedmiotowa transakcja nie miała na celu nadużycia prawa… ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

30 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie Organ bada czy przedmiotowa transakcja nie miała na celu nadużycia prawa „Podkreślić także należy, że w związku z zastosowaniem procedury tzw. eksportu detalicznego nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym wymaganie, aby sprzedawca przedsięwziął wszelkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, aby wykonywane przez niego czynności nie prowadziły do nadużyć.” ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

31 PL UK TAX FREE Znikający podatnik Kontrolowana spółka bufor TAX FREE
Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Bk 3/15 z r. – nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego PL UK Znikający podatnik bufor Kontrolowana spółka broker TAX FREE ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

32 TAX FREE Stanowisko organów podatkowych:
Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Bk 3/15 z r. Stanowisko organów podatkowych: Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ w rzeczywistości nie nabyła towarów wyszczególnionych w tych dokumentach, ponieważ kontrahenci ujęci w fakturach nie dysponowali towarem (firmanctwo), ciąg sprzeczności w zeznaniach dostawców Spółki oraz analiza przepływów finansowych wskazują na to, że „ Spółka nie mogła działać nieświadomie. Niemniej nawet przyjmując tezę o braku świadomości Spółki stwierdzić należy, iż brak tej świadomości nie chroni podatnika przed pozbawieniem go prawa do odliczenia VAT. Podatnik musi wykazać należytą staranność w doborze kontrahentów…:” ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

33 TAX FREE Stanowisko WSA:
Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Bk 3/15 z r. Stanowisko WSA: W sprawie organy podatkowe nie kwestionowały formalne poprawności dokonywanych czynności, przedmiotem badania były natomiast rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, Organy podatkowe udowodniły, że w sprawie doszło do uruchomienia przedsięwzięcia mającego na celu wyłudzenie z budżetu państwa zwrotu VAT, ponieważ: Podmioty uczestniczące w procederze nawiązywały kontakty w wyniku poleceń, tworzyły zamknięty krąg, działające w ramach ustalonego schematu, Podmioty uczestniczące w procederze nie zawierały pomiędzy sobą umów handlowych, mimo przeprowadzania transakcji handlowych na znaczne kwoty, Działalność tych podmiotów nie miała cech handlu, tj. konieczności poszukiwania towaru i klienta oraz gromadzenia zapasów, Podmioty te nie prowadziły aktywnej działalności reklamowej i marketingowej ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

34 TAX FREE Izba Skarbowa w Rzeszowie I SA/Bk 3/15 z r. Transakcje fakturowe odbywały się w tym samym dniu lub w odstępie kilkudniowym, a towar miał pozostawać w tym samym miejscu, Za szybkim przepływem faktur następował szybki przepływ środków pieniężnych, co miało uwiarygodnić dokonywane transakcje, Każdy podmiot w łańcuchu transakcji natychmiast po otrzymaniu środków pieniężnych dokonywał transferu na konto poprzednika, bądź na konto przez niego wskazane, niezależnie od określonego w fakturze terminu płatności, Każda transakcja fakturowa przebiegała według ustalonego zbliżonego schematu. Przeprowadzone transakcje pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procederze miały charakter sztuczny, ich celem było „zatarcie” pochodzenia towaru, wytworzenie pozorów, że wykazany na dowodach sprzedaży VAT został odprowadzony do budżetu państwa, a tym samym utrudnienie weryfikacji transakcji przez organy skarbowe. + test dobrej wiary u sprzedawcy stosującego TAX FREE ul. Geodetów 1 Rzeszów tel.: fax :

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów 1
Rzeszów tel.: fax :


Pobierz ppt "jaki problem ? Izba Skarbowa w Rzeszowie ul. Geodetów Rzeszów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google