Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe Należności licencyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Należności licencyjne."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe Należności licencyjne

2 Należności licencyjne Art.12 UM-OECD

3 Należności licencyjne Art.12 ust.2 UM-OECD Pojęcie Wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania: Wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego włącznie z filmami dla kin

4 Należności licencyjne Wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, Tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego Za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

5 Należności licencyjne Płatność za nabycie pełnej własności praw (np. znaku towarowego czy całości praw autorskich do dzieła literackiego) nie jest należnością licencyjną w rozumieniu art.12, lecz zyskiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art.7.

6 Należności licencyjne Płatności za udostępnienie know-how a płatności za świadczenie usług Pkt.11.3 i 11.4 Komentarza do art.12 Pojęcie know-how – pkt 11.1 Komentarza do art.12 Know how – przekazanie wiedzy Usługi towarzyszące – wykorzystanie umiejętności i wiedzy

7 Należności licencyjne Państwo XPaństwo Z spółka A udziela know-how spółka B wypłaca należności licencyjne pracownicy spółki A Świadczenie usługi usług

8 Należności licencyjne Kontrakty mieszane ( umowa franszyzy) Przekazanie wiedzy + pomoc techniczna

9 Należności licencyjne Programy komputerowe ( oprogramowanie) ma być traktowane jak utwór literacki, artystyczny czy naukowy, chyba że byłoby to sprzeczne z ustawodawstwem wewnętrznym

10 Należności licencyjne To czy dana płatność jest należnością –zależy od natury i zakresu praw, których dotyczy. Należność licencyjna - w związku z nabyciem części praw do programu komputerowego bez przeniesienia ich całości : Prawo do kopiowania, dystrybuowania kopii, jego modyfikowania,

11 Należności licencyjne Nie stanowi należności licencyjnej : Płatność za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do programu Płatność za korzystanie na własne potrzeby ( koncepcja end user) Płatność za nabycie egzemplarza programu z prawem do skopiowania na określoną liczbę stanowisk i za tzw. licencję sieciową Są to zyski przedsiębiorstw art. 7

12 Należności licencyjne Wynagrodzenie za udostępnienie programu do ściągnięcia drogą elektroniczną nie będzie stanowić należności licencyjnej tak długo, jak długo program jest ściągany i instalowany na własne potrzeby ściągającego. Jeżeli ściągający nabywa część praw autorskich, np. do reprodukcji, dystrybucji czy modyfikacji wynagrodzenie będzie należnością licencyjną.

13 Należności licencyjne Art.12 ust.1 Należności licencyjne powstające w umawiającym się państwie i wypłacone osobie uprawnionej (beneficial owner), mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie

14 Należności licencyjne Art.12 ust.3 UM-OECD Należności licencyjne a Zakład Pkt 21.1. Komentarza

15 Państwo X Państwo Y Spółka A (prawa, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne ) Spółka B (spółka wypłacająca Należności licencyjne) Zakład spółki A

16 Należności licencyjne Art.12 ust.4 Wypłata należności licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

17 Należności licencyjne Polskie umowy bilateralne – odstępstwo od zasady art.12 ust.1 UM-OECD

18 Przykład umowa polsko-holenderska Art.12 1. Należności licencyjne, powstające w umawiającym się państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 % kwoty brutto należności licencyjnych.

19 Należności licencyjne Jednakże w niektórych umowach prawo do opodatkowania niektórych rodzajów należności licencyjnych przysługuje tylko państwu rezydencji Umowy polsko-francuska, hiszpańska, norweska, kanadyjska

20 Umowa polsko-francuska Art.12 1. Należności licencyjne pochodzące z umawiającego się państwa wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie. 2. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy osoba pobierająca należności licencyjne jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty tych należności. 3. Bez względu na postanowienia ust.2 należności z praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma miejsce zamieszkania.

21 Umowa polsko-kanadyjska 1. Należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2. Jednakże należności te mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych należności. 3. Bez względu na postanowienia ustępu 2 należności licencyjne, przypadające z tytułu praw autorskich, oraz inne podobne należności mające związek z produkcją lub reprodukcją każdego dzieła literackiego, dramatycznego, muzycznego lub artystycznego (nie włączając jednak należności licencyjnych mających związek z filmami dla kin i dziełami zarejestrowanymi na filmie lub taśmie w celu wykorzystywania ich w telewizji), które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, która podlega tam obowiązkowi podatkowemu, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

22 Należności licencyjne Odstępstwo w polskich umowach bilateralnych dotyczące zakresu pojęcia należności licencyjne

23 Należności licencyjne Należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego,handlowego lub naukowego (np.należności leasingowe) np. Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Cypr – zawiera w definicji należności licencyjnych takie należności Francja, Luksemburg, - nie

24 Umowa polsko-holenderska 4. Określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

25 Umowa polsko-francuska 4. Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, do patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).

26 Należności licencyjne Polski rezydent podatkowy [PL] zamierza zawrzeć umowę leasingu urządzeń przemysłowych z firmą z Wielkiej Brytanii [UK] [UK] zbędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu rat leasingowych na rzecz podmiotu z Francji [FR] [PL] zostanie poinformowany o zawarciu ww. umowy pomiędzy [UK] a [FR] [PL] będzie otrzymywać faktury wystawione przez [UK] [PL] będzie wypłacać należność z tytułu rat leasingowych bezpośrednio na konto [FR] Ani [UK] ani[ FR] nie mają w Polsce zakładu.

27 Należności licencyjne (cd) Wielka Brytania Francja Polska FR UK PL LeasingCesja praw do wynagrodzenia Płatność

28 Należności licencyjne(cd) Czy [PL] powinien pobrać przy wypłacie należności leasingowych podatek u źródła, czy też należności te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce ?

29 Rozwiązanie Biorąc pod uwagę, iż [UK] nie jest faktycznym odbiorcą należności, [PL] nie jest uprawniony do stosowania postanowień UPO PL-UK Skoro faktycznym odbiorcą należności jest [FR], [PL] powinien zastosować postanowienia UPO PL-FR [PL] może nie pobierać podatku u źródła w Polsce od wypłaconych [FR] należności o ile:  [FR] nie posiada w Polsce zakładu  [PL] na moment dokonywania wypłaty należności posiadać będzie ważny certyfikat rezydencji podatkowej [FR] Efektem klauzuli beneficial owner jest w tym przypadku korzystniejsze rozliczenie transakcji (brak podatku u źródła na gruncie UPO PL-FR zamiast 10% podatku wynikającego z UPO PL-UK)

30 Należności licencyjne Stawki podatku u źródła przewidziane w umowach : 5 % lub 10 %

31 Należności licencyjne Przepisy krajowe : Stawka od należności licencyjnych wypłacanych nierezydentom - 20 % Uwaga : przepisy implementujące dyrektywy UE

32 Należności licencyjne Problem kwalifikacji opłat za oprogramowanie komputerowe jako należności licencyjnych Przykłady orzeczeń II FSK 276/08 - Wyrok NSA III SA 163/00 - Wyrok NSA

33 Należności licencyjne It should by noted that where a software payment is properly to be regarded as a royalty there may be difficulties in applying the copyright provisions of the Article to software payments since paragraph 2 requires that software be classified as a literary, artistic or scientific work. None of these categories seems entirely apt. The copyright laws of many countries deal with this problem by specifically classifying software as a literary or scientific work. For other countries treatment as a scientific work may be the most realistic approach. Countries for which it is not possible to attach software to any of those categories might be justified in adopting in their bilateral treaties an amended version of paragraph 2 which omits all references to the nature of the copyrights or refers specifically to software. Paragraph 13.1. of the OECD Commentary to Article 12.2.


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe Należności licencyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google