Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST” Prawne granice stanowienia aktów prawa miejscowego (uchwał podatkowych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST” Prawne granice stanowienia aktów prawa miejscowego (uchwał podatkowych)"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST” Prawne granice stanowienia aktów prawa miejscowego (uchwał podatkowych) w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych dr Piotr Stanisławiszyn Uniwersytet Opolski Wrocław, 05 – 06 listopada 2015 r.

2 Analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych w aspekcie samodzielności JST w zakresie uchwał podatkowych dotycząca zagadnień (granic): retroaktywności czasookresu obowiązywania zakresu oraz rodzaju zwolnień podatkowych stawek podatkowych upoważnienia ustawowego Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

3 Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2015 r. sygn. akt II FSK 155/13 Retroaktywna moc działania uchwał rady gminy, na mocy której odbierane są przyznane wcześniej zwolnienia z podatku od nieruchomości. Norma prawna retroaktywnie działająca. Uchwalenie przez radę gminy uchwały, na mocy której odbierane są z mocą wsteczną uprawnienia do przyznanego wcześniej zwolnienia z podatku od nieruchomości, które zostało przyznane przez radę gminy w sposób niezgodny z prawem, nie narusza konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

4 Wyrok NSA z dnia 25 października 2013 r. sygn. akt II FSK 2772/11 Wprowadzenie przez radę gminy bardziej szczegółowego przedmiotu opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Jeżeli art. 5 ust. 1-4 i art. 20 a) u.p.o.l. nie wprowadzają zakazu uchwalenia przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego - to tym samym nie wprowadzają one zakazu wyodrębnienia w trakcie roku podatkowego z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania nowego, bardziej szczegółowego przedmiotu opodatkowania. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

5 Wyrok WSA w Opolu z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt I SA/Op 331/12 Obowiązek urzędowego ogłoszenia uchwały określającej stawki podatku od nieruchomości. Urzędowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest jednym z istotnych elementów systemu zapewniającego jawność norm prawnych w społeczeństwie, a co za tym idzie, służy zapewnieniu zasady praworządności. Treść aktu normatywnego określającego obowiązek podatkowy musi być powszechnie dostępna, wówczas podatnicy mają rzeczywistą możliwość spełnienia ciążącego na nich obowiązku przestrzegania tego prawa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość nadania aktowi prawa miejscowego wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

6 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA Po/865/13 Uprawnienie dla rad gmin wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Skoro w powszechnie stosownym w obrocie gospodarczym rozróżnia się działalność handlową i działalność usługową, jako odrębne rodzaje działalności, a uchwała rady miejskiej, zwalniająca z podatku od nieruchomości nowo pobudowane budynki służące do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, interpretowana jest w zaskarżonej decyzji ten sposób, że nie dotyczy działalności handlowej, to taką interpretację należy uznać za uprawnioną. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

7 Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2014 r. sygn. akt II FSK 3021/12 Wprowadzenie nowej stawki opodatkowania przez gminę. Skoro w zaskarżonej uchwale zdecydowano się na zlikwidowanie preferencji podatkowej dla określonego rodzaju budowli to nie może być mowy o naruszeniu zasady równości wobec prawa. Wprowadzona 2% stawka ma zastosowanie do wszystkich budowli znajdujących się na terenie gminy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

8 Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1574/12 Uprawnienie rady gminy do wprowadzenia zwolnień podatkowych o charakterze zwolnień przedmiotowych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyraźnie zezwala radzie gminy jedynie na wprowadzenie zwolnień przedmiotowych. Dlatego zakaz uchwalania zwolnień o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowych jest oczywisty. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

9 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 15 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Ke 195/14 Zamieszczenie zapisu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wzorze informacji i deklaracji podatkowej. Brak jest podstaw prawnych (upoważnienia ustawowego) do zawarcia we wzorach informacji i deklaracji podatkowych zapisu dotyczącego odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”

10 Dziękuję za uwagę Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST”


Pobierz ppt "Ogólnopolska Konferencja Naukowa „PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST” Prawne granice stanowienia aktów prawa miejscowego (uchwał podatkowych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google