Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Jadwiga Omiotek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Jadwiga Omiotek"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Jadwiga Omiotek
CYBERPRZEMOC Opracowała: Jadwiga Omiotek

2 Wstęp Poważne zagrożenia dla młodych internautów zazwyczaj kojarzone są z problemem pedofilii lub innymi formami działań dorosłych przeciwko dzieciom. Kwestie te niestety nie tracą na aktualności, jednak w ostatnim czasie równie poważnym zagrożeniem dla najmłodszych staje się przemoc rówieśnicza. Dzieję się tak, ponieważ zarówno dzieci i młodzież mają większy dostęp do nowych mediów z coraz szerszą gamą możliwości. Problem określany w Polsce terminem Cyberprzemocy zauważony został zaledwie kilka lat temu, jednak bardzo szybko został uznany za istotną kwestię społeczną, której trzeba przeciwdziałać.

3 Czym jest Cyberprzemoc
  Cyberprzemoc ( ang.cyberbulling) to inaczej przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.

4 Cyberprzemoc pojawiła się na przełomie XX i XXI wieku.
W Polsce o problemie przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych zrobiło się głośno wraz z historią gdańskiej gimnazjalistki, która popełniła samobójstwo w efekcie przemocy doznanej ze strony rówieśników. W historii ważną rolę odegrało nagranie kamerą w telefonie komórkowym aktu krzywdzenia dziewczyny. Domniemywano, że groźba upublicznienia zarejestrowanego filmu przyczyniła się do tragicznego finału tej historii.

5 Formy Cyberprzemocy: Nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci Włamania na blog lub stronę internetową i zamieszczanie ośmieszających i upokarzających treści Groźby przy użyciu komunikatorów, telefonów Rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów Publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć Podszywanie się w Sieci pod rówieśników Rozsyłanie do znajomych informacji o ośmieszających treściach em, smsem

6 Do działań cyberprzemocy wykorzystywane są m.in.
poczta elektroniczna serwisy społecznościowe telefony komórkowe - serwisy SMS i MMS strony internetowe czaty - grupy dyskusyjne – blogi

7 wysoki poziom anonimowości sprawcy ,
Specyfika Cyberprzemocy: wysoki poziom anonimowości sprawcy , różnorodność form krzywdzenia, szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna dostępność, zasięg, stałe narażenie na atak ofiary niezależnie od miejsca i pory, trudności z usunięciem kompromitujących materiałów, zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, gdyż działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania, przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu,

8 Najczęstszymi ofiarami cyberprzemocy są koledzy lub koleżanki z klasy.
Kim są ofiary Cyberprzemocy? Najczęstszymi ofiarami cyberprzemocy są koledzy lub koleżanki z klasy. W niektórych przypadkach są to osoby niekontaktowe, często w takich sytuacjach – bezbronne. Jednak nie zawsze cyberprzemoc jest przejawem agresji czy nawet doprowadzenia do celowego ośmieszenia. Często powstaje na skutek żartu.

9 Sprawcy Cyberprzemocy
Przeprowadzone badania oraz dane policji wskazują, iż sprawca cyberprzemocy pochodzi zazwyczaj ze środowiska szkolnego lub bliższego otoczenia ofiary. Najczęściej sprawcy działają pod wpływem impulsu, nie zawsze chcąc celowo ośmieszyć daną osobę. Dzieci i młodzież często podejmują działania określane mianem cyberprzemocy nie mając świadomości możliwych konsekwencji.

10 Przyczyny Cyberprzemocy
U podstaw przyczyn cyberprzemocy leżą charakterystyczne cechy okresu dojrzewania, które w połączeniu ze specyfiką Sieci sprzyjają ujawnianiu się i eskalacji wrogich zachowań. Są to między innymi: Skłonność do prowokowania innych osób Przekraczanie granic zasad moralnych Niski poziom empatii w relacjach z innymi osobami Niezdolność przyjmowania perspektywy innych osób Brak refleksji nad własnym zachowaniem Chęć zaimponowania

11 Skutki Cyberprzemocy Cyberprzemoc często ma swoje źródło w przemocy rówieśniczej, względem osoby wyróżniającej się na tle całej grupy w sposób pozytywny lub też negatywny. - Dziecko prześladowane przez rówieśników jest osamotnione, czuje rozpacz, izoluje się od innych. Emocje dziecka mogą być źródłem myśli i prób samobójczych.

12 Ochrona przed Cyberprzemocą
rozmowy z dzieckiem o wszystkim, co je martwi, zwracanie uwagi, gdy dziecko sprawia wrażenie smutnego lub zakłopotanego, zapoznanie się z technologiami używanymi przez dzieci, pobudzanie dziecka do odpowiedzialności za swoje czyny, zachęcanie dziecka do używania tylko moderowanych czatów, przekonanie dziecka do pokazania wiadomości lub i o obraźliwej treści, przekonanie dziecka, aby nie wchodziło w dyskusję z atakującymi je osobami,

13

14 Odpowiedzialność prawna
W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy - Kodeks karny, uznająca cyberprzemoc jak i stalking w Polsce za czyn zabroniony. paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

15 Gdzie szukać pomocy ? Konsultanci Helpline.org. pl dostępni są pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100 oraz online na stronie - serwis, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści znalezionych w Internecie strona zajmująca się zwróceniem uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z Internetu


Pobierz ppt "Opracowała: Jadwiga Omiotek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google