Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES OBIEGU UMÓW RODZAJE OBIEGU UMOWY KOSZTOWE Umowy handlowe Umowy na media Porozumienia Ryczałty samochodowe UMOWY PŁACOWE Umowy zlecenia Umowy o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES OBIEGU UMÓW RODZAJE OBIEGU UMOWY KOSZTOWE Umowy handlowe Umowy na media Porozumienia Ryczałty samochodowe UMOWY PŁACOWE Umowy zlecenia Umowy o."— Zapis prezentacji:

1

2 PROCES OBIEGU UMÓW

3 RODZAJE OBIEGU UMOWY KOSZTOWE Umowy handlowe Umowy na media Porozumienia Ryczałty samochodowe UMOWY PŁACOWE Umowy zlecenia Umowy o dzieło UMOWY DOCHODOWE Umowa najmu Umowy dzierżawy

4 UMOWY KOSZTOWE

5 UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO

6 UMOWY DOCHODOWE

7 PROJEKT - UMOWA PROJEKT Brak wszystkich podpisów na umowie i wpływ do DBFO przed okresem obowiązywania umowy Opinia mecenasa Kontrasygnata Głównego Księgowego na umowie i zabezpieczenie środków na realizację umowy UMOWA Podpisana przez wszystkie strony lub Umowa dostarczona w okresie obowiązywania Brak opinii mecenasa Brak podpisu Głównego Księgowego na umowie - Zabezpieczenie środków na realizację umowy

8 PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE UMOWY Przygotowanie umowy zgodnie z wytycznymi miasta. Dostarczenie umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz regulaminami. Sprawdzenie poprawności i kompletności danych Dane adresowe, kontaktowe. Uzupełnienie wzorów umów o niezbędne informacje.

9 WYTYCZNE MIASTA DOTYCZĄCE ZAWIERANYCH UMÓW Data zawarcia i numer umowy Numer umowy powinien być wpisany przez placówkę lub kontrahenta. Strony umowy – określenie stron Pełna nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, imiona i nazwiska osób upoważnionych do zawarcia umowy, nr pełnomocnictwa. Podstawa zawarcia umowy Wskazanie właściwego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych np. „Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ze względu na wartość umowa nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.”

10 WYTYCZNE MIASTA DOTYCZĄCE ZAWIERANYCH UMÓW Przedmiot umowyWzajemne obowiązki stron Termin wykonania zadania określonego umową Wskazanie konkretnej daty wykonania oraz czasu trwania umowy. Wynagrodzenie W dniu dokonania transakcji, wartość przedmiotu umowy musi być określona w kwocie brutto należnej do zapłaty.

11 WYTYCZNE MIASTA DOTYCZĄCE ZAWIERANYCH UMÓW Wskazanie terminu i sposobu dokonania płatności Zapłata należności następuje przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie 21 dni od daty złożenia faktury/rachunku (nie dotyczy umów zlecenia i o dzieło). Pod koniec roku dopuszcza się krótsze terminy. Ponadto dopuszcza się: Możliwość krótszego terminu płatności faktur w przypadku umów na dostawę mediów (np. energia elektryczna, cieplna, woda) czy tez usług standardowych (np. telekomunikacyjne, pocztowe) Możliwość zapłaty w formie gotówkowej wyłącznie w zakresie umów zlecenia i o dzieło, gdzie zleceniobiorca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej Przy zamówieniach realizowanych w dłuższym okresie, dokonywanie częściowej zapłaty w zależności od wykonania określonego etapu prac potwierdzonych właściwym dokumentem przez zamawiającego Płatności w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych lub zadań wykonywanych etapowo, dokonywane zgodnie z harmonogramem wykonywanych prac stanowiącym załącznik do umowy. Formy rozwiązania umowyZmiany w umowie Tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12 WYTYCZNE MIASTA DOTYCZĄCE ZAWIERANYCH UMÓW (ewentualne) Kary umowne Zapisy o ewentualnych karach umownych za niewłaściwe wykonanie umowy, odstąpienie czy opóźnienie. Zapis o zgodzie na potrącenie kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia. W przypadku kar z tytułu zwłoki kary powinny być liczone „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Stosowanie obowiązujących procedur Zapisy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Określenie sposobu zlecania prac podwykonawcom W sytuacji angażowania do realizacji umowy podwykonawców należy określić sposób zawierania z nimi umów i ich rozliczania. Prawa autorskie W przypadku zawierania umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uwzględnić zapisy dotyczące przeniesienia własności egzemplarzy utworu i autorskich praw majątkowych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Ustalone zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zawierania umów z zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi: powinny być umieszczane zapisy zabezpieczające prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 UMOWY DOCHODOWE Wystawione faktury Odbiorca będzie płacił wynagrodzenie na rzecz sprzedawcy na podstawie otrzymanej faktury/rachunku wystawionej/wystawionego na (nazwa placówki zgodne z uchwałą powołującą jednostkę organizacyjną - statut)

14 PRZYJĘCIE UMOWY Umowy powinny być składane w pokoju nr 23 (zastępstwa pokój nr 13) Ewentualnie projekty umów mogą być przesyłane pocztą email na adres umowy@dbfotargowek.pl umowy@dbfotargowek.pl Wstępna weryfikacja Sprawdzenie kompletności umowy. Sprawdzenie w projektach czy jest klauzula jawności (brak = zwrot). W przypadku umowy prośba o sporządzenie aneksu do umowy z klauzulą jawności. Nadanie sygnatury umowy – wprowadzenie do rejestru obiegu umów (kompleksowa informacja o statusie obiegu umowy) Np. P99\UW\4\105\2013 Pierwsza sekcja: oznacza skrót placówki; Druga sekcja: rodzaj rejestru (UW- umowy wydatkowe, UZ – umowy zlecenia i o dzieło, UD – umowy dochodowe); Trzecia sekcja: miesiąc; Czwarta sekcja: liczbę porządkowa wszystkich umów w rejestrach; Piąta sekcja: rok

15 RADCA PRAWNY Opiniowanie jedynie projektów umówMecenas dokonując opinii może: Zaakceptować umowę Parafuje każdą kartkę umowy Stawia pieczątkę imienną oraz „Zaopiniowano pod względem formalno – prawnym” wraz z datą Zwrócić umowę do poprawki W celu przyspieszenia pracy mecenasów i uzyskania szybszej ponownej opinii - poprawiona umowa powinna zostać dostarczona do DBFO wraz z egzemplarzem na którym poprawki były nanoszone. Odrzucić umowę. Wycofano formę „Zaakceptowano z poprawkami”

16 CZAS REALIZACJI Wstępna weryfikacja Nadanie sygnatury Przekazanie umowy KANCELARIA – 1 DZIEŃ Opinie prawna w dniach przyjmowania mecenasa RADCA PRAWNY – 1 – 2 DNI Wyliczenie pochodnych DZIAŁ PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – 1 DZIEŃ 2 dni pracownik – wyliczenie i wypełnienie formatki zaangażowania, zaksięgowanie zaangażowania 1 dzień kierownik – weryfikacja formatki zaangażowania DZIAŁ PLANOWANIA I ANALIZ – 3 DNI Weryfikacja formatki zaangażowania Kontrasygnata umowy GŁÓWNY KSIĘGOWY – 3 DNI Umowy zlecenia i o dzieło: 8 - 10 dni roboczych Umowy kosztowe: 7 – 9 dni roboczych Umowy dochodowe: 3 dni RAZEM (jeśli umowa nie wymaga poprawek)

17 KLAUZULE JAWNOŚCI

18 UMOWY Z OSOBAMI FIZYCZNYMI UMOWY Z FIRMAMI, KTÓRE W NAZWIE MAJĄ IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ SPÓŁKI HANDLOWE PRZEDSIĘBIORCA (firma) – inny niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

19 KLAUZULE JAWNOŚCI

20

21 CENTRALNY REJESTR UMÓW

22 NOWOŚCI POWIADAMIANIE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ O ODBIORZE UMOWY ZWROT W CELU POPRAWY ZWROT W CELU UZUPEŁNIENIA PODPISÓW ZWROT UMOWY RAPORTY DOTYCZĄCE BRAKU KLAUZUL W UMOWACH WYDATKOWYCH RAPORTY DOTYCZĄCE BRAKU KLAUZUL W UMOWACH DOCHODOWYCH PO ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW i OPINI PRAWNEJ - ZWIĘKSZONY NACISK NA DOSTARCZENIE DO DBFO UMÓW PODPISANYCH PRZEZ WSZYSTKIE STRONY

23 KONIEC OBIEGU – DOSTARCZENIE PODPISANYCH UMÓW ZWIĘKSZONA UWAGA ZWRÓCONA NA DOSTARCZENIE DO DBFO UMÓW PODPISANYCH PRZEZ WSZYSTKIE STRONY UMOWY PO PRZEPROCESOWANIU UMOWY ORYGINAŁ UMOWY (który zostanie po zeskanowaniu zwrócony) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem NIEZBĘDNE DLA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI W CELU WERYFIKACJI ZGODNOŚCI UMOWY Z FAKTURĄ Ewentualnie można przesłać zeskanowaną umowę (w formacie PDF – jeden plik lub JPG)

24 POWIADAMIANIE EMAIL Możliwe statusy: DW: Kancelaria – do wydania DW: Zwrot do poprawienia DW: Zwrot do uzupełnienia podpisów

25 RAPORTY KLAUZUL Okresowe raporty klauzul dotyczące umów (wydatkowych) wprowadzanych do CRU Okresowe raporty klauzul dotyczące umów dochodowych

26 STRONA DBFO PO ZALOGOWANIU SIĘ NA STRONIE BĘDĄ DOSTĘPNE: SZABLONY UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO WZORCE PRZYKŁADOWYCH UMÓW WYDATKOWYCH WZORCE PRZYKŁADOWYCH UMÓW DOCHODOWYCH

27 OSOBY DO KONTAKTU

28


Pobierz ppt "PROCES OBIEGU UMÓW RODZAJE OBIEGU UMOWY KOSZTOWE Umowy handlowe Umowy na media Porozumienia Ryczałty samochodowe UMOWY PŁACOWE Umowy zlecenia Umowy o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google