Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE 27 marca 2015 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE 27 marca 2015 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE 27 marca 2015 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP

2 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP Za Wikipedią:
Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów). Za Słownikiem Języka Polskiego PWN: Uchwała - oficjalna decyzja organu państwowego, samorządu, organizacji społecznej lub zawodowej. Na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Uchwała, wyraz woli jakiegoś organu kolegialnego (np. sejmu, organizacji społecznej lub politycznej). Uchwała może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję. Treścią uchwały mogą być też akty normatywne stanowione w RP przez np. sejm, senat, rząd lub organy samorządu terytorialnego. Uchwałą jest zarówno ustawa, jak i rozporządzenie Rady Ministrów czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uchwały dzielą się na wykonawcze tzn. wydane na podstawie i w celu wykonania ustaw oraz samoistne, wydane na podstawie konstytucji (np. Regulamin Sejmu, Senatu). Do podjęcia uchwały wymagane jest na ogół kworum i odpowiednia większość głosów.

3 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP Ze Statutu ZNP:
Art.30. Uchwały władz i organów statutowych ZNP zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 ich członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosu uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. Art.32. Członkowie władz i organów statutowych ZNP wybierani są w głosowaniu tajnym, większością ponad 1/2 ważnie oddanych głosów. Wniosek: Każda decyzja, opinia czy inny akt woli wyrażony przez kolegialną władzę lub kolegialny organ statutowy (np. zarząd oddziału, prezydium zarządu, komisję rewizyjną itp.) podjęte w drodze głosowania są uchwałą, nawet jeśli w Statucie nie zostały tak wprost nazwane. Nie wszystkie uchwały wymagają sformalizowanego zapisu w formie odrębnego dokumentu, niektóre mogą być odnotowane w protokole na podstawie przeprowadzonego głosowania.

4 ZASADY KONSTRUKCJI UCHWAŁ
Uchwały rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się wyraz „UCHWAŁA” i nr uchwały, NAZWĘ ORGANU PODEJMUJĄCEGO UCHWAŁĘ, datę podjęcia uchwały oraz przedmiot uchwały. Nr uchwały stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale, wynikająca z kolejności jej podjęcia w ciągu danego roku kalendarzowego, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”. Datę uchwały poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”. UCHWAŁA Nr 1/2015 ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W …………………………. z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie …………………………………………………..…………….. Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego aktu prawnego, na podstawie którego jest ona wydawana. Działając na podstawie art. … Statutu ZNP Zarząd Oddziału ZNP w ………. postanawia co następuje: Podstawową jednostką redakcyjną uchwał jest paragraf. Paragraf dzieli się na ustępy, te zaś dzielą się na punkty. §1 1. …………………………………….. 2. ……………………………………. 1) ………………………… 2) ……………………….. §2 ……………………………………………

5 ZASADY KONSTRUKCJI UCHWAŁ
W uchwale zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie. W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………. . Uchwały w imieniu zarządu oddziału i jego prezydium podpisuje Prezes Oddziału. Za Zarząd Oddziału ZNP W przypadku, gdy uchwała dokonuje zmiany treści uchwały już podjętej, w treści uchwały zmieniającej podaje się tytuł uchwały zmienianej. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa wcześniej jest zmianą kolejną, podaje się również Nr uchwał, którymi uprzednio dokonano zmian. UCHWAŁA Nr 2/2015 ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W ………… z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/2014 z dnia 20 kwietnia 2014 r. w sprawie ………….. Miejsce publikacji uchwały, o ile nie zostało ono określone w treści uchwały, określa Prezes Oddziału. W Oddziale tworzy się rejestry uchwał: Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału. W rejestrach umieszcza się informacje obejmujące: nr uchwały, przedmiot uchwały, datę podjęcia uchwały, datę wejścia uchwały w życie, miejsce publikacji. Uchwały zamieszcza się jako załączniki do rejestru. REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W ……. Nr Przedmiot Data podjęcia Data wejścia w życie Miejsce publikacji 1/2015 2/2015

6 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP.
W sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia do ZNP pracownika, emeryta, rencisty lub osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne. Prezydium zarządu oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 7 ust. 4. W sprawie zastosowania środków oddziaływania w formie upomnienia lub nagany wobec członków ZNP w przypadku naruszenia przez nich postanowień Statutu. Zarząd Oddziału – większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów. Art. 14 ust. 1 i 4. W sprawie wykluczenia członka z ZNP w przypadku rażącego naruszania przez niego postanowień Statutu, a w szczególności działania na szkodę ZNP lub jego członków. Art. 14 ust. 2 i 4. W sprawie decyzji o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały w sprawie zastosowania upomnienia, nagany lub wykluczenia z ZNP. Art. 14 ust. 6. W sprawie utworzenia, rozwiązania lub połączenia ognisk. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 19 ust. 3.

7 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP.
W sprawie utworzenia lub rozwiązania grupy związkowej. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 20 ust. 2. W sprawie zwołania konferencji (zebrania) oddziału. Art. 26 ust. 3. W sprawie zwołania nadzwyczajnej konferencji (zebrania) oddziału. Art. 29 ust. 1 pkt 1. W sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia zebrania ogniska. Art. 29 ust. 1 pkt 2. W sprawie określenia liczby delegatów na konferencję oddziałową wybieranych na zebraniach ognisk i sekcji związkowych. Art. 33 ust. 3.

8 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP.
W sprawie zwołania zebrania międzyogniskowego, które wybiera wspólnych delegatów na konferencję oddziałową. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 34 ust. 1. W sprawie wyboru prezesa w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji. Zarząd Oddziału – w drodze wyborów tajnych spośród członków zarządu. Art. 38 ust. 2. W sprawie odwołania członka zarządu oddziału z pełnionej funkcji powierzonej przez zarząd oddziału w przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP. Art. 39 ust. 1. W sprawie zawieszenia prezesa ogniska do czasu zwołania posiedzenia zebrania ogniska w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie prezesa ogniska z pełnionej funkcji. Art. 39 ust. 5.

9 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP.
W sprawie ustalenia liczby członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 40 ust. 1. W sprawie wyboru pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału. Zarząd Oddziału – w drodze wyborów tajnych. Art. 40 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt 4. W sprawie składania odwołań do Prezydium Zarządu Głównego w sprawach organizacyjnych. Art. 57 ust. 1 pkt 3. Uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych i sprawozdań finansowych oddziału. Art. 57 ust. 1 pkt 5. W sprawie powołania sekcji związkowych. Art. 57 ust. 1 pkt 6.

10 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP.
W sprawie powołania sekcji zawodowych oraz komisji i zespołów działających w oddziale. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 7. W sprawie upoważnienia prezydium zarządu oddziału, sekretariat zarządu oddziału lub prezesa oddziału do wykonywania niektórych kompetencji Zarządu oddziału. Art. 57 ust. 3. W sprawie przekazania zarządowi ogniska niektórych ze swoich kompetencji. Art. 57 ust. 4. W sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania niektórych ze swoich kompetencji innemu zarządowi oddziału lub zarządowi okręgu.

11 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP.
W sprawie upoważnienia sekretariat zarządu oddziału lub poszczególnych jego członków do wykonywania niektórych kompetencji jego prezydium. Prezydium zarządu – oddziału zwykłą większością głosów. Art. 58 ust. 3. W sprawie ustalenia liczby członków zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej wybieranych przez konferencje (zebrania) sekcji związkowych. Zarząd Oddziału – oddziału zwykłą większością głosów. Art. 86 ust. 2 pkt 4. W sprawie ustalenia liczby pozostałych delegatów na konferencje (zebranie) oddziału wybieranych przez konferencje (zebrania) sekcji związkowych. Art. 86 ust. 2 pkt 5. W sprawie obniżenia wysokości składki emeryta, rencisty lub osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Zarząd Oddziału – oddziału zwykłą większością głosów (na wniosek sekcji emerytów i rencistów). Art. 95 ust. 3.


Pobierz ppt "SZKOLENIE 27 marca 2015 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google