Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane funkcje i możliwości arkusza kalkulacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane funkcje i możliwości arkusza kalkulacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane funkcje i możliwości arkusza kalkulacyjnego

2 1. Funkcja logiczna JEŻELI
2. Funkcje statystyczne 3. Funkcje matematyczne 4. Funkcje tekstowe 5. Wykresy funkcji trygonometrycznych 6. Funkcje daty i czasu 7. Korzystanie z filtrów

3 Funkcja logiczna jeżeli
Funkcja logiczna JEŻELI podaje jedną z dwóch możliwych wartości w zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony (PRAWDA), czy nie (FAŁSZ) Podstawowa postać funkcji JEŻELI jest następująca: JEŻELI(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz);

4 Ćwiczenie Otwórz plik Wyniki.xls. W kolumnie E umieść funkcję sumującą punkty uzyskane z obu egzaminów, a w kolumnie F – funkcję JEŻELI, która spowoduje wypisanie wyniku egzaminu: zdał, jeżeli dany uczeń uzyskał 75 punktów z obu egzaminów, nie zdał, jeśli uczeń nie uzyskał wystarczającej liczby punktów. Zadbaj o estetyczny wygląd tabeli. Dodatkowo zastosuj formatowanie warunkowe rozróżniając kolorystycznie komórki zawierające wartość zdał od komórek zawierających wartość nie zdał. (zaznaczamy kolumnę wybieramy z paska formatowanie warunkowe) Zapisz plik pod tą samą nazwą.

5 Stosowanie zagnieżdżonej funkcji jeżeli
Firma ubezpieczeniowa proponuje swoim klientom pięć wariantów ubezpieczenia – w zależności od wieku osoby ubezpieczonej. Poniżej 25 lat A <25;40) B <40;55) C <55;70) D >=70 E Napisz formułę przyporządkowującą poszczególnym klientom odpowiedni wariant ubezpieczenia.

6 Zadanie Otwórz plik Przykład2.xls. Wpisz do komórki D2 odpowiednią formułę i skopiuj ją do pozostałych komórek w kolumnie D.

7 Zadanie Otwórz plik Język angielski.xls. Podziel uczniów na grupy ćwiczeniowe według poniższego klucza. <80;100> zaawansowana <60;80) średniozaawansowana II <40;60) średniozaawansowana I <0;40) początkująca

8 Funkcje statystyczne Funkcja LICZ.JEŻELI (zakres; kryterium) oblicza w ilu komórkach z wybranego zakresu znajdują się wartości spełniające dane kryterium. Przykład Jeśli w komórkach A1:A30 znajdują się kolejne liczby od 1 do 30, w wyniku formuły =LICZ.JEŻELI(A1:A30 ; „<=10”) otrzymamy liczbę 10 (ponieważ w dziesięciu komórkach są wartości <= 10). Jeśli w komórkach B1:B50 znajdują się słowa TAK lub NIE, to formuła =LICZ.JEŻELI(B1:B50; „TAK”) obliczy w ilu komórkach jest umieszczony napis TAK.

9 Funkcje statystyczne Funkcja ILE.LICZB (zakres komórek) lub ILE.LICZB(wartość1; wartość2 …) oblicza ile komórek zawierających liczby jest na liście argumentów. Przykład W arkuszu na rysunku wartością formuły =ILE.LICZB(A1:A9) jest liczba 4.

10 Ćwiczenie Otwórz plik Liczby.xls. W tabeli przedstawiono wykaz godzin przepracowanych przez pracowników pewnej firmy w ciągu tygodnia oraz wykaz nieobecności pracowników firmy z podaniem przyczyny. Oblicz, ile dni poszczególni pracownicy przepracowali w ciągu tygodnia oraz ilu pracowników było obecnych każdego dnia.

11 Funkcje statystyczne Wartością funkcji ILE.NIEPUSTYCH(zakres komórek) lub ILE.NIEPUSTYCH(wartość1; wartość2; …) jest liczba komórek, które są niepuste. Przykład W arkuszu na rysunku wartością formuły =ILE.NIEPUSTYCH(A1:A9) jest liczba 6.

12 Ćwiczenie Otwórz plik Lista obecności.xls. W tabeli przedstawiono listę nieobecności pewnej klasy w ciągu tygodnia, z podaniem przyczyny. Oblicz ile dni byli nieobecni poszczególni uczniowie w ciągu tygodnia oraz ilu uczniów było obecnych każdego dnia.

13 Funkcje matematyczne Funkcja SUMA.JEŻELI sumuje wartości z komórek spełniających podane kryteria. Funkcja ma postać =SUMA.JEŻELI(zakres ; kryterium) lub SUMA.JEŻELI(zakres ; kryterium ; zakres sumowania).

14 Przykład W arkuszu przedstawionym na rysunku wartością formuły =SUMA.JEŻELI(A2:A10 ; „>8100” ; B2:B10) jest liczba

15 Ćwiczenie Otwórz plik koszty.xls. W komórce B25 utwórz formułę obliczającą łączne koszty uzyskania przychodów powyżej

16 Funkcja MODUŁ.LICZBY (liczba) oblicza wartość bezwzględną danej liczby (czyli wynikiem jest liczba bez znaku). Funkcja ZAOKR (liczba ; liczba cyfr) zaokrągla liczbę do podanej liczby cyfr po przecinku. Funkcja PI () podaje wartość liczby pi. z dokładnością do 15 miejsc po przecinku.

17 Ćwiczenie . Otwórz plik Pole i obwód.xls. Korzystając z funkcji PI(), przygotuj arkusz, w którym na podstawie podanego promienia obliczane będą pole i obwód koła. Zmodyfikuj arkusz tak, aby wartości pola i obwodu były podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18 Funkcja MOD(liczba; dzielnik) oblicza resztę z dzielenia liczby przez dzielnik.
Przykład wartością formuły =MOD(15 ; 3) jest liczba 0 wartością formuły =MOD(12 ; 7) jest liczba 5

19 Ćwiczenie Otwórz plik Podzielność.xls. W kolumnie C utwórz formułę sprawdzającą podzielność liczb z kolumny A przez sąsiadujące z nimi liczby w kolumnie B i wyświetlającą odpowiednie komunikaty: Liczba z kolumny A dzieli się przez liczbę z kolumny B lub nie.

20 Funkcja LOS() generuje liczbę losową większą od zera lub równą zeru i mniejszą od jeden (wartość funkcji zmienia się po każdym przeliczeniu arkusza, np, po zmianie zawartości jednej z komórek). Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) zaokrągla podaną liczbę w dół, do najbliższej liczby całkowitej (obcina część ułamkową).

21 Przykład Chcemy wygenerować losowo liczby z przedziału <1; 6>, które będą określały liczbę oczek, jaka wypadnie w stu rzutach sześcienną kostką do gry. Po umieszczeniu w stu wierszach kolumny A formuły =LOS() otrzymamy liczby losowe z przedziału <0; 1). Jeśli wynik pomnożymy przez 6, otrzymamy liczby z przedziału <0,6). Aby otrzymać wartości całkowite, musimy zastosować funkcję ZAOKR.DO.CAŁK, której argumentem będzie: LOS()*6. Do stu wierszy kolumny 6 wpiszemy formułę: =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*6). Jakie otrzymamy wyniki? Dlaczego ostatecznie formuła powinna mieć postać: =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*6)+1?

22 Ćwiczenie Uczniowie z każdej klasy w szkole pełnią dyżury. Kolejność była zawsze ustalana według zapisu w dzienniku, ale postanowiono to zmienić na wybór losowy. Otwórz plik Dyżury.xls. W kolumnie C umieść formułę generującą liczby losowe z przedziału <1; n> (n - liczba uczniów w danej klasie), wyznaczającą liczbę z listy porządkowej uczniów w poszczególnych klasach.

23 Funkcje tekstowe Wartością funkcji PRAWY(tekst;liczba_znaków) jest ciąg znaków o długości liczba_znaków wzięty z końca tekstu tekst. Pominięcie argumentu liczba_znaków oznacza, że jako jego wartość zostanie przyjęta liczba 1, czyli wynikiem funkcji bę­dzie ostatnia litera tekstu.

24 Ćwiczenie Otwórz plik Przymiotniki.xls - w tabeli zapisano przymiotniki rodzaju męskiego i żeńskiego. W komórce B2 wyświetl ostatnią literę danego wyrazu. W komórkach C2 i D2 utwórz formuły, które wyświetlą rodzaj przymiotników zapisanych w kolumnie A. Ćwiczenie rozwiąż dwoma sposobami: W komórce C2 umieść formułę wykorzystującą funkcję logiczną JEŻELI oraz wynik uzyskany w komórce B2. Skopiuj gotową formułę do pozostałych komórek w kolumnie C. W komórce D2 umieść formułę wykorzystującą funkcję logiczną JEŻELI, w której jako test logiczny umieść funkcję tekstową PRAWY, badającą ostatni znak tekstu w komórce A2. Jeśli będzie to „y", powinien być wyświetlany napis męski, w przeciwnym wypadku - napis żeński. Skopiuj gotową formułę do pozostałych komórek w kolumnie D.

25 Fragment.tekstu(tekst;numer_pierwszego_znaku ; ilość_znaków)
Stosowanie funkcji FRAGMENT.TEKSTU W komórce A1 umieszczono napis urządzenia mobilne. Formuła =FRAGMENT.TEKSTU(A1;12;7) wyświetli napis mobilne. Formuła =FRAGMENT.TEKSTU(A1;2;4) wyświetli napis rząd. Uwaga: Spacja również jest liczona jako znak.

26 Ćwiczenie W nowym arkuszu, w komórce A1 umieść napis drukarka laserowa. Wprowadź do komórki D1 formułę, która wyświetli w tej komórce napis druk, a do komórki E2- formułę, która wyświetli w niej napis las.

27 DŁ(tekst) – podaje liczbę znaków w tekście
Przykład zastosowania funkcji FRAGMENT.TEKSTU i DŁ Otwórz plik lmiona.xls (CD). W kolumnie B utwórz formułę, która wyświetli trzecią literę od końca każdego imienia zapisanego w kolumnie A.

28 Rysowanie wykresu funkcji sinus w przedziale od 0 do 360 stopni
W arkuszu kalkulacyjnym argumenty funkcji trygonometrycznych podaje się w radianach, a nie w stopniach. Chcemy narysować wykres funkcji w przedziale <0°; 360°>. W nowym arkuszu, w kolumnie A (zaczynając od komórki A2), wpisz argumenty funkcji w zadanych odstępach, np. od 0° do 360°, co 10° W kolumnie B wprowadź formuły przeliczające stopnie na radiany, np. =A2*PI()/180). W kolumnie C wprowadź formuły obliczające wartości funkcji dla zadanych parametrów, np. =SIN(B2). Wartości w kolumnach B i C można zaokrąglić, np. do dwóch miejsc po przecinku.

29 Zaznacz kolumny A i C oraz wybierz opcję tworzenia wykresów
Zaznacz kolumny A i C oraz wybierz opcję tworzenia wykresów. Jako typ wybierz wykres Punktowy - XY (punktowy). Dane z kolumny A posłużą jako opis osi X. Usuń z wykresu legendę (lub odznacz odpowiednią opcję w oknie tworzenia wykresu) - nie jest tu potrzebna. Umieść tytuł wykresu

30 Ćwiczenie Korzystając z poprzedniego przykładu, wykonaj za pomocą arkusza kalkulacyjnego wykres funkcji: f(x) = 2 sin x (w przedziale od 0 do 720 stopni).

31 Ćwiczenie Otwórz plik Funkcja Ilniowa1.xls. Przeanalizuj przedstawiony w pliku sposób tworzenia wykresu funkcji liniowej. Utwórz wykres funkcji liniowej: y = -7x-3.

32 Funkcje daty i czasu Aby wstawić do komórki bieżącą datę, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl +;. Aby wstawić do komórki bieżącą godzinę, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift + ;. Jeśli data lub godzina wstawione do komórki mają być aktualizowane, np. przy każdorazowym przeliczeniu arkusza, do ich wstawienia należy użyć funkcji DZIŚ lub TERAZ. Wartością tych funkcji są specjalne liczby, oznaczające odpowiednio bieżącą datę lub datę i czas. Jeśli przed wprowadzeniem funkcji w komórce ustawiony był format Ogólny, to wynik funkcji DZIŚ zostanie wyświetlony w postaci daty, a wynik funkcji TERAZ - w postaci daty i godziny.

33 Stosowanie funkcji DZIŚ
Aby obliczyć, ile dni upłynęło od dnia twoich narodzin, w arkuszu kalkulacyjnym w komórce A1 wpisz datę swoich urodzin w formacie rrrr-mm-dd. W komórce B1 wpisz formułę =DZIŚ()-A1 i naciśnij klawisz ENTER. Zmień formatowanie komórki na ogólne. Ćwiczenie 1. Korzystając z funkcji daty, oblicz w arkuszu: a. ile dni trwała II Wojna Światowa, b. ile dni upłynęło od zakończenia II Wojny Światowej. Wskazówka: Komórki, w których przeprowadzane będą obliczenia, powinny posiadać format Ogólny lub Liczba.

34

35 =ROK(B2)-ROK(A2) =(ROK(B5)-ROK(A5))*12+MIESIĄC(B5)-MIESIĄC(A5) =NETWORKDAYS(data początkowa; data końcowa)

36 Korzystanie z filtrów W tabeli ocen chcemy znaleźć nazwiska uczniów, którzy z fizyki i chemii otrzymali co najmniej piątki. Ręczne wykonanie takiej operacji przy dużej liczbie uczniów byłoby bardzo pracochłonne. Program Microsoft Excel oferuje funkcję, która ułatwi wykonanie tego typu zadania - filtry. W pliku Uczniowie1.xls zapisana jest tabela zawierająca fikcyjne nazwiska uczniów, ich oceny z poszczególnych przedmiotów oraz średnie tych ocen. 1. Zaznacz dowolną komórkę tabeli, np. B5. 2. Z menu Dane wybierz opcję filtrowania (Filtr/Autofiltr lub Filtruj). Obok tytułów kolumn pojawią się przyciski ze strzałkami .

37 Kliknięcie którejkolwiek ze strzałek powoduje rozwinięcie listy z możliwościami wyboru różnych kryteriów filtrowania oraz alfabetycznej listy wszystkich unikalnych wartości występujących w wybranej kolumnie tabeli Jeżeli chcemy wyświetlić tylko nazwiska uczniów, którzy mają szóstkę z matematyki, z rozwijalnej listy obok tytułu kolumny z ocenami z matematyki wybieramy 6. W naszym przykładzie wybieramy opcja Inne, Niestandardowe lub Filtry liczb. Dla kolumn Fizyka i Chemii w filtrze niestandardowym należy ustalić warunek Większe niż lub równe 5. 4. Po ustaleniu kryteriów wiersze, które ich nie spełniają, są ukrywane.

38 Uwagi: • Aby ponownie wyświetlić wszystkie wiersze, należy przy polach, dla których ustawione zostały filtry, zaznaczyć opcję wyświetlenia wszystkich wierszy lub opcję wyczyszczenia filtru. • Aby wyłączyć widok filtru, należy wybrać tę samą opcję, która włącza ten widok.

39 Ćwiczenie 1. W tabeli znajdującej się w pliku Uczniowie1.xls zastosuj filtr wyświetlający rekordy zawierające dane chłopców. Wskazówka: Imiona dziewcząt podane w ćwiczeniu kończą się literą a. Z rozwijanej listy znajdującej się obok pola Imię należy wybrać filtrowanie niestandardowe i ustawić kryterium nie kończy się na a.


Pobierz ppt "Wybrane funkcje i możliwości arkusza kalkulacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google