Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie

2 NASZA OFERTA EDUKACYJNA
SZKOŁA PODSTAWOWA (dwa etapy edukacyjne: I etap: kl. I - III, II etap: kl. IV- VI) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Autyzmem/ zespołem Aspergera- W NORMIE INTELEKTUALNEJ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ZET) GIMNAZJUM ( 3 lata nauki) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ZET) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY KIERUNKI: stolarz kucharz ogrodnik przygotowanie do pracy w gospodarstwie domowym

3 I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV- VI)
SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna Edukacja przyrodnicza Edukacja plastyczno- techniczna Edukacja muzyczna Język angielski Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Religia Zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV- VI) Język polski Matematyka Język angielski Historia Przyroda Informatyka Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne Religia Zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne

4 Praca dydaktyczno- wychowawcza w Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w realizowana jest w oparciu o: podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany dla każdego ucznia przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

5 Uczniowie klasy VI przystępują w II semestrze nauki do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczniowie otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich stopnia sprawności intelektualnej.

6 GIMNAZJUM dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
obejmuje trzyletni cykl kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe m.in.: matematyka, język polski, informatyka, historia, chemia, fizyka, biologia, geografia, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, religia językiem obowiązkowym jest język angielski uczniowie uczestniczą z zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych

7 Praca dydaktyczno- wychowawcza w Gimnazjum realizowana jest w oparciu o:
podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego W klasie trzeciej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do egzaminu gimnazjalnego składającego się z trzech części: humanistycznej matematyczno-przyrodniczej językowej (język angielski) Poprzez trzyletni okres nauki w Gimnazjum przygotowujemy uczniów do dokonania wyborów zawodowo - edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych i uzdolnień.

8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
uczniowie mają możliwość nabycia kwalifikacji w zawodzie: kucharz, ogrodnik i stolarz, nauka trwa trzy lata, uczniowie zdobywają wiadomości z przedmiotów ogólnych (język polski, język angielski, historia, geografia, fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, religia, wychowanie fizyczne) oraz przedmiotów zawodowych, szkoła prowadzi zajęcia praktyczne dla kucharzy oraz ogrodników, zajęcia praktyczne dla stolarzy odbywają się dwa razy w tygodniu w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, gdzie uczniowie są dowożeni szkolnym busem.

9 Praca dydaktyczno- wychowawcza w ZSZ realizowana jest w oparciu o:
podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany dla każdego ucznia przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Zasadnicza Szkoła Zawodowa kończy się egzaminem państwowym, uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, taki sam jak w szkole masowej (bez znaczenia, że ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną).

10 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę ich indywidualnych możliwości intelektualnych. Pracujemy nad zwiększaniem samodzielności i zaradności życiowej uczniów.

11 Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy:
oparte o podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopni umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy, dla każdego ucznia jest tworzony Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

12 Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
Edukacja i terapia uczniów jest realizowana w ramach takich przedmiotów jak: Przysposobienie do pracy - uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu: kucharstwa i cukiernictwa, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, elementy bukieciarstwa, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych, prace z zakresu szycia ręcznego, prace stolarskie, biurowe, pomoc innym osobom, hodowla zwierząt. Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia kształtujące kreatywność, Zajęcia sportowe, Wychowanie fizyczne, Religia Zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach. Kameralna atmosfera w szkole, klasy liczące 6 do 8 uczniów sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów.

13 ZESPOŁY EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNE
Uczęszczają do nich uczniowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Zajęcia w Zespołach Edukacyjno- Terapeutycznych: prowadzone są w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowane do możliwości każdego dziecka i urozmaicone zajęciami ruchowymi oraz muzyczno- tanecznymi, uprzyjemnione są m.in. uroczystościami, zabawami okolicznościowymi, różnorodnymi konkursami oraz wycieczkami krajoznawczymi.

14 Na każdym etapie edukacyjnym – w Szkole Podstawowej i Gimnazjum - prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku- treści programowe obejmują m.in.: samoobsługę, uspołecznienie, komunikowanie się, edukację polonistyczną i przyrodniczą oraz elementarne pojęcia matematyczne, muzyka z rytmiką – obejmuje wszystkie formy aktywności muzycznej, aby dać szansę każdemu uczniowi na rozwijanie umiejętności muzycznych, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, religia

15 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I TERAPEUTYCZNE
Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej na wszystkich etapach edukacji w naszej szkole i obejmują wszystkich uczących się w niej uczniów. Uwzględniają wskazania zawarte w orzeczeniach PPPP, specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Nasze zadania w tym zakresie, to: wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia niepełnosprawnego, przygotowanie do samodzielności społecznej, uczenie porozumiewania się z otoczeniem w dostępny mu sposób werbalny lub niewerbalny, wdrażanie do aktywności ruchowej i usprawniania kondycji fizycznej, stymulowanie zdolności muzycznych, plastycznych oraz sprawności manualnej, wyposażenie uczniów – stosownie do ich możliwości- w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

16 Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne prowadzone w naszym Ośrodku
Terapia Eeg Biofeedback Hipoterapia Terapia Metodą Tomatisa Logopedia Integracja Sensoryczna Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Sala Doświadczania Świata Dogoterapia Rehabilitacja Ruchowa Hydroterapia - zajęcia na basenie Gimnastyka korekcyjna Socjoterapia Muzykoterapia inne…

17 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Nasza szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wspieranie inicjatywy, kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie różnych rodzajów aktywności, m.in. – artystycznej, sportowej, poznawczej. W szkole działają koła: wokalno- muzyczne, taneczne, teatralne, sportowe, ekologiczne, informatyczne, kulinarne, plastyczne, fotograficzne. Nasza szkoła umożliwia uczniom udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, także na szczeblu pozaszkolnym – konkursy plastyczne, przeglądy teatralne,   zawody sportowe,   wycieczki,   udział w akcjach, projektach, itp.

18 PRACOWNIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W szkole znajdują się pracownie wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt, co umożliwia uczniom rozwój ich uzdolnień i predyspozycji rozwojowych: pracownia informatyczna – w której uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obsługi sprzętu komputerowego. pracownia ceramiczna- w której uczniowie tworzą z gliny proste przedmioty użytkowe, formy abstrakcyjne oraz przedmioty artystyczne własnego projektu. pracownia plastyczna- uczniowie rozwijają zdolności plastyczne, wrażliwość artystyczną, wyobraźnię twórczą. pracownia rękodzieła artystycznego- uczniowie wykonują różnorodne prace m.in.: tkanie na krośnie, tkanie igłą gobelinową na płótnie, tkanie w ramce, robótki ręczne na drutach i szydełku, haftowanie.

19 sala integracji sensorycznej
sala gimnastyczna - z obszernym zapleczem sportowym, w skład którego wchodzą między innymi stoły do tenisa stołowego, które umożliwiają uczniom doskonalenie własnych umiejętności gry na zajęciach sekcji Olimpiad Specjalnych w tej dyscyplinie sportu. siłownia- wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych m.in.: atlasy (wielofunkcyjne) jednostanowiskowe do ćwiczeń, stacjonarny rowerek treningowy. sala zabaw sala integracji sensorycznej sala doświadczania świata

20 ŚWIETLICA SZKOLNA Nasza świetlica w bezpiecznym i miłym otoczeniu zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

21 INTERNAT W internacie mogą mieszkać uczniowie (chłopcy i dziewczęta) naszej szkoły, którzy mieszkają poza terenem miasta Kętrzyn. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie wychowanków. Uczniowie mieszkają w 2-3 osobowych pokojach z łazienkami. Uczniowie podzieleni są na grupy wychowawcze (grupy chłopców i grupy dziewcząt). Każda z nich ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

22 Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana, przyjazna uczniom kadra pedagogiczna.
Wychowawcy starają się stworzyć wychowankom drugi dom, tak, aby w czasie pobytu w placówce mogli oni spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze, rozwijając swoje zainteresowania oraz przygotowywać się do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Po zajęciach szkolnych jest czas zarówno na naukę jak i wypoczynek oraz rozwijanie swoich zainteresowań. W każdej chwili wychowankowie mogą być odwiedzani przez rodziców.

23 W Internacie przygotowywane są różne imprezy oraz spotkania okolicznościowe, warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi.

24 KOMPETENCJE NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓW
Nasza kadra pedagogiczna to głównie nauczyciele dyplomowani z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, kształcąc się na studiach podyplomowych,  kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Rodzice są naszymi partnerami, aktywnie uczestniczą w procesie wychowania i edukacji swoich dzieci. Współtworzą tradycję szkolną, m.in. poprzez udział w uroczystościach, ważnych wydarzeniach szkolnych, a także w codziennej pracy. Więcej informacji na stronie: oraz pod numerem telefonu: (89) lub


Pobierz ppt "Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google