Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM ( 3 lata nauki) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Autyzmem/ zespołem Aspergera- W NORMIE INTELEKTUALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM ( 3 lata nauki) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Autyzmem/ zespołem Aspergera- W NORMIE INTELEKTUALNEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 GIMNAZJUM ( 3 lata nauki) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Autyzmem/ zespołem Aspergera- W NORMIE INTELEKTUALNEJ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ZET) SZKOŁA PODSTAWOWA (dwa etapy edukacyjne: I etap: kl. I - III, II etap: kl. IV- VI) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Autyzmem/ zespołem Aspergera- W NORMIE INTELEKTUALNEJ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (ZET) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY KIERUNKI:  stolarz  kucharz  ogrodnik  przygotowanie do pracy w gospodarstwie domowym

3 I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III) Edukacja polonistyczna Edukacja matematyczna Edukacja przyrodnicza Edukacja plastyczno- techniczna Edukacja muzyczna Język angielski Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne Religia Zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV- VI) Język polski Matematyka Język angielski Historia Przyroda Informatyka Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne Religia Zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne

4 Praca dydaktyczno- wychowawcza w Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w realizowana jest w oparciu o:  podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia  Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany dla każdego ucznia przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

5  Uczniowie klasy VI przystępują w II semestrze nauki do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych wiadomości i umiejętności.  Uczniowie otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich stopnia sprawności intelektualnej.

6  obejmuje trzyletni cykl kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe m.in.: matematyka, język polski, informatyka, historia, chemia, fizyka, biologia, geografia, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, religia  językiem obowiązkowym jest język angielski  uczniowie uczestniczą z zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych

7 W klasie trzeciej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do egzaminu gimnazjalnego składającego się z trzech części:  humanistycznej  matematyczno-przyrodniczej  językowej (język angielski) Poprzez trzyletni okres nauki w Gimnazjum przygotowujemy uczniów do dokonania wyborów zawodowo - edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych i uzdolnień. Praca dydaktyczno- wychowawcza w Gimnazjum realizowana jest w oparciu o:  podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia  Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

8  nauka trwa trzy lata, uczniowie zdobywają wiadomości z przedmiotów ogólnych (język polski, język angielski, historia, geografia, fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, religia, wychowanie fizyczne) oraz przedmiotów zawodowych,  uczniowie mają możliwość nabycia kwalifikacji w zawodzie: kucharz, ogrodnik i stolarz,  szkoła prowadzi zajęcia praktyczne dla kucharzy oraz ogrodników, zajęcia praktyczne dla stolarzy odbywają się dwa razy w tygodniu w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, gdzie uczniowie są dowożeni szkolnym busem.

9 Zasadnicza Szkoła Zawodowa kończy się egzaminem państwowym, uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, taki sam jak w szkole masowej (bez znaczenia, że ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną). Praca dydaktyczno- wychowawcza w ZSZ realizowana jest w oparciu o:  podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia  Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowany dla każdego ucznia przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

10  Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej.  Celem szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę ich indywidualnych możliwości intelektualnych. Pracujemy nad zwiększaniem samodzielności i zaradności życiowej uczniów.

11  odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy,  dla każdego ucznia jest tworzony Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy:  oparte o podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopni umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

12  Funkcjonowanie osobiste i społeczne,  Zajęcia kształtujące kreatywność,  Zajęcia sportowe,  Wychowanie fizyczne,  Religia  Zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne.  Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach.  Kameralna atmosfera w szkole, klasy liczące 6 do 8 uczniów sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów. Edukacja i terapia uczniów jest realizowana w ramach takich przedmiotów jak:  Przysposobienie do pracy - uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu: kucharstwa i cukiernictwa, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, elementy bukieciarstwa, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych, prace z zakresu szycia ręcznego, prace stolarskie, biurowe, pomoc innym osobom, hodowla zwierząt.

13 Uczęszczają do nich uczniowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Zajęcia w Zespołach Edukacyjno- Terapeutycznych:  prowadzone są w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia przez zespół specjalistów na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  dostosowane do możliwości każdego dziecka i urozmaicone zajęciami ruchowymi oraz muzyczno- tanecznymi, uprzyjemnione są m.in. uroczystościami, zabawami okolicznościowymi, różnorodnymi konkursami oraz wycieczkami krajoznawczymi.

14 Na każdym etapie edukacyjnym – w Szkole Podstawowej i Gimnazjum - prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:  funkcjonowanie w środowisku- treści programowe obejmują m.in.: samoobsługę, uspołecznienie, komunikowanie się, edukację polonistyczną i przyrodniczą oraz elementarne pojęcia matematyczne,  muzyka z rytmiką – obejmuje wszystkie formy aktywności muzycznej, aby dać szansę każdemu uczniowi na rozwijanie umiejętności muzycznych,  plastyka,  technika,  wychowanie fizyczne,  religia

15 Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej na wszystkich etapach edukacji w naszej szkole i obejmują wszystkich uczących się w niej uczniów.  Uwzględniają wskazania zawarte w orzeczeniach PPPP, specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Nasze zadania w tym zakresie, to:  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia niepełnosprawnego,  przygotowanie do samodzielności społecznej,  uczenie porozumiewania się z otoczeniem w dostępny mu sposób werbalny lub niewerbalny,  wdrażanie do aktywności ruchowej i usprawniania kondycji fizycznej,  stymulowanie zdolności muzycznych, plastycznych oraz sprawności manualnej,  wyposażenie uczniów – stosownie do ich możliwości- w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

16  Terapia Eeg Biofeedback  Sala Doświadczania Świata  Hydroterapia - zajęcia na basenie  Integracja Sensoryczna  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  Dogoterapia  Hipoterapia  Rehabilitacja Ruchowa  Logopedia  Terapia Metodą Tomatisa  Gimnastyka korekcyjna  Socjoterapia  inne…  Muzykoterapia

17  Nasza szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu wspieranie inicjatywy, kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie różnych rodzajów aktywności, m.in. – artystycznej, sportowej, poznawczej.  W szkole działają koła: wokalno- muzyczne, taneczne, teatralne, sportowe, ekologiczne, informatyczne, kulinarne, plastyczne, fotograficzne.  Nasza szkoła umożliwia uczniom udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, także na szczeblu pozaszkolnym – konkursy plastyczne, przeglądy teatralne, zawody sportowe, wycieczki, udział w akcjach, projektach, itp.

18 W szkole znajdują się pracownie wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt, co umożliwia uczniom rozwój ich uzdolnień i predyspozycji rozwojowych:  pracownia informatyczna – w której uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu obsługi sprzętu komputerowego.  pracownia ceramiczna- w której uczniowie tworzą z gliny proste przedmioty użytkowe, formy abstrakcyjne oraz przedmioty artystyczne własnego projektu.  pracownia plastyczna- uczniowie rozwijają zdolności plastyczne, wrażliwość artystyczną, wyobraźnię twórczą.  pracownia rękodzieła artystycznego- uczniowie wykonują różnorodne prace m.in.: tkanie na krośnie, tkanie igłą gobelinową na płótnie, tkanie w ramce, robótki ręczne na drutach i szydełku, haftowanie.

19  sala gimnastyczna - z obszernym zapleczem sportowym, w skład którego wchodzą między innymi stoły do tenisa stołowego, które umożliwiają uczniom doskonalenie własnych umiejętności gry na zajęciach sekcji Olimpiad Specjalnych w tej dyscyplinie sportu.  siłownia- wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych m.in.: atlasy (wielofunkcyjne) jednostanowiskowe do ćwiczeń, stacjonarny rowerek treningowy.  sala zabaw  sala integracji sensorycznej  sala doświadczania świata

20  Nasza świetlica w bezpiecznym i miłym otoczeniu zapewnia opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich.  Staramy się aby czas spędzony w świetlicy także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.  Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

21  W internacie mogą mieszkać uczniowie (chłopcy i dziewczęta) naszej szkoły, którzy mieszkają poza terenem miasta Kętrzyn.  Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie wychowanków.  Uczniowie mieszkają w 2-3 osobowych pokojach z łazienkami.  Uczniowie podzieleni są na grupy wychowawcze (grupy chłopców i grupy dziewcząt). Każda z nich ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

22  W każdej chwili wychowankowie mogą być odwiedzani przez rodziców.  Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana, przyjazna uczniom kadra pedagogiczna.  Wychowawcy starają się stworzyć wychowankom drugi dom, tak, aby w czasie pobytu w placówce mogli oni spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze, rozwijając swoje zainteresowania oraz przygotowywać się do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości.  Po zajęciach szkolnych jest czas zarówno na naukę jak i wypoczynek oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

23 W Internacie przygotowywane są różne imprezy oraz spotkania okolicznościowe, warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi.

24 Więcej informacji na stronie: www.soswketrzyn.edupage.orgwww.soswketrzyn.edupage.org oraz pod numerem telefonu: (89)751-23-55 lub 509-117-135  Nasza kadra pedagogiczna to głównie nauczyciele dyplomowani z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.  Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, kształcąc się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.  Rodzice są naszymi partnerami, aktywnie uczestniczą w procesie wychowania i edukacji swoich dzieci. Współtworzą tradycję szkolną, m.in. poprzez udział w uroczystościach, ważnych wydarzeniach szkolnych, a także w codziennej pracy.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM ( 3 lata nauki) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Autyzmem/ zespołem Aspergera- W NORMIE INTELEKTUALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google