Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH"— Zapis prezentacji:

1 PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH

2 Podział map górniczych:
1.    mapy powierzchni 2.    mapy wyrobisk górniczych 3.    mapy geologiczne

3 Każda z wymienionych map dzieli się na:
a)    mapy podstawowe b)   przeglądowe c)    specjalne

4 Mapy powierzchni a) podstawowe sytuacyjno – wysokościowe4
b)   przeglądowe mapy sytuacyjno wysokościowe c)   specjalne obszaru górniczego okręgu przemysłowego terenu przemysłowego zakładu górniczego dróg transportowych sieci energetycznych sieci wodno- kanalizacyjnych zbiorników wodnych zwałów i hałd obserwacji ruchu terenu zagospodarowania terenu ewidencji gruntów ( katastralne) filarów ochronnych

5 mapy wyrobisk górniczych
a)   podstawowe mapy wyrobisk górniczych ( pokładu, warstwy, żyły itp.) b)   przeglądowe mapy wyrobisk górniczych w złożu mapy wyrobisk poziomu wydobywczego

6 a) mapy specjalne przestrzenne wyrobisk górniczych przewietrzania
przeciwpożarowe podziemnych zbiorników wodnych tąpań transportu podziemnego podziemnej sieci energetycznej odwadniania podsadzania oddziałowe

7 mapy geologiczne a) podstawowe b) przeglądowe
mapy przekrojów geologicznych mapy profili otworów wiertniczych mapy profili wyrobisk górniczych b)   przeglądowe

8 a) mapy specjalne mapy geologiczne odkryte mapy geologiczne zakryte
mapy otworów wiertniczych mapy strukturalno – tektoniczne mapy hydrogeologiczne mapy geofizyczne mapy petrograficzne mapy stratygraficzno – litologiczne mapy geochemiczne mapy hydrochemiczne mapy geologiczno – złożowe mapy jakości złóż mapy opróbowania złóż mapy gazowości złoża mapy stropu lub spągu złoża mapy nadkładu złóż mapy miąższości złóż mapy zasobów złóż mapy wydajności złóż mapy strat złóż mapy kliważu

9 Grupy map 1.    Mapy powierzchni – przedstawiają sytuację powierzchni, o treści dostosowanej do potrzeb górnictwa. 2.    Mapy wyrobisk górniczych – przedstawiają sytuację wyrobisk górniczych oraz elementy geologiczne i inne elementy górnicze związane z prowadzeniem robót górniczych, a ponadto w poszczególnych przypadkach, również sytuacje powierzchni 3.    Mapy geologiczne – przedstawiają sytuacje geologiczne dla potrzeb górnictwa

10 Zespoły map a)   Mapy podstawowe – sporządza się bezpośrednio na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów. Mapy te stanowią źródłowy materiał kartograficzny dla opracowania map przeglądowych i map specjalnych b)  Mapy przeglądowe – są pochodnymi map podstawowych sporządzanymi przez reprodukcję tych map lub pomniejszenia c)   Mapy specjalne – są to kopie map podstawowych lub przeglądowych, uzupełnione szczegółami o specjalnym znaczeniu dla ruchu zakładu górniczego

11 Skale map górniczych a)    mapy podstawowe – sporządza się w skali 1:1000 ( 1:500, 1:2000) b)    mapy przeglądowe i specjalne – sporządza się w skalach 1:500, 1:1000,1:2000,1:5000, 1: w zależności od treści i celu sporządzania map. c)     mapy profilów - sporządza się w skalach 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1: 250

12 Mapy wyrobisk górniczych
Na mapach tych nanosi się wszystkie szczegóły dotyczące stanu wyrobisk w danym pokładzie, jak również wszystkie szczegóły budowy złoża dotyczące danego pokładu. Przekopy udostępniające dany pokład oznacza się liniami kreskowanymi. Powierzchnie wyeksploatowane zakreśla się cienkimi kreskami , przy czym w zależności czy eksploatacja prowadzona była z zawałem stropu, czy z zastosowaniem podsadzki. Do zakreślenia wyeksploatowanych powierzchni używa się określonych znaków ustalonych dla danego rodzaju podsadzki

13 Na mapach pokładowych uwidacznia się miedzy innymi:
a.     zaburzenia tektoniczne b.    grubości pokładu c.     strefy niebezpieczne d.    położenie tam wodnych e.    wychodnie pokładu f.       filary bezpieczeństwa pod warstwami nadkładowymi g.    punkty pomiarowe Mapy pokładowe sporządza się osobno dla każdego pokładu

14 Mapy geologiczne Przekroje geologiczne – obraz złoża jaki otrzymamy przecinając go płaszczyzną pionową wzdłuż pewnej określonej linii

15 Przekrój geologiczny

16 Profile otworów wiertniczych - sporządza się na podstawie danych uzyskanych przy wierceniu otworów ( na podstawie rdzeni wiertniczych

17

18

19   Mapy przeglądowe Mapy przeglądowe – treścią map może być sytuacja przedstawiona na mapach podstawowych powierzchni wyrobisk górniczych lub geologicznych ujęta łącznie lub oddzielnie z ewentualnym pominięciem niektórych elementów, zależnie od celu, dla którego zostały sporządzone.

20 Mapy przeglądowe powierzchni przedstawiają elementy podstawowej mapy powierzchni z pominięciem osnowy geodezyjnej Mapy przeglądowe wyrobisk górniczych poziomu wydobywczego przedstawiają główne poziome wyrobiska na danym poziomie, a więc przekopy, chodniki główne prowadzone po rozciągłości pokładów, chodniki kierunkowe itp. Na mapach tych uwidocznione są również warstwy geologiczne stwierdzone przy prowadzeniu wyrobisk udostępniających, wszystkie większe zaburzenia tektoniczne.

21 Mapy przeglądowe geologiczne przedstawiają elementy podstawowych map geologicznych ewentualnym pominięciem niektórych szczegółów geologicznych

22 Mapy specjalne Mapy specjalne opracowane są dla ściśle określonych celów technicznych i gospodarczych. Mapa specjalna powierzchni obejmuje cały szereg map sporządzonych dla potrzeb związanych z zagospodarowaniem powierzchni ( mapa obszaru górniczego, mapa dróg transportowych itp.) Mapa specjalna wyrobisk górniczych to szereg map wyspecjalizowanych w określonym temacie.


Pobierz ppt "PODZIAŁ MAP GÓRNICZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google