Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFO: fundacjaoputw.pl Konsultacje społeczne definicji „organizacja senioralna”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFO: fundacjaoputw.pl Konsultacje społeczne definicji „organizacja senioralna”"— Zapis prezentacji:

1 INFO: www.fundacjaoputw.pl/ObywatelskiParlamentSeniorów e-mail:biuro@ fundacjaoputw.pl Konsultacje społeczne definicji „organizacja senioralna”

2 2 Ustawa o osobach starszych definiuje: ⇒ osoba starsza ⇒ polityka senioralna Brak jest definicji „organizacja senioralna”

3 3 Potrzeba zdefiniowania „organizacji senioralnej” 1.Cele ogólne –polityka senioralna, realizatorzy, konsultacje społeczne, programy senioralne, projekty grantowe, ASOS 2.Obywatelski Parlament Seniorów – reprezentatywność środowisk senioralnych

4 4 Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (art.3) definiuje: „organizacja pozarządowa” oraz w art.4 definiuje 33 dziedziny działalności pożytku publicznego, w tym:

5 5 Do osób starszych odnosi się: ⇒ p.10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ⇒ p.29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

6 6 Konstrukcja definicji organizacji senioralnej autorstwa prof. Janusza Szymborskiego we współpracy z Krystyną Lewkowicz

7 7 ORGANIZACJA SENIORALNA TO: "podmiot w rozumieniu art. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zrzeszający osoby, które ukończyły 60 rok życia, prowadzący działalność pożytku publicznego ukierunko- waną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb osób starszych".

8 8 Ważne etapy dotychczasowych Konsultacji: 1.Przyjęcie definicji „organizacji senioralnej” przez IV Ogólnopolską Konferencję UTW w Sejmie RP 2. Przyjęcie definicji przez KDS ds. UTW ( 38 UTW) 3. Publikacje w Panoramie UTW SGH 4. Konsultacje na stronie www.fundacjaoputw.pl

9 9 Do dyskusji na Posiedzenie Prezydium Czy dodatkowe kryteria są dla „innych organizacji senioralnych” czy dla wszystkich Propozycja stanowiska Prezydium: dodatkowe kryteria mają zastosowanie do „innych organizacji senioralnych.”

10 10 Dodatkowe kryteria do celów naboru do OPS (w przypadku przekroczenia ustalonych parytetów) 1. Cele statutowe ukierunkowane głownie na seniorów 2. Zasięg terytorialny- co najmniej regionalny 3. Liczba członków, min. 200 4. Okres funkcjonowania, np. min. 2 lata Kto będzie weryfikował w/w dokumenty, podejmował decyzje odmowne?

11 11 Parytety - Propozycje Prezydium OPS : a/ UTW ….% b/ PZERiI.…% c/ rady seniorów ( ok. 100) ….% d/ Koalicja na pomoc niesamodzielnym ( 500 organizacji ) oraz inne organizacje senioralne....%

12 Wszystkie informacje na www.fundacjaoputw.pl/www.fundacjaoputw.pl/ Obywatelski Parlament Seniorów Czekamy na Państwa opinie e-mail:biuro@fundacjaoputw.pl

13 13 MOTTO DZIAŁANIA NA 2016 ROK Każda osoba starsza ma prawo do godności, akceptacji, szczęścia i zdrowia. prof. Janusz Szymborski

14 14 INFO: Ważne bieżące wydarzenia 1.Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej przyjęła plan pracy i rozpoczęła posiedzenia plenarne 2.Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o osobach starszych będzie dopiero w kwietniu 3.ASOS 2016 będzie uruchomiony, zmiany w regulaminie 4.Stanowisko Prezydium w spr. definicji „Organizacja sen.” 5.Wizyta w MZ- OPS i OPUTW będą wspierały projekt MZ „bezpłatne leki dla 75+”

15 15 Wciąż brak jest decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Joanny Rafalskiej w spr. reaktywowania Rady ds. Polityki Senioralnej

16 16 Kto wystąpi o grant na potrzeby finansowania działalności OPS? Proszę o jednoznaczne deklaracje każdego z podmiotów reprezentowanych w Prezydium do protokołu z Posiedzenia OPS

17 17 Zgłoszono do planu pracy KPS na I p. 2016 r. 1. dyskusję, opinię KPS nt definicji organizacji senioralnej i podjęcie procesu legislacyjnego; 2/ zaopiniowanie i poparcie wniosku do Marszałka Sejmu w spr. finansowania prac OPS; 3/ przedstawienie na najbliższych posiedzeniach OPS programu MRPiPS w sprawach senioralnych; 4/ informacja w spr. dalszego funkcjonowania Rady ds Polityki Senioralnej, trybu naboru członków, planu pracy itp.

18 18 Spotkanie z Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem

19 19


Pobierz ppt "INFO: fundacjaoputw.pl Konsultacje społeczne definicji „organizacja senioralna”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google