Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja na temat sytuacji na rynku pracy bezrobotnych do 25 roku życia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Styczeń 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja na temat sytuacji na rynku pracy bezrobotnych do 25 roku życia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Styczeń 2016."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja na temat sytuacji na rynku pracy bezrobotnych do 25 roku życia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Styczeń 2016

2 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY (wg. BAEL) WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY (wg. BAEL) Wśród młodzieży odnotowano spadek: wskaźnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia oraz udziału bezrobotnych wśród ogólnej ilości ludności. Natomiast pozytywnym zjawiskiem jest spadek stopy bezrobocia. Współczynnik aktywności zawodowej Współczynnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Bezrobotni w ogólnej ilości ludności

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ZMIANY POZIOMU BEZROBOCIA OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia w perspektywie lat 2013-2015 odzwierciedla sytuację ogółu bezrobotnych i przejawia tendencję wyraźnego spadku w 2015 roku. Na koniec tego roku zarejestrowanych było 5 079 osób; jest to zmniejszenie o 21% wobec grudnia 2014 roku.

4 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ZMIANA WIELKOŚCI BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY W PERSPEKTYWIE TERYTORIALNEJ

5 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Struktura wykształcenia młodzieży od lat nie ulega znacznym wahaniom. Największy odsetek stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe. Liczny udział stanowią również osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (25,6%). Pozytywnym zjawiskiem jest znikomy udział osób posiadających niskie wyksztalcenie tylko - 2,7%. STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY

6 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Pozytywnym zjawiskiem jest mniejsza liczba osób do 25 roku napływających do rejestrów bezrobotnych oraz będących w ewidencji powiatowych urzędów pracy na koniec 2015 roku. Zaobserwowano również wzrost wskaźnika płynności rynku pracy (o 2%) z poziomu 48% do 50%. NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY

7 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Spadek liczby bezrobotnych rejestrujących się zarówno kolejny raz (o 14%) jak również po raz pierwszy (o 12%). STRUKTURA NAPŁYWU MŁODZIEŻY

8 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY PODJĘCIA ZATRUDNIENIA ZE WZGLĘDU NA DOFINANSOWANIE (w%) Wzrost udziału subsydiowanych podjęć pracy jest konsekwencją wzrostu udziału osób do 25 roku życia w stażach, w ramach których po okresie odbycia aktywizacji pracodawcy zobowiązani są do dalszego zatrudnienia.

9 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY AKTYWIZACJA OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA Od kilku lat zauważono zwiększone zainteresowanie młodzieży stażami oraz szkoleniami. Wśród nowych instrumentów rynku pracy skierowanych tylko dla osób do 30 roku życia największym powodzeniem również wśród młodzieży w wieku do 25 lat cieszyły się: bony stażowe i zatrudnieniowe.

10 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA (stan na koniec 2015 roku) PowiatOsoby do 30 roku życiaw tym do 25 roku życia Brzeski931471 Głubczycki664344 Kędzierzyńsko-kozielski1 054535 Kluczborski750398 Krapkowicki679363 Namysłowski528327 Nyski1 474696 Oleski658346 Opolski1 123569 Prudnicki773407 Strzelecki603332 Miasto-Opole836291 Województwo10 0735 079

11 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY UDZIAŁ MŁODZIEŻY W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH W PERSPEKTYWIE TERYTORIALNEJ W powiatach gdzie jest największy udział bezrobotnych osób do 25 roku życia zaobserwowano również wysoki udział osób do 30 roku życia.

12 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY NOWE FORMY SKIEROWANE DO OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA Bony dla osób bezrobotnych do 25 roku życia w 2015 roku. Bon stażowy Bon szkoleniowy Bon na zatrudnienie Bon na zasiedlenie Liczba uczestników 149 Liczba uczestników 97 Liczba uczestników 110 Liczba uczestników 55

13 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Najwięcej osób bezrobotnych otrzymało bon stażowy w powiecie nyskim (79), najmniej w powiecie głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim oraz opolskim grodzkim (po 3). W powiecie strzeleckim nie odnotowano zainteresowania daną formą. BON STAŻOWY LICZBA UMÓW/ LICZBA UCZESTNIKÓW

14 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Największe zainteresowanie bonami szkoleniowymi odnotowano w powiecie opolskim (39), a najmniejsze w strzeleckim (1). Brak zainteresowania daną formą wystąpił w powiatach: głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim oraz kluczborskim. BON SZKOLENIOWY LICZBA UMÓW/ LICZBA UCZESTNIKÓW

15 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Największe zainteresowanie bonem zatrudnieniowym wystąpiło w powiecie opolskim, a najmniejsze w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W powiatach: kluczborskim, oleskim oraz strzeleckim nie odnotowano przypadków wsparcia tąformą. BON ZATRUDNIENIOWY LICZBA UMÓW/ LICZBA UCZESTNIKÓW

16 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W powiecie nyskim odnotowano najwięcej osób, które otrzymały wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie (20). Z kolei aż w pięciu powiatach nie stwierdzono zainteresowania wśród bezrobotnych tą formą. BON NA ZASIEDLENIE LICZBA UMÓW/ LICZBA UCZESTNIKÓW

17 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY PODSUMOWANIE Najbardziej popularnymi aktywnymi formami wsparcia bezrobotnych przed nowelizacją ustawy okazały się: staże i szkolenia (w sumie 64% całości). Natomiast po nowelizacji są to: bony stażowe oraz zatrudnieniowe stanowiące prawie 6% wszystkich zastosowanych form wsparcia. Najmniej atrakcyjnymi formami okazały się: przygotowanie zawodowe dorosłych oraz jako nowy instrument: podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego bądź grantu na telepracę lub refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. W świetle wyników badania oraz danych statystycznych zaleca się profilaktykę uniemożliwiającą popadnięcie młodzieży w długotrwałe bezrobocie. Ważnym jest również rozpowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z nowych form wsparcia skierowanych dla osób młodych m.in. Gwarancji dla młodzieży.

18 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Dziękuję za uwagę. Wszelkie informacje o rynku pracy sporządzone na podstawie ogólnodostępnej statystyki publicznej dostępne są na stronie WUP Opole pod adresem: www.wup.opole.pl w zakładce: Informacje o rynku pracy


Pobierz ppt "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja na temat sytuacji na rynku pracy bezrobotnych do 25 roku życia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Styczeń 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google