Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami „I”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami „I”"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami „I”

2 Tematyka specjalizacji
zarządzanie procesami metodyki zarządzania projektem zarządzanie finansami projektu zarządzanie komunikacją w zespole komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania PJWSTK 2013/14

3 Praca dla absolwentów kierowanie zespołami projektowymi, programistycznymi i wdrożeniowymi stanowiska kierownicze w organizacjach projektowych oraz procesowych dowolne projekty (informatyczne projekty softwarowe i infrastrukturalne) firmy konsultingowe, banki, działy wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT itp. PJWSTK 2013/14

4 Opiekun merytoryczny Dr inż. Tomasz Pieciukiewicz (Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania, Seminarium) PJWSTK 2013/14

5 Kadra Dr inż. Mariusz Maciejczak (Zarządzanie procesami)
PJWSTK 2013/14

6 Kadra Dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJWSTK
(Metodyki zarządzania projektem) PJWSTK 2013/14

7 Kadra Mgr inż. Rafał Muniak (Zarządzanie finansami projektu)
PJWSTK 2013/14

8 Kadra Dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek (Zarządzanie komunikacją w zespole) PJWSTK 2013/14

9 Zarządzanie procesami - abstrakt
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi, opartymi o najnowsze i najlepsze standardy światowe, aspektami zarządzania procesami. Przekazana zostanie wiedza na temat rodzajów procesów, istoty podejścia procesowego w różnych koncepcjach zarządzania oraz form integracji procesowej umożliwiającej osiąganie wielowymiarowych i synergicznych efektów, zarówno strategicznych, taktycznych jak i operacyjnych. Studenci posiądą umiejętności identyfikacji, projektowania i wdrażania procesów, kierowania procesami oraz zarządzania różnymi formami organizacji poprzez procesy. PJWSTK 2013/14

10 Metodyki zarządzania projektem - abstrakt
Zajęcia dostarczą przeglądu obecnie używanych metodyk prowadzenia projektów. Głównym punktem odniesienia będą projekty informatyczne, ale większość materiału pozostaje neutralna w stosunku do dziedziny przedsięwzięcia. W przypadku każdej z metodyk zostanie wskazana podstawowa cecha ją wyróżniająca i odpowiednio zostanie szerzej omówiony dany aspekt zarządzania projektem. PJWSTK 2013/14

11 Zarządzanie finansami projektu - abstrakt
Celem przedmiotu jest wprowadzenie, omówienie i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami w projektach. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zjawisk i procesów pieniężnych zachodzących w okresie tworzenia i realizacji projektu. Na wykładach zostaną omówione w szczególności zagadnienia związane z planowaniem finansowym oraz oceną osiągniętych wyników. Program wykładów będzie ujmował następujące metody oceny finansowej projektu: analiza progu rentowności, wartość bieżąca netto projektu, analiza finansowa i wskaźnikowa. Ponadto część wykładów zostanie poświęcona zagadnieniom związanymi ze źródłami finansowania projektów, monitorowaniem kosztów i czynników wywołujących odchylenia kosztowe w projekcie oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym w projekcie. W ramach zajęć praktycznych na podstawie przygotowanego case-study studenci opracują prognozę finansową projektu. W przykładzie tym wykorzystają wszystkie poznane na wykładach metody budżetowania i oceny efektywności projektu. PJWSTK 2013/14

12 Zarządzanie komunikacją w zespole - abstrakt
Przedmiot łączy teoretyczną wiedzę o sposobach budowania i motywowania zespołu z podstawami teorii komunikacji. W warstwie praktycznej, studenci ćwiczą zarówno umiejętności prezentacji, prowadzenia zebrań, jak również tworzenia dokumentów niezbędnych w zarządzaniu projektem, a nie zawsze ujętych w metodyce zarządzania projektami informatycznymi. W programie przewidziano również rozwiązywanie studiów przypadku związanych tematycznie z konfliktami wewnątrzzespołowymi oraz konfliktami na linii zespół projektowy – klient. PJWSTK 2013/14

13 Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania - abstrakt
Zajęcia dostarczą przeglądu oprogramowania, które jest lub może być użyte do szeroko pojętego wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach. O ile głównym punktem odniesienia będą projekty informatyczne, to większość materiału pozostaje neutralna w stosunku do dziedziny przedsięwzięcia. Wykłady obejmą omówienie typów oprogramowania, podstawowych oczekiwanych od oprogramowania wykorzystywanego w danym obszarze cech oraz sposobów zastosowania. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z przykładami systemów stosowanych w obszarach omawianych na wykładach. PJWSTK 2013/14

14 Promotorzy i prace dyplomowe
Dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJWSTK Dr inż. Włodzimierz Dąbrowski PJWSTK 2013/14

15 Tomasz Pieciukiewicz Zarządzanie ryzykiem w oparciu o metodykę PRINCE2 na podstawie projektu informatycznego Zarządzanie wdrożeniem komponentu hurtowni danych na przykładzie Oracle Database Resource Manager’a Interaktywna tablica wspierająca zarządzanie projektem w metodykach zwinnych Usprawnienie organizacji pracy w redakcji portalu internetowego poprzez wdrożenie korporacyjnego systemu społecznościowego Analiza i ocena procesu wdrożenia systemu informatycznego w organizacji podlegającej prawu zamówień publicznych w oparciu o projekt prowadzony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należącej do Skarbu Państwa PJWSTK 2013/14

16 Piotr Habela „Czynnik ludzki a metodyki zarządcze w projektach informatycznych” Inżynieria wymagań w projekcie informatycznym Miary funkcyjne oprogramowania i ich wsparcie narzędziowe Języki modelowania specyficzne dla dziedziny - zastosowanie w projektach informatycznych, Wdrożenie metodyki zwinnej w organizacji wytwarzającej oprogramowanie Wsparcie narzędziowe metodyki zarządzania projektami PJWSTK 2013/14

17 Włodzimierz Dąbrowski
PJWSTK 2013/14


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami „I”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google