Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układ oddechowy www.topyaps.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układ oddechowy www.topyaps.com."— Zapis prezentacji:

1 Układ oddechowy

2 Układ oddechowy człowieka
upload.wikimedia.org

3 Drogi oddechowe Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo przez górne drogi oddechowe tj. przez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się do jamy nosowej (nosa wewnętrznego), a z niej przez nozdrza tylne do jamy gardła. Z gardła powietrze dostaje się do dolnych dróg oddechowych, do których zalicza się: krtań, tchawicę, oskrzela, oskrzeliki oraz właściwe narządy wymiany gazowej – płuca (budowa pęcherzykowata). Płuco prawe zbudowane jest z trzech płatów, a lewe z dwóch. anatomiac.w.interia.pl

4 Krtań i tchawica Encyklopedia Człowieka Optimus Pascal Multimedia

5 Mechanizm wentylacji płuc
skurcz mięśni oddechowych: przepony oraz mięśni międzyżebrowych, rozciągnięcie klatki piersiowej. Wdech rozluźnienie mięśni oddechowych, klatka piersiowa i płuca kurczą się. Wydech

6 Skład powietrza wdychanego i wydychanego
Azot 78 % Tlen 21 % Dwutlenek węgla 0,03 % Inne gazy 1 % Skład powietrza wydychanego 17 % 4 % Skład powietrza wdychanego i wydychanego

7 Transport tlenu w organizmie
Świat Wiedzy. Wydawca: Marshall Cavendish. Anatomia człowieka.

8 Pęcherzyki płucne, zwykle o kształcie kulistym (czasem wskutek ucisku z zewnątrz półkulistym lub wielościennym), oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych włosowatych. Zbudowane są z komórek nabłonkowych, które nazywane są pneumocytami. Tzw. bariera włośniczkowo-pęcherzykowa to przylegające do siebie ściany pęcherzyka i naczynia włosowatego. Poprzez tę barierę tlen dyfunduje do opływającej pęcherzyk krwi, a do światła pęcherzyka dostaje się dwutlenek węgla. Łączna liczba pęcherzyków płucnych wynosi ok. 300 milionów, a powierzchnia oddechowa to ok. 100 m². Wymiana gazowa wopr.malbork.pl

9 Połączenie hemoglobiny z gazami
Hemoglobina (Hb) O2 Oksyhe-moglonina (HbO2) Połączenie hemoglobiny z gazami Hemoglobina (Hb) CO2 Karb- aminohem-oglobina (HbCO2) Hemoglobina (Hb) CO Karboksy- hemoglobi-na (HbCO)

10 Objętość, pojemność płuc
Objętość oddechowa - objętość powietrza wciąganego do dróg oddechowych w czasie jednego wdechu, u dorosłego człowieka ok. 500 cm3. Objętość zalegająca - objętość powietrza pozostającego w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych po maksymalnym wydechu, około 1200 cm3. Objętość zapasowa - objętość powietrza usunięta podczas głębokiego wydechu – około 1200 cm3. Pojemność życiowa płuc – objętość powietrza wymieniana pomiędzy stanem najgłębszego wdechu i wydechu (około 4200 cm3). Całkowita pojemność płuc = pojemność życiowa + zalegająca.

11 Metabolizm, anabolizm, katabolizm
zachodzących w organizmie. Metabolizm – całokształt przemian materii i energii (reakacje endoergiczne) np. fotosynteza. ze związków prostych, co wymaga nakładów energii Anabolizm – reakcje syntezy zawiązków złożonych (reakcje egzoergiczne) np. oddychanie komórkowe. do związków prostych z uwolnieniem energii Katabolizm – reakcje rozkładu związków złożonych Metabolizm, anabolizm, katabolizm pl.photaki.com, pl.wikipedia.org, powtorkazbiologii.blogspot.com

12 ATP - adenozynotrójfosforan
Aby uzyskana energia w wyniku procesów katabolicznych mogła być wykorzystana konieczna jest obecność istnienia przenośników energii. Typowym przenośnikiem energii jest ATP (adenozynotrójfosforan) jest typowym przenośnikiem energii zbudowanym z: zasady azotowej adeniny, cukru rybozy, trzech reszt kwasu fosforowego. sciaga.onet.pl

13 Przebieg oddychania komórkowego
Kornaś A., Kłyś M., Śliwa L., Konieczny R., Joachimiak A. - Biologia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. NOWA ERA.

14 Etapy oddychania komórkowego
pl.wikipedia.org

15 Etapy oddychania komórkowego:
Glikoliza Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu Etapy oddychania komórkowego: zachodzi w cytoplazmie komórki w warunkach nie wymagających obecności tlenu. Polega na przekształceniu glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego. Zysk energetyczny netto: 2 cząsteczki ATP i 2 cząsteczki NADH2 . w warunkach tlenowych pirogronian wnika do mitochondrium, gdzie ulega przemianom do czynnego octanu acetylokoenzymu A (acetylo-CoA). Zysk: 2 cząsteczki NADH2 i uwalnia się dwutlenek węgla. Cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) Fosforyzacja oksydacyjna (łańcuch oddechowy) przemiany cyklu zachodzą w matrix mitochondrium i polegają na stopniowym utlenieniu acetylokoenzymu A do dwutlenku węgla i wody. Zysk: 3 cząsteczki NADH2, 1 cząsteczka FADH2, 1 cząsteczka ATP, 2 cząsteczki dwutlenku węgla. zachodzi w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Odłączone atomy wodoru są akceptowane przez FAD, a następnie przez układ przenośników w wewnętrznej błonie na tlen. Podczas przenoszenia wyzwala się energia wiązana w ATP. Z 36 cząsteczek ATP syntetyzowanych w czasie utleniania glukozy, 32 tworzy się podczas fosforyzacji oksydacyjnej. Przenośniki elektronów w łańcuchu oddechowym: NADH2  FADH2  ubichinon  cytochrom  oksydaza cytochromowa. Kornaś A., Kłyś M., Śliwa L., Konieczny R., Joachimiak A. - Biologia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. NOWA ERA.

16 Bilans energetyczny procesu
W wyniku utleniania 1 mola glukozy powstaje 36 cząsteczek ATP, co stanowi około 40% energii zawartej w glukozie, reszta rozprasza się w postaci ciepła. waynesword.palomar.edu

17 Glikoliza (szlak Embdena – Meyerhofa-Parnasa)
Proces enzymatycznego rozkładu cukrów do kwasu pirogronowego, którego celem jest pozyskanie energii pod postacią NADH i adenozyno-5'-trifosforanu. Substratami dla procesu mogą być: glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza i glicerol. Proces glikolizy może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, uważa się jednak, że glikoliza jest najstarszym ewolucyjnie procesem pozyskiwania energii z cukru; prawdopodobnie wykształcił się on jeszcze wtedy, gdy w atmosferze ziemskiej nie było tlenu. Enzymy glikolityczne można znaleźć zarówno u bakterii jak i u eukariotów. Jest to beztlenowy proces przemiany - (fermentacja)-głównie glukozy zachodzący w komórkach zwierząt i dostarczający energii w postaci ATP. Produktem końcowym tego procesu jest kwas mlekowy. Jest to skomplikowany proces chemiczny w którym uczestniczy 11 enzymów. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

18 Glikoliza (szlak Embdena – Meyerhofa-Parnasa)
W pierwszym etapie następuje fosforylacja (kosztem ATP) różnych sacharydów: heksoz, glikogenu, skrobi i ich rozkład z wytworzeniem aldehydu-3-fosfoglicerynowego. W drugim etapie zachodzą reakcje oksydo-redukcyjne (z udziałem dinukleotydu nikotynamidoadeninowego NAD) dostarczające energii, która jest częściowo magazynowana w cząsteczkach powstającego ATP oraz następuje wytworzenie kwasu pirogronowego. Przebieg I i II etapu glikolizy jest identyczny jak w fermentacji alkoholowej. Powstały kwas pirogronowy może ulegać różnym przemianom. W warunkach beztlenowych, np. podczas pracy mięśni, gdy następuje spadek stężenia tlenu w tkankach, zachodzi trzeci etap glikolizy: kwas pirogronowy ulega redukcji (przy udziale NADH) do kwasu mlekowego. NADH utleniony ponownie do NAD+ może ponownie brać udział w przemianie następnej cząstki heksozy w drugim etapie glikolizy. Glikoliza (szlak Embdena – Meyerhofa-Parnasa) wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

19 Etap 1: fosforylacja glukozy
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

20 Etap 2: izomeryzacja glukozy do fruktozy
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

21 Etap 3: druga fosforylacja fruktozy
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

22 Etap 4: Rozpad na 2 fragmenty trójwęglowe
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

23 Etap 5: Fragmenty trójwęglowe izomeryzują
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

24 Etap 6: Odwodornienie i fosforylacja trójwęglowego fragmentu
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

25 Etap 7: Utworzenie ATP Z ADP – odzysk energii.
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

26 Etap 8: Izomeryzacja wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

27 Etap 9: odszczepienie cząsteczki wody
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

28 Etap 10: odzysk energii atp z adp
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

29 Bilans energetyczny glikolizy
Reakcja glukoza glukozo-6-fosforan fruktozo-6-fosforan  fruktozo-1,6-difosforan 2 cząsteczki 1,3-difosfoglicerynianu  2 cząsteczki 3-fosfogliceraynianu 2 cząsteczki fosfoenolopirogronianu  2 cząsteczki pirogronianu Przemiana ADP z ATP -1 +2 Bilans energetyczny glikolizy wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

30 Przemiany pirogronianu
Pirogronian (C3) może być dalej przekształcany w etanol (C2) (drożdze), mleczan (w mięśniach w warunkach niedoboru tlenu) lub acetylokoenzym A (C2), który bierze następnie udział w cyklu kwasu cytrynowego (kwasów trójkarboksylowych) i tam ostatnie wiązanie węgiel – węgiel pęka, a wydzielona energia jest zużywana w innych procesach życiowych. Przemiany pirogronianu Pirogronian wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt,

31 Cykl kwasu cytrynowego
Energia, jaką komórka uzyskuje przy rozpadzie glukozy na dwa fragmenty (pęka jedno wiązanie) jest zmagazynowana w dwóch utworzonych cząsteczkach ATP. Tymczasem w warunkach dostępu tlenu zachodzi dalsza przemiana kwasu pirogronowego. Traci on jeden węgiel i przemienia się w dwu węglowy fragment C2. Ten fragment w postaci ugrupowania acetylowego (CH3CO) przyłącza się do specjalnego nośnika, jakim jest koenzym A. Powstaje w ten sposób acetylo-koenzym A (acetylo-CoA), który dostarcza grupę acetylową do innego układu, w którym to ostanie pozostałe z glukozy wiązanie C-C ulegnie rozerwaniu. W istocie znaczenie acetylo-CoA jest bardziej ogólne, bo te grupy acetylowe pochodzą także z rozkładu kwasów tłuszczowych – innego rodzaju „pożywienia” dla komórki. Cykl kwasu cytrynowego Kwas cytrynowy wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

32 Etap wstępny: Dekaboksylacja kwasu pirogronowego
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

33 Etap 1: Przyłączenie grupy acetylowej do kwasu szczawiooctowego (szczawiooctanu)
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

34 Etap 2: Przyłączenie grupy acetylowej do kwasu szczawiooctowego (szczawiooctanu)
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

35 Etap 3: Odszczepienie jednej cząsteczki CO2, energia zmagazywnana w NADH
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

36 Etap 4: Odszczepienie drugiej cząsteczki CO2, energia zmagazywnana w NADH
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

37 Etap 5: Energia przemiany zmagazynowana w GTP
wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

38 Etap 6-8: Przemiany fragmentów czterowęglowych
Szczawiooctan odtworzył się. W efekcie całego cyklu rozerwaniu uległy dwa wiązania węgiel-węgiel. Energia rozpadu wiązań została zmagazynowana w NADH i FADH2. Proces przebiega wyłącznie w warunkach tlenowych. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

39 Fosforylacja oksydacyjna
NADH i FADH2 - są głównymi przenośnikami elektronów w procesie utleniania „paliwa molekularnego”. Fosforylacja oksydacyjna wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

40 Łańcuch oddechowy netsprint.encyklopedia.pwn.pl

41 W rezultacie elektrony te są przekazywane w kaskadowych reakcjach tlenowi cząsteczkowemu – O2 (stopień utlenienia – zero) w reakcji: Transport elektronów wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt

42 Choroby układy oddechowego
Choroby układu oddechowego są to wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane. Najczęściej występujące choroby układu oddechowego: choroby infekcyjne, nieżyt nosa, przeziębienie, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica, grypa, angina, choroby nowotworowe. Choroby układy oddechowego

43 Profilaktyka chorób dbałość o higienę układu oddechowego,
zwiększenie odporności przez hartowanie ciała, odpowiednie leczenie infekcji, zmniejszanie zanieczyszczenia atmosfery, niepalenie tytoniu, unikanie przebywanie w zapylonym pomieszczeniu, okresowe badania. my.opera.com/pipaceliny/blog/nie-pal-nie-pal

44 Współdziałanie układów krwionośnego i oddechowego
W czasie wysiłku fizycznego zapotrzebowanie na tlen zwiększa się nawet do 25x przyspieszony rytm oddychania i głębsze oddechy oraz skurcze serca, sprawiają ze organizm otrzymuje większą ilość tlenu (usuwając dwutlenek węgla i ciepło) stężenie dwutlenku węgla we krwi reguluje tempo pracy ośrodek oddechowy znajduje się w rdzeniu przedłużonym (komórki rdzenia reagują na wzrost dwutlenku węgla we krwi i jonów wodorowych we krwi tętniczej) podczas znacznego wysiłku w mięśniach następuje rozkład glikogenu i gromadzi się kwas mlekowy, co prowadzi do tzw. długu tlenowego (natychmiast uruchamia to wzmożoną wentylacje płuc i zwiększenie ilości tlenu, aby umożliwić usunięcie nadmiaru kwasu mlekowego i odnowę związków wysokoenergetycznych) w razie niedostatku tlenu komórki mięśniowe przejściowo mogą rozkładać glikogen bez udziału tlenu. Współdziałanie układów krwionośnego i oddechowego Kornaś A., Kłyś M., Śliwa L., Konieczny R., Joachimiak A. - Biologia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. NOWA ERA., atvkielce.pl

45 Koniec  partner.olympus.pl


Pobierz ppt "Układ oddechowy www.topyaps.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google