Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKŁAD ODDECHOWY www.topyaps.com 1. U KŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA upload.wikimedia.org 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKŁAD ODDECHOWY www.topyaps.com 1. U KŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA upload.wikimedia.org 2."— Zapis prezentacji:

1 UKŁAD ODDECHOWY www.topyaps.com 1

2 U KŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA upload.wikimedia.org 2

3 Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo przez górne drogi oddechowe tj. przez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się do jamy nosowej (nosa wewnętrznego), a z niej przez nozdrza tylne do jamy gardła. Z gardła powietrze dostaje się do dolnych dróg oddechowych, do których zalicza się: krtań, tchawicę, oskrzela, oskrzeliki oraz właściwe narządy wymiany gazowej – płuca (budowa pęcherzykowata). Płuco prawe zbudowane jest z trzech płatów, a lewe z dwóch. D ROGI ODDECHOWE anatomiac.w.interia.pl 3

4 K RTAŃ I TCHAWICA Encyklopedia Człowieka Optimus Pascal Multimedia 4

5 M ECHANIZM WENTYLACJI PŁUC skurcz mięśni oddechowych: przepony oraz mięśni międzyżebrowych, rozciągnięcie klatki piersiowej. Wdech rozluźnienie mięśni oddechowych, klatka piersiowa i płuca kurczą się. Wydech www.forum-onkologiczne.com.pl 5

6 Skład powietrza wdychanego Azot 78 % Tlen 21 % Dwutlenek węgla 0,03 % Inne gazy 1 % Skład powietrza wydychanego Azot 78 % Tlen 17 % Dwutlenek węgla 4 % Inne gazy 1 % S KŁAD POWIETRZA WDYCHANEGO I WYDYCHANEGO 6

7 T RANSPORT TLENU W ORGANIZMIE Świat Wiedzy. Wydawca: Marshall Cavendish. Anatomia człowieka. 7

8 W YMIANA GAZOWA Pęcherzyki płucne, zwykle o kształcie kulistym (czasem wskutek ucisku z zewnątrz półkulistym lub wielościennym), oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych włosowatych. Zbudowane są z komórek nabłonkowych, które nazywane są pneumocytami. Tzw. bariera włośniczkowo-pęcherzykowa to przylegające do siebie ściany pęcherzyka i naczynia włosowatego. Poprzez tę barierę tlen dyfunduje do opływającej pęcherzyk krwi, a do światła pęcherzyka dostaje się dwutlenek węgla. Łączna liczba pęcherzyków płucnych wynosi ok. 300 milionów, a powierzchnia oddechowa to ok. 100 m². wopr.malbork.pl 8

9 Hemoglobina (Hb) O2 Oksyhe- moglonina (HbO2) Hemoglobina (Hb) CO2 Karb- aminohem- oglobina (HbCO2) Hemoglobina (Hb) CO Karboksy- hemoglobi- na (HbCO) P OŁĄCZENIE HEMOGLOBINY Z GAZAMI 9

10 O BJĘTOŚĆ, POJEMNOŚĆ PŁUC Objętość oddechowa - objętość powietrza wciąganego do dróg oddechowych w czasie jednego wdechu, u dorosłego człowieka ok. 500 cm 3. Objętość zalegająca - objętość powietrza pozostającego w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych po maksymalnym wydechu, około 1200 cm 3. Objętość zapasowa - objętość powietrza usunięta podczas głębokiego wydechu – około 1200 cm 3. Pojemność życiowa płuc – objętość powietrza wymieniana pomiędzy stanem najgłębszego wdechu i wydechu (około 4200 cm 3 ). Całkowita pojemność płuc = pojemność życiowa + zalegająca. 10

11 M ETABOLIZM, ANABOLIZM, KATABOLIZM Metabolizm – całokształt przemian materii i energii zachodzących w organizmie. Anabolizm – reakcje syntezy zawiązków złożonych ze związków prostych, co wymaga nakładów energii (reakacje endoergiczne) np. fotosynteza. Katabolizm – reakcje rozkładu związków złożonych do związków prostych z uwolnieniem energii (reakcje egzoergiczne) np. oddychanie komórkowe. pl.photaki.com, pl.wikipedia.org, powtorkazbiologii.blogspot.com 11

12 ATP - ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN Aby uzyskana energia w wyniku procesów katabolicznych mogła być wykorzystana konieczna jest obecność istnienia przenośników energii. Typowym przenośnikiem energii jest ATP (adenozynotrójfosforan) jest typowym przenośnikiem energii zbudowanym z: zasady azotowej adeniny, cukru rybozy, trzech reszt kwasu fosforowego. sciaga.onet.pl 12

13 P RZEBIEG ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO Kornaś A., Kłyś M., Śliwa L., Konieczny R., Joachimiak A. - Biologia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. NOWA ERA. 13

14 E TAPY ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO pl.wikipedia.org 14

15 E TAPY ODDYCHANIA KOMÓRKOWEGO : Glikoliza zachodzi w cytoplazmie komórki w warunkach nie wymagających obecności tlenu. Polega na przekształceniu glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego. Zysk energetyczny netto: 2 cząsteczki ATP i 2 cząsteczki NADH 2. Cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) przemiany cyklu zachodzą w matrix mitochondrium i polegają na stopniowym utlenieniu acetylokoenzymu A do dwutlenku węgla i wody. Zysk: 3 cząsteczki NADH 2, 1 cząsteczka FADH 2, 1 cząsteczka ATP, 2 cząsteczki dwutlenku węgla. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu w warunkach tlenowych pirogronian wnika do mitochondrium, gdzie ulega przemianom do czynnego octanu acetylokoenzymu A (acetylo-CoA). Zysk: 2 cząsteczki NADH 2 i uwalnia się dwutlenek węgla. Fosforyzacja oksydacyjna (łańcuch oddechowy) zachodzi w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Odłączone atomy wodoru są akceptowane przez FAD, a następnie przez układ przenośników w wewnętrznej błonie na tlen. Podczas przenoszenia wyzwala się energia wiązana w ATP. Z 36 cząsteczek ATP syntetyzowanych w czasie utleniania glukozy, 32 tworzy się podczas fosforyzacji oksydacyjnej. Przenośniki elektronów w łańcuchu oddechowym: NADH 2  FADH 2  ubichinon  cytochrom  oksydaza cytochromowa. Kornaś A., Kłyś M., Śliwa L., Konieczny R., Joachimiak A. - Biologia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. NOWA ERA. 15

16 B ILANS ENERGETYCZNY PROCESU W wyniku utleniania 1 mola glukozy powstaje 36 cząsteczek ATP, co stanowi około 40% energii zawartej w glukozie, reszta rozprasza się w postaci ciepła. waynesword.palomar.edu 16

17 G LIKOLIZA ( SZLAK E MBDENA – M EYERHOFA -P ARNASA ) Proces enzymatycznego rozkładu cukrów do kwasu pirogronowego, którego celem jest pozyskanie energii pod postacią NADH i adenozyno-5'- trifosforanu. Substratami dla procesu mogą być: glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza i glicerol. Proces glikolizy może zachodzić zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, uważa się jednak, że glikoliza jest najstarszym ewolucyjnie procesem pozyskiwania energii z cukru; prawdopodobnie wykształcił się on jeszcze wtedy, gdy w atmosferze ziemskiej nie było tlenu. Enzymy glikolityczne można znaleźć zarówno u bakterii jak i u eukariotów. Jest to beztlenowy proces przemiany - (fermentacja)-głównie glukozy zachodzący w komórkach zwierząt i dostarczający energii w postaci ATP. Produktem końcowym tego procesu jest kwas mlekowy. Jest to skomplikowany proces chemiczny w którym uczestniczy 11 enzymów. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 17

18 G LIKOLIZA ( SZLAK E MBDENA – M EYERHOFA -P ARNASA ) W pierwszym etapie następuje fosforylacja (kosztem ATP) różnych sacharydów: heksoz, glikogenu, skrobi i ich rozkład z wytworzeniem aldehydu-3-fosfoglicerynowego. W drugim etapie zachodzą reakcje oksydo-redukcyjne (z udziałem dinukleotydu nikotynamidoadeninowego NAD) dostarczające energii, która jest częściowo magazynowana w cząsteczkach powstającego ATP oraz następuje wytworzenie kwasu pirogronowego. Przebieg I i II etapu glikolizy jest identyczny jak w fermentacji alkoholowej. Powstały kwas pirogronowy może ulegać różnym przemianom. W warunkach beztlenowych, np. podczas pracy mięśni, gdy następuje spadek stężenia tlenu w tkankach, zachodzi trzeci etap glikolizy: kwas pirogronowy ulega redukcji (przy udziale NADH) do kwasu mlekowego. NADH utleniony ponownie do NAD+ może ponownie brać udział w przemianie następnej cząstki heksozy w drugim etapie glikolizy. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 18

19 E TAP 1: FOSFORYLACJA GLUKOZY wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 19

20 E TAP 2: IZOMERYZACJA GLUKOZY DO FRUKTOZY wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 20

21 E TAP 3: DRUGA FOSFORYLACJA FRUKTOZY wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 21

22 E TAP 4: R OZPAD NA 2 FRAGMENTY TRÓJWĘGLOWE wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 22

23 E TAP 5: F RAGMENTY TRÓJWĘGLOWE IZOMERYZUJĄ wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 23

24 E TAP 6: O DWODORNIENIE I FOSFORYLACJA TRÓJWĘGLOWEGO FRAGMENTU wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 24

25 E TAP 7: U TWORZENIE ATP Z ADP – ODZYSK ENERGII. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 25

26 E TAP 8: I ZOMERYZACJA wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 26

27 E TAP 9: ODSZCZEPIENIE CZĄSTECZKI WODY wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 27

28 E TAP 10: ODZYSK ENERGII ATP Z ADP wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 28

29 B ILANS ENERGETYCZNY GLIKOLIZY Reakcja glukoza  glukozo-6-fosforan fruktozo-6-fosforan  fruktozo-1,6-difosforan 2 cząsteczki 1,3-difosfoglicerynianu  2 cząsteczki 3-fosfogliceraynianu 2 cząsteczki fosfoenolopirogronianu  2 cząsteczki pirogronianu Przemiana ADP z ATP +2 wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 29

30 P RZEMIANY PIROGRONIANU Pirogronian (C 3 ) może być dalej przekształcany w etanol (C 2 ) (drożdze), mleczan (w mięśniach w warunkach niedoboru tlenu) lub acetylokoenzym A (C 2 ), który bierze następnie udział w cyklu kwasu cytrynowego (kwasów trójkarboksylowych) i tam ostatnie wiązanie węgiel – węgiel pęka, a wydzielona energia jest zużywana w innych procesach życiowych. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt, www.szkolnictwo.pl Pirogronian 30

31 C YKL KWASU CYTRYNOWEGO Energia, jaką komórka uzyskuje przy rozpadzie glukozy na dwa fragmenty (pęka jedno wiązanie) jest zmagazynowana w dwóch utworzonych cząsteczkach ATP. Tymczasem w warunkach dostępu tlenu zachodzi dalsza przemiana kwasu pirogronowego. Traci on jeden węgiel i przemienia się w dwu węglowy fragment C 2. Ten fragment w postaci ugrupowania acetylowego (CH 3 CO) przyłącza się do specjalnego nośnika, jakim jest koenzym A. Powstaje w ten sposób acetylo-koenzym A (acetylo-CoA), który dostarcza grupę acetylową do innego układu, w którym to ostanie pozostałe z glukozy wiązanie C-C ulegnie rozerwaniu. W istocie znaczenie acetylo-CoA jest bardziej ogólne, bo te grupy acetylowe pochodzą także z rozkładu kwasów tłuszczowych – innego rodzaju „pożywienia” dla komórki. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt Kwas cytrynowy 31

32 E TAP WSTĘPNY : D EKABOKSYLACJA KWASU PIROGRONOWEGO wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 32

33 E TAP 1: P RZYŁĄCZENIE GRUPY ACETYLOWEJ DO KWASU SZCZAWIOOCTOWEGO ( SZCZAWIOOCTANU ) wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 33

34 E TAP 2: P RZYŁĄCZENIE GRUPY ACETYLOWEJ DO KWASU SZCZAWIOOCTOWEGO ( SZCZAWIOOCTANU ) wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 34

35 E TAP 3: O DSZCZEPIENIE JEDNEJ CZĄSTECZKI CO 2, ENERGIA ZMAGAZYWNANA W NADH wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 35

36 E TAP 4: O DSZCZEPIENIE DRUGIEJ CZĄSTECZKI CO 2, ENERGIA ZMAGAZYWNANA W NADH wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 36

37 E TAP 5: E NERGIA PRZEMIANY ZMAGAZYNOWANA W GTP wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 37

38 E TAP 6-8: P RZEMIANY FRAGMENTÓW CZTEROWĘGLOWYCH Szczawiooctan odtworzył się. W efekcie całego cyklu rozerwaniu uległy dwa wiązania węgiel-węgiel. Energia rozpadu wiązań została zmagazynowana w NADH i FADH 2. Proces przebiega wyłącznie w warunkach tlenowych. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 38

39 F OSFORYLACJA OKSYDACYJNA NADH i FADH 2 - są głównymi przenośnikami elektronów w procesie utleniania „paliwa molekularnego”. wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 39

40 Ł AŃCUCH ODDECHOWY netsprint.encyklopedia.pwn.pl 40

41 T RANSPORT ELEKTRONÓW W rezultacie elektrony te są przekazywane w kaskadowych reakcjach tlenowi cząsteczkowemu – O 2 (stopień utlenienia – zero) w reakcji: wsiz.rzeszow.pl/kadra/swolowiec/...Local.../Biochemia%20W9.ppt 41

42 C HOROBY UKŁADY ODDECHOWEGO Choroby układu oddechowego są to wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane. Najczęściej występujące choroby układu oddechowego: choroby infekcyjne, nieżyt nosa, przeziębienie, zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, gruźlica, grypa, angina, choroby nowotworowe. www.objawy.net 42

43 P ROFILAKTYKA CHORÓB dbałość o higienę układu oddechowego, zwiększenie odporności przez hartowanie ciała, odpowiednie leczenie infekcji, zmniejszanie zanieczyszczenia atmosfery, niepalenie tytoniu, unikanie przebywanie w zapylonym pomieszczeniu, okresowe badania. my.opera.com/pipaceliny/blog/nie-pal-nie-pal 43

44 W SPÓŁDZIAŁANIE UKŁADÓW KRWIONOŚNEGO I ODDECHOWEGO W czasie wysiłku fizycznego zapotrzebowanie na tlen zwiększa się nawet do 25x przyspieszony rytm oddychania i głębsze oddechy oraz skurcze serca, sprawiają ze organizm otrzymuje większą ilość tlenu (usuwając dwutlenek węgla i ciepło) stężenie dwutlenku węgla we krwi reguluje tempo pracy ośrodek oddechowy znajduje się w rdzeniu przedłużonym (komórki rdzenia reagują na wzrost dwutlenku węgla we krwi i jonów wodorowych we krwi tętniczej) podczas znacznego wysiłku w mięśniach następuje rozkład glikogenu i gromadzi się kwas mlekowy, co prowadzi do tzw. długu tlenowego (natychmiast uruchamia to wzmożoną wentylacje płuc i zwiększenie ilości tlenu, aby umożliwić usunięcie nadmiaru kwasu mlekowego i odnowę związków wysokoenergetycznych) w razie niedostatku tlenu komórki mięśniowe przejściowo mogą rozkładać glikogen bez udziału tlenu. Kornaś A., Kłyś M., Śliwa L., Konieczny R., Joachimiak A. - Biologia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. NOWA ERA., atvkielce.pl 44

45 K ONIEC partner.olympus.pl 45


Pobierz ppt "UKŁAD ODDECHOWY www.topyaps.com 1. U KŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA upload.wikimedia.org 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google