Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mielec stawia na innowacje i pomoc dla małych przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mielec stawia na innowacje i pomoc dla małych przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Mielec stawia na innowacje i pomoc dla małych przedsiębiorstw

2 Prezentacja projektu pn. „Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie I.3 „Wspieranie innowacji”

3 Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 30.01.2015 r. Nr umowy: POPW.01.03.00-18-003/14-00 o dofinansowanie na kwoty: Całkowita wartość projektu wyniosła 15.874.301,10 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 14.151.547,10 zł z czego dofinansowanie z EFRR - 12.028.815,03 zł, z Budżetu Państwa - 707.577,35 zł. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 30.01.2015 r. Nr umowy: POPW.01.03.00-18-003/14-00 Całkowita wartość projektu wyniosła: 15.874.301,10 zł w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 14.151.547,10 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 12.028.815,03 zł z Budżetu Państwa - 707.577,35 zł

4 LOKALIZACJA PROJEKTU

5 W Mielcu istnieje silne zaplecze przemysłowe, technologiczne i badawcze, działają podmioty zainteresowane rozwijaniem transferu wiedzy. Władze Miasta również podejmują szereg inicjatyw wspierających przedsiębiorczość i lokalną gospodarkę. Działania i potencjał różnych podmiotów nie był jednak w pełni wykorzystywany z uwagi na brak odpowiedniej przestrzeni dla działania i rozwoju małych przedsiębiorstw

6 Głównym celem Projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej

7 Pierwszy obszar projektu to budowa hali inkubatora dla małych firm wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, ciągi komunikacyjne i wjazdy, sieci uzbrojenia, oświetlenie)

8

9

10 Drugi obszar dotyczył utworzenia infrastruktury komunikacyjnej do obsługi terenów inwestycyjnych poprzez budowę i rozbudowę łącznika komunikacyjnego ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141 R (ul. Wojska Polskiego) w pobliżu zjazdu z obwodnicy Mielca, w północnej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej

11

12 Dodatkowo w ramach oszczędności poprzetargowych zostały wykonane następujące elementy uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ul. COP-u: - system odprowadzania wód opadowych i roztopowych - kanał technologiczny obsługujący teren przemysłowy

13 Inkubator MInP położony jest na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Budynek zaprojektowano w układzie modułowym przeznaczonym wstępnie na wynajem powierzchni biurowej i produkcyjnej 13 firmom, które prowadzą działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną

14 Dla każdego modułu przewidziano osobne wejście, bramę przemysłową oraz zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne. Instalacje wewnętrzne zaprojektowano w sposób umożliwiający osobne rozliczenie mediów W budynku znajduje się 13 modułów o powierzchniach: - 152,66 m 2 ; - 153,83 m 2, - 76,41 m 2, - 75,53m 2, - 75,25 m 2, - 72,29 m 2, - 71,36 m 2 oraz - 6 modułów po 75,23 m 2. Istnieje możliwość łączenia modułów w zależności od potrzeb. Powierzchnia użytkowa wynosi 1.128,71 m 2.

15

16 W Inkubatorze MInP będą mogli lokować się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność: - badawczą, - rozwojową lub - innowacyjną

17 Przystępując do realizacji projektu Gmina Miejska Mielec przyjęła na siebie obowiązek prowadzenia działalności mającej na celu zapewnienie korzystnych warunków do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną zgodnie z § 4, ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Chcąc spełnić to zobowiązanie podjęto decyzję o wyłonieniu Operatora, który będzie odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie i eksploatację infrastruktury, ale również za świadczenie usług inkubacyjnych dla przedsiębiorców. Na Operatora została wybrana Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

18 Wybrany Operator będzie odpowiedzialny za opracowanie zasad merytorycznego funkcjonowania Inkubatora, zawieranie w imieniu i na rzecz Zamawiającego umów najmu, oraz zapewnienie realizowania obowiązków i zadań wynikających z ww. Rozporządzenia, w tym m.in.: świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców prowadzących działalność w MInP 000000

19 Za weryfikację przedsiębiorców pod kątem spełniania wymaganych kryteriów będzie odpowiedzialny Operator, niemniej jednak w celu ułatwienia Operatorowi procesu weryfikacji planuje się powołanie Rady Inkubatora MInP, która będzie organem opiniodawczo-doradczym Operatora. Do Rady będą wpływać wnioski od przedsiębiorców, którzy będą chcieli ulokować się w Inkubatorze. Rada będzie opiniować wnioski pod kątem tego czy działalność, którą będzie prowadził przedsiębiorca jest działalnością badawczą, rozwojową lub innowacyjną. W Radzie zasiadać będą przedstawiciele nauki, biznesu oraz samorządu miasta

20 Oddana do użytku droga zapewniła dostępność komunikacyjną rozległych, niezabudowanych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych głównie dla przedsiębiorców po zakończonym procesie inkubacji w MInP, podmiotów prowadzących działalność produkcyjną w inkubatorach In-TECH I i In-TECH II, a także inwestorów planujących inwestycje w Mielcu

21 Nowe udostępnione tereny o pow. około 48 ha zlokalizowane są w obrębie mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze powstałym z niewykorzystanych części lotniska. Grunty te stanowią własność Gminy Miejskiej Mielec (ok. 19 ha), wieczyste użytkowanie ARP (ok. 26 ha) oraz wieczyste użytkowanie Gminy Miejskiej Mielec (ok. 3 ha). Obszary te są w znacznej części uzbrojone, posiadają dojazd do sieci dróg zewnętrznych, a w szczególności do wybudowanej obwodnicy miasta prowadzącej do autostrady A4 i w kierunku Warszawy, drogami o parametrach technicznych dostosowanych do potrzeb przemysłu, co pozwala na wyprowadzenie ruchu przemysłowego z terenów inwestycyjnych z pominięciem zurbanizowanej części miasta

22

23

24 Funkcjonowanie inkubatora MInP zapewni kompleksowość oferty mieleckich ośrodków wspierania biznesu pod względem infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorstw, od etapu inkubacji do etapu lokowania inwestycji rozwojowych na terenach inwestycyjnych. Wraz z uruchomieniem Inkubatora powstanie atrakcyjna i przystępna baza lokalowa, niezbędna do podejmowania i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej głównie przez przedsiębiorców indywidualnych

25

26 Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa pn. - pt. 8.15-16.15 tel.: 22 273 70 00 infolinia: 222 500 135 e-mail: kancelaria@mir.gov.pl

27 Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25 fax: (22) 432 86 20

28 Beneficjent – Wnioskodawca Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec Osoba do kontaktu: Pan Jan Midura – Referat Pozyskiwania Funduszy Tel. 17 788 85 78

29 OPERATOR INKUBATORA MInP Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ul. Chopina 18 39-300 Mielec Tel. (+48) 17 788 18 50 fax: (+48) 17 788 32 62 e-mail: marr@marr.com.pl Osoba do kontaktu: Pan Wacław Graniczka – Kierownik Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii IN-TECH Tel. 797 701 400 e-mail: waclaw_graniczka@intech-mielec.pl

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Mielec stawia na innowacje i pomoc dla małych przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google