Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1

2 LGD „Górna Prosna” Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” obejmuje obszar 4 gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki. Liczba mieszkańców wszystkich gmin należących do LGD na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiła 33 791 mieszkańców. Powierzchnia obszaru LGD „Górna Prosna” wynosi 473 km 2 2

3 Budżet LGD i CELE w nowym okresie programowania PROW 2014-2020 Cele Razem cel ogólny 1 Zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD Razem cel szczegółowy 1.1. Wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie możliwości podejmowania pracy Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój drobnej przedsiębiorczości Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie współpracy wykorzystującej lokalne zasoby i produkty Razem cel szczegółowy 1.2. Wzrost atrakcyjności obszaru, aktywności, współpracy i integracji mieszkańców Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań Przedsięwzięcie 1.2.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie rozwoju kapitału społecznego Przedsięwzięcie 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego 3 5 mln zł - Wdrażanie LSR w tym 2,5 mln zł na działania związane z przedsiębiorczością

4 Cel szczegółowy 1.1. Wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie możliwości podejmowania pracy Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój drobnej przedsiębiorczości Wskaźnik: Liczba nowych podmiotów gospodarczych Kwota: 600 000 zł – w całości przeznaczona na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy Wskaźnik: Liczba wspartych podmiotów gospodarczych Kwota: 1 400 000 zł – w całości przeznaczona na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy Łącznie - kwota przeznaczona na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w celu szczegółowym 1.1. – 2 000 000 zł Cel szczegółowy 1.2. Wzrost atrakcyjności obszaru, aktywności, współpracy i integracji mieszkańców Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań Wskaźnik: Liczba zbudowanych/ przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, sportowo- rekreacyjnej, kulturalnej oraz miejsc spotkań Z kwoty 1 200 000 zł - na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przeznaczono 375 000 zł Przedsięwzięcie 1.2.4. Promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego Wskaźnik: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR Z kwoty 600 000 zł - na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy przeznaczono 125 000 zł Łącznie - kwota przeznaczona na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w celu szczegółowym 1.2. – 500 000 zł 4

5 Obszary wsparcia przedsiębiorczości oraz 5 Podejmowanie działalności gospodarczej Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego Rozwijanie działalności gospodarczej Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w pkt 1 – 3 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

6 Podejmowanie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 1570 §2 ust. 1 pkt 2 lit. a ) Zakres tematyczny - bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności dużej skali); Beneficjent - osoby fizyczne, spółki w organizacji, osoby ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS ( z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie – wyjątkiem od tej zasady są osoby, które podejmują działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie WOPP nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest z obszaru objętego LSR; Kwota wsparcia wskazana w LSR - 50 tys. zł Forma wsparcia -płatność ryczałtowa (premia) –2 transze 70%/30%; Przedłożenie biznesplanu; Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy. 6

7 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (Dz. U. z 2015 poz. 1570 § 2 ust. 1pkt 2 lit. b) Beneficjent – mikro lub mały przedsiębiorca; Kwota wsparcia –do 500 tys. zł; Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 60%; Przedłożenie biznesplanu (w przypadku inkubatora non-profit biznesplan nie zakłada osiągania zysku); Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej; Wsparcie nie będzie przyznane podmiotowi, który otrzymał pomoc w zakresie określonym w lit. a lub c, w zakresie przetwórstwa; Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przez podmioty inne niż wnioskodawca. 7

8 Rozwijanie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 1570 §2 ust. 1 pkt 2 lit. c) Zakres tematyczny – bardzo szeroki (wykluczone wspieranie działalności dużej skali); Beneficjent – mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy SDG; Kwota wsparcia – do 300 tys. zł; Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowalnych – do 60%; Przedłożenie biznesplanu; Obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej; Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu; Pomoc może być przyznana beneficjentowi premii po upływie 2 lat. 8

9 Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a – c rozporządzenia (Dz. U. z 2015 poz. 1570 § 2 ust. I pkt 2 lit. d rozporządzenia) Wsparcie nie występuje samodzielnie – jest uzależnione od spełnienia warunków przyznania pomocy w zakresie określonym w lit. a – c rozporządzenia. Zadania związane z podnoszeniem kompetencji stanowią część operacji związanej z podejmowaniem albo rozwijaniem działalności gospodarczej albo tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego. 9

10 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: ( Dz. U. z 2015 poz. 1570 § 2 ust. 1pkt 3 rozporządzenia) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w zakresie świadczenia usług turystycznych w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych Konieczne jest zawarcie formalnego porozumienia o wspólnej realizacji operacji. 10

11 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk (Dz. U. z 2015 poz. 1570 § 2 ust. 1pkt 4 rozporządzenia) Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Dz. U. z 2015 poz. 1570 § 2 ust. 1pkt 8 rozporządzenia) Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce. 11

12 Warunki przyznania pomocy Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych; Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem; Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji 12

13 Warunki przyznania pomocy operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem; minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych; podmiot ten wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować (warunek ten nie dotyczy podmiotów podejmujących działalność gospodarczą ); realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Wsparcie w ramach tego poddziałania jest pomocą de minimis. 13

14 Koszty kwalifikowalne (nie dotyczy premii) 1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”, 2) zakupu robót budowlanych lub usług, 3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1pkt 2 lit. b i pkt 3, 9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 14

15 Koszty kwalifikowalne (nie dotyczy premii) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168 Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 15

16 Proces przyznawania pomocy (dla wnioskodawców innych niż lokalna grupa działania) Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy (WOPP) – LGD (termin uzgodniony z samorządem województwa (SW) Składanie WOPP –w LGD ( nabór nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni) Wybór operacji z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji do finansowania określonych w lokalnej strategii rozwoju (LSR) spośród operacji zgodnych z LSR i Programem (45 dni) Przekazanie WOPP do SW celem ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności Ewentualne uzupełnienia – 1 raz, termin 7 dni Uzupełnienie WOPP nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji ! Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy / odmowa przyznania pomocy między beneficjentem a SW (2 miesiące na decyzję) 16

17 Podstawa prawna Art. 32- 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie ramowe) Art. 42 - 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (rozporządzenie EFRROW) 17

18 Przepisy prawa krajowego Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach finansowania realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. Poz. 1146). Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.z 2015 poz. 1570) 18

19 Dziękuję za uwagę Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” Sternalice 81, 46- 333 STERNALICE Tel. 34 343 57 54 lgd@gornaprosna.pl www.gornaprosna.pl 19


Pobierz ppt "Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google