Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie"— Zapis prezentacji:

1 Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie
Opodatkowanie działalności gospodarczej [5] ODG VAT i akcyza

2 Czym są podatki obrotowe?
podatku obrotowego Formy ogólnego Jednofazowy podatek obrotowy Wielofazowy obrotowy brutto obrotowy netto Rodzaje podatków obrotowych: Ogólny (powszechny) podatek obrotowy Specjalne podatki obrotowe obciążające określone dobra (tzw. selektywne podatki obrotowe, np. akcyzy, podatki od dóbr luksusowych) Podatki obrotowe od przenoszenia wartości majątkowych (np. podatek od czynności cywilnoprawnych) [5] ODG VAT i akcyza

3 Podatki obrotowe w Polsce
Ogólny podatek obrotowy (podatek od towarów i usług = PTU) Specjalne podatki obrotowe: podatek akcyzowy, podatek od gier, podatek od czynności cywilnoprawnych Z prawnego punktu widzenia obojętne jest, jakie są rzeczywiste rezultaty obrotu (czy przynosi on korzyści materialne podatnikowi), dla opodatkowania wystarczające jest bowiem samo opodatkowanie obrotu, a nie jego efekty (jak ma to miejsce w przypadku podatków dochodowych) Uwagi co do PTU: Obciąża podmioty gospodarcze w sposób globalny (obciąża produkt krajowy wytworzony w danym czasie); Podstawą tego obciążania jest przesuwanie dóbr materialnych lub usług między podmiotami działającymi w sferze gospodarczej, któremu towarzyszy obrót prawny Przy każdym akcie obrotu podatek (jako część składowa ceny lub wykazywany obok ceny) obciąża nabywcę dóbr lub usług tak długo, aż zostaną one wyłączone z obrotu W założeniu podatek ten obciąża konsumenta, zaś jego przedmiotem (z makroekonomicznego punktu widzenia) jest suma wydatków konsumpcyjnych, jaka jest realizowana w gospodarce narodowej W praktyce jest to podatek od konsumpcji okresowej , obciążający spożycie produktu społecznego wytworzonego w danym czasie [5] ODG VAT i akcyza

4 Czym są podatki pośrednie?
Kazus: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU) 2. Doliczenie PTU do wartości transakcji = przerzucenie ciężaru podatkowego PODATNIK FORMALNY PODATNIK RZECZYWISTY ( przedsiębiorca, ( konsument, producent klient, usługobiorca) sprzedawca) 1. zapłata PTU ( gdyż podatnik formalny jest adresatem przepisów ustawy o PTU) URZĄD SKARBOWY BUDŻET PAŃSTWA [5] ODG VAT i akcyza

5 Podatki obrotowe 2. PTU (VAT)
Opodatkowanie działalności gospodarczej [5] ODG VAT i akcyza

6 PTU – uwagi ogólne Podstawa prawna – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 347 z ) Najważniejszy podatek państwowy = > 140 mld zł wpływów, ok.1 mln podatników Podatek pośredni – z rozbiciem podatników na: formalnych ( rozliczających się z PTU, czyli głównie przedsiębiorców) i rzeczywistych ( płacących PTU w cenie towarów i usług, czyli konsumentów) [5] ODG VAT i akcyza

7 Uproszczony schemat opodatkowania obrotu
Faza Wartość jednostkowa Wartość łączna Stawka podatku Podatek typu brutto Podatek typu netto 1p 100 23 % 23 2h + 40 140 32,2 9,2 3d + 70 210 48,3 16,1 VAT „klasyczny” (SUBSTRACTION METHOD) = Wartość dodana x stawka Twórca: Carl Friedrich Von Siemens, 1923 r. VAT „polski” (INVOICING METHOD) = (Wartość brutto x stawka) minus podatek należny Wzór uproszczony: PTU = cena netto ( bez podatku) x stawka Wartość brutto towaru = cena netto + PTU [5] ODG VAT i akcyza

8 Zasady konstrukcyjne PTU
Powszechność Szeroki krąg podatników formalnych Towary objęte PTU: „rzeczy i ich części, a także wszystkie rodzaje energii”. Nie są towarem: pieniądze, licencje, patenty, znaki towarowe, prawa udziałowców w spółkach Bardzo szeroka definicja działalności gospodarczej 5. PTU nie pobiera się od czynności: sprzecznych z ustawą / zasadami współżycia społecznego zbycie przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prezenty o małej wartości / próbki towarów związane z działalnością gospodarczą podatnika do 2014 roku były wyłączone spod opodatkowania, a teraz nie są ex lege traktowane jako przedmiot dostawy Wielofazowość Opodatkowana jest każda faza obrotu ( produkcja – hurt – detal) Przerzucalność PTU doliczany jest do ceny towaru / usługi Potrącalność PTU należny jest pomniejszany o PTU naliczony w poprzedniej fazie obrotu Neutralność PTU jest przejściowym obciążeniem dla przedsiębiorców, nie ma charakteru cenotwórczego [5] ODG VAT i akcyza

9 Podatek naliczony a należny
Wartość netto towaru Stawka PTU należny PTU naliczony PTU do zapłaty Cena towaru 50 zł 17% 9 ---- 59 zł 60 zł 10 1 70 zł 75 zł 13 3 88 zł 100 zł 20% 20 --- 120 zł 140 zł 28 8 168 zł 195 zł 0 % 0 zł (-) 28 zwrot 500 zł 15% 75 575 zł 800 zł zwolnienie 1000 zł 150 1150 zł [5] ODG VAT i akcyza

10 Podatnik PTU Osoba fizyczna, prawna v j.o.n.m.o.pktóra…...
1. we własnym imieniu ( nie przez pośredników, przedstawicieli), 2. na własny rachunek ( nie w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia) 3. na terenie Polski ( niezależnie, czy ma tu siedzibę; jeśli nie ma siedziby w Polsce musi ustanowić przedstawiciela podatkowego) 4. w toku działalności gospodarczej, profesjonalnej i odpłatnej, bez względu na cel ( handlowy, budowlany, usługowy) i efekt 5. w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania (z określonymi wyjątkami, gdzie wystarczy okazjonalność działania – np. NOWE ŚRODKI TRANSPORTU) .....dokonuje jednej z czynności składających się na przedmiot opodatkowania PTU [5] ODG VAT i akcyza

11 Obowiązki podatników PTU
Konieczne przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej: VAT CZYNNY, VAT UE, VAT ZWOLNIONY Zgłoszenie rejestracyjne (art. 96) Składane są za okresy miesięczne do 25 dnia każdego miesiąca; po pisemnym zawiadomieniu właściwego NUS podatnicy mogą jednak składać deklaracje za okresy kwartalne Deklaracje podatkowe (art.99) Jeśli „X” = dzień dokonania dostawy towaru / wykonania usługi / otrzymania zapłaty, to termin wystawienia faktury wynosi: od X minus 30 dni - do: 15 dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym wypadł „X” Wystawianie faktur (art. 106) Dla podatników VAT ZWOLNIONYCH W razie braku ewidencji – nUS lub organ kontroli skarbowej szacuje wartość sprzedaży opodatkowanej i ustala od niej kwotę podatku należnego Prowadzenie ewidencji sprzedaży (art. 109) W razie ich braku – dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów / usług Posiadanie kasy fiskalnej i kasy rezerwowej (art. 111) Od 2014 roku podatnicy mogą wybrać miesięczny lub kwartalny okres rozliczeniowy; w tym drugim przypadku muszą płacić zaliczki w wysokości 1/3 podatku wyliczonego w deklaracji za poprzedni kwartał Zapłata podatku (art. 103) [5] ODG VAT i akcyza

12 PTU: inne podmioty Podatnik zwolniony od PTU
(tzw. zwolnienie podmiotowe) Wartość sprzedaży w zeszłym roku < złotych Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik może zrezygnować z tego statusu Mały podatnik < euro ( lub: prowadzący działalność maklerską z obrotem rocznym < euro) Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do zł. Dwie preferencje: Metoda kasowa = przychód powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty od kontrahenta ( a nie w dniu wydania towaru / wykonania usługi / wystawienia faktury = tzw. metoda memoriału), nie później niż 180 dnia po wydaniu towaru / wykonaniu usługi na rzecz innego podmiotu niż podatnik VAT czynny Kwartalne ( nie: miesięczne) składanie deklaracji i rozliczanie PTU w US Przedstawiciel podatkowy Musi być wyznaczony przez podatnika VAT, jeśli ten podatnik nie ma siedziby / miejsca zamieszkania w Polsce Musi spełniać określone warunki (art. 18 b) Przedstawiciel podatkowy: Sporządza deklaracje i rozlicza podatnika PTU Odpowiada solidarnie z podatnikiem za jego długi z tytułu PTU [5] ODG VAT i akcyza

13 PTU: co jest przedmiotem opodatkowania?
Przedmiot opodatkowania Obrót krajowy Odpłatna dostawa towarów Odpłatne świadczenie usług Obrót wspólnotowy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Obrót z zagranicą Import Eksport [5] ODG VAT i akcyza

14 Dostawa towarów i świadczenie usług na gruncie PTU
= odpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel wskutek zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, komisu, dzierżawy, najmu, leasingu WARUNKI UZNANIA ZA DOSTAWĘ W ROZUMIENIU VAT: 1. Przekazanie władztwa nad rzeczą 2. Nabywca będzie miał swobodę w dysponowaniu rzeczą 3. Sprzedawca działał w charakterze podatnika VAT 4. Czynność była odpłatna ŚWIADCZENIE USŁUG Usługodawca usługobiorca 1. Źródłem usługi był stosunek prawny łączący strony 2. Nastąpiło wzajemne działanie obu stron 3. Zaistniał związek między działaniem a wynagrodzeniem [5] ODG VAT i akcyza

15 Inne tytuły obrotu krajowego w PTU
1 Nieodpłatne przekazanie towarów przez przedsiębiorcę na cele niegospodarcze jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów 2 VAT likwidacyjny = gdy podatnik (osoba fizyczna) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 10 miesięcy lub gdy spółka cywilna / osobowa została rozwiązana. Ten VAT nie dotyczy podatników – przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, którzy zgodnie z ustawą o swobodzie DG mogą zawiesić działalność od 1 mca do 24 mcy 3 Ustanowienie ograniczonych spółdzielczych praw rzeczowych 4 Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów 5 Przeniesienie własności towarów za odszkodowaniem z nakazu władzy publicznej [5] ODG VAT i akcyza

16 Obrót wspólnotowy. Obrót z zagranicą
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów IMPORT HOL PL UKR EKSPORT WDT = wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju UE, związany z wykonaniem dostawy towarów / świadczenia usług Opodatkowanie: WDT = stawka 0% Eksport = stawka 0% Import = objęty VAT WNT = objęte VAT Import = przywóz towarów z kraju trzeciego do UE WNT = nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które to towary w wyniku dostawy są wysłane / transportowane na terytorium innego kraju UE niż to, w którym rozpoczęła się wysyłka / transport ( z wyjątkami – art. 10) Eksport = potwierdzony przez urząd celny wywóz towaru poza Europejski Obszar Celny [5] ODG VAT i akcyza

17 Wybrane zwolnienia w PTU (art. 43 i nast.)
Zwolnienia bezwzględne ( z uwagi na rodzaj towarów i usług) Zwolnienia względne ( z uwagi na okoliczności danego typu czynności opodatkowanej) Zwolnienia w imporcie towarów z krajów trzecich ( spoza UE) TOWARY: Krew, osocze, ludzkie organy Środki płatnicze Tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane USŁUGI: Kwaterunek w internatach / domach akademickich Poczta Polska RTV ( z wyj. reklamy, promocji, produkcji filmowej) Ochrony zdrowia Pomocy społecznej Nauczania (również prywatne) Kredytowo - depozytowe Kulturalne ( z wyj. usług wydawniczych, wstępu na spektakle) Ubezpieczeniowe Zarządzania funduszami inwestycyjnymi Dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; UWAGA! Z tego zwolnienia można zrezygnować ( art. 43/10) Dostawa towarów przez producenta na rzecz OPP Dostawa towarów przez rolnika ryczałtowego Usługi związane ze sportem / wychowaniem fizycznym, pod warunkiem, że: (a) są konieczne do organizowania i uprawiania sportu (b) są świadczone na rzecz osób uprawiających sport © Świadczący te usługi nie byli nastawieni na osiąganie zysków Rzeczy osobistego użytku osób fizycznych przesiedlających się z K3 do POL (art. 47) Rzeczy pochodzące ze spadku nabytego przez polskiego rezydenta w K3 Towary przewożone w bagażu podróżnego, jeżeli ich rodzaj nie wskazuje na przeznaczenie handlowe ( do kwoty 430 euro – transport lotniczy i morski i do 300 euro – pozostały transport) Towary umieszczone w przesyłce wysłanej z K3 do wartości 22 euro – nie dotyczy importu w drodze zamówienia wysyłkowego Towary przesłane z K3 do PL między osobami fizycznymi, jeśli są to przesyłki okazjonalne, a ilość i rodzaj towarów nie wskazują na przeznaczenie handlowe [5] ODG VAT i akcyza

18 Obowiązek podatkowy w PTU
Przedmiot opodatkowania Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Kiedy należy zapłacić PTU? Dostawa towarów i świadczenie usług GENERALNA ZASADA: Wykonanie świadczenia tj. wydanie towaru albo wykonanie usługi Wystawienie faktury - np. usługi budowlane, dostawa książek Dokonanie przedpłaty, zadatku, zaliczki - ale tylko w odniesieniu do tych cząstkowych kwot Metoda kasowa dla „małych” i „nowych podatników” – liczy się dzień otrzymania zapłaty za towar lub usługę od kontrahenta Do 25 dnia następnego miesiąca po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy Lub Do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym kończy się kwartał Import towarów Powstanie długu celnego (art. 33/1-5) UWAGA! VAT niezależny od zwolnień, zawieszeń i obniżek cła Do 10 dnia licząc od powstania długu celnego Eksport towarów Potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny Eksporterom przysługuje zwrot PTU Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem WNT Przy WNT nowych środków transportu – z chwilą otrzymania tych towarów, nie później niż z chwilą wystawienia faktury Tak jak przy dostawie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy Tak jak przy eksporcie [5] ODG VAT i akcyza

19 Podstawa opodatkowania w PTU (art. 29a)
Podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi (lub co ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej) zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał wraz z innymi dopłatami (dotacje, subwencje) o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Art. 31a. 1.  W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. / 6. Podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. / 7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Podstawa opodatkowania (oraz podatek należny) mogą być skorygowane poprzez zastosowanie mechanizmu ULGI NA ZŁE DŁUGI (art. 89a ustawy) [5] ODG VAT i akcyza

20 Stawki VAT w Europie (za: PKF Worldwide Tax Guide 2015)
PL Towary Usługi 23% Stawka podstawowa 8% cukier, kawa, cytrusy, ciastka, konserwy i przetwory, pasze, nawozy, wata, igły, artykuły higieniczne, sprzęt przeciwpożarowy usługi komunalne, usługi transportowe, dostawa obiektów mieszkaniowych w ramach społecznego programu mieszkaniowego 5% mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, pieczywo chrupkie, tłuszcze zwierzęce, książki, mapy, nuty Usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem 0% eksport, WDT usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół i OPP [5] ODG VAT i akcyza

21 Stan / czynność uprawniająca do zwrotu
Zwrot PTU Bezpośredni (faktyczny zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika): terminy: 60 dni (podstawowy) 25 dni (skrócony), 180 dni Pośredni (pozwala zmniejszyć podatek płacony w następnym okresie rozliczeniowym o kwotę przysługującego obecnie zwrotu) Forma zwrotu Dla rolników ryczałtowych Podstawa = kwota należna z tytułu dostawy określonego typu produktów rolnych podatnikowi VAT Stawka zwrotu = 6.5% Dla podróżnych (dotyczy nierezydentów spoza UE, który na terytorium kraju nabyli towar opodatkowany PTU i w stanie nienaruszonym wywożą go z kraju do końca 3 miesiąca od dnia zakupu); istnieją również warunki, jakie spełniać musi sprzedający te towary Stan / czynność uprawniająca do zwrotu [5] ODG VAT i akcyza

22 Podatki obrotowe 3. Akcyza
Opodatkowanie działalności gospodarczej [5] ODG VAT i akcyza

23 PTU / akcyza. Różnice i podobieństwa
Podatek od towarów i usług Akcyza Podatek wielofazowy – obowiązek podatkowy powstaje w każdej fazie obrotu Podatek jednofazowy – obowiązek podatkowy powstaje tylko raz: Od importu Od produkcji Od sprzedaży Od posiadania Podatek powszechny Podatek selektywny Stawki procentowe Stawki procentowe i kwotowe Podatki państwowe ( z tym, że część VAT wchodzi do składki członkowskiej na rzecz budżetu UE) Podatki obrotowe (gospodarcze) Podatki dostosowane do zharmonizowanych wzorców UE [5] ODG VAT i akcyza

24 Towary akcyzowe w teorii
Założenia prawne Względy ekonomiczne Istnieje grupa towarów / wyrobów zharmonizowanych, posiadających taki status w każdym państwie UE Kraje członkowskie mogą nakładać akcyzę na inne towary pod warunkiem, że: Nie naruszy to fundamentalnych swobód rynku wewnętrznego (zwłaszcza przepływu towarów) Nie spowoduje to dodatkowych formalności związanych z przekraczaniem granic państw UE Powinno utrzymać się akcyzy najbardziej wydajnie fiskalne Należy zrezygnować z opodatkowania akcyzą towarów, których obrót nie jest znaczny; Można utrzymać akcyzy regionalne, jeśli wynika to z tradycji gospodarczych danego państwa Generalnie – można nakładać akcyzę na towary cieszące się dużym popytem i podażą, których cena jednostkowa jest niewielka (tak aby można było „niezauważalnie” wkomponować w nią akcyzę) [5] ODG VAT i akcyza

25 Towary akcyzowe w polskiej praktyce
WYROBY ENERGETYCZNE PALIWA SILNIKOWE PALIWA OPAŁOWE OLEJE SMAROWE WYROBY WĘGLOWE WYROBY GAZOWE ENERGIA ELEKTRYCZNA WYROBY TYTONIOWE PAPIEROSY TYTOŃ DO PALENIA CYGARA, CYGARETKI SUSZ TYTONIOWY ( WYODRĘBNIONY JAKO SPECJALNY WYRÓB AKCYZOWY) NAPOJE ALKOHOLOWE ALKOHOL ETYLOWY PIWO WINO NAPOJE FERMENTOWANE WYROBY POŚREDNIE SAMOCHODY OSOBOWE (NIE SĄ DE IURE WYROBEM AKCYZOWYM, JEDNAK PODLEGAJĄ AKCYZIE) [5] ODG VAT i akcyza

26 Podmiot podatku akcyzowego
…. osoba względem której zaistniał stan podlegający opodatkowaniu, w szczególności: producent, importer, dokonujący WNT wyprowadzający towary akcyzowe ze składu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nabywca / posiadacz Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dopuszczenia wyrobu do konsumpcji na rynku. Akcyza powinna być płacona w państwie, gdzie towary akcyzowe są faktycznie konsumowane Uwagi: Art. 8 / 6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Art. 5. Czynności lub stany faktyczne (…) są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. [5] ODG VAT i akcyza

27 Przedmiot opodatkowania: od czego płaci się podatek akcyzowy? (1)
Czynności prawne Sprzedaż Darowizna Zamiana Wydanie w zamian za wierzytelności Czynności faktyczne Produkcja Nabycie wewnątrzwspólnotowe ( z UE do PL) Import Posiadanie wyrobów akcyzowych (od których wcześniej nie zapłacono należnej akcyzy) Zdarzenia Wystąpienie nadmiernych ubytków i niedoborów towarów akcyzowych przy ich produkcji [5] ODG VAT i akcyza

28 Przedmiot opodatkowania: od czego płaci się podatek akcyzowy. 2
Przedmiot opodatkowania: od czego płaci się podatek akcyzowy? 2. Zasady szczególne Papierosy Premiowa sprzedaż papierosów z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej Energia elektryczna Sprzedaż energii nabywcy końcowemu przez podmiot koncesjonowany Import energii przez nabywcę końcowego Zużycie energii przez nabywcę końcowego, jeśli nie zapłacono akcyzy wcześniej Wyroby węglowe Sprzedaż na terenie kraju finalnemu nabywcy przez podmiot pośredniczący Import, WNT przez nabywcę finalnego Użycie wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego Samochody osobowe Obowiązek zapłaty akcyzy dotyczy samochodów niezarejestrowanych na terenie kraju. Przedmiotem opodatkowania jest ich: Import ( z krajów trzecich) – podatnik: importer Wewnątrzwspólnotowe nabycie ( z UE) – podatnik: sprowadzający do PL Pierwsza sprzedaż na terenie kraju ( w tym również: zamiana, darowizna, wydanie w zamian za wierzytelności), o ile akcyza nie została zapłacona na wcześniejszych etapach – podatnik: sprzedawca Za podatnika może być też uznany: podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację samochodu w Polsce lub podmiot, który nabył prawo własności samochodu w Polsce, jeśli to nie on dokonał WNT. [5] ODG VAT i akcyza

29 Zwolnienia w podatku akcyzowym (wybór)
Wyroby węglowe oraz gazowe przeznaczone do opału….. Przez gospodarstwa domowe, przez organy administracji publicznej, jednostki oświatowe, służby zdrowia, OPP W pracach rolniczych lub ogrodniczych Przez podmiot objęty systemem „ekologicznym” lub podwyższającym efektywność energetyczną Energia elektryczna Wytwarzana z odnawialnych źródeł Wytwarzana na statku Zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej oraz w procesie kogeneracji Alkohol Etylowy używany do produktów leczniczych i spożywczych Napoje w ramach WNT lub importowane na własny użytek Samochód osobowy Importowany lub w ramach WNT, następnie wyeksportowany lub w ramach WDT wywieziony z PL ( z prawem do zwrotu zapłaconej w PL akcyzy) [5] ODG VAT i akcyza

30 Procedura zawieszenia akcyzy
= polega na niepobieraniu podatku od obrotu towarami akcyzowymi aż do momentu przeznaczenia ich do ostatecznej konsumpcji. Opiera się na wspólnotowym programie teleinformatycznym - Excise Movement and Control System i dokumencie e-AD (data transakcji, faktury, wysyłki, identyfikatory VAT przedsiębiorców – wysyłającego, odbiorcy, przewoźnika, gwaranta zabezpieczającego wykonanie zobowiązania do zapłaty należnej akcyzy) Co do zasady, pobór akcyzy zawiesza się, gdy: Towary znajdują się w składzie podatkowym (miejscu, gdzie są one produkowane, nabywane, magazynowane, przeładowywane lub wysyłane) Towary są przemieszczane między składami podatkowymi na terenie PL v UE Towary są dostarczane ze składu podatkowego do odbiorcy będącego (nie) zarejestrowanym handlowcem, mającym jednorazowe lub stałe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych z innego kraju z zawieszeniem poboru akcyzy Przemieszczenie towarów z zawieszaniem poboru akcyzy Skład PL Skład CZE Odbiór + zapłata akcyzy Dostawca Zarejestrowany odbiorca W czasie zawieszenia poboru akcyzy obowiązek podatkowy nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe. Powstanie ono w momencie zakończenia tej procedury, przesuwając tym samym w czasie moment opodatkowania konsumpcji akcyzą. [5] ODG VAT i akcyza

31 Akcyza: podstawa opodatkowania
Wyroby tytoniowe Ilość gotowego wyrobu ( w sztukach) Napoje alkoholowe Ilość /objętość gotowego wyrobu ( w hektolitrach) Wyroby energetyczne Ilość gotowego wyrobu ( w litrach) w temperaturze + 15 (o)C Wartość energetyczna produktu ( w gigadżulach) Samochody osobowe Kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu ( w PLN) Średnia wartość rynkowa samochodu minus (VAT + akcyza w cenie nabycia) – gdy podatnikiem jest podmiot składający wniosek o rejestrację samochodu Wartość celna plus należne cło (w PLN) Energia elektryczna Ilość (w megawatogodzinach) [5] ODG VAT i akcyza

32 Akcyza: obecne stawki podatkowe
Wyroby tytoniowe Papierosy = 206,76 zł za każde sztuk + 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej Papierosy nieobjęte obowiązkiem znaczenia banderolami = 343,98 zł za każde 1000 sztuk Cygara = 393 zł za 1 kg Tytoń do palenia = 141,29 zł za 1 kg + 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej Susz tytoniowy = 229,32 zł za 1 kg Napoje Alkoholowe Alkohol etylowy = 5704 zł za 1 hl 100% vol. Piwo = 7,79 zł za 1 hl (o)Plato Cydr = 97 zł za 1 hl Wino: =158 zł za 1 hl Wyroby energetyczne Węgiel opałowy = 1,28 zł za 1 GJ Benzyna silnikowa = 1565 zł za 1000 l Benzyna lotnicza = 1822 zł za 1000 l Nafta = 1822 zł za 1000 l Biokomponenty = 1171 zł za 1000 l Paliwa gazowe = 10,54 zł za 1 GJ Paliwa gazowe skroplone = 670 zł za 1000 kg Energia elektryczna 20 zł za 1 MWh / (dla górnictwa = 3 zł za 1 MWh) Samochody osobowe Samochody o pojemności silnika > 2000 cm^3 = 18,6% Samochody o pojemności silnika < 2000 cm^3 = 3,1% [5] ODG VAT i akcyza

33 Akcyza: formalności podatkowe
Organy podatkowe Naczelnik urzędu celnego ( I inst.) Dyrektor Izby Celnej ( II inst.) Zgłoszenie rejestracyjne do nUC przed dokonaniem czynności opodatkowanej akcyzą Niekiedy – zezwolenia ( np. na prowadzenie składu podatkowego, gdzie dodatkowo wymaga się złożenia zabezpieczenia akcyzowego) Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy (banderole = legalne dopuszczenie wyrobu do obrotu na terenie PL) Tryb płatności Obrót krajowy: do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek IZBY CELNEJ Import – do 10 dni od powstania długu celnego; podatnik wykazuje kwotę akcyzy w zgłoszeniu celnym, może też wystąpić do NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO o wydanie decyzji określającej wysokość akcyzy Wpłaty dzienne dokonywane przez prowadzących składy podatkowe (wpłaty te są zaliczkami na podatek akcyzowy) [5] ODG VAT i akcyza

34 Podatki i parapodatki związane z obrotem międzynarodowym
Obrót wewnątrzunijny Obrót z krajami trzecimi Przywóz = wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Cło – brak VAT – stawki zwykłe Akcyza – stawki zwykła Wywóz = wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów VAT – stawka 0% Akcyza - zwolnienie Import: Cło – stawki zwykłe VAT – stawki zwykłe Akcyza – stawki zwykłe Eksport: Cło – brak VAT – stawka o% Akcyza - zwolnienie [5] ODG VAT i akcyza

35 Kaskada podatkowa w obrocie międzynarodowym
3. PTU (VAT) PTU = (wartość celna + cło + akcyza) X stawka PTU 2. Akcyza ( jeśli jest to towar akcyzowy) Akcyza = (wartość celna + cło) X stawka akcyzy 1. Cło Cło = wartość celna X stawka celna Przykład: import samochodu osobowego o wartości zł z USA do PL Cło = Akcyza = VAT= Dług celny (razem) = [5] ODG VAT i akcyza


Pobierz ppt "Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google