Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 -40 831 -40 300-31 450 MIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE nt. MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Dąbrowa Górnicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 -40 831 -40 300-31 450 MIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE nt. MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Dąbrowa Górnicza."— Zapis prezentacji:

1 1 -40 831 -40 300-31 450 MIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE nt. MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Dąbrowa Górnicza

2 2 -40 831 -40 300-31 450 Stan bezpieczeństwa miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2015

3 3 -40 831 -40 300-31 450 Przestępstwa ogółem W analizowanym okresie 2015 roku w Komendzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wszczęto 3268 postępowania przygotowawcze o przestępstwa ogółem, tj. mniej o 255 niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik wykrycia odnotowano na poziomie 62,8 %.

4 4 -40 831 -40 300-31 450 Przestępstwa kryminalne W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym wszczęto mniej o 9,1 % postępowań przygotowawczych, co w liczbach bezwzględnych daje różnicę 249 zdarzeń. Wskaźnik wykrycia wyniósł 52,7 %.

5 5 -40 831 -40 300-31 450 Razem siedem kategorii Razem w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw (udział w bójce lub pobiciu, uszkodzenie ciała, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, kradzieże i kradzieże z włamaniem samochodów oraz uszkodzenie mienia) odnotowano mniej o 57 wszczętych postępowań. Wskaźnik wykrycia wyniósł 36,00 %.

6 6 -40 831 -40 300-31 450 Przestępstwa narkotykowe W kategorii przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odnotowano spadek o 15 wszczętych postępowań. Wskaźnik wykrycia w tej kategorii wyniósł 98,1 %.

7 7 -40 831 -40 300-31 450 Razem o charakterze gospodarczym W prezentowanym okresie odnotowano wzrost o 10 postępowań wszczętych o przestępstwa gospodarcze. Wskaźnik wykrycia wyniósł 85,6 %.

8 8 -40 831 -40 300-31 450 Wykroczenia uciążliwe społecznie W prezentowanym okresie odnotowano wzrost o 38 wykroczeń uciążliwych społecznie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

9 9 -40 831 -40 300-31 450 Zagrożenie przestępczością drogową W analizowanym okresie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, odnotowano mniej wypadków drogowych o 14, mniej ofiar śmiertelnych o 2, mniej rannych, odnotowano mniej kolizji. Wzrosła liczba zatrzymanych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. I-XII. 2014I-XII.2015RóżnicaRóżnica w % Wypadki 114100-1412,3 Ofiary śmiertelne 64-233,3 Ranni 145132-13-9% Kolizje 14631441-22-1,50% Kierujący pod wpływem alkoholu 504512781,6

10 jednostka stan etatowy jednostki na dzień 01.01.2016 (dane Wydział Kadr KMP Dąbrowa Górnicza) KMP261 - Wydział Prewencji 139 - Wydział Kryminalny 41 - Przestępstwa Przeciwko Mieniu 42 - Przestępstwa Gospodarcze 14 - Wydział Ruchu Drogowego 32 - Pracownicy cywilni 36 Komisariat Policji 51 - Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne 29 - Zespól Dzielnicowych 11 - Zespól Kryminalny 10 - Pracownicy cywilni 4 Stan etatowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Na terenie KMP funkcjonuje 1 komisariat Policji

11 W 2015r policjanci Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej pełnili 16635 służb zewnętrznych przeprowadzili 22697 interwencji zatrzymali 1131 sprawców przestępstw na gorącym uczynku ujawnili 452 osób poszukiwanychudzielili 222 asysty/pomocy ujawnili 26379 wykroczeń

12 Podstawowe sposoby nawiązywania kontaktu z Policją Bezpośredni kontakt w jednostce Policji lub policjantem Kontakt telefoniczny 112, 997 Osobisty lub telefoniczny kontakt z dzielnicowym

13 13 -40 831 -40 300-31 450 Mapy zagrożeń - aktualne regulacje i praktyka Policji Mapy zagrożeń ważne narzędzie w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym oraz społeczeństwem w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym § 8 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 119, z późn. zm.) Mapy zagrożeń Mapy zagrożeń tworzone na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzanych na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zachowaniom aspołecznym.

14 14 -40 831 -40 300-31 450 Mapa zagrożeń rzetelnym odzwierciedleniem stanu faktycznego Mapa zagrożeń ma:  odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby,  wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli – aktywizacja społeczności lokalnych,  zawierać prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych „imprez”,  służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym Policji,  umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji,  być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.

15 15 Forma opisowa -40 300-31 450 Mapa zagrożeń Forma graficzna - charakterystykę przestrzeni publicznej, - wyniki badań opinii społecznej, - wnioski z debat społecznych, - informacje z pracy środowiskowej dzielnicowych, - informacje innych służb lokalnych, - dane statystyczne służb odpowiedzialnych za porządek publiczny, w tym Policji.

16 16 -40 831 -40 300-31 450 Mapy zagrożeń koncepcja założeń rozwiązania systemowego Proponowane kryteria:  zagrożenie przestępczością w tym m. in.: w 7 podstawowych kategoriach, gospodarczą, narkotykową, zorganizowaną;  zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie;  wypadki drogowe, ofiary śmiertelne wypadków drogowych, wykazy powiatów, odcinków dróg najbardziej zagrożonych wypadkami;  wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa, wnioski z debat społecznych, informacje od dzielnicowych. W zależności od poziomu opracowywania mapy (krajowy, wojewódzki, powiatowy/gminny) zobrazowane będzie zagrożenie w przeliczeniu na 100 lub 10 tys. mieszkańców oraz w postaci liczb bezwzględnych.

17 17 -40 831 -40 300-31 450 Mapy zagrożeń koncepcja założeń rozwiązania systemowego proponowane kryteria Poziom wojewódzki zagrożenie przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie przestępczością kryminalną ogółem (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie przestępczością gospodarczą (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie przestępczością narkotykową (przestępstwa stwierdzone) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców ; wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa uzupełniane o wskazane w poszczególnych powiatach zagrożenia i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

18 18 -40 831 -40 300-31 450 Mapy zagrożeń koncepcja założeń rozwiązania systemowego proponowane kryteria Poziom powiatowy/gminny zagrożenie przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością kryminalną ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach ogółem (przestępstwa stwierdzone) wyrażone liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością gospodarczą (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie przestępczością narkotykową (przestępstwa stwierdzone) wyrażane liczbą bezwzględną; zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie wyrażone liczbą bezwzględną; zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas debat społecznych/spotkań, przekazane przez dzielnicowych i inne podmioty pozapolicyjne.

19 19 -40 300-31 450 Mapy zagrożeń koncepcja założeń rozwiązania systemowego proponowane kryteria bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wszystkie poziomy liczba wypadków drogowych przedstawiana w liczbach bezwzględnych; liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przedstawiana w liczbach bezwzględnych; liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (na poziomie powiatowym/gminnym w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców); liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (na poziomie powiatowym/gminnym w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców); liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 wypadków drogowych – wyłącznie poziom krajowy i wojewódzki; liczba wypadków w przeliczeniu na 100 km dróg publicznych; zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone przez lokalne społeczności. W cyklu rocznym na wszystkich poziomach przedstawiane będą dane w zakresie: wykazu najbardziej zagrożonych powiatów na terenie poszczególnych garnizonów wskazywanych na podstawie dwóch łącznie występujących kryteriów tj. ogólna liczba wypadków drogowych oraz liczba ofiar śmiertelnych, w których wartość (w zestawieniu łącznym) jest wyższa od średniej dla danego garnizonu; wykaz 5 km odcinków niebezpiecznych dróg krajowych i wojewódzkich, na których odnotowano co najmniej 20 zdarzeń drogowych, z których więcej niż 5 stanowiły wypadki drogowe.

20 20 -40 831 -40 300-31 450 Opracowanie założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Konsultacje społeczne założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Powołanie zespołu w składzie przedstawicieli wybranych KWP/KSP, szkół policyjnych oraz biur KGP do wdrożenia w Policji narzędzia informatycznego pn. Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Analiza propozycji rozwiązań zgłoszonych podczas debat społecznych do założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Opracowywanie i prezentowanie na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji map zagrożenia zgodnie z wypracowanym standardem. Narzędzie informatyczne - Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Mapy zagrożeń koncepcja założeń rozwiązania systemowego

21 21 -40 831 -40 300-31 450 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 -40 831 -40 300-31 450 MIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE nt. MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Dąbrowa Górnicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google