Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład VIII Kary, środki karne i zasady ich wymiaru dr Katarzyna Łucarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład VIII Kary, środki karne i zasady ich wymiaru dr Katarzyna Łucarz."— Zapis prezentacji:

1 Wykład VIII Kary, środki karne i zasady ich wymiaru dr Katarzyna Łucarz

2 TYPY SANKCJI Środki penalne: 1.Kary samoistne 2.Środki karne Środki wychowawcze, wychowawczo – lecznicze orzeczone w stosunku do nieletnich w oparciu o przepisu ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich Środki oddziaływania pozakarnego : 1.Społeczne 2.Wychowawcze

3 CELE KARY (ŚRODKA KARNEGO) ZAPOBIEGAWCZY WYCHOWAWCZY KOMPENSACYJNY SPRAWIDLIWOŚCIOWY W odniesieniu do społeczeństwa ( prewencja ogólna ) Zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości W odniesieniu do sprawcy ( prewencja indywidualna ) Naprawienie lub zmniejszenie społecznego zła wyrządzonego czynem zabronionym

4 KARY SAMOISTNE ( art. 18 k.w. ) OGRANICZENIA WOLNOŚCI ( art. 20-23 k.w. ) ( 1 miesiąc) GRZYWNY ( art. 24 k.w. ) ( od 20 do 5 000 zł, chyba, że ustawa stanowi inaczej ) NAGANY ( art. 36 k.w. ) ARESZTU ( art 19 k.w. ) ( od 5 dni do 30 dni )

5 ŚRODKI KARNE ( art. 28 k.w. ) Przepadek rzeczy art. 30 k.w. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób, art. 31 k.w. Inne środki karne określone przez ustawę ( zawarte w ustawach szczególnych ) np. zakaz amatorskiego połowu ryb i minogów z ustawy z dn. 18.04.1985 r o rybactwie śródlądowym oraz zakaz wstępu na imprezy masowe przewidziany w ustawie z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów, art. 29 k.w. ( od 6 miesięcy do 3 lat ) Nawiązka (art. 3 2 i 37 k.w. ) i obowiązek naprawienia szkody (przepis szczególny)

6 ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA POZAKARNEGO Środki oddziaływania społecznego Art. 39 § 4 k.w. Środki oddziaływania wychowawczego Art. 41 k.w.

7 -Przywrócenie naruszonego porządku prawnego -Naprawienie wyrządzonej szkody np.: -przeproszenie pokrzywdzonego -uroczyste zapewnienie niepopełniania więcej czynów stanowiących wykroczenie -zobowiązanie sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO ( art. 39 § k.w. ) Tylko w razie odstąpienia od wymierzenia kary (art. 39 § 4 k.w.)

8 Inne środki postępowania wychowawczego przewidziane np. w postępowaniu dyscyplinarnym, przewidziane w regulaminie pracy, czy w stowarzyszeniu, którego członkiem jest sprawca wykroczenia. Pouczenie, zwrócenie uwagi ŚRODKI ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO ( art. 41 k.w. ) Wystarczające do wdrożenia sprawcy wykroczenia do poszanowania prawa i przestrzegania zasad współżycia społecznego ; ich zastosowanie jest równoznaczne z rezygnacją ze ściagania sprawcy wykroczenia

9 POWRÓT DO WYKROCZENIA ( RECYDYWA ) RECYDYWA SPECJALNA RECYDYWA SPECJALNA WIELOKROTNA ( art. 38 k.w.) Organ orzekający ocenia w ramach zwykłego wymiaru kary RECYDYWA OGÓLNA Uprzednie ukaranie sprawcy za podobne wykroczenie lub przestępstwo Nie unormowana w kodeksie wykroczeń Sprawca : Uprzednie ukaranie sprawcy za jakiekolwiek wykroczenie bądź przestępstwo Ustawowa okoliczność obciążająca (art. 33 § 4 pkt. 5 k.w. ) 1.Uprzednio był ukarany co najmniej dwukrotnie 2.Ukarany za wykroczenia podobne do poprzednich 3.Poprzednie czyny, jak i te ostatnie, są wykroczeniami popełnionymi umyślnie 4.Nowe, podobne do poprzednich wykroczenie musi być popełnione w okresie nie przekraczającym 2 lat od ostatniego prawomocnego ukarania 5.Konsekwencją jest możliwość orzeczenia kary aresztu, nawet jeśli nie jest ona przewidziana w przepisie przypisanym sprawcy WYKROCZENIA PODOBNE (art. 47 § 2 k.w. ) Przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wykroczenia należące do tego samego rodzaju ; przestępstwa i wykroczenia z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa i wykroczenia popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej

10 OGÓLNE DYREKTYWY WYMIARU KARY ( art. 33 § 1 k.w.) Prewencja ogólna – społeczne oddziaływanie kary Prewencja szczególna ( indywidualna) – oddziaływanie kary na sprawcę Zasada oznaczoności kary Współmierność kary do społecznej szkodliwości czynu ZASADY WYMIARU KARY Zasada swobody organu orzekającego przy wymiarze kary (art. 33 § 1 k.w.) Zasada indywidualizacji kary ( art. 34 k.w.) OGÓLNE DYREKTYWY WYMIARU KARY Sformułowane w ustawie podstawowe kryteria brane pod uwagę przy orzekaniu kary, są normatywnymi instrumentami realizacji celów kary

11 OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE ( art. 33 § 3 k.w. ) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub innych osób przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków zwłaszcza w zakresie pracy. Działanie sprawcy pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych Działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie

12 OKOLICZNOŚCI OBCIĄŻAJĄCE ( art. 33 § 4 k.w. ) Działanie sprawcy w celu osiągniecia bezprawnej korzyści majątkowej Uprzednie skazanie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie Działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie Popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim Popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby której sprawca powinien okazać szczególne względy Chuligański charakter wykroczenia Działanie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego

13 Odstąpienie od wymierzenia kary samoistnej z jednoczesnym zastosowaniem środków oddziaływania społecznego przewidzianych w art. 39 § 4 k.w. Poprzestanie na odstąpieniu od wymierzenia kary, jak i środka karnego (odstąpienie pełne) ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY art. 39 k.w. Odstąpienie od wymierzenia kary samoistnej ale orzeczenie środka karnego, jeżeli jest on przewidziany w przepisie, z którego zakwalifikowano czyn sprawcy (odstąpienie niepełne)

14 PRZEDAWNIENIE ( art. 45 k.w. ) ORZEKANIA ( art. 45 § 2 k.w. ) WYKONANIA KARY (art. k.w.) W przypadku uchylenia rozstrzygnięcia w trybie kasacji lub wznowienia postępowania przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia ŚCIGANIA ( art. 45 § 1 k.w.) 1 rok od popełnienia wykroczenia 1 rok od popełnienia wykroczenia; jeżeli w tym czasie doszło do wszczęcia postępowania – okres ten ulega przedłużeniu do 2 lat 3 lata od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, obejmuje zarówno kary samoistne jak i środki karne Nie można wszcząć postepowania w sprawie o wykroczenie, jeżeli od popełnienie tego wykroczenie upłynął czas przewidziany w ustawie Nie można wydać merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie o wykroczenie, jeżeli od popełnienie tego wykroczenie upłynął czas przewidziany w ustawie Nie można wykonać orzeczonej kary nałożonej na sprawce wykroczenia, jeżeli od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynął czas przewidziany w ustawie PRZEDAWNIENIE Okoliczność uchylająca karalność za popełnione wykroczenie, z chwilą upływu przewidzianego w ustawie czasu, powstaje prawna niemożność ukarania sprawcy wykroczenia za czyn, który popełnił


Pobierz ppt "Wykład VIII Kary, środki karne i zasady ich wymiaru dr Katarzyna Łucarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google