Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowywane projekty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowywane projekty"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowywane projekty
Plany do roku 2020

2 Pomoc techniczna Gmina Dobczyce przygotowała dokumentację techniczną dla szeregu zadań realizując dwa projekty pomocy technicznej: 1. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” MRPO /14 umowa z dnia Projekt realizowany wspólnie z Gminami Myślenice i Siepraw, Dobczyce liderem projektu. 2. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Rekreacyjno – turystyczna Dolina Raby” MRPO /14 umowa z dnia r. Projekt realizowany wspólnie z Gminami Gdów, Kłaj i Drwinia, Gdów liderem projektu.

3 1.1. ARUP umowa Nr RI II z dnia 15 października 2014 r. na "opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Zbiornika Dobczyckiego na terenie Dobczyc i projektów technicznych elementów tego zagospodarowania” zakres: a) opracowanie koncepcji zagospodarowania wzgórza staromiejskiego oraz terenu poniżej, b) opracowanie dokumentacji technicznej parkingu przy ul. Podgórskiej, zagospodarowania wzgórza staromiejskiego i przejścia z zapory na wzgórze starego miasta, c) nadzór autorski. Koszt: zł, dotacja z EFRR zł

4

5

6 Projekt budowlany parkingu przy ul. Podgórskiej w Dobczycach
pozwolenie na budowę AB Decyzja 1099/2015 z dnia r. Koszt zł netto, zł brutto

7 Zagospodarowanie wzgórza staromiejskiego

8 Zagospodarowanie wzgórza staromiejskiego

9 Zagospodarowanie wzgórza staromiejskiego
Projekt budowlany zagospodarowania wzgórza staromiejskiego wraz z kładką pieszo – rowerową z zapory na wzgórze starego miasta pozwolenie na budowę AB Decyzja Nr 1163/2015 z dnia Wartość inwestycji wg. kosztorysu: zł netto, zł brutto, w tym kładka zł netto, zł brutto.

10 1.2. VENIT umowa Nr RI II z dnia 09 stycznia 2015 na „Opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz infrastrukturą turystyczną” zakres: a) opracowanie koncepcji przebiegu tras, b) opracowanie dokumentacji technicznej, c) nadzór autorski. Koszt: 366 540 zł brutto, dotacja z EFRR zł, w tym dla Gminy Dobczyce zł (przy koszcie brutto zł).

11 Schemat tras

12 Trasy w Dobczycach

13 2. Greenlanding umowa Nr RI II z dnia 17 lutego 2015 na „Opracowanie dokumentacji dla projektu Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby” zakres: a) opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Dolinie Raby, b) opracowanie dokumentacji technicznej, Koszt: zł brutto, dotacja z EFRR zł, w tym dla Gminy Dobczyce zł (przy koszcie brutto zł).

14 Zakres projektu Trasa wzdłuż rowu Jagiellońskiego
(wartość zł netto, zł brutto). Trasa wzdłuż Raby (wartość zł netto, zł brutto). Podstawowa infrastruktura parku miejskiego (wartość zł netto, zł brutto). Punkt turystyczny przy moście (wartość zł netto, zł brutto). Przebudowa budynku świetlicy, przebudowa sanitariatu na budynek zaplecza kortów tenisowych, budowa ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu elementów małej architektury w tym wiaty na rowery i tym podobnych, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego, placów zabaw, budowa przyłączy energetycznego, sanitarnego, wodociągowego, gazowego oraz oświetlenia parkowego

15 Koncepcja Park Miejski

16 Koncepcja

17 Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego
Plan Rozwoju Zbiornika

18 Przygotowanie projektów
Zagospodarowanie turystyczne otoczenia Zbiornika Dobczyckiego I etap, z całości przygotowanej dokumentacji wybrano kluczowe zadania do zrealizowania w pierwszej kolejności, mające największy wpływ i stanowiące „kręgosłup” produktu turystycznego Dobczyc wokół którego będzie w kolejnych etapach rozbudowywana oferta turystyczna. Projekt składałby się z zadań: A. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego B. Park miejski – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

19 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego
Zakres rzeczowy obejmowałby: - uczytelnienie przebiegu murów miejskich z południowej strony wzgórza pozwalające na likwidację metalowego ogrodzenia; - wykonanie ścieżki pieszej od bramy miejskiej do zamku wzdłuż południowej części murów miejskich (z oświetleniem) - wykonanie kładki pozwalającej na komunikacją wzgórza Starego Miasta z zaporą (problem łączności rowerowej do czasu wykonania ścieżki rowerowej na północnym stoku wymaga przewidzenia punktu pozwalającego zostawić rower pod zamkiem oraz jak rozwiązać dostępność zamku dla wózków – może jakiś zakres małej architektury - modernizację ścieżki łączącej wzgórze z ul. Podgórską Wybrany zakres rzeczowy obejmuje część zadań zawartych w dokumentacji: 1. Zagospodarowanie Wzgórza Staromiejskiego. 2. Przejście z zapory na wzgórze Starego Miasta z ścieżką rowerową opracowanej przez ARUP w ramach projektu MRPO /14.

20 Park miejski – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Na terenie nieczynnego obecnie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobczycach i w jego otoczeniu zostanie urządzony park miejski Zakres rzeczowy zadania obejmowałby: - wykonanie ścieżki po lewej stronie raby łączącej teren parku z mostem na Rabie; - uporządkowania terenu; - wykonanie alejek parkowych (do osi komunikacyjnej); - oświetlenie i monitoring; - budowę infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg, gazociąg)- część; - budowę placu zabaw; - remont budynku zaadaptowanego na świetlicę - budowę kortów tenisowych - remont budynku zaadaptowanego na zaplecze kortów tenisowych - wykonanie toru do minigolfa i do gry w bulle - małą architekturę (część) - zieleń (część)

21

22 Korty tenisowe

23 Korty tenisowe przebudowa istniejącego budynku nieczynnych sanitariatów na Zaplecze Kortów Tenisowych

24 Zaplecze kortów tenisowych
Istniejący parterowy budynek dotychczasowych sanitariatów zostanie gruntownie zmodernizowany i po wykonaniu niezbędnych wyburzeń i przebudów, dostosowany do nowych potrzeb zaplecza kortów tenisowych. Będzie zawierać szatnie z umywalniami, pomieszczenia sanitarne wc, gabinet, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia magazynowe i kotłowni. Obiekt zostanie również ocieplony i jest przystosowany także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

25

26 Plac zabaw

27 Plac zabaw przebudowa istniejącego budynku nieczynnej stołówki na Świetlicę

28 Świetlica Istniejący parterowy budynek byłej stołówki zostanie gruntownie zmodernizowany i po wykonaniu niezbędnych wyburzeń i przebudów, dostosowany do nowych potrzeb świetlicy środowiskowej. Będzie zawierać pomieszczenia świetlicy, sanitarne wc, pomieszczenie gospodarcze kotłowni. W miejscu dotychczasowej otwartej wiaty zaprojektowano werandę. Obiekt zostanie również ocieplony i jest także przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

29

30

31 Szansa dla Przedsiębiorców
w ramach RPOWM na lata , będzie można pozyskać dofinansowaniena budowę lub rozbudowę infrastruktury turystycznej rekreacyjnej Nie będą wspierane inwestycje: - z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych); - w budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym; - dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

32 Szansa dla Przedsiębiorców
jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie planowanego przez przedsiębiorcę przedsięwzięcia w Programie Rozwoju Zbiornika. Gmina Dobczyce przystąpiła do opracowania tego dokumentu strategicznego. fiszka projektowa dostępna jest na stronie

33 Dziękuje za uwagę Marek Mitko tel


Pobierz ppt "Przygotowywane projekty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google