Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” rok szkolny 2014/ 2015

2 STANDARD PIERWSZY Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań

3 Wymiary Średnia liczba punktów I Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz życiu i pracy szkoły. 5,0 II Struktura dla realizacji programu „szkoła promująca zdrowie”. 4,2 III Szkolenia i systematyczne informowanie oraz dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie. 4,0 IV Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia. 4,0 Ocena łączna4,3

4

5 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu pierwszego

6 Mocne strony  w Koncepcji Pracy Szkoły oraz w Statucie zapisano, że szkoła realizuje program SzPZ i należy on do priorytetów;  uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że ich zdrowie i samopoczucie jest istotną sprawą, braną pod uwagę w szkole;  w szkole planuje się i prowadzi ewaluację działań na rzecz promocji zdrowia, w których uwzględnia się potrzeby uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

7 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:  doprecyzować procedury powoływania koordynatora oraz członków zespołu do spraw promocji zdrowia wraz z zakresem przydzielonych im czynności;  skuteczniej włączać mało aktywnych członków zespołu do spraw promocji zdrowia w realizację działań tego zespołu;  zwiększyć ofertę szkoleń i kursów pogłębiających wiedzę na temat zdrowia dla wszystkich pracowników szkoły;  systematycznie przypominać uczniom i rodzicom, co to jest SzPZ oraz jakie są jej założenia.

8 STANDARD DRUGI Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

9 Wymiar i badane osoby ( N- wpisać liczbę badanych osób: cyfry w nawiasach przy nazwie wymiaru odpowiadają numerom stwierdzeń w ankiecie) Średnia liczba punktów Uczniowie ( N= 80 ) I Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły( 3-6) 5,0 II Relacje i wsparcie ze strony nauczycieli ( 7- 11) 5,0 III Relacje między uczniami (12- 16 ) 4,3 Ocena łączna 4,8

10

11 Wnioski wynikające z autoewaluacji grupa -uczniowie

12 Mocne strony:  Uczniowie są zadowoleni z nauki w szkole (86%).  Nauczyciele ustalają z uczniami reguły pracy podczas lekcji, biorą pod uwagę ich opinie i zachęcają do realizacji własnych pomysłów.  Uczniowie wysoko oceniają wsparcie otrzymywane od nauczycieli.  Doceniają działania nauczycieli w zakresie motywowania do osiągania sukcesów.

13 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:  Uczniowie nisko oceniają osobiste zaangażowania w naukę i dbałość o właściwe zachowanie podczas lekcji;  Większość uczniów uważa, że w relacjach rówieśniczych występują przemoc, brak akceptacji i zachowania aspołeczne.

14 STANDARD DRUGI grupa - nauczyciel e

15 Wymiar i badane osoby ( N- wpisać liczbę badanych osób: cyfry w nawiasach przy nazwie wymiaru odpowiadają numerom stwierdzeń w ankiecie) Średnia liczba punktów Nauczyciele ( N= 50 ) I Relacje między nauczycielami (12-15) 5,0 II Relacje z uczniami ( 17- 19 ) 5,0 III Relacje z rodzicami uczniów ( 20- 22 ) 5,0 IV Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły ( 7- 11 ) 4,6 V Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły( 4-6) 4,0 Ocena łączna 4,7

16

17 Wnioski wynikające z autoewaluacji grupa - nauczyciele

18 Mocne strony:  Nauczyciele wysoko oceniają relacje interpersonalne, chętnie ze sobą współpracują;  Nauczyciele bardzo dobrze oceniają swoje relacje z uczniami;  Zdaniem nauczycieli ich relacje z rodzicami uczniów są bardzo dobre, większość rodziców chętnie współpracuje z nauczycielem oraz podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły;  Relacje nauczycieli z dyrekcją szkoły są poprawne.

19 Problem priorytetowy wymagający rozwiązania:  Zdaniem nauczycieli dyrekcja powinna uwzględniać ich opinie w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły;

20 STANDARD DRUGI grupa – pracownicy niepedagogiczni

21 Wymiar i badane osoby ( N- wpisać liczbę badanych osób: cyfry w nawiasach przy nazwie wymiaru odpowiadają numerom stwierdzeń w ankiecie) Średnia Liczba punktów Pracownicy niepedagogiczni szkoły ( N = 14 ) I Relacje z nauczycielami ( 10- 12 ) 5,0 II Relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami ( 13-15) 5,0 III Relacje z uczniami ( 16- 18 ) 5,0 IV Relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły( 6- 9 ) 4,5 V Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły ( 4- 5 ) 3,5 Ocena łączna 4,6

22

23 Wnioski wynikające z autoewaluacji grupa – pracownicy niepedagogiczni

24 Mocne strony:  Pracownicy niepedagogiczni wysoko oceniają współpracę z nauczycielami. Nauczyciele są dla nich życzliwi, szanują ich pracę, zawsze mogą liczyć na pomoc z ich strony;  Większość uczniów pozytywnie reaguje na prośby i zalecenia pracowników niepedagogicznych;  Bardzo wysoko oceniają własne relacje interpersonalne;  Dobrze oceniają współpracę z dyrekcją szkoły.

25 Problem priorytetowy wymagający rozwiązania:  Zdaniem pracowników niepedagogicznych dyrekcja nie stwarza dostatecznych możliwości większego uczestnictwa w życiu i pracy szkoły.

26 STANDARD DRUGI grupa- rodzice

27 Wymiar i badane osoby ( N- wpisać liczbę badanych osób: cyfry w nawiasach przy nazwie wymiaru odpowiadają numerom stwierdzeń w ankiecie) Średnia liczba punktów Rodzice ( N- 80 ) I Relacje z nauczycielami i dyrekcją ( 8- 11) 5,0 II Postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich dziecko ( 12- 16) 5,0 III Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły ( 3 -7 ) 4,6 Ocena łączna 4,9

28

29 Wnioski wynikające z autoewaluacji grupa - rodzice

30 Mocne strony:  Rodzice mają poczucie dużego wsparcia ze strony rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły;  Rodzice mają zaufanie do nauczycieli i doceniają ich życzliwość;  Nauczyciele udzielają wszechstronnego wsparcia uczniom, są dla nich życzliwi, traktują ich dobrze i sprawiedliwie.

31 Problem priorytetowy wymagający rozwiązania:  Rodzice mają stwarzane możliwości do uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, ale nie wszyscy w pełni z nich korzystają.

32 Raport z autoewaluacji standardu drugiego Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

33 Badana grupa WymiaryŚrednia liczba punktów UczniowieStwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje i wsparcie ze strony nauczycieli, relacje między uczniami (ankieta, pyt.3-16) 4,8 NauczycieleStwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły, relacje między nauczycielami, relacje z uczniami, relacje z rodzicami uczniów( ankieta, pyt. 4-22) 4,7 Pracownicy niepedagogiczni szkoły Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje i wsparcie ze strony dyrekcji szkoły, relacje z nauczycielami, relacje z innymi pracownikami szkoły, którzy nie są nauczycielami, relacje z uczniami ( ankieta, pyt. 4-18) 4,6 RodziceStwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, relacje z nauczycielami i dyrekcją, postrzeganie przez rodziców sposobu, w jaki nauczyciele traktują ich dziecko ( ankieta, pyt.3-16) 4,9 Ocena łączna4,7

34

35 Problem priorytetowy wszystkich badanych grup dla standardu drugiego Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły uważają, że dyrekcja powinna bardziej brać pod uwagę ich opinie dotyczące życia i pracy szkoły.

36 Raport z autoewaluacji STANDARD TRZECI Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy jej jakości i skuteczności.

37 WymiaryŚrednia liczba punktów I Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego 4,6 II Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną 4,4 III Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej 4,8 IV Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 3,7 Ocena łączna4,4

38

39 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu trzeciego

40 Mocne strony:  W szkole stwarza się warunki, które sprzyjają realizacji edukacji zdrowotnej, na godzinach z wychowawcą omawiane są tematy dotyczące zdrowia;  Edukacja zdrowotna uznawana jest przez dyrekcję i nauczycieli za ważne zadanie, jej realizacja omawiana jest w czasie posiedzeń rady pedagogicznej;  Organizując zajęcia o zdrowiu nauczyciele stosują aktywizujące metody, uczniowie są aktywni i zaangażowani;  Uczniowie występują nie tylko jako realizatorzy pomysłów nauczycieli ale również inicjują swoje własne pomysły.

41 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:  Dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wzbogacić ofertę szkoleń dotyczących promocji zdrowia;  Stwarzać możliwość doboru tematyki szkoleń zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

42 Raport z autoewaluacji STANDARD CZWARTY Warunki i organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu, dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.

43 Wymiary Średnia liczba punktów I Budynek szkoły, pomieszczenia i wyposażenie 3,6 II Czystość i estetyka pomieszczeń 3,5 III Organizacja przerw międzylekcyjnych i śródlekcyjnych 4,4 IV Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej 4,6 V Żywienie w szkole 3,7 Ocena łączna4,0

44

45 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu czwartego:

46 Mocne strony:  W szkole dokonuje się diagnozy potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej i wykorzystuje się ich propozycje w planowaniu obowiązkowych oraz pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego;  Istnieje oferta zajęć do wyboru dla uczniów od drugiego etapu edukacyjnego w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;  Prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dla potrzebujących uczniów;  Nauczyciele wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej współpracują z pielęgniarką szkolną i dostosowują formy zajęć do potrzeb i możliwości uczniów z chorobami przewlekłymi, w tym z otyłością.

47 Problemy priorytetowe do rozwiązania:  Przekazywać uczniom więcej informacji na temat wartości odżywczych spożywanych przez nich posiłków;  Motywować uczniów do świadomego i starannego doboru odpowiedniej dla wieku diety;  Wzbogacić asortyment sklepiku szkolnego w wartościowe produkty spożywcze;  Zaadaptować w miarę możliwości pomieszczenie do indywidualnej pracy nauczycieli oraz odpowiednio je wyposażyć;  Na stałe przyporządkować poszczególnym uczniom stoły i krzesła dostosowane do ich wzrostu; Zmobilizować uczniów do dbałości o estetykę i czystość pomieszczeń;  Dopilnować aby toalety na stałe wyposażone były w papier i mydło.

48 Wyniki autoewaluacji - STANDARDY Średnia liczba punktów STANDARD PIERWSZY Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości 4,3 STANDARD DRUGI Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów 4,7 STANDARD TRZECI Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów a także nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy jej jakości i skuteczności 4,4 STANDARD CZWARTY Warunki i organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami i społecznością lokalną 4,0

49

50 Szkoła promująca zdrowie powinna dążyć do tego, aby jej środowisko fizyczne spełniało wszystkie obowiązujące normy, tworząc w tym zakresie model dobrej praktyki. Po przeprowadzeniu autoewaluacji w naszej szkole, w obszarze czterech standardów, najniższą średnią liczbę punktów (4,0) uzyskał standard czwarty, tj. Warunki i organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. W tym standardzie najniżej oceniono wymiar „Czystość i estetyka szkoły” (3,5). W związku z tym - priorytetowym zadaniem w roku szkolnym 2015/2016 będzie poprawienie stanu czystości pomieszczeń szkolnych.

51 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie ubiegającej się o nadanie Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google