Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opole, listopad 2009 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 1

2 Zakres prezentacji 1.Możliwości wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej w ramach RPO WO 2007-2013. 2.Cel powstania Vademecum dla beneficjentów. 3.Układ i zawartość Vademecum. 4.Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałań: 3.1.1 – Drogi regionalne 3.1.2 - Drogi lokalne 2

3  Oś Priorytetowa 3 – Transport  Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa  Poddziałanie 3.1.1 – Drogi regionalne 3.1.2 – Drogi lokalne  Cel działań: Podniesienie konkurencyjności województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zwiększającej komunikacyjność regionu i podnoszącej standardy jej bezpiecznego użytkowania oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych. 3

4  Rodzaje projektów dla poddziałania 3.1.1: 1. Roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyżowań (w tym skrzyżowań z ruchem okrężnym). 2. Roboty budowlane dotyczące mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic miast i miejscowości. 4

5 5 3. Infrastruktura towarzysząca (np. chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowe, itp.) lub kolidująca (istniejąca infrastruktura techniczna, której przebudowa jest konieczna w celu zapewnienia właściwej realizacji inwestycji np. sieci napowietrzne, kanalizacja sanitarna, gazowa itp.) wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozerwalnie związana z projektem, w tym również zastosowanie tzw. Inteligentnych Systemów Transportu. 4. Zakup sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych.

6 6  Rodzaje projektów dla poddziałania 3.1.2: 1. Roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyżowań (w tym skrzyżowań z ruchem okrężnym). 2. Roboty budowlane dotyczące mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i innych obiektów inżynieryjnych.

7 3. Infrastruktura towarzysząca (np. chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowe, itp.) lub kolidująca (istniejąca infrastruktura techniczna, której przebudowa jest konieczna w celu zapewnienia właściwej realizacji inwestycji np. sieci napowietrzne, kanalizacja sanitarna, gazowa itp.) wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozerwalnie związana z projektem, w tym również zastosowanie tzw. Inteligentnych Systemów Transportu. 7

8  Beneficjenci poddziałania 3.1.1: - jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jst na szczeblu wojewódzkim lub miasta na prawach powiatu, - związki, porozumienia i stowarzyszenia ww. jst, - organy administracji rządowej działającej na terenie województwa, - pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i inne podmioty działające w obszarze ratownictwa drogowego. 8

9  Beneficjenci poddziałania 3.1.2: - samorząd gminny i powiatowy oraz jednostki organizacyjne wykonujące zadania wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, - związki, porozumienia i stowarzyszenia ww. jednostek samorządu terytorialnego. 9

10  Minimalna/maksymalna kwota wsparcia (poddziałanie 3.1.1): - Drogi wojewódzkie: od 1,5 mln PLN - Środki transportu i sprzęt służący ratownictwu: od 100 do 400 tys. PLN  Minimalna/maksymalna kwota wsparcia (poddziałanie 3.1.2): Powiaty - dla dróg powiatowych: od 500 tys. PLN Gminy wiejsko-miejskie, Gminy miejskie - dla dróg gminnych: od 500 tys. PLN 10

11  Warunki szczegółowe (poddziałanie 3.1.1): – wsparcie uzyskają drogi wojewódzkie, – dla projektów dotyczących zakupu sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu, – wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach innych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. 11

12  Warunki szczegółowe (poddziałanie 3.1.2): - wsparcie uzyskają drogi powiatowe i gminne, - w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie: a) nie więcej niż dwóch projektów – w przypadku dróg powiatowych, b) jednego projektu – w przypadku dróg gminnych, -wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach innych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. 12

13  Minimalny wkład własny beneficjenta: ­ 15% kosztów kwalifikowanych, ­ dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki podległe, minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub pożyczek musi wynosić min. 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta. ­ dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 0% 13

14  Terminy naboru (poddziałanie 3.1.1): - Planowany termin rozpoczęcia naboru: 4 – 18 stycznia 2010 r. (Drogi wojewódzkie) 15 - 29 marca 2010 r. (Ochrona szlaków komunikacyjnych) - Planowany termin podpisania umowy: kwiecień 2010 r. czerwiec 2010 r. - Szacunkowa kwota alokacji w ramach naboru 7 044 047,57 Euro 284 508,94 Euro 14

15  Terminy naboru (poddziałanie 3.1.2): - Planowany termin rozpoczęcia naboru: 12 - 26 kwietnia 2010 r. - Planowany termin podpisania umowy: lipiec 2010 r. - Szacunkowa kwota alokacji w ramach naboru 3 505 741,15 Euro. - drogi powiatowe – 2 459 143,20 Euro - drogi gminne – 1 046 597,95 Euro 15

16 Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, wersja nr 8 przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3962/2009 oraz 3963/2009 z dnia 9 października 2009 r. 16

17  Vademecum jest dokumentem pomocnym potencjalnym beneficjentom w: - przygotowaniu projektu, - rozliczeniu projektu, - przygotowaniu projektu do kontroli. Celowość Vademecum 17

18  Vademecum skierowane jest do wszystkich beneficjentów tj.: - przedsiębiorców, - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych, - pozostałych instytucji. Celowość Vademecum c.d. 18

19 1. Tom I – Informacje ogólne 2. Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 3. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 Układ Vademecum 19

20 Tom I – Informacje ogólne zawiera m.in.  Informacje na temat podstawowych dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013,  Podstawowe zasady realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Układ Vademecum c.d. 20

21 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Informacje na temat poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie,  Informacje dotyczące procesu wyboru projektów,  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania. Układ Vademecum c.d. 21

22 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.  Wzory pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie, z podziałem na: -wzory dokumentów dla przedsiębiorstw (m.in. biznes plan, oświadczenie beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej), -wzory dokumentów dla pozostałych beneficjentów, np. JST (m.in. studium wykonalności, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT). Układ Vademecum c.d. 22

23 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Zasady realizacji płatności w ramach projektów,  Zasady kontroli realizacji projektów,  Zasady promocji projektów finansowanych z EFRR. Układ Vademecum c.d. 23

24 Wniosek o dofinansowanie projektu 24

25  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym SEZaM, który posiada funkcje generatora wniosków.  Aktualna wersja formularza wraz z instrukcją wypełniania wniosku i załączników jest dostępna na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl 25

26  Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do formatu wniosku o dofinansowanie projektu, załączonej do niego instrukcji oraz przestrzegać kolejności stron.  Każdy wniosek oznaczony jest sumą kontrolną, stanowiącą odpowiednią liczbę znaków: Jeśli sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są zgodne, oznacza to, że obie wersje mają identyczną zawartość. 26

27  Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, wymagane dla danego rodzaju projektu, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania załączników.  Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (dotyczy formularza wniosku o dofinansowanie projektu, analizy finansowo – ekonomicznej do SWI oraz Biznes Planu). 27

28  Oryginał formularza wniosku na ostatniej stronie powinien zostać opatrzony pieczęcią nagłówkową instytucji, datą, czytelnym podpisem lub pieczątką imienną i parafką osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, jak również przez osobę odpowiedzialną za finanse w instytucji (określonych w pkt. 2.6).  Kopia formularza wniosku musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 28

29 Elementy wniosku na które należy zwrócić szczególną uwagę! na które należy zwrócić szczególną uwagę! 29

30 Harmonogram realizacji projektu (pkt. 3.4 wniosku): –Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej należy uznać datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym. –W przypadku, gdy beneficjent (np. przedsiębiorca) nie jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zaznacza pole,,nie dotyczy”. 30

31 Harmonogram realizacji projektu cd: –Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z terminem rozpoczęcia prac inwestycyjnych (np. robót budowlanych, dostaw lub usług). –Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z datą protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania. 31

32 Harmonogram realizacji projektu cd: –Za termin finansowego zakończenia realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) należy przyjąć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie. Okres pomiędzy planowanym terminem zakończenia rzeczowej realizacji projektu a planowana datą zakończenia finansowego nie może przekraczać 60 dni, termin ten nie dotyczy projektów w których występuje leasing. –Okres realizacji projektu powinien być zgodny z zasadą n+3 (n+2 od 2011 r.), która mówi o maksymalnym okresie wydatkowania środków zakontraktowanych w roku,,n”. 32

33 Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu (pkt. 3.5 wniosku): –We wniosku należy opisać, jakiego rodzaju problemy zostaną rozwiązane na skutek realizacji inwestycji oraz w jaki sposób zostaną zaspokojone potrzeby potencjalnych odbiorców projektu. –Beneficjent zobligowany jest do przybliżenia motywów, które skłoniły go do powzięcia decyzji o realizacji projektu. 33

34 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie realizacji projektu (pkt. 3.6 wniosku): - Cel projektu musi odzwierciedlać cel działania / poddziałania w ramach RPO WO 2007-2013. - Zdefiniowane cele projektu powinny zawierać odpowiedź na pytanie,,czemu i komu ma służyć realizacja projektu”. 34

35 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku) c.d.: - Opisując celowość realizacji projektu należy przedstawić zakładane rezultaty przedsięwzięcia, mające bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne, takie jak np.: skrócenie czasu podróży. - Opisując cele, należy pamiętać, że pod tą definicją nie kryją się osiągnięte efekty rzeczowe, tj. zakupiony sprzęt, czy wykonane remonty. 35

36 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych):  We wniosku należy określić rodzaje kosztów/kategorie wydatków: -kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i nie objętych pomocą publiczną, -kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, 36

37 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji c.d.: – niekwalifikujących się do wsparcia z EFRR i finansowanych w całości ze środków własnych beneficjenta. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania wydatków w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013. 37

38 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej:  Ochrona środowiska – należy określić wpływ projektu na stan środowiska naturalnego (przyjazny/obojętny), ochronę obszarów Natura 2000 oraz politykę zrównoważonego rozwoju, polegającą na osiągnięciu przez projekt efektów gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego nie mogą liczyć na wsparcie ze środków EFRR. 38

39 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej c.d.:  Równość szans (zatrudnienia) – beneficjent zobligowany jest do przedstawienia w jaki sposób, w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu, zostaną uwzględnione interesy kobiet oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub zawodowej: niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, itp. Należy określić pozytywny/obojętny na zapewnienie równości szans w dostępie do rynku pracy, czy korzystaniu z powstałego przedmiotu projektu. 39

40 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej c.d.:  Społeczeństwo informacyjne – należy przedstawić wpływ projektu (pozytywny/obojętny) w życiu na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. 40

41  Informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia nie zostały naruszone w sposób istotny zapisy art. 211 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104).  Wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z innych programów unijnych. We wniosku beneficjent oświadcza, że: 41

42  Zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu w ciągu pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji (MŚP – 3 lata).  Wszelkie zamówienia dokonane w ramach projektu odbędą się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 82, poz. 560).  Projekt jest zgodny z regulacjami prawnymi dot. zasad udzielania pomocy publicznej. We wniosku beneficjent oświadcza, że c.d.: 42

43  Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć daty i godziny określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.  Wniosek oraz załącznki należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.  Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.  Wniosek powinien być poprawnie zwalidowany (wszystkie pola wniosku zostały uzupełnione). Warunki przyjęcia i zarejestrowania wniosku o dofinansowanie projektu 43

44 Proces wyboru projektów w ramach procedury konkursowej 44

45 Wybór projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl, a także w prasie o zasięgu regionalnym. 45

46  Etap I – ocena formalna: – ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne uniwersalne w zakresie poprawności złożonej dokumentacji projektowej w systemie TAK/NIE lub 0/1 przez pracowników IZ, – ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków. W razie dużej ilości wniosków termin może ulec wydłużeniu, a informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl. 46

47  Etap I – ocena formalna c.d.: – – w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych odnośnie względnych kryteriów formalnych beneficjent ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku oraz załączonej dokumentacji w terminie określonym przez IZ, – w sytuacji gdy wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów formalnych - zostaje odrzucony, a beneficjent o tym fakcie pisemnie powiadomiony. 47

48  Etap I – ocena formalna c.d.: –projekt, który uzyska pozytywną ocenę formalną zostaje skierowany do oceny merytorycznej I stopnia, –na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl zamieszczana jest informacja dotycząca liczby projektów ocenionych pozytywnie lub negatywnie. 48

49  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia: - ocena merytoryczna I stopnia przeprowadzana jest w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych w naborze wniosków, - ocena merytoryczna służy przeprowadzeniu analizy merytorycznej zawartości dokumentacji projektowej m.in. pod względem: wykonalności i trwałości projektu, realności zakładanych wskaźników, zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej. 49

50  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - oceny dokonuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą bezstronni i niezależni eksperci, - w przypadku negatywnej oceny wniosku ze względu na braki lub błędy odnośnie względnych kryteriów merytorycznych I stopnia, beneficjenci mają możliwość dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień. 50

51  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - jeżeli wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów merytorycznych I stopnia - zostaje odrzucony, a beneficjent pisemnie o tym fakcie powiadomiony, - beneficjent, którego wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaje pisemnie poinformowany o wyniku oceny, a wniosek skierowany do oceny merytorycznej II stopnia. 51

52  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: Informacja na temat projektów, które pozytywnie i negatywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl. 52

53  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia: - ocena merytoryczna II stopnia przeprowadzana jest w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej I stopnia wszystkich złożonych w naborze wniosków, - służy ustaleniu społeczno - ekonomicznej wartości projektu, rozumianej jako wkład w realizację celów RPO WO 2007-2013, - kryteriom merytorycznym II stopnia przyporządkowane są wagi obrazujące ważność danego kryterium dla realizacji celów danego działania/poddziałania, 53

54  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: - wniosek, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową projektów w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2007-2013, 54

55  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: – i nformacja na temat projektów znajdujących się na liście rankingowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl. 55

56  Wybór projektów przez Zarząd Województwa Opolskiego: – lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej II stopnia zostaje przekazana pod obrady ZWO. Zarząd Województwa Opolskiego biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny oraz dostępną alokację podejmuje w formie uchwały ostateczną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań / poddziałań RPO WO 2007-2013. 56

57  Procedura odwoławcza: –I etap – przedsądowy, –II etap – postępowanie przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 57

58  Tryb odwoławczy: – w procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się jeden środek odwoławczy, tj.: protest, – protest w formie pisemnej wnioskodawca może wnieść po każdym etapie oceny wniosku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach jego odrzucenia, – instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie protestu jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013. 58

59 Rozpatrzenie protestu: Na rozpatrzenie protestu IZ przysługuje 30 dni kalendarzowych licząc od daty jego złożenia do IZ. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 59

60  Tryb odwoławczy c.d.: – w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji w tym zakresie, – uwzględnienie skargi skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez IZ, natomiast jej nieuwzględnienie oddaleniem skargi lub umorzeniem postępowania, 60

61  Tryb odwoławczy c.d.: –rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi zapada w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, –kontrola sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie działalności administracji publicznej nie będzie obejmować kwestii merytorycznych związanych z wyborem projektów do dofinansowania, 61

62  Tryb odwoławczy c.d.: –od wyroku sądu administracyjnego zarówno wnioskodawca, jak również IZ i IP II mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, –skarga rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wzniesienia, –procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 62

63 Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Obszar: Drogi wojewódzkie, Ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych oraz 3.1.2 Drogi lokalne 63

64  Kryteria formalne – uniwersalne, dla wszystkich działań i typów projektów: Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Beneficjent uprawniony do składania wniosku BezwzględnyRodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007- 2013" Rodzaj projektu możliwy do realizacji w ramach działania / poddziałania / zakresu konkursu BezwzględnyRodzaje dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007- 2013" 64

65 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek złożony poprawnie, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są kompletne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są poprawne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją wypełniania załączników oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków 65

66 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek spełnia finansowe i szczegółowe warunki brzegowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu) Bezwzględny (za wyjątkiem błędów technicznych i rachunkowych) Zgodnie z warunkami brzegowymi dla działania/poddziałania/rodzaju projektu określonego w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" Zabezpieczone źródła finansowania projektu WzględnySprawdza się, czy przedstawione dokumenty potwierdzają zabezpieczenie niezbędnych środków 66

67 Nazwa kryteriumCharakter wyboruUzasadnienie Kwalifikowalność wydatków Względny (jeżeli mieści się w zabezpieczeniu finansowym i realizacji tych samych produktów) Pracownik sprawdza, czy wydatki planowane do współfinansowania z EFRR są wydatkami kwalifikowanymi Zgodność z linią demarkacyjną BezwzględnyZgodnie z "Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej" 67

68  Kryteria merytoryczne I stopnia – dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2007-2013: Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Wykonalność projektu WzględnyBada się wykonalność projektu wg planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, wartości, złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu, wykonalność instytucjonalną. Ponadto bada się zgodność założeń projektu z innymi regulacjami prawnymi. 68

69 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Realność zakładanych wskaźników produktu i rezultatu WzględnyBada się czy wskaźniki wybrane przez wnioskodawcę w pełni opisują charakter projektu, a wartości wskaźników są realne do osiągnięcia Założenia projektu zgodne z celami działania / poddziałania / rodzaju projektu BezwzględnySprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/biznes planie 69

70 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej WzględnySprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie pomocy publicznej Trwałość projektuWzględnyBada się trwałość instytucjonalną projektu, według informacji zawartych we wniosku i studium wykonalności/biznes planie. W przypadku dużych i złożonych projektów bada się instytucjonalną i finansową trwałość projektu; 70

71 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych WzględnyBada się poprawność przedstawionych analiz finansowych, zasadność planowanych wydatków do realizacji projektu oraz efektywność finansową projektu. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE BezwzględnyBada się rzeczywisty wpływ projektu na polityki horyzontalne w obszarze ochrony środowiska, równości szans (zatrudnienia) oraz społeczeństwa informacyjnego. 71

72 72  Kryteria merytoryczne I stopnia dla poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej Zgodność z aktami prawnymi dotyczącymi parametrów technicznych projektowanych obiektów Bezwzględny Zgodnie z treścią „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013”. Bada się zgodność projektowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi regulacjami dla danego typu inwestycji

73 73 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wskaźnik wartości zaktualizowanej netto (NPV) Wskaźnik ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (ERR) Wskaźnik efektywności ekonomicznej - wskaźnik korzyści - koszty (B/C) Względny Wskaźnik NPV ≥ 0 Wskaźnik ERR powinien być wyższy od przyjętej stopy dyskontowej wówczas projekt jest efektywny ekonomicznie. Wskaźnik B/C ≥ 1

74  Kryteria merytoryczne I stopnia dla poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne/Zakup sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych: Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Koszty kwalifikowane zawierają wyłącznie koszty związane z ratownictwem drogowym BezwzględnyZgodnie z treścią „Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013”. 74

75 75  Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne: Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji / długość wybudowanej infrastruktury 1- 4 pkt. (waga 3) Rankingowanie wg wartości wskaźnika Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji / liczba użytkowników 1- 4 pkt. (waga 3) Rankingowanie wg wartości wskaźnika (określenie natężenia ruchu na podstawie średniego dobowego natężenia ruchu zgodnie z wytycznymi)

76 76 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 1-4 pkt. (waga 1) 1 pkt. - projekty nie posiadające elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo 2-4 pkt. w zależności od ilości elementów infrastruktury – rankingowanie Elementy infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo: 1. Zatoki autobusowe 2. Azyle dla pieszych przy przejściach 3. Szykany przed przejściem dla pieszych 4. Wyspy spowalniające ruch pojazdów 5. Aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści 6. Mierniki prędkości pojazdów 7. Chodniki i ścieżki rowerowe

77 77 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników cd. 8. Wyniesienie skrzyżowania 9. Zmiana wizualna nawierzchni (szczególnie w obrębie skrzyżowań) 10. Oświetlenie 11. Kocie oczka 12. Przebudowa skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów (odpowiednie kąty skrzyżowań, trójkąty widoczności, właściwy dobór rodzaju skrzyżowania w odniesieniu miedzy innymi do natężenia ruchu) 13. Korekta łuku (zmiana parametrów: promień, spadek poprzeczny itp.).

78 78 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi od 2004 r. (1-3 pkt.) (waga 2) 1 pkt.-projekt jest komplementarny z realizowanymi wcześniej inwestycjami ze środków zewnętrznych 2 pkt. - projekt komplementarny z realizowanymi wcześniej ze środków własnych 3 pkt. - projekt kończy etap realizowanej inwestycji

79 79 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Planowana budowa drogi z wykorzystaniem elementów podlegających recyklingowi (elementy starej drogi, tłuczeń) 1- 4 pkt (waga 2) 1 pkt. - brak recyklingu 2 pkt. - do 25% ilości wykorzystanych elementów polegających recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych 3 pkt. - od 25% do 50% ilości wykorzystanych elementów polegających recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych 4 pkt. - pow. 50% ilości wykorzystanych elementów polegających recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych

80 80 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (tzw. Inteligentne Systemy Transportu -ITS) 1 lub 3 pkt. (waga 1) 1 pkt. - projekt, w którym nie zastosowano nowoczesne technologie informatyczne 3 pkt. - projekt, w którym zastosowano nowoczesne technologie informatyczne

81  Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne/Zakup sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych: Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Usytuowanie beneficjenta - odległość od chronionego szlaku komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym (droga krajowa lub wojewódzka) Kategoria beneficjenta wg KSRG i JOT 1- 4 pkt. (waga 4) 1- 4 pkt. (waga 3) Usytuowanie od najbliższego szlaku drogowego o znaczeniu regionalnym w km (brana jest pod uwagę najkrótsza droga dojazdowa). Rankingowanie wg wartości wskaźnika. Wnioskodawca umieszczony w: 4 pkt - KSRG, niezależnie od kategorii JOT 3 pkt - 1 kategoria JOT 2 pkt - 2 kategoria JOT 1pkt - nie znajduje się w JOT ani KSRG 81

82 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Potencjalne możliwości wnioskodawcy w odniesieniu do aktualnych i planowanych w wyniku realizacji projektu działań ratowniczych 1- 4 pkt. (waga 2) Brana jest pod uwagę ilość i rodzaj podejmowanych akcji ratowniczych - za ten element 0-2 pkt 0 pkt - 1 rodzaj działań 1 pkt - 2-4 rodzaje działań 2 pkt - 5 i więcej rodz. działań Oceniany będzie również potencjał ludzki, sprzętowy, organizacyjny - za ten element 1-2 pkt Adekwatność proponowanych zakupów do zidentyfikowanych i opisanych potrzeb oraz ratownictwa drogowego 1- 4 pkt. (waga 3) Oceniane będą zapisy wniosku - opis potrzeb i problemów beneficjenta oraz zaproponowane rozwiązania techniczne. 1 pkt - beneficjent zakupuje rodzaj sprzętu będący już w jego posiadaniu; ponad 80 % kosztów projektu nie jest bezpośrednio związana z ratownictwem drogowym; zakup jedynie pustego samochodu bez wyposażenia 82

83 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Adekwatność proponowanych zakupów do zidentyfikowanych i opisanych potrzeb oraz ratownictwa drogowego c.d. 1- 4 pkt. (waga 3) 2 pkt - 40-80 % kosztów projektu nie jest bezpośrednio związana z ratownictwem drogowym; 3 pkt - do 39 % kosztów nie jest bezpośrednio związana z ratownictwem drogowym; 4 pkt - wszystkie koszty kwalifikowane związane są z prowadzeniem ratownictwa drogowego (ochroną szlaków komunikacyjnych) Ocenia się realność i rzetelność uzasadnienia przedstawionego przez beneficjenta. Konieczność szczegółowego określenia wydatków. Koszt kwalifikowany inwestycji/ilość wypadków na obszarze działania jednostki 1-4 pkt. (waga 2) Rankingowanie według wartości wskaźnika. 83

84 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wypadkowość na obszarze działania jednostki ratowniczej Łączna długość szlaków komunikacyjnych obszaru chronionego wnioskodawcy/beneficjenta 1-4 pkt. (waga 2) 1-4 pkt. (waga 2) Konieczność uzasadnienia przez beneficjenta realizacji projektu w powiązaniu z ilością wypadków zaistniałych lub przewidywanych na obszarze jego oddziaływania w wyniku zmian struktury transportowej. Rankingowanie wg wskaźnika. Rankingowanie wg wartości wskaźnika. 84

85 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi gminnej lub powiatowej Zgodność z aktami prawnymi dotyczącymi parametrów technicznych projektowanych obiektów Udział kosztów infrastruktury towarzyszącej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji Bezwzględny Zgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013". Bada się zgodność projektowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi regulacjami dla danego typu inwestycji. Na podstawie szczegółowego kosztorysu weryfikuje się, czy koszty infrastruktury towarzyszącej nie przekraczają 50% kosztów kwalifikowanych projektu.  Kryteria merytoryczne I stopnia dla poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne: 85

86 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji / długość wybudowanej infrastruktury 1- 4 pkt. (waga 2) Rankingowanie wg wartości wskaźnika Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany inwestycji / liczba użytkowników 1- 4 pkt. (waga 3) Rankingowanie wg wartości wskaźnika (określenie natężenia ruchu na podstawie średniego dobowego natężenia ruchu zgodnie z wytycznymi)  Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne: 86

87 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu. 1- 4 pkt. (waga 3) 1 pkt. – do 15 ha włącznie 2 pkt. – pow. 15 do 30 ha włącznie 3 pkt. – pow. 30 do 50 ha włącznie 4 pkt. – pow. 50 ha Dotyczy zarówno nowej drogi, jak i przebudowy istniejącej. Poprawa dostępu do lokalnego portu lotniczego, lokalnych centrów usług publicznych i miast na terenie województwa opolskiego 2 lub 4 pkt. (waga 3) 2 pkt. – droga poprawia dostęp obszarów wiejskich do miast, lokalnego centrum usług publicznych 4 pkt. – droga poprawia dostęp do lotniska 87

88 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Połączenie z drogą wyższej kategorii 1 - 4pkt (waga 1) 1 pkt. – połączenie drogi z inną droga tej samej kategorii oraz drogi gminnej z droga powiatową 2 pkt. – połączenie drogi z drogą wojewódzką 3 pkt.- połączenie drogi z drogą krajową 4 pkt. – połączenie z drogą wyższą o 3 kategorie (np. gminna z krajową) Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 1-4 pkt. (waga 1) 1 pkt. - projekty nie posiadające elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo 2-4 pkt. w zależności od ilości elementów infrastruktury - rankingowanie 88

89 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników cd. 1-4 pkt. (waga 1) Elementy infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo: 1. Zatoki autobusowe 2. Azyle dla pieszych przy przejściach 3. Szykany przed przejściem dla pieszych 4. Wyspy spowalniające ruch pojazdów 5. Aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści 6. Mierniki prędkości pojazdów 7. Chodniki i ścieżki rowerowe 8. Wyniesienie skrzyżowania 9. Zmiana wizualna nawierzchni (szczególnie w obrębie skrzyżowań) 10. Oświetlenie 11. Kocie oczka 89

90 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników cd. 12. Przebudowa skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów (odpowiednie kąty skrzyżowań, trójkąty widoczności, właściwy dobór rodzaju skrzyżowania w odniesieniu miedzy innymi do natężenia ruchu) 13. Korekta łuku (zmiana parametrów: promień, spadek poprzeczny itp.). Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi od 2004 r. (1-3 pkt.) (waga 2) 1 pkt.-projekt jest komplementarny z realizowanymi wcześniej inwestycjami ze środków zewnętrznych 2 pkt. - projekt komplementarny z realizowanymi wcześniej ze środków własnych 3 pkt. - projekt kończy etap realizowanej inwestycji 90

91 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Planowana budowa drogi z wykorzystaniem elementów podlegających recyklingowi (elementy starej drogi, tłuczeń) 1- 4 pkt (waga 2) 1 pkt. - brak recyklingu 2 pkt. - do 25% ilości wykorzystanych elementów polegających recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych 3 pkt. - od 25% do 50% ilości wykorzystanych elementów polegających recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych 4 pkt. - pow. 50% ilości wykorzystanych elementów polegających recyklingowi w stosunku do wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych 91

92 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (tzw. Inteligentne Systemy Transportu -ITS) 1-2 pkt. (waga 1) 1 pkt. - projekt, w którym nie zastosowano nowoczesne technologie informatyczne 2 pkt. - projekt, w którym zastosowano nowoczesne technologie informatyczne 92

93 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Dostępność do unikatowych form kulturowo- przyrodniczych w województwie opolskim 1,3 lub 4 pkt. (waga 3) 4 pkt. – poprawa dostępu do pomnika historii 3 pkt. – poprawa dostępu do parku krajobrazowego 1 pkt. – poprawa dostępu do pozostałych form kulturowo- przyrodniczych Aktywność gospodarcza na obszarze objętym projektem 1-4 pkt. (waga 3) Ilość podmiotów gospodarczych na obszarze objętym projektem na liczbę mieszkańców na obszarze objętym projektem. Rankingowanie wg wartości wskaźnika.  Dodatkowe kryteria dla projektów dotyczących dróg lokalnych 93

94 Szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich: tel. (+48) 077-541-62-00 tel. (+48) 077-541-62-01 94

95 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel.: (+48) 077 541 65 65, 077-541-62-00 fax: (+48) 077 541 65 67, 077-541-62-01 e-mail: info@umwo.opole.plinfo@umwo.opole.pl 95

96 Dziękuję za uwagę 96


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia regionalnej i lokalnej infrastruktury drogowej oraz ochrona szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google