Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie
Seminarium dyplomowe (lic.) Zasady pisania pracy dyplomowej-licencjackiej Prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie

2 Plan wystąpienia Wymagania stawiane pracom (Patrz - Zalecenia Pracy Licencjackiej) Problem badawczy Koncepcja pracy Cel pracy Pytania badawcze Podział pracy na rozdziały, podrozdziały i punkty Wstęp i zakończenie Akapity Piśmiennictwo wraz z przykładami Układ pracy (Spis treści) Wykaz błędów popełnianych przez studentów piszących prace dyplomowe Opracowała: Z. Zymonik 1

3 Problem badawczy Każda praca dyplomowa zaczyna się od zidentyfikowania problemu badawczego. Problem badawczy w pracy dyplomowej lic. powinien mieć wąski zakres. Poszukiwanie problemu badawczego wymaga zapoznania się z literaturą w danej dziedzinie, aby było wiadomo, co już zrobiono w tej dziedzinie i jakie problemy gospodarcze są warte rozwiązania. Problem badawczy może być niewielki, ale jego rozwiązanie powinno być bardzo solidne. Opracowała: Z.Zymonik

4 Koncepcja pracy Koncepcja pracy zawiera temat pracy, cel i zakres pracy, hipotezy (pytania badawcze) oraz strategie rozwiązania problemu (drogę dojścia do celu). Wynikiem opracowania koncepcji jest plan pracy, który potem staje się spisem treści pracy dyplomowej lic. Plan pracy obejmuje wstępną strukturę pracy (podział na rozdziały, podrozdziały, punkty). Opracowała: Z.Zymonik

5 Cel pracy Cel pracy często jest nazywany drogowskazem pracy dyplomowej, pozwala bowiem skoncentrować się na istotnych zagadnieniach. Cel pracy jest kojarzony z analizą, porównaniem, wykazaniem przydatności, określeniem różnic, udowodnieniem czegoś. Nie można pisać, że celem pracy jest „przedstawienie” czegoś. Może być cel główny i cele cząstkowe - zadania badawcze (realizacja celów cząstkowych prowadzi do osiągnięcia celu głównego). Cel powinien być zwięzły i precyzyjny (nie rozmyty) . Opracowała: Z.Zymonik

6 Pytania badawcze Student powinien się zastanowić na jakie pytania badawcze ma odpowiedzieć jego praca dyplomowa (jedno – trzy pytania). Opracowała: Z.Zymonik

7 Podział pracy na rozdziały, podrozdziały i punkty
Treść pracy powinna być podzielona na rozdziały (całość pracy powinna liczyć co najmniej 20 stron (zgodnie z Zalecenia Pracy Dyplomowej Licencjackiej). Zwykle są trzy rozdziały: teoretyczny i dwa praktyczne. Rozdział pierwszy (co najmniej 5 stron)jest przeglądem literatury (czyli stanowi jaki jest stan wiedzy o rzeczywistości). Rozdział drugi (co najmniej 5 stron) określa jaki jest problem badawczy i w jaki sposób zamierza się go rozwiązać (tu także powinno się krótko scharakteryzować badaną organizację). Rozdział trzeci (co najmniej 10 stron) dotyczy rozwiązania problemu, wskazania jakie są zalety i wady proponowanego rozwiązania, jaka jest użyteczność proponowanego rozwiązania. Kolejny rozdział musi być logiczną kontynuacją poprzedniego. Do rozdziałów, podrozdziałów i punktów musi być dostosowana wielkość czcionki. Rozdziały zwykle są pisane 14-tką , podrozdziały 13-tką, punkty – 12-tką. Litery powinno się pogrubić. Tekst pisze się 12-tką, z odstępem 1,5. Opracowała: Z.Zymonik

8 Wstęp i zakończenie Wstęp i Zakończenie stanowi ramy pracy dyplomowej.
Wstęp i Zakończenie opracowuje się dopiero po napisaniu i zaakceptowaniu przez promotora rozdziałów pracy. We Wstępie (ok. strony), który wprowadza do problematyki pracy powinny się znaleźć: przesłanki (uzasadnienie) podjęcia tematu pracy (dlaczego taki temat jest ważny dla nauki i praktyki), cel pracy, a także jej zakres, krótki opis zawartości kolejnych rozdziałów pracy, krótki opis metod i technik badawczych, którymi autor posłużył się w pracy. W Zakończeniu ( ok. strony) należy rozliczyć się z celu pracy, podać rezultaty (wyniki swoich badań); sformułować wnioski (ok. 3). Opracowała: Z.Zymonik

9 Akapity Akapitem jest nazywany odrębny, zaznaczony wcięciem pierwszego wiersza, fragment, wyodrębnionego pod względem treści, tekstu. W danym akapicie zdanie następne jest logiczna kontynuacją zdania poprzedniego. Dzięki akapitom całość opracowania jest przejrzysta - można łatwo odszukać dany fragment tekstu. Opracowała: Z.Zymonik

10 Piśmiennictwo W pracy dyplomowej koniecznie trzeba się powołać na źródła czerpania informacji, co świadczy o rzetelności pracy i przestrzeganiu praw autorskich ( z dokładnością do stron pracy). Praca dyplomowa nie może być plagiatem! Piśmiennictwo stanowią: książki, artykuły w czasopismach naukowych, akty prawne, normy, witryny internetowe, materiały wykładowe i seminaryjne, dokumentacja obiektu badań. Pozycje literatury powinny być zestawione alfabetycznie według nazwisk autorów (względnie tytułów opracowań – gdy są prace zbiorowe). Opracowała: Z.Zymonik

11 Przykłady W przypadku, gdy jest jeden autor ( lub kilku autorów książki): Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydanie drugie poszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. W przypadku pracy zbiorowej: Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, pod redakcją naukową Janusza Zymonika i Zofii Zymonik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006. W przypadku artykułu lub rozdziału w książce: Zymonik J., Polskie działania dostosowawcze do wymagań Unii Europejskiej w zakresie zgodności i normalizacji, [w:] Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, pod redakcja naukową Janusza Zymonika i Zofii Zymonik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006. Opracowała: Z.Zymonik

12 Przykłady W przypadku artykułów w czasopismach naukowych:
Myszewski J.M., Jakość w normie. Definicja jakości a jakość definicji, „Normalizacja” 2001, nr 3. W przypadku aktów prawnych: Akty prawne powinny być ułożone według ich ważności (ustawa, dekret, rozporządzenie, zarządzenie) Na przykład: Ustawa z dnia 16 września z 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r., Nr 54, poz. 228 z późn. zm.). W przypadku norm: PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009. Opracowała: Z.Zymonik

13 Przykłady W przypadku materiałów wykładowych:
Zymonik Z., Podstawy zarządzania jakością, materiały wykładowe, rok akademicki 20015/2016, Politechnika Wrocławska , Wrocław 2015. W przypadku witryn internetowych: (data pobrania: ). W przypadku dokumentacji obiektu badań: Księga Jakości, wydanie drugie, Wrocław 2013. Opracowała: Z.Zymonik

14 Cytaty Cytat jest rozumiany jako dosłowne przytoczenie w tekście cudzych słów. Przykład: J. Juran – światowy autorytet w dziedzinie jakości – twierdzi, że : (…) działalność kierowniczą człowieka pierwotnego można nazwać doskonałą, gdyż – będąc wykonawcą wszystkich czynności – mógł je koordynować za pomocą tak doskonałego urządzenia, jakim jest mózg ludzki ( tu należy podać stronę, do której odnosi się cytat). Uwaga: Błędem jest cytowanie zbyt częste. Nie cytuje się podstawowej wiedzy. Opracowała: Z.Zymonik

15 Układ pracy (Spis treści)
Streszczenie Wstęp Rozdział 1….. Rozdział 2….. Rozdział 3….. Zakończenie Spis rysunków Spis tabel Spis załączników Opracowała: Z.Zymonik

16 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomantów
Zbyt długi Wstęp, z którego nic nie wynika. Brak jednoznacznego sformułowanego celu pracy. Cel jest powtórzeniem tytułu pracy. Tytuł jednego z rozdziałów jest identyczny z tytułem pracy. Brak proporcji między liczbą stron poszczególnych rozdziałów. Przepisywanie całych fragmentów literatury bez własnego wkładu intelektualnego i bez powołania się na źródło informacji. Przy powołaniu się na źródło literatury brakuje numerów stron, na których dana myśl się znajduje. Cytaty nie mają odniesienia do stron. Opracowała: Z.Zymonik

17 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomatów c.d.
Nieaktualność danych, norm, przepisów prawnych. Niewłaściwie podane źródła informacji. Na przykład książka zawiera zbiór artykułów różnych autorów. Nie wystarczy wtedy podać tylko nazwisko redaktora naukowego (redaktorów naukowych) tytułu, lecz konieczne jest przytoczenie imienia i nazwiska autora i tytułu jego artykułu. Brak przy adresach stron www dat korzystania z tych stron (strony www są często zmieniane, aktualizowane i podanie dat jest konieczne). Brak przywołania źródła informacji pod rysunkami i tabelami (niekiedy dyplomant przerysowując rysunek z literatury i nadając mu nieznacznie zmieniona formę graficzną, umieszcza pod nim informację: Źródło: opracowanie własne; jest to niedopuszczalne). Opracowała: Z.Zymonik

18 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomantów piszących prace magisterskie c.d.
Brak przywołania w tekście numerów zamieszczonych rysunków i tabel oraz załączników. Treść pracy jest przeładowana różnymi zestawieniami i schematami, które bez uszczerbku dla merytorycznej strony pracy mogą być umieszczone w załącznikach. Zamieszczenie w tekście pracy wzorów dokumentów (powinny być w załącznikach). Brak właściwego i rozsądnego stopniowani wielkości czcionki, którą są pisane tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (zwykle tytuł piszemy 14-tką, podrozdziału 13-tką, tekst 12-tką). Opracowali: J.Zymonik i Zofia Zymonik

19 Wykaz błędów popełnianych przez dyplomantów c.d.
Niewłaściwe używanie w tekście pracy wyrazów obcego pochodzenia, których znaczenia student nie rozumie oraz wprowadzanie pełnych zwrotów i określeń w języku angielskim, mimo że są ich polskie odpowiedniki. Oddawanie promotorowi całej pracy lub jej części do oceny wymaga wcześniejszego usunięcia błędów stylistycznych, ortograficznych i tzw. literówek. Student-dyplomant powinien przed oddaniem pracy sam swoją pracę przeczytać, poprawić styl oraz wszystkie błędy komputerowe. Promotor nie jest od tego, żeby zajmować się poprawianiem błędów. Taka praktyka jest przejawem braku szacunku nie tylko dla promotora, ale i do samego siebie. Opracowała: Z. Zymonik

20 Zalecana literatura Brycz B., Dudycz T., Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa Własne opracowania Z.Zymonik i J. Zymonika Opracowała: Z.Zymonik

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Informatyki i Zarządzania k. Zarządzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google