Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016

2

3 KOSZT EDUKACJI NA DZIECKO SP SŁUP SP NICWAŁD SP PLEMIĘTA SP BOGUSZEWOSP GRUTAGIMNAZJUMPS MEŁNO wraz z filią w Dąbrówce K. 2015 rok Liczba dzieci58965265 138(w tym 16 DK)15872 Koszt na dziecko13275,866707,9315640,7312147,077776,1613135,968318,06 2014 rok Liczba dzieci54865459 137(w tym 16 DK)16771 Koszt na dziecko12404,967548,3215295,414054,236221,9413014,979307,91 2013 rok Liczba dzieci54765156 125(w tym 21 DK)18775 Koszt na dziecko12969,418582,4216172,0413341,839487,0310818,57389,86 Subwencja średnia na dziecko w poszczególnych latach* 20158251,91 20148412,35 20137766,91

4 ANALIZA KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Rozdzi ał §WyszczególnionySP SŁUPSP NICWAŁDSP PLEMIĘTASP BOGUSZEWO PS GRUTA wraz z filią w Dąbrówce K. GIMNAZJUMPS MEŁNO koszt 801801013020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 38 648,80 27 198,48 36 003,14 44 529,46 44 329,26 100 976,82 20 676,42 (Szkoły4010wynagrodzenia,składki zus pracownika 470 036,46 343 813,54 478 479,19 478 127,01 490 402,15 1 274 938,86 332 861,17 Podsta wowe) 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 475,45 27 792,32 37 562,39 36 357,61 36 874,50 99 470,44 28 363,29 801044110składki zus pracodawcy 88 791,43 66 910,96 92 332,84 86 185,11 87 665,06 234 669,91 61 901,33 (Przeds zkole) 4120zus fundusz pracy 9 357,82 4 662,36 12 510,54 11 119,76 11 105,82 28 342,06 5 810,10 801104210 zakup towarów (opał, środki czystości, materiały biurowe) 15 065,86 22 810,69 24 914,30 17 256,37 59 821,90 43 267,32 6 678,74 4220Zakup środków żywności - - - - 93 356,34 - 43 700,48 (Gimna zjum) 4240zakup pomocy naukowych 3 143,25 5 143,05 3 286,80 3 720,05 8 825,85 18 672,40 - 4260zakup energii elektrycznej,wody 8 694,53 25 212,72 9 923,74 16 301,70 15 813,71 26 498,74 13 876,76 4270zakup usług remontowych - 18 803,49 - - 34 775,89 - - 4300 zakup usług (prowizje bankowe, konserwacje kotłowni, kominiarz, wywóz śmieci 10 101,61 12 695,66 14 890,28 13 290,51 20 501,38 18 890,55 22 809,36 4360usługi telekomunikacyjne 483,20 977,13 922,32 1 159,33 359,74 624,39 1 603,42 4410delegacje 227,56 29,40 16,71 167,17 332,70 3 094,57 - 4430różne opłaty, ubezpieczenie mienia 506,00 355,00 537,00 569,00 506,00 1 979,00 41 796,94 801954440Odpisy ZFŚS 35 330,08 25 671,12 29 276,71 34 938,49 42 700,67 72 639,47 18 822,26 80101 RAZEM 715 862,05 582 075,92 740 655,96 743 721,57 947 370,97 1 924 064,53 598 900,27 801033020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 4 694,58 4 231,27 5 506,90 4 837,98 9 210,60 (klasy "0") 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika 35 727,05 40 814,40 48 167,11 30 101,65 87 209,83 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 016,43 3 851,83 4 073,03 - 5 522,39 4110składki zus pracodawcy 7 116,87 7 907,94 9 686,42 5 874,17 16 661,61 4120zus fundusz pracy 43,04 1 133,03 1 176,99 824,80 1 289,09 4440ospisy ZFŚS 2 995,11 3 427,09 2 966,31 2 814,27 5 846,22 80103 RAZEM 53 593,08 61 365,56 71 576,76 44 452,87 125 739,74 - - 801464700Szkolenia nauczycieli 545,00 520,00 1 085,00 1 385,23 - 3 650,00 854854013020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 12 472,25 (Świetli ca) 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika 98 336,53 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 731,68 4110składki zus pracodawcy 20 220,02 4120zus fundusz pracy 1 366,84 4440odpisy ZFŚS 8 639,73 85401 RAZEM 147 767,05 RAZEM OŚWIATA SUMA 770 000,13 643 961,48 813 317,72 789 559,67 1 073 110,71 2 075 481,58 598 900,27 6 764 331,56 SUBWENCJA 4 753 099,00 zł Różnica 2 011 232,56 zł Dowozy 361 286,92 zł Liczba dzieci58965265138(w tym 16 DK)16771 RAZEM DOPŁATA DO FUNKCJONOWANIA 2 372 519,48 zł Subwencja *(z uwzględnieniem liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej) 584 232,05 zł * 798 208,49 zł 419 099,32 zł 495 257,10 zł 1 098 731,35 zł 1 357 570,69 zł Dopłata do funkcjonowania 185 768,08 zł 394 218,40 zł 294 302,57 zł 717 910,89 zł

5 Z czego wynika subwencja SP SŁUP SP NICWAŁD SP PLEMIĘTA SP BOGUSZEW O SP GRUTA GIMNAZJUM PS MEŁNO Składniki dla Gminy Gruta` SubwencjaSUMA Subwencja A na ucznia przeliczeniowego286434,9539471,25256054,86277892,93732000,3940661,513032515,75 lekkie 1,4297431,41lekkie 14862,8266882,6981745,51 niepełnosprawność P5 2,91 15393,64 niepełnosprawność głęboka P7 9,5211 100854,9250427,46 201709,84 klasa sportowa68 72190,881061,6372190,88 Gimnazjum 0,04167 35458,462098,8335458,46 SP 0,4121732,14201487,68109139,16136423,95 289638,5 4858421,47 Gimnazjum 0,27167 239344,63 SP <70 0,18951,75 55201,54949161863,7515228181784,25 Zadania poza szkolne3032,52 Klasy 1 i 2 0,03 200,65ZŁ4614,956822,14414,34213,6511437,0531502,05 SUMA584232,05798208,49419099,32495257,1 1098731, 351357570,69SUMA 4753099

6

7

8

9

10 ANALIZA KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ W OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.012.2014 DziałRozdział§wyszczególnionySP SŁUPSP NICWAŁDSP PLEMIĘTASP BOGUSZEWOSP GRUTAGIMNAZJUMPS MEŁNO koszt wraz z filią w Dąbrówce K. 801801013020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 35 632,74 26 408,15 37 989,87 46 307,43 43 263,81 102 041,21 23 614,12 (Szkoły4010wynagrodzenia,składki zus pracownika 430 993,35 348 540,62 486 067,09 465 461,45 444 564,51 1 358 413,35 361 005,51 Podstaw owe) 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 642,10 28 969,88 36 638,09 37 879,35 27 935,76 92 959,03 24 164,63 801044110składki zus pracodawcy 83 749,02 66 358,14 95 484,05 88 562,35 79 911,93 232 664,26 66 835,73 (Przedsz kole) 4120zus fundusz pracy 9 345,10 5 273,63 13 247,71 10 512,24 10 906,15 31 496,94 8 040,58 801104210 zakup towarów (opał, środki czystości, materiały biurowe) 22 945,06 59 205,02 22 887,62 71 280,15 64 736,06 57 744,03 27 695,12 4220Zakup środków żywności 110 335,14 43 380,06 (Gimnaz jum) 4240zakup pomocy naukowych 4260zakup energii elektrycznej,wody 9 747,50 5 207,47 8 912,57 13 135,33 12 883,09 41 231,55 11 029,93 4270zakup usług remontowych 4300 zakup usług (prowizje bankowe, konserwacje kotłowni, kominiarz, wywóz śmieci 9 974,04 9 200,64 8 489,91 13 444,55 15 493,41 34 139,41 70 450,32 4350usługa dostępu do siecie internet 104,30 4370usługi telekomunikacyjne 664,90 800,21 627,92 990,83 1 013,15 814,16 1 012,10 4410delegacje 559,48 466,38 463,88 387,79 2 504,43 212,48 4440odpisy ZFŚS 27 482,99 18 334,40 29 119,34 28 508,23 28 435,27 67 943,64 21 160,80 801954440Odpisy ZFŚS emeryci 5 628,51 4 088,05 4 002,35 10 111,01 10 981,28 4 013,87 2 260,00 80101 RAZEM 669 364,79 572 386,21 743 932,90 786 656,80 850 951,65 2 025 965,88 660 861,38 801033020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 4 602,82 4 302,35 5 541,92 9 412,73 (klasy "0") 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika 33 160,43 41 091,29 57 909,61 89 953,24 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 993,84 3 632,79 3 855,28 131,00 3 645,51 4110składki zus pracodawcy 6 920,77 8 385,48 9 890,87 17 610,40 4120zus fundusz pracy 34,21 1 201,43 1 417,17 1 815,71 4440ospisy ZFŚS 3 023,91 3 167,91 3 023,91 2 319,87 80103 RAZEM 50 735,98 61 781,25 81 638,76 131,00 124 757,46 - - 801464700Szkolenia nauczycieli 503,00 1 286,00 380,00 760,00 3 700,00 854854013020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 11 676,59 (Świetlic a) 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika 96 194,53 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 693,66 6 621,86 4110składki zus pracodawcy 20 053,30 4120zus fundusz pracy 2 087,31 4440odpisy ZFŚS 7 199,77 85401 RAZEM 693,66 143 833,36 RAZEM OŚWIATA SUMA 720 603,77 635 453,46 825 951,66 787 167,80 977 162,77 2 173 499,24 660 861,38 6 780 700,08 SUBWENCJA 4 576 319,00 zł Koszt dowozów 374 687,53 Różnica 2 579 068,61zł

11 ANALIZA KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ W OKRESIE OD 01.01.2013 DO 31.04.201301.01.2013DO 31.12.2013 DziałRozdział§wyszczególnionySP SŁUPSP NICWAŁDSP PLEMIĘTASP BOGUSZEWOSP GRUTAGIMNAZJUMSP DĄBRÓWKA SP GRUTA FILIA DĄBRÓWKA 01.09-31.12 PS MEŁNO koszt 01.01-31.08 801801013020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 35 663,58 29 277,05 35 609,11 43 061,1428369,48 103 218,94 17 720,80 5 000,6020503,74 (Szkoły4010 wynagrodzenia,składki zus pracownika 413 781,82 344 467,99 486 681,11 414 980,19311410,78 1 227 922,19 231 752,43 42 597,28318798,5 Podstawo we)4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 254,05 28 712,68 37 597,88 27 500,1027647,39 97 945,00 42 127,03 26601,27 801044110składki zus pracodawcy 80 329,55 66 538,36 91 152,67 80 099,9959936,27 242 812,14 50 231,05 7 322,4761714,28 (Przedszkol e)4120zus fundusz pracy 9 481,21 6 105,89 12 824,02 10 415,328015,18 31 295,63 7 041,40 1 043,637543,25 801104210 zakup towarów (opał, środki czystości, materiały biurowe) 24 185,23 64 794,96 29 902,20 58 704,4611251,64 57 373,62 24 805,22 1 260,6017759,89 4220Zakup środków żywności 88132,98 37877,29 (Gimnazju m)4240zakup pomocy naukowych 4260zakup energii elektrycznej,wody 11 180,64 13 027,02 11 024,67 17 578,447547,91 54 200,74 8 928,20 2 033,5012836,77 4270zakup usług remontowych 246,00 9 083,95 295,20 13 309,70 4300 zakup usług (prowizje bankowe, konserwacje kotłowni, kominiarz, wywóz śmieci 5 783,67 5 390,96 6 711,66 9 023,963786,2 17 908,86 6 256,36 254,8329484,43 4370usługi telekomunikacyjne 851,08 1 310,28 1 160,89 569,141169,1 940,73 792,91 164,021621,12 4410delegacje 182,21 - 15,88 267,451041,45 3 840,26 480,98 4440odpisy ZFŚS 32 949,09 27 932,06 31 775,72 39 469,2035599,73 70 543,68 12 949,45 19498,76 80101 RAZEM 645 642,13 587 803,25 753 539,76 701 964,59 583 908,11 1 921 311,49 403 085,83 59 676,93 554 239,30 801033020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 4 502,38 4 150,16 5 071,68 3 041,60 6 190,60 3 386,40 (klasy "0")4010 wynagrodzenia,składki zus pracownika 36 783,72 43 494,71 48 174,95 20 704,41 61 814,46 23 763,01 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 999,49 3 132,48 3 397,17 2 097,84 3 548,97 3 898,14 4110składki zus pracodawcy 7 450,55 8 729,38 9 679,62 4 706,71 11 074,74 6 157,24 4120zus fundusz pracy 52,20 1 250,71 1 386,89 674,35 1 578,43 32,66 4440ospisy ZFŚS 3 167,91 3 023,91 2 879,91 3 023,91 1 511,95 80103 RAZEM 53 956,25 63 925,35 70 734,22 34 104,82 87 231,11 - 38 749,40 - - 801464700Szkolenia nauczycieli 750,00 535,00 500,00 900,00 650,00 945,00 500,00 854854013020dodatki mieszkaniowe,wiejskie 574,40 9 162,50 (Świetlica)4010 wynagrodzenia,składki zus pracownika 7 957,78 71 018,12 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne 713,73 770,10 4110składki zus pracodawcy 1 696,95 10 878,46 4120zus fundusz pracy 241,87 1 831,82 4440odpisy ZFŚS 892,77 7 142,18 85401 RAZEM 12 077,50 100 803,18 RAZEM OŚWIATA SUMA 700 348,38 652 263,60 824 773,98 736 969,41 683 866,72 2 023 059,67 442 335,23 59 676,93 554 239,30 6 677 533,22 SUBWENCJA 4 346 622,00 dowozy296 938,78 Dopłata do OŚWIATY w 2013 roku 2 627 850,00

12 KOSZTY EDUKACJI 2012 ROK MIESIĄC SP GrutaSP SłupSP DąbrówkaSP NicwałdSP PlemiętaSP BoguszewoGimnazjumRAZEM Ilość uczniów 935038675662194 Dział 80101 WYNAGRODZENIA BRUTTO 404 334,57 470 039,20 378 792,39 413 904,32 545 699,45 497 251,75 1 384 493,31 4 094 514,99 ZUS PRACODAWCA 77 984,73 84 594,25 70 827,69 75 193,86 102 922,20 89 744,00 249 173,67 750 440,40 OPAŁ 75 727,00 24 328,84 30 021,65 64 785,00 28 399,42 74 205,73 4 007,08 301 474,72 WODA, ŚCIEK 2 016,40 383,40 523,80 1 166,40 610,20 237,50 1 597,65 6 535,35 WYWÓZ ŚMIECI 641,31 495,13 1 095,03 585,19 933,59 990,41 2 402,12 7 142,78 ENERGIA ELEKTRYCZNA 30 186,45 9 002,72 12 992,65 4 319,73 10 179,71 10 704,55 9 820,54 87 206,35 PRZEGLĄDY TECHNICZNE 666,66 343,77 49,20 1 001,84 402,80 445,88 2 910,15 NAPRAWY/WYMIANY - TELEFONY 1 523,63 877,64 593,60 1 077,06 843,38 1 004,96 5 920,27 INTERNET - UBEZPIECZENIE 420,00 537,00 285,00 537,00 728,00 2 507,00 WYPOSAŻENIE 455,40 DELEGACJE 99,39 45,13 545,00 11,70 375,27 675,45 2 464,52 4 216,46 SZKOLENIE 230,00 190,00 610,00 ŚRODKI CZYSTOŚCI 1 472,77 1 523,15 1 453,92 216,99 2 803,96 885,59 8 356,38 MATERIAŁY BIUROWE 20,04 3 407,75 1 081,67 697,41 482,25 2 502,85 1 776,90 9 968,87 POMOCE NAUKOWE 1 394,09 ODPISY ZFŚS 30 321,39 27 897,01 21 292,68 23 764,90 27 733,06 29 101,73 58 310,03 218 420,80 NAGRODY DLA UCZNIÓW 919,35 967,72 1 887,07 INNE TOWARY 6 410,19 6 823,18 1 558,44 4 219,08 5 708,15 8 649,78 11 803,85 45 172,67 INNE USŁUGI 6 695,58 4 073,31 5 011,91 7 532,13 9 654,75 8 197,08 28 269,81 69 434,57 Dział 80103 - WYNAGRODZENIE BRUTTO 48 037,52 44 121,63 35 268,05 41 088,78 53 183,17 12 776,74 234 475,89 ZUS PRACODAWCA 9 328,79 7 819,88 6 630,55 8 351,14 10 400,54 2 324,71 44 855,61 - Dział 85401 - WYNAGRODZENIE BRUTTO 8 459,84 83 145,80 91 605,64 ZUS PRACODAWCA 1 952,87 15 272,19 17 225,06 SUMA 708 422,57 686 195,99 568 275,23 648 628,94 798 281,93 742 345,08 1 854 580,78 6 006 730,52 Koszt na 1 ucznia 7 617,45 13 723,92 14 954,61 9 681,03 14 255,03 11 973,31 9 559,69 * PROGNOZA + Koszt PS Mełno subwencja na 2012 rok 4 381 696 zł 605 509,17 zł ilość uczniów 586+Dowozy ilość uczniów przeliczenioiwa 603,578394870,27 Dopłata do oświaty 2 625 413,96 zł

13 URODZENIA W GMINIE GRUTA

14

15 Uczniowie w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 Plemięta 52 + oddział zerowy 11 razem 63 uczni ó w Słup 58 + oddział zerowy 13 razem 71 uczni ó w Boguszewo 65 + oddział zerowy 14 razem 79 uczni ó w Nicwałd 96 + oddział zerowy 25 razem 121 uczni ó w Gruta 138 + oddział zerowy 8 razem 146 uczni ó w

16 UCZNIOWIE W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEDŁUG KLAS Lp.Szkoła Oddział przedszkolnyKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKasa VI Ogółem bez oddziału przedszkolnego Ogółem z oddziałem przedszkolnym Liczba uczniów z orzeczeniem 1.Słup131191596858715 2.Plemięta1112 937952632 3.Gruta8 dwa oddziały 28 uczniów dwa oddziały 27 uczniów20 25181381465 4.Nicwałd2520 16121513961211 5.Boguszewo14 1667101265793 6. Szkoła Filialna w Dąbrówce Król.Dąbrówk a Król.7862 16231

17 UCZNIOWIE W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WEDŁUG KLAS Lp.SzkołaOddział przedszkolnyKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKasa VI Ogółem bez oddziału przedszkolnego Ogółem z oddziałem przedszkolnym 1.Słup9111915965160 2.Plemięta6112 9374450 3.Gruta133282720 25123136 4.Nicwałd22220 16121585107 5.Boguszewo80141667105361 6. Szkoła Filialna w Dąbrówce Król.Dąbrówka Król.2086 1416

18

19

20

21

22

23 Gm. Gruta Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Nazwa województwakujawsko-pomorskieAdresat: Nazwa powiatugrudziądzkiRegionalna Izba Obrachunkowa Nazwa gminyGRUTA w Bydgoszczy WKPKGKGT kod TERYT 0406022 od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (B1) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (B2) Rok podlegający analizie: 2015 Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie) 2 717,59 Lp.Stopnie awansu zawodowego Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela Średnie wynagrodzenie Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela Kwota różnicy od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B1)(kol. 3 x B2)8x(kol.4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)(kol. 9 - kol. 8) 12345678910 1 nauczyciel stażysta100%2 717,59 5,331,37 130 770,43 131 707,57 937,14 2 nauczyciel kontraktowy111%3 016,52 12,4015,46 485 780,38 499 072,84 13 292,46 3 nauczyciel mianowany144%3 913,33 31,2028,45 1 422 104,12 1 511 462,00 89 357,88 4 nauczyciel dyplomowany184%5 000,37 27,5227,87 1 658 322,71 1 662 244,65 3 921,94 12-01-2016Tomasz Sobociński - Główny Księgowy placówek oświatowychHalina Kowalkowska - Wójt Gminy Gruta (data sporządzenia)(osoba sporządzająca 1 (imię, nazwisko, stanowisko))(osoba zatwierdzająca 2 (imię, nazwisko, stanowisko)) 1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie. 2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

24 Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:nauczycieliart. 32 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.art. 54 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.nauczyciela 3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:nauczycieli 1) nauczyciela stażysty - 100%, 2) nauczyciela kontraktowego - 111%, 3) nauczyciela mianowanego - 144%, 4) nauczyciela dyplomowanego - 184% - kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.


Pobierz ppt "PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google