Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020

2 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Podstawy prawne KSOW 2014-2020 art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Cele: -Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, -Podniesienie jakości wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, -Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, -wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia 1305/2013 Wsparcie na: -Struktury potrzebne do prowadzenia sieci, -Przygotowanie i wdrożenie planu działania ( w tym plan komunikacyjny)

4 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Podstawy prawne Art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

5 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 349). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1552) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1104) Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Zapisy w PROW 2014-2020 dotyczące KSOW Rozdział 17 o KSOW Rozdział 15.3 – działania informacyjno- promocyjne Rozdział 15.6 – pomoc techniczna

7 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Minister RiRW jako Instytucja Zarządzająca FAPA – jednostka centralna Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator SIR na szczeblu krajowym Jednostki regionalne samorządy województw 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego KSOW Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

8 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Zadania MRiRW (IZ) Nadzór nad wszystkimi podmiotami Określenie w drodze rozporządzeń: -Trybu opracowania i zmiany planu działania, a także jego zakresu i sposobu realizacji, -Trybu opracowania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakresu, -Szczegółowego zakresu zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i WODR w zakresie funkcjonowania KSOW oraz sposobu ich wykonywania Powołanie Grupy roboczej ds. KSOW - Wydawanie wytycznych i poleceń - Żądanie przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów - Przeprowadzanie kontroli Przygotowanie Strategii Komunikacji oraz nadzór nad jej realizacją

9 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerów KSOW poprzez prowadzenie działań aktywizujących Jednostka centralna Opracowanie planu działa KSOW na lata 2014-2020 i dwuletnich planów operacyjnych we współpracy z partnerami Sieci,IZ oraz podmiotami, którym delegowano zadania IZ i jednostkami regionalnymi Zapewnienie informacji i promocji KSOW Wdrażanie planu działania KSOW na poziomie krajowym, na podstawie dwuletnich planów operacyjnych Identyfikacja parterów krajowych i zagranicznych, współpraca z nimi Opracowywanie półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu działania KSOW na lata 2014- 2020, we współpracy z jednostkami regionalnymi i IZ oraz podmiotami, którym delegowano zadania IZ Koordynacja współpracy oraz zapewnienie dostępu partnerów Sieci do działań Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich Przeprowadzanie kontroli realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych

10 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google