Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspó ł praca gospodarcza z Rosj ą Szanse wzrostu eksportu Z Polski do Rosji Ogólnopolska Konferencja Spożywcza – Eksport na Rynki Wschodnie OPOLE, 22 listopada,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspó ł praca gospodarcza z Rosj ą Szanse wzrostu eksportu Z Polski do Rosji Ogólnopolska Konferencja Spożywcza – Eksport na Rynki Wschodnie OPOLE, 22 listopada,"— Zapis prezentacji:

1 Wspó ł praca gospodarcza z Rosj ą Szanse wzrostu eksportu Z Polski do Rosji Ogólnopolska Konferencja Spożywcza – Eksport na Rynki Wschodnie OPOLE, 22 listopada, 2012 r MAREK OCIEPKA, Radca-Minister Kierownik WPHI w Moskwie

2 R O S J A  17 098,2 tys m2  142 mln ludzi – 8 na ś wiecie, (148,3 w 1996r)  PKB +4,3 % (2011), ok.1,7 bln $ (+3,4% 2012)  Rezerwy walut i z ł ota - ponad 500 mld $  Eksport 2011r 522mld$,+30% 65,5% ropa, gaz  Import 323,8 mld $, +30%, maszyny, wyposa ż enie, ś rodki transportu (48%), +40%, prod.chemiczne (15%), ż ywn.(12%)- z UE 42%

3 ZASOBY SUROWCOWE ROSJI  5,6% światowych zapasów ropy naftowej  23,7% gazu  8,4% wody  8,1% ziemi  23% zasobów leśnych

4 HZ ROSJI Główni partnerzy w 2012 w mld $ import eksport obroty import eksport obroty  1. CHINY 33,6 24,2 57,8  2. NIDERLANDY 3,9 51,7 55,6  3. NIEMCY 24,5 24,3 48,8  4. UKRAINA 12,0 17,6 29,6  5. W Ł OCHY 8,4 19,6 28,0  6. BIA Ł ORU Ś 6,9 16,9 23,8  7. TURCJA 4,3 18,2 22,5  8. JAPONIA 10,7 9,4 20,1  9. USA 9,8 9,2 19,0  10. POLSKA 4,7 13,3 18,0 Dane: FSC FR

5 Współpraca handlowa za 8 m-cy 2012 roku (1)   Rosja 2-gi partner (po Niemczech 57,5)   Obroty 24,4 (w 2012 ok. 36 *prognoza)   Import 18,1 (w 2012 ok. 27 *prognoza)   Eksport 6,3 (w 2012 ok. 9 *prognoza) w górę z poz. 6 do poz. 5 po:   Niemczech - 30,2 mld $,   W.Brytanii - 7,9,   Rep.Czeskiej - 7,4,   Francji - 7,1 mld $ * dane MG

6 Wspólpraca handlowa za 8 m-cy 2012 (dane rosyjskie) (2)   POLSKA – obroty 18 mld $   4 m-sce wśród krajów UE, po   Niderlandach – 55,6 mld $,   Niemczech – 48,8 mld $,   Włochach – 28,0 mld $,   i 10 m-sce wśród światowych partnerów, po ww i Chinach (57,8), Ukrainie (29,6), Białorusi (23,8), Turcji (22,5), Japonii (20,1), USA (19,0)

7 Współpraca handlowa za 8 m-cy 2012 (dane rosyjskie) (3)   Rosyjski import z UE:   POLSKA 5 m-sce – 4,7 mld $   za   Niemcami – 24,5 mld $   Francją – 8,6 mld $   Włochami – 8,4 mld $   W.Brytanią – 5,5 mld $

8 Współpraca handlowa za 8 m-cy 2012 roku (4)   Rosyjski eksport do UE w mld $:   POLSKA 4 m-sce – 13,3   za   Niderlanadami – 51,2   Niemcami – 24,3   Włochami – 19,6

9 Wspólpraca handlowa za 8 m-cy 2012 roku (5)   POLSKA   12 m-sce w imporcie rosyjskim, za ww krajami UE i Chinami, Koreą, USA, Japonią, Białorusią, Kazachstanem, Ukrainą   8 m-sce w eksporcie rosyjskim, za ww krajami UE i Chinami, Turcją, Ukrainą, Białorusią

10 Cele rozwojowe W.Putina do 2018 r  Wzrost inwestycji do 27% PKB-dziś poniżej 20  Ze 120 na 20 miejsce – prowadzenie biznesu  Wydajność pracy zwiększyć 1,5 raza  utworzyć i zmoderniz. 25 mln miejsc pracy  Wzrost realnej płacy 1,5 raza  Przyciągnięcie pracowników do współzarządzania firmami prywatnymi  Wzrost wskaźnika urodzeń do 1,75 (dziś 1,42)

11 Obietnice wyborcze W.Putina 48 mld $ tylko wydatki socjalne na:  50% wzrost uposa ż e ń w strukturach „ si ł owych ”  50% dla: uczonych, lekarzy (do 200% ś r.kraj do 100% ś r.kraj. dla pozost.nauczycieli prac.sł.zdr.), na zasi ł ek za urodzenie dziecka w rodzinach o niskich dochodach i w rejonach gdzie wsk. ś mierteln.przewy ż sza wsk.urodze ń, na wzrost stypendi ó w i zasiłk ó w soc. (do poz.minimum ż yciowego w Rosji ś rednio ok. 600,- PLN) dla prac.kultury, weteran ó w (43 tys rodzin oficer ó w nie ma swojego mieszkania)

12 Nowe procesy integracyjne z udziałem Rosji - Unia Celna - UC; - Jednolity Obszar Gospodarczy - JOG; - Euro-Azjatycka Komisja Gospodarcza EAKG - Euro-Azjatycka Unia Gospodarcza - EAUG; - Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) - WTO

13 UNIA CELNA  6.10.2007 r – Republika Białoruś, Republika Kazachstan i Federacja Rosyjska podpisały Porozumienie o formowaniu Unii Celnej;  27.11.2009 r podpisano dokumenty wprowadzające od 1.01.2010 r na obszarze Rosji, Białorusi i Kazachstanu wspólną taryfę celną w imporcie;  1.07.2010 r utworzono Unię Celną i wszedł w życie wspólny Kodeks Celny;  6.07.2010 r na granicy rosyjsko-białoruskiej i rosyjsko-kazachstanskiej zostały wprowadzone uproszczone procedury celne;  1.07.2011 r – zniesiono wewnętrzne granice celne między sygnatariuszami UC

14 Unia Celna – wg ankiety wydawnictwa RBK Daily i agencji Kelly Services  69% respondentom pracę uprościło;  56% wskazało na wystepujące problemy: - niekończące się kontrole na stan. celnych, - wydłużone kolejki, - zły system informacji, - problemy z rozliczaniem VAT, - różne wymogi w urzędach celnych, - mnóstwo dokumentów regulacyjnych

15 Unia celna – pozytywy – 40% wzrost obrotów  Zniesienie kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej i wzajemne uznawanie dokumentów zezwalających na wwóz;  Zniesienie kontroli celnej maszyn i urządzeń;  Otwarty rynek dla samochodów z Rosji;  Kooperacja produkcji;  Wzrost inwestycyjnej aktywności;  Modernizacja i przyspieszenie rozwoju gospodarek – w ciągu 10 lat 15% wzrostu PKB

16 UNIA CELNA - obroty  Po 8 m-cach 2011 r – 39,2 mld $;  Głównie wymiana z Rosją;  Białorusi z Rosją i Kazachstanem – 45,3%;  Kazachstanu z Rosją i Białorusią – 20,1%;  Rosji z Białorusią i Kazachstanem – 7,3% całości obrotów HZ Rosji

17 UNIA CELNA, TARYFY Pełne ujednolicenie od 2015 roku  Zbliżono do obowiązujących w Rosji – 80% stawek rosyjskich bez zmian;  Obniżono na: - Odzież: zmniejszono od wartości lecz zwiększono od kg; - Drobny sprzęt AGD : odkurzacze, miksery, sokowirówki z 15 na 5%, kuchenki mikrofalowe z 20 na 15%, płytki elektryczne, grille, tostery, frytkownice, suszarki do włosów, rąk, żelazka z 15 na 10%, odtwarzacze DVD z 10 na 5%, dyski z 15 na 10%, klisze z 10 na 5%, taśmy filmowe z 20 na 10%;

18 UNIA CELNA – TARYFY cd.  Podwyższono: - na żywiec wieprzowy z 5% do 40% i nie mniej niż 0,5 EUR/kg, - wołowinę z 30% do 50%, nie mniej niż 1 EUR/kg; - baraninę i mięso kozie z 15% do 25%, nie mniej niż 0,15 EUR/kg, - na kiełbasy z 20% do 25%

19 UC a handel z Polską  Brak podstaw do negatywnego wpływu;  Wprowadzenie wspólnego ustawodawstwa, procedur, dokumentacji i wymogów celnych, docelowo, szansą dla uproszczenia eksportu i przyspieszenia procedury odpraw celnych;  Powiększony rynek – ok. 170 mln ludzi - o ujednoliconym dostępie

20 JEDNOLITY OBSZAR GOSPODARCZY  1.01.2012 r – powstanie JOG, a w rezultacie:  Unifikacja technicznych uregulowań;  Ujednolicenie polityki makroekonomicznej i w zakresie konkurencji;  Swobodny przepływ kapitału;  Uproszczenia w przemieszczaniu siły roboczej;  Jednolite zasady dotacji w przemyśle i dla rolnictwa

21 JOG szansą rozwoju  Wg b.min.E.Nabiuliny stworzenie JOG:  Zwiększy konkurencyjność gospodarki rosyjskiej;  Pobudzi producentów techniki dla rolnictwa i środków transportu do szerszego wdrażania modernizacji;  Uprości dostęp do usług monopoli i do infrastruktury;  Pozwoli zwiększyć eksport wyrobów walcowanych metalurgii czarnej i kolorowej oraz materiałów budowlanych

22 JOG wg premiera W.Putina  Szerokie perspektywy dla sfery biznesu;  Powstają nowe, dynamiczne rynki, ze standardami i wymogami w większości jednolitymi z obowiązującymi w UE;  Pozytywnie na gospodarkę powinna wpłynąć rywalizacja o przedsiębiorcę, który będzie mógł decydować, gdzie chce rozwijać działalność, gdzie dokonywać odpraw celnych;  Znaczący stymulator do podjęcia przez państwo działań mających na celu poprawę warunków organizacyjno-administracyjnych, jakości i dostępności usług, zgodnie z praktykę europejską i światową

23 Euro-Azjatycka Unia Gospodarcza  18.11.2011 r prezydenci Rosji, Bia ł orusi i Kazachstanu og ł osili w Moskwie pocz ą tek JOG i podpisali porozumienie o utworzeniu g ł ównego organu integracyjnego Euro-Azjatyckiej Komisji Gospodarczej (EAKG);  EAKG pierwszym krokiem do EAUG;  EAKG od 1.01.2012 r;  EAUG w 2015 r punktem docelowym integracji;  EAKG sk ł ada si ę z Rady (3 wicepremierów, z Rosji Igor Szuwa ł ow) i Kolegium (po 3 przedstawicieli z ka ż dego kraju, z Rosji Wiktor Christienko)

24 EAKG  Komisja ma by ć ponadnarodowym organem centralnym, który podejmuje decyzje na podstawie consensusu;  Spotkanie 18.11.2011 r – pierwszym posiedzeniem Euro-Azjatyckiej Rady Gospodarczej na najwy ż szym szczeblu, podczas którego utworzono odpowiednie organy;  Ten integracyjny związek – najwy ż szy w obszarze poradzieckim;  PKB trzech krajów ok 2 bln $, poziom handlu detalicznego 500 mld $, produkcja przemys ł owa – 1 bln $, produkcjka rolnictwa – 100 mld $ - wg MRG;  Na ś wiecie dzi ś 240 integracyjnych zwi ą zków;  Kandydatami do wst ą pienia mog ą by ć pa ń stwa z obszaru poradzieckiego;

25 EAUG cd.  Do 2015 roku wszystkie umowy w ramach JOG skodyfikowane i poprawi si ę jednolity kodeks euro-azjatyckiego obszaru, co faktycznie b ę dzie oznacza ć utworzenie unii;  Ś cis ł a wspó ł praca polityczna;  Zak ł ada si ę pojawienie nowej waluty – temat tymczasem nie omawiany;  Utworzenie EAUG powinno zmobilizowa ć Rosj ę do liberalizacji prawodawstwa i wówczas biznes odczuje wyra ź ne korzy ś ci – wg Borisa Titowa przew. „ Die ł owoj Rossii ” (org. MSP) – w Rosji ubezpieczenia socjalne 30% a w Kazachstanie 11% i tam prawa inwestorów s ą bardziej chronione;  Komisja Euro-Azjatycka ( 2-stopniowa w EAKG: Rada i Kolegium) od stycznia mia ł a zast ą pi ć Komisj ę UC;  Rada – od rozwi ą zywania sporów pojawiaj ą cych się w Kolegium;  Kolegium – g ł ówny organ roboczy, do podejmowania decyzji ws ce ł, kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej i migracyjnej, regulacja dotacji – podobnie jak w UE: Rada i Komisja UE;

26 EAUG cd.  2,4 % ludności świata;  2,6 % światowego PKB;  4 % globalnego eksportu;  9 % światowych zapasów ropy;  25 % światowych zapasów gazu;  PKB „3” - 2 bln $;  500 mld $ - poziom handlu detalicznego;  1 bln $ - poziom produkcji przemysłowej;  100 mld $ - poziom produkcji rolnej.

27 Rosja w WTO, sierp ień 2012 r  10 listopada 2011 roku grupa robocza WTO zaakceptowała warunki przystąpienia Rosji;  Negocjacje trwały 18 lat;  15-17 grudnia 2011 r na konferencji ministerialnej WTO Rosja została oficjalnie zaproszona do przystąpienia do tej organizacji;  Po procedurze ratyfikacj i porozumienia i 30 dni ach na wejście w życie, w końcu sierpnia Rosja stała się członkiem Organizacji ;

28 ROSJA w WTO cd.  Rosja stała si ę 156 cz ł onkiem WTO, w opinii ekspertów, na korzystnych dla niej warunkach: – Wsparcie dla rolnictwa utrzymane (9 mld$ w 2012, 4,4 mld$ w 2018, było 4,5mld$); – Ceny wewn ę trzne na gaz regulowane (przy zapewnieniu zysku dla Gazpromu); – Wsparcie dla monta ż u samochodów utrzymane; – Utrzymanie kwotowania importu mi ę sa; – Banki zagraniczne nie b ę d ą mog ł y otwiera ć oddzia ł ów (max. udzia ł kapita ł u zagr. 50%)

29 ROSJA w WTO cd.  Okres przejściowy dojścia do obniżonych ceł – do 2020 roku;  Średnia opłata celna, do 2020 roku, zostanie obniżona z 10% do 7,8%;  Utrzymanie kwotowania importu mięsa: –Dla wołowiny – 15% w ramach kwoty i 55% poza kwotą; –Dla drobiu – 25% w ramach kwoty i 80% poza; –Wieprzowiny – 0% i 75% poza kwotą;

30 ROSJA w WTO cd.  Utrzymanie ceł na samochody, przy lekkim ich obniżeniu: z 15,5% (do 2018r) do 12% (w 2020);  Cła będą stopniowo obniżane, w pierwszej kolejności te, które były podwyższone w okresie niedawnego kryzysu: np na produkty chemiczne i metale a następnie na drób i samochody

31

32 WPHI W 2011  2400 odpowiedzi pisemnych;  50 zorganizowanych seminariów, konferencji, prezentacji;  28 publikacji i udzielonych wywiadów;  31 stoisk informacyjnych;  18 delegacji i misji z naszym udziałem;  29 biuletynów, 1 książka Biznes w Rosji, 1200 CD-ROM;  162 opracowania na 1640 stronach

33 WPHI w 2012 - Udział w 19 targach i wystawach: żywność, art.budowlane, opakowania, art.motoryzacyjne, kwiaty i rośliny ozdobne, obuwie, kosmetyki, medykamenty, art.dla dzieci, górnictwo, różnorodne art.konsumpcyjne, maszyny i technologie rolnicze, transport, innowacje; żywność, art.budowlane, opakowania, art.motoryzacyjne, kwiaty i rośliny ozdobne, obuwie, kosmetyki, medykamenty, art.dla dzieci, górnictwo, różnorodne art.konsumpcyjne, maszyny i technologie rolnicze, transport, innowacje; - Org.i udział w 15 konferencjach, misjach prezentacjach, forach nt współpr.handlowej, inwestycji, procesów integracyjnych, barier i warunków dostępu do rynku, i in.

34 PLANOWANE PRZEDSIĘWZIECIA W ROKU 2013  PRODEXPO (żywność) luty  TIUMEŃ (opakowania, żywność, masz.rolnicze) marzec  ARCHIMEDES (wynalazki, innowacje) kwiecień  TRANS RUSSIA (transport), kwiecień  MOSBUILD (budowlane), kwiecień  SIBBEAUTY Nowosybirsk (kosmetyki, lekarstwa), maj  Świat Dziecka, Kazań, maj

35 Plan. Przedsięwzięcia cd   ROSUPAK (opakowania), czerwiec   Węgiel Rosji i górnictwo, Nowokużnieck, czerwiec   Kurski Korzenny Jarmark (rozmaitości), czerwiec   INNOPROM, Jekaterinburg (innowacje), lipiec   MIMS (motoryzacyjne), sierpień   KWIATY, sierpień/wrzesień

36 Plan. Przedsięwzięcia w 2013 cd.   WORLD-FOOD (żywność), wrzesień   MIR DIETSTWA, wrzesień   BUDOWNICTWO, Władywostok, wrzesień   AGROPRODMASZ, wrzesień   INTERCHARM (kosmetyki), październik   JUGAGRO, Krasnodar, listopad

37 Planowane przedsięwzięcia WPHI w Moskwie w 2013 roku cd.   Konferencja nt wzrostu eksportu i inwestycji   Prezentacje polskich firm w ramach wystaw   Seminarium nt skutków wejścia do WTO   Konferencaj nt procesów integracyjnych   Konferencja nt rozwoju Dalekiej Północy i Wschodu   Konferencja nt polityki migracyjnej   Konferencja nt MŚ w PN w 2018   Forum Biznesu Europejskiego

38 Plan. Przedsięwzięcia cd   Misja handlowe do:   Nowokużniecka   Moskwy na wystawę KWIATY   Krasnodaru na wystawę JUGAGRO   Kurska (towary i usługi różne oraz inwestycje)   Polski z udziałem firm rosyjskich   Wybranych przez polskie firmy regionów   Do miast gospodarzy MŚ w PN 2018

39 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY   DO KORZYSTANIA Z NASZYCH MOŻLIWOŚĆI   I   ŻYCZYMY SUKCESÓW   www.moskwa.trade.gov.pl www.moskwa.trade.gov.pl   moscow@trade.gov.pl

40


Pobierz ppt "Wspó ł praca gospodarcza z Rosj ą Szanse wzrostu eksportu Z Polski do Rosji Ogólnopolska Konferencja Spożywcza – Eksport na Rynki Wschodnie OPOLE, 22 listopada,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google