Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODERNIZM. Modernizm, sztuka nowoczesna – umowny okres w dziejach sztuki, którego ramy czasowe wyznacza si ę od lat 60 XIX wieku do lat 70 XX wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODERNIZM. Modernizm, sztuka nowoczesna – umowny okres w dziejach sztuki, którego ramy czasowe wyznacza si ę od lat 60 XIX wieku do lat 70 XX wieku."— Zapis prezentacji:

1 MODERNIZM

2 Modernizm, sztuka nowoczesna – umowny okres w dziejach sztuki, którego ramy czasowe wyznacza si ę od lat 60 XIX wieku do lat 70 XX wieku

3 wyst ę puj ą cych w ró ż nych krajach pod odmiennymi nazwami, m.in. w Wielkiej Brytanii jako modern style, we Francji — L'art Nouveau, w Niemczech i Austrii — Jugendstil; w Polsce przyj ął si ę termin secesja; z modernizmem wi ąż e si ę tak ż e zjawisko wzmo ż onej aktywno ś ci symbolizmu, a tak ż e budzenie si ę w wielu krajach silnego poczucia odr ę bno ś ci narodowej (np. M ł oda Polska); w architekturze modernizm odró ż nia si ę niekiedy od secesji jako tendencj ę odchodzenia od historyzmu, poszukiwanie prostoty i d ąż enie do funkcjonalno ś ci.

4 . Samo okre ś lenie odnosi si ę do nowoczesno ś ci, nowoczesnych koncepcji sztuki i nowoczesnych ś rodków wyrazu. Odr ę bno ść tego nurtu widoczna jest w sposobie rozumienia sztuki, nowych koncepcjach pi ę kna (nieopieraj ą cego si ę na klasycznej proporcji, harmonii i umiarze), zastosowaniu nowych technik i materia ł ów, sk ł onno ś ci do eksperymentu, ś mia ł ym zerwaniu z tradycj ą i rozszerzeniu poj ę cia sztuki tak ż e na przedmioty u ż ytkowe

5  Twórcy modernistyczni (w szerokim znaczeniu terminu) wierz ą w ide ę post ę pu i mo ż liwo ś ci techniki.

6 Sztuka modernistyczna opiera si ę na postawach o o ś wieceniowym rodowodzie, a wi ę c na racjonalizmie, liberalizmie i wspomnianej ju ż idei post ę pu.

7 Druga po ł owa XIX w.  impresjonizm  neoimpresjonizm  postimpresjonizm  symbolizm  nabizm

8 Przed II wojn ą ś wiatow ą  secesja  fowizm  ekspresjonizm  kubizm  futuryzm  konstruktywizm  suprematyzm  rajonizm  dadaizm  surrealizm  neoplastycyzm

9 Po II wojnie ś wiatowej  abstrakcyjny ekspresjonizm  informel  taszyzm  hard-edge painting  geometria strachu  Arte Povera  color field painting  rze ź ba kinetyczna  minimalizm  abstrakcja liryczna  op art  sztuka konceptualna  spacjalizm

10  http://eszkola.pl/jezyk- polski/modernizm-w-sztuce- 1742.html http://eszkola.pl/jezyk- polski/modernizm-w-sztuce- 1742.html  http://encyklopedia.pwn.pl/ha slo/4351332/modernizm- sztuka.html http://encyklopedia.pwn.pl/ha slo/4351332/modernizm- sztuka.html  http://pl.wikipedia.org/wiki/M odernizm_%28sztuka%29 http://pl.wikipedia.org/wiki/M odernizm_%28sztuka%29

11 Numer 6

12 Jakub Jarecki kl. III b Gim


Pobierz ppt "MODERNIZM. Modernizm, sztuka nowoczesna – umowny okres w dziejach sztuki, którego ramy czasowe wyznacza si ę od lat 60 XIX wieku do lat 70 XX wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google