Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZLICZANIE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANEJ UCZNIOM Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZLICZANIE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANEJ UCZNIOM Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 ROZLICZANIE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANEJ UCZNIOM Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

2 PLAN SPOTKANIA 1.Podstawy prawne 2.Cel i formy pomocy materialnej 3.Omówienie poszczególnych form pomocy materialnej i sposobu ich rozliczania: a)stypendium szkolne b)zasiłek szkolny c)wyprawka szkolna d)stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4. Istotne informacje dotyczące wszystkich form pomocy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

3 PODSTAWY PRAWNE Art. 90 b - u Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.) Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652), Uchwała nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”. W/w akty prawne obowiązywały w roku 2011, natomiast na rok 2012 jest obecnie przygotowany projekt rozporządzenia i uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”. 4 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

5 CEL I FORMY POMOCY MATERIALNEJ Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest zgodnie z art. 90b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.) w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

6 Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczenia o charakterze socjalnym to: - stypendium szkolne - zasiłek szkolny Świadczenia o charakterze motywacyjnym to: - stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W ramach rządowego programu pomocy uczniom może być przyznawana wyprawka szkolna. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

7 W zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) realizacja następuje w dwóch etapach: wydanie decyzji administracyjnej przez organ prowadzący jednostkę na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, dyrektora placówki bądź pełnoletniego ucznia z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zamieszkania ucznia, a także nazwą i adresem placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza – ten etap realizowany jest w Wydziale Edukacji i Kultury Urzędu Dzielnicy jako komórki merytorycznie odpowiedzialnej rozliczenie udzielonej pomocy materialnej – ten etap realizuje Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

8 Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, świadczenia pieniężnego (w uzasadnionych przypadkach, tj. jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe lub nie jest celowe). STYPENDIUM SZKOLNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

9 Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Ponieważ rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, który trwa od stycznia do grudnia, decyzje na stypendium szkolne wydawane są w dwóch etapach, tj. od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

10 ROZLICZANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek otrzymuje z Urzędu Dzielnicy decyzje z danymi ucznia (imię, nazwisko, adres zamieszkania), danymi szkoły (nazwa i adres), kwotą dofinansowania i okresem, za jaki jest przyznane świadczenie oraz formą wypłaty (świadczenie pieniężne lub rzeczowe), następnie przekazuje do obsługiwanych placówek informację o uruchomieniu wypłat stypendiów, podając jednocześnie termin realizacji rozliczeń w tym zakresie, Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego w formie świadczenia rzeczowego rodzic lub opiekun prawny bądź pełnoletni uczeń składa w placówce oświatowej dokumenty poświadczające zakupy (tj. oryginały faktur i rachunków), Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

11 W przypadku świadczenia w formie pieniężnej pracownik księgowości DBFO- Targówek m.st. Warszawy informuje placówkę oświatową, kiedy będzie realizowana wypłata w kasie, W przypadku świadczenia w formie rzeczowej dokumenty poświadczając zakupy (faktury, rachunki) przedstawione przez rodziców lub opiekunów prawnych weryfikowane są przez pracownika placówki pod względem poprawności wystawienia i zgodności z decyzją administracyjną, Pracownik upoważniony (najczęściej pedagog szkolny) opisuje faktury i rachunki pod względem merytorycznym, potwierdzając tym samym, że zakupione rzeczy lub usługi są wykorzystywane w procesie dydaktycznym ucznia, podpis składa również dyrektor placówki, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

12 W miarę dostarczania dokumentów przez rodziców lub opiekunów prawnych, pracownik placówki systematycznie przekazuje zweryfikowane merytorycznie dokumenty do DBFO - Targówek m.st. Warszawy wraz z opisami oraz zbiorczym zestawieniem rachunków i faktur, W przypadku błędów lub braków pracownik księgowości zwraca dokumenty (faktury lub rachunki) i opisy do placówki w celu poprawienia lub uzupełnienia, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

13 Po pozytywnej weryfikacji pod względem formalno- rachunkowym przeprowadzonej przez pracownika księgowości, sporządzana jest w DBFO – Targówek m.st. Warszawy lista osób do wypłaty świadczeń na podstawie posiadanych decyzji, do wysokości kwot wynikających z przedstawionych rachunków i faktur z wypisanym na niej imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, do której uczęszcza oraz wypłaconą kwotą świadczenia, imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i nr dowodu tożsamości, Pracownik księgowości telefonicznie informuje pracownika placówki, że można złożyć wniosek o zaliczkę na środki finansowe do wysokości kwoty wynikającej z dostarczonych i sprawdzonych dokumentów, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

14 W placówce następuje wypłata środków rodzicom lub opiekunom prawnym, przy czym na liście do wypłaty otrzymanej z DBFO - Targówek m.st. Warszawy, osoba upoważniona do odbioru pieniędzy składa swój czytelny podpis oraz podaje numer swojego dowodu tożsamości, Pracownik placówki dostarcza do DBFO - Targówek m.st. Warszawy listę z wszystkimi podpisami odbioru gotówki wraz z podpisem dyrektora placówki, która stanowi wraz ze zbiorczym zestawieniem rachunków i faktur oraz opisanymi oryginałami rachunków i faktur komplet do rozliczenia pobranej zaliczki. W przypadku złożenia kolejnej części dokumentów (rachunków, faktur) proces rozliczania przebiega od początku według wcześniej opisanego. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

15 Środki w ramach stypendium szkolnego mogą być przeznaczone na: zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych programów do nauki, programów komputerowych, komputerów, instrumentów muzycznych, zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów (przyborów szkolnych), zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, (koszulka, spodenki, dresy), obuwia sportowego, czepek, klapki na basen, stroju związanego z zainteresowaniami ucznia, np. kimono, strój harcerski, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

16 zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. worek na kapcie, obuwie do szkoły, mundurek szkolny, strój galowy, pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji miejskiej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę np. karty miejskie ZTM, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach, w ramach planu nauczania oraz odbywających się poza szkołą, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

17 zakup usługi dostępu do sieci Internet – faktury za tą usługę dostarczamy w oryginale i nabywcą usługi jest rodzic lub opiekun prawny ucznia posiadający wspólne z uczniem miejsce zamieszkania, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - na podstawie rachunku lub faktury oraz zaświadczenia od okulisty o konieczności noszenia przez dziecko szkieł korekcyjnych, koszt uczestnictwa w zielonej szkole, wycieczek szkolnych. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

18 ZASIŁEK SZKOLNY Zasiłek szkolny to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. nie może być wyższe niż 455 zł. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

19 ROZLICZANIE ZASIŁKÓW SZKOLNYCH Na podstawie otrzymanych z Urzędu Dzielnicy decyzji pracownik księgowości kontaktuje się z placówką, informując o uruchomieniu wypłat. Przygotowuje listę do wypłaty (w takiej formie jak przy stypendium szkolnym), przekazuje ją do placówki. Upoważniony pracownik placówki składa wniosek o zaliczkę, a następnie wypłata następuje w placówce rodzicowi lub opiekunowi prawnemu bądź pełnoletniemu uczniowi po okazaniu dokumentu tożsamości, Rozliczenie zaliczki następuje po dostarczeniu do pracownika księgowości DBFO – Targówek m. st. Warszawy potwierdzenia odebrania pieniędzy przez rodzica lub opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia z czytelnym podpisem, numerem dowodu osobistego Wypłata może nastąpić również w kasie DBFO – Targówek, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

20 WYPRAWKA SZKOLNA Wyprawka szkolna to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (obecnie projekty na 2012 rok). Cel programu to wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Wysokość wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012 wynosiła od 180 zł do 390 zł w zależności od spełnionych kryteriów. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

21 Zgodnie z obowiązującym w 2011 roku Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r., Nr 111, poz. 652) wyprawka szkolna przyznawana była uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w: klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 351 zł netto. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy WYPRAWKA SZKOLNA

22 Wyprawka szkolna przyznawana była również bez względu na kryterium dochodowe, tj. nawet wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istniała uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy (art. 7 ustawy o pomocy społecznej), np. z powodu sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

23 Ponadto ze względu na niepełnosprawność wyprawka szkolna przyznawana była uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych posiadającym orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniom: słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z nich jest niepełnosprawność wskazana powyżej. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

24 Projekt rozporządzenia na 2012 r. wprowadza dla uczniów I klasy szkoły podstawowej i uczniów I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia odrębne kryterium dochodowe, tj. 504 zł netto na osobę w rodzinie. Jednocześnie dla w/w grupy uczniów rezygnuje się z możliwości ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym. Możliwość dofinansowania otrzymają uczniowie klasy IV szkoły podstawowej, klasy I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie odpowiednich klas szkół artystycznych, które prowadzą nauczanie w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego (konieczność zakupu nowych podręczników). Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

25 ROZLICZANIE WYPRAWEK SZKOLNYCH: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek otrzymuje z Urzędu Dzielnicy listy według poszczególnych placówek z danymi ucznia (imię, nazwisko), nazwą szkoły, maksymalną kwotą dofinansowania, następnie przekazuje do obsługiwanych placówek informację o uruchomieniu wypłat wyprawek, podając jednocześnie termin realizacji rozliczeń w tym zakresie, Rozliczanie wyprawek odbywa się poprzez zwrot środków finansowych na podstawie przedstawionych przez rodzica lub opiekuna prawnego dokumentów zakupu podręczników, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

26 Dokumenty przedstawiane przez rodziców lub opiekunów prawnych (rachunki, faktury, oświadczenie, paragon), zweryfikowane przez pracownika placówki pod względem poprawności wraz z opisem, potwierdzającym, że zakupione podręczniki są wykorzystywane w procesie dydaktycznym ucznia, dostarczone są z placówki do DBFO - Targówek m.st. Warszawy, Dokumenty mogą być dostarczane częściowo, nie należy czekać w placówce, aż wszystkie dokumenty zostaną przekazane od rodziców. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

27 Po pozytywnej weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzeniu do wypłaty w DBFO - Targówek m.st. Warszawy, pracownik księgowości sporządza listę do wypłaty (tak jak w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych), kontaktuje się z placówką informując o możliwości złożenia wniosku o zaliczkę, Pracownik placówki dostarcza wniosek na pobranie zaliczki celem zwrotu kosztów zakupionych podręczników rodzicom lub prawnym opiekunom do wysokości kwoty przedstawionych dokumentów, a potwierdzenie odbioru środków dokonywane jest własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do odbioru świadczenia na liście przygotowanej przez DBFO - Targówek m.st. Warszawy. Końcowe rozliczenie następuje poprzez zwrot z placówki listy z podpisami osób odbierających świadczenie oraz podpisem dyrektora placówki. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

28 Faktury bądź rachunki na zakup podręczników szkolnych powinny zawierać w polu nabywcy dane ucznia wraz z adresem zamieszkania. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane na podstawie przedłożenia potwierdzenia zakupu przez podmiot (np. radę rodziców), który dokonał zakupu. Dokument taki powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupiony podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który zakupu dokonał. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

29 Dopuszczalna jest również forma tylko przy wyprawkach szkolnych) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, Należy zwracać szczególną uwagę czy dane zawarte na fakturze/rachunku są zgodne z danymi ucznia (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz czy dowody sprzedaży wypisywane ręcznie przez sprzedawcę są wolne od błędów rachunkowych i jakichkolwiek skreśleń lub poprawek. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

30 Przypominamy również, że pomimo iż rozporządzenie dopuszcza paragon jako dowód zakupu przy rozliczaniu wyprawek szkolnych, to zgodnie z ustawą o rachunkowości paragon nie stanowi dowodu księgowego, więc prosimy o unikanie takiej formy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

31 STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Podstawa prawna: art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Jest to świadczenie o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektora placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. W placówkach oświatowych stworzony jest regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w którym określone są kryteria przyznawania stypendium. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

32 Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi, który uzyskał odpowiednią (określoną w regulaminie) średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, Wypłata takiego świadczenia odbywa się raz na rok szkolny. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

33 ROZLICZANIE STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Pracownik placówki upoważniony do odbioru pieniędzy dostarcza do DBFO - Targówek m.st. Warszawy wniosek o zaliczkę na konkretną kwotę do wypłaty środków dla wszystkich uczniów łącznie oraz przygotowuje listę z imionami i nazwiskami uczniów, klasą, do której uczęszczają, przyznaną kwotą, miejscem na złożenie podpisu przez osobę upoważnioną do odbioru środków. Po pobraniu gotówki z kasy DBFO - Targówek m.st. Warszawy dokonuje się wypłaty stypendium w placówce. Osoba upoważniona do odbioru stypendium – rodzic lub opiekun prawny przy wypłacie stypendium składa swój podpis obok danych ucznia wraz z numerem dowodu osobistego, Listę po dokonaniu wszystkich wypłat pracownik placówki dostarcza do DBFO - Targówek m.st. Warszawy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

34 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH FORM POMOCY Dokumenty, można dostarczać do DBFO – Targówek m. st. Warszawy sukcesywnie, pamiętając o zachowaniu terminu rozliczenia końcowego. W wyjątkowej sytuacji, kiedy np. kontakt z rodzicem jest utrudniony, w imieniu rodziców dziecka zakupów może dokonać pedagog szkolny. Wówczas należy złożyć do DBFO - Targówek m.st. Warszawy wniosek o zaliczkę na ten cel wraz z pisemnym uzasadnieniem sytuacji oraz wskazaniem nr decyzji, imienia i nazwiska ucznia wraz z podpisem pedagoga szkolnego oraz dyrektora placówki. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

35 Na opisie dokumentu, potwierdzającego zakup w ramach pomocy uczniom, który dostarcza pracownik placówki oświatowej w polu „celowość wydatku” należy opisać wydatek wraz z celowością, np.: „ zakupiono przybory szkolne dla …………..(imię i nazwisko ucznia) zgodnie z przyznanym stypendium szkolnym - decyzja nr… w celu realizacji procesu dydaktycznego” Ważne jest, aby osoba opisująca dokument w placówce w sposób jasny i czytelny określiła, w jakim celu zostały zakupione dane rzeczy. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

36 Pomoc materialną należy klasyfikować: dział 854 rozdział 85415: Stypendium za wyniki w nauce §3240, zadanie B/V/2/8/1 Stypendium szkolne §3240, zadanie B/V/2/8/2 Zasiłek szkolny §3260, zadanie B/V/2/8/2 Wyprawka szkolna §3260, zadanie B/V/2/8/6. Wydatek strukturalny stanowią tylko stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Należy je klasyfikować w kodzie XII/73. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

37 Dokumenty poświadczające zakup powinny spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. określone w art. 21 i 22 ustawy. Zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; datę dokonania operacji gospodarczej, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

38 Dowody księgowe powinny być: rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

39 Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości paragon nie stanowi dowodu księgowego, ponieważ nie określa nazw i adresów obu stron dokonujących operacji gospodarczej i nie jest podpisany przez osobę wystawiającą, stąd prosimy, aby korzystać z tej formy tylko incydentalnie. Dowody księgowe – faktury i rachunki potwierdzające zakup towaru/usługi należy składać w oryginałach wydanych przez sprzedającego. Z treści dowodu powinno jasno wynikać, co zostało zakupione. Jeżeli w treści znajdują się zapisy samych symboli zakupionych towarów lub usług, albo z zapisów nie można jednoznacznie wywnioskować, co było przedmiotem nabycia, zakupujący powinien uzyskać od sprzedawcy potwierdzenie, co było dokładnie przedmiotem zakupu w formie pisemnej adnotacji z podpisem sprzedawcy i pieczątką sklepu. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy

40 DZIĘKUJEMY Autorzy: Agnieszka Jaworska, Anna Ołdak, Katarzyna Wyszkowska, Anna Kaska, Marzena Sikorska, Justyna Kusz, Beata Lipińska, Marta Bartosińska, Janina Matusik, Danuta Kołakowska, Jolanta Nocoń, Katarzyna Miller, Barbara Olejnik. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy


Pobierz ppt "ROZLICZANIE POMOCY MATERIALNEJ UDZIELANEJ UCZNIOM Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m. st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google