Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2016 rok realizowany poprzez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2016 rok realizowany poprzez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2016 rok realizowany poprzez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2015

2 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Limit wydatków w zakresie planu finansowego dla szkół i placówek oświatowych na 2016 rok wynosi 153.517.458 zł 2

3 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 3 Kwota 153.517.458 zł przeznaczona jest na finansowanie 43 publicznych placówek oświatowych, w tym: 21 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 2 licea, 4 zespoły szkół, 1 poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 1 ogród jordanowski z obiektami sportowo- rekreacyjnymi przejętymi od OSiR, 1 boisko „ORLIK” przy SP-114, 2 projekty w ramach budżetu partycypacyjnego w G-144 oraz SP-84.

4 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 4 W 43 publicznych placówkach oświatowych jest finansowanych: 646 oddziałów (*), 15.573 uczniów (*), 1.644,59 kalkulacyjnych etatów pedagogicznych (*), 696,42 etatów niepedagogicznych (*), poprzez ZFŚS 772 rencistów i emerytów oraz pracowników pedagogicznych pobierających świadczenia kompensacyjne. * - wg stanu na dzień 08.10.2015 roku w iArkusz

5 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 2.535.000 zł Kwota niedoboru środków finansowych na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w projekcie planu finansowego na 2016 rok 5

6 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Założenia przyjęte do projektu planu wydatków budżetowych na 2016 rok 6

7 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 7 Uzasadnienie (ustawa o finansach publicznych: art. 46 ust. 1) Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składniki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153.

8 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 8 Wydatki poza standardem  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników  Zakup energii  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  PFRON  Wywóz nieczystości komunalnych  Badania lekarskie  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  Rozdziały: 80149 i 80150

9 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 9 Wydatki poza standardem (cd.) Projekt planu finansowego na 2016 rok w zakresie rozdziałów 80149 i 80150 (ewidencjonowanie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych) należy traktować jako plan wyjściowy. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przekaże w I kwartale 2016 roku informację o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej dla tych rozdziałów w podziale na poszczególne szkoły i placówki oświatowe.

10 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 10 Wydatki ze standardem  Pozostałe wydatki rzeczowe: materiały i wyposażenie pomoce dydaktyczne usługi szkolenia pracowników itp.  Konserwacje bieżące  Zajęcia sportowe dla uczniów (na basenach)

11 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 11 Wydatki ze standardem (cd.) Pozostałe wydatki rzeczowe na jednego ucznia

12 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 12 Wydatki ze standardem (cd.) Pozostałe wydatki rzeczowe:  na jedną placówkę danego typu  na jeden etat administracji

13 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 13 Wydatki ze standardem (cd.) Kwota standardu na konserwacje bieżące na jeden oddział danego typu

14 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 14 Wydatki ze standardem (cd.) Konserwacje bieżące:  na jedną placówkę danego typu  na jeden etat administracji

15 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 15 Wydatki ze standardem (cd.) Zajęcia sportowe na basenach na jednego ucznia klasy II

16 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 16 Wydatki celowe

17 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 17 Wydatki celowe (cd.)

18 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 18 Wydatki celowe (cd.)

19 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 19 Wydatki celowe (cd.)

20 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 20 Wydatki celowe (cd.)

21 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 21 Wydatki celowe (cd.)

22 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 22 Wydatki celowe (cd.)

23 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 23 Wydatki celowe (cd.)

24 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej placówek oświatowych Podstawa prawna: odpowiednie Rozporządzenia Ministra Finansów 24

25 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 25 Połączono rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” z rozdziałem 80104 – „Przedszkola” (wdrożono od 01.01.2016r.) Zgodnie z wykładnią Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów w przypadku braku zorganizowania w przedszkolach stołówek, jako elementów organizacyjnie wyodrębnionych, ponoszone wydatki dotyczące sfery żywienia dzieci klasyfikowane mogą być w rozdziale 80104 „Przedszkola”.

26 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 26 Utworzono rozdział 80149:„Realizacja zadań (obowiązuje od 01.01.2015r.) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

27 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 27 Utworzono rozdział 80150:„Realizacja zadań (obowiązuje od 01.01.2015r.) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

28 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 28 Utworzenie rozdziałów: 80149 i 80150 związane jest z faktem, że z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014, poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

29 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 29 Utworzono paragraf 4190:„Nagrody konkursowe” (obowiązuje od 01.01.2015r.) W paragrafie tym klasyfikowane są wydatki dotyczące zakupu nagród dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych.

30 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 30 Utworzono paragraf 0660:„Wpływy z opłat za (obowiązuje od 01.01.2016r.) korzystanie z wychowania przedszkolnego” W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572, z póź. zm.).

31 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 31 Uchylono paragraf 4350:„Zakup usług dostępu do (obowiązuje od 01.01.2015r.) sieci Internet” Uchylono paragraf 4370:„Opłaty z tytułu zakupu (obowiązuje od 01.01.2015r.) usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej” Zachowano paragraf 4360:nadano nowe brzmienie: (obowiązuje od 01.01.2015r.) „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” W paragrafie tym klasyfikowane są wydatki zawarte do 31.12.2014r. w paragrafach 4350, 4360 i 4370.

32 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Środki pieniężne zgromadzone w Wydzielonym Rachunku Dochodów (stan na 08 grudnia 2015) 899.901,99 zł 32

33 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Stan konta bankowego na dzień 08 grudnia 2015 roku dla Wydzielonego Rachunku Dochodów – przedszkola 33

34 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Stan konta bankowego na dzień 08 grudnia 2015 roku dla Wydzielonego Rachunku Dochodów – szkoły i pozostałe placówki oświatowe 34


Pobierz ppt "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2016 rok realizowany poprzez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google