Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: 1.Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: 1.Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony."— Zapis prezentacji:

1 1 Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: 1.Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony oraz zastępstwo 2.Umowy zlecenia 3.Umowy o dzieło

2 2 Umowa o pracę

3 Umowa o pracę (dodatkowo dla pracowników pedagogicznych dekret) ZUS ZUA (zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) ZUS ZWUA (wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych) Dokumenty niezbędne służące prawidłowemu naliczeniu wynagrodzenia oraz zgłoszeniu do ZUS - obowiązkowe 3

4 4 Numer rachunku bankowego Oświadczenie w sprawie podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu ZUS ZCNA – dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Art. 31 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.” ZUS ZIUA – dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych ZUS ZUA (zmiana) – dotyczy zmiany danych adresowych Pozostałe dokumenty związane z umową o pracę

5 5 Umowa o pracę Zgodnie z art. 29 § 1 Ustawy Kodeks Pracy: „Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1.rodzaj pracy, 2.miejsce wykonywania pracy, 3.wynagrodzenie za prace odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4.wymiar czasu pracy, 5.termin rozpoczęcia pracy.”

6 6 Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: - „ Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych”. - Z zastrzeżeniem art. 36 ust. 1 pkt 4 „ Zgłoszeń (…) dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia”.

7 77 ZUS ZUA strona 1

8 8 ZUS ZUA strona 2

9 9 Kody tytułu ubezpieczenia dotyczące umowy o pracę 01 10 _ _ - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 01 10 0 _ - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty 01 10 1 _ - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury 01 10 2 _ - osoba, która ma ustalone prawo do renty 01 10 _ 0 - osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności 01 10 _ 1 - osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 01 10 _ 2 - osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 01 10 _ 3 - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

10 10 PIT - 2

11 11 Numer rachunku bankowego Zgodnie z art. 86 § 3 KP wypłata wynagrodzenia może być spełniona w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie Oświadczenie w sprawie podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 Ustawy o pdof pracownikowi, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy przysługują podwyższone koszty Pozostałe dokumenty związane z umową o pracę

12 12 ZUS ZCNA strona 1

13 13 ZUS ZCNA strona 2

14 14 Kody stopnia pokrewieństwa / powinowactwa 01 – Małżonek 11 – Dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka 21 – Wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej 30 – Matka 31 – Ojciec 32 – Macocha 33 – Ojczym 40 – Babka 41 – Dziadek 50 – Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone 60 – inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

15 15 Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.: „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.” Dokument ten powinien znajdować się w kadrach Placówki, nie jest on niezbędny do naliczenia wynagrodzenia. Pozostałe dokumenty związane z umową o pracę

16 16 Zmiana danych identyfikacyjnych ZUS ZIUA

17 17 Zmiana danych adresowych ZUS ZUA (zmiana)- przy wpisaniu daty powstania obowiązku ubezpieczenia uwzględniamy datę ostatniego obowiązującego zarejestrowania PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) w celu ustalenia Urzędu Skarbowego zgodnego z adresem zamieszkania (art. 45 ust. 1 pkt 1b – Ustawy o pdof)

18 18 ZUS ZUA - zmiana adresu

19 19 Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń ZUS ZWUA Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych : „Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu…”. Wyrejestrowania dokonuje się z dniem następnym po ustaniu stosunku pracy. Przykład: Pracownika zatrudnionego do 31.08.2012 r. należy wyrejestrować z dniem 01.09.2012 r.

20 20 ZUS ZWUA

21 Określenie Pracodawcy Zgodnie z art. 3 KP pracodawcą jest jednostka organizacyjna, w przypadku oświaty – szkoła, zespół szkół lub placówka oświatowa. W myśl art. 3 1 § 1 KP za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną wszelkie czynności w zakresie prawa pracy dokonuje osoba lub organ nią zarządzający. Tak więc, jest to dyrektor, który reprezentuje szkołę bądź placówkę oświatową. 21

22 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Pracodawca jako organ, który dokonuje wszelkich czynności w zakresie prawa pracy potwierdza dane dotyczące zatrudnienia tj. dane osobowe pracownika oraz wszelkie inne dane związane ze stosunkiem pracy. DBFO nie ma umocowania do potwierdzania niniejszych danych.

23 23 Druk RP-7

24 24

25

26 26 Umowa zlecenia

27 27 Dokumenty niezbędne w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS: Umowa zlecenia Kwestionariusz osobowy Druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA Rachunek do umowy zlecenia

28 28 Umowa zlecenia Umowa cywilnoprawna (art. 734-751 Kodeksu Cywilnego) Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne. Strony umowy tradycyjnie nazywa się Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą Zleceniodawca to osoba zlecająca wykonanie określonej czynności Zleceniobiorca to osoba wykonująca zlecenie Umowę zlecenia określa się jako „umowę starannego działania” i przeciwstawia umowie o dzieło określanej „umową rezultatu”. Oznacza to, że w umowie zlecenia ważna jest wykonywana praca (wykonywanie czynności) na rzecz zleceniodawcy.

29 29 Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz składa się z dwóch istotnych części: -danych osobowych, -danych niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS oraz prawidłowego naliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

30 30 Część 1. Kwestionariusz osobowy do umowy zlecenia 1.Nazwisko ……………………………………… Nazwisko rodowe ………………..………… 2.Imiona: ………………..………… 3.Miejsce urodzenia ………………………..…. Data urodzenia ………………..………… 4.NIP _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ 5.Numer Dowodu Osobistego: ………………..………… 6.PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 7.Adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………..………… 8.Gmina /dzielnica /powiat/ ……………………….…………………………………..………… 9.Kod pocztowy ………….. 10.Województwo. …………………………………….………………………….………..………… 11.Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………..…………. 12.Numer rachunku bankowego _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ 13.Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ………..…………………………………………... Część 2. Oświadczenia Zleceniobiorcy  - Oświadczam, że jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę w: ……….…………. …………………………………………………………………..…………………………………… i osiągam z tego tytułu wynagrodzenie niższe / równe / wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę *,  - Jestem rencistą, emerytem,*  - Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne*  - Jestem studentem do 26 roku życia*  - Wnoszę o objęcie mnie obowiązkowymi składkami:  - emerytalno-rentowe,  - chorobowe (dobrowolne)  - Wnoszę o objęcie mnie dobrowolnymi składkami:  emerytalno-rentowe ……………………………………… data i podpis * niepotrzebne skreślić

31 31 Druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych tytuły zgłoszenia uzależnione są od rodzaju niżej wymienionych czynników, które musimy ustalić. Czy jest to: 1.Własny pracownik 2.Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od min. wynagrodzenia za pracę 3.Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę 4.Osoba niezatrudniona 5.Emeryt, rencista 6.Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca z tego tytułu składki 7.Student lub uczeń do 26 roku życia

32 32 1. Własny pracownik Nie zgłaszamy do ZUS z tytułu umowy zlecenia Obowiązkowe składki: - emerytalna - rentowa - chorobowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia - zdrowotna

33 33 2. Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę Druk ZUS ZZA Obowiązkowa składka zdrowotna Druk ZUS ZUA Obowiązkowa składka zdrowotna Dobrowolne składki: -emerytalna, rentowa, chorobowa -wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia

34 34 3. Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę Druk ZUS ZUA Obowiązkowe składki: - emerytalna - rentowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia, - zdrowotna Dobrowolne składki: - chorobowa

35 35 4. Osoba niezatrudniona Druk ZUS ZUA Obowiązkowe składki: - emerytalna - rentowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia - zdrowotna Dobrowolne składki: - chorobowa

36 36 5. Emeryt, rencista Druk ZUS ZUA Obowiązkowe składki: - emerytalna - rentowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia, - zdrowotna Dobrowolne składki: - chorobowa

37 37 6. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca z tego tytułu składki Druk ZUS ZZA Obowiązkowa składka zdrowotna Druk ZUS ZUA Obowiązkowa składka zdrowotna Dobrowolne składki: -emerytalna, rentowa, chorobowa -wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia

38 38 7. Student lub uczeń do 26 roku życia Student do 26 roku życia nie podlega składkom i nie powinien być zgłaszany do ZUS

39 39 Kody tytułu ubezpieczenia dotyczące umowy zlecenia 04 11 _ _ - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług 04 11 0 _ - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty 04 11 1 _ - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury 04 11 2 _ - osoba, która ma ustalone prawo do renty 04 11 _ 0 - osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności 04 11 _ 1 - osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 04 11 _ 2 - osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 04 11 _ 3 - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

40 40 Rachunek do umowy zlecenia Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić rachunek potwierdzony własnoręcznym podpisem, który zawiera: - datę wystawienia - numer umowy zlecenia - kwotę brutto - sposób płatności Zleceniodawca po odbiorze należycie wykonanej pracy zgodnej z treścią umowy, również podpisuje rachunek i przekazuje do realizacji wypłaty potwierdzając wykonanie prac zgodnie z umową.

41 41 Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jeżeli pracownik zatrudniony na umowę zlecenia został zgłoszony do ubezpieczenia to niezależnie od rodzaju zgłoszenia musi zostać wyrejestrowany w terminie 7 dni od dnia zakończenia umowy zlecenia na druku ZUS ZWUA. Wyrejestrowania dokonuje się z dniem następnym po zakończeniu umowy zlecenia.

42 42 Koszt całkowity umowy zlecenia Koszt całkowity umowy zlecenia zależy od ilości tytułów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. § 4170 – kwota umowy brutto § 4110 – dodatkowy koszt pracodawcy: - składka emerytalna 9,76% - składka rentowa 6,5% - składka wypadkowa np. 0,93% (według zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe) § 4120 – dodatkowy koszt pracodawcy: - składka na fundusz pracy 2,45% (próg wiekowy: kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat)

43 43 Przykładowa kalkulacja umowy zlecenia 1.*2.*3.*4.*5.*6.*7.* Brutto §41701 000,00 §4110171,900,00171,90 0,00 §412024,500,0024,50 24,50**0,00 Całkowity koszt1 196,401 000,001 196,40 1 000,00 Netto728,24843,00748,53 843,00856,00 1.* Własny pracownik 2.* Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę 3.* Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę 4.* Osoba niezatrudniona 5.* Emeryt, rencista 6.* Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca z tego tytułu składki 7.* Student lub uczeń do 26 roku życia

44 44 Umowa o dzieło

45 45 Umowa o dzieło Umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym art. 627-646. 1.Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. 2. Dzieło może mieć charakter: - materialny tj. przedmiotem umowy może być wykonanie np. remontu budynku, naprawa powierzonej rzeczy, uszycie ubrania, sporządzenie bilansu, wykonanie zdjęć, stworzenie programu komputerowego, witryny internetowej - niematerialny np. nauczenie określonej umiejętności, przeszkolenie, organizacja koncertu, konferencji, prezentacji.

46 46 Umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy: określenie stron umowy dokładny opis zamawianego dzieła określenie zakresu współpracy datę i miejsce sporządzenia umowy wysokość wynagrodzenia wraz z terminem oraz sposobem zapłaty własnoręczne podpisy obu stron umowy.

47 47 Koszty uzyskania przychodu W przypadku, gdy wykonawca osobiście realizuje pracę na podstawie umowy o dzieło, koszty uzyskania przychodu określa się na 20% uzyskanego przychodu. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów z praw pokrewnych – koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%.

48 48 Oświadczenie do celów podatkowych do umowy o dzieło Oświadczenie składa się z danych osobowych oraz danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym

49 49 Oświadczenie do celów podatkowych do umowy o dzieło – wzór 1. Imię (imiona) i nazwisko:……………………………………………………………………. a) imiona rodziców:…………………………………………………………………………….. 2. Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………….. 3. Obywatelstwo:……………………………………………………………………………….. 4. Numer ewidencji (PESEL):………………………………………………………………….. 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):……………………………………………………... 6. Miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... 7. Adres do korespondencji:…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... 8. Urząd Skarbowy:……………………………………………………………………………... a) adres:…………………………………………………………………………………………. Oświadczam, iż wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. ………………………………………….. (czytelny podpis)

50 50 Składki z tytułu umowy o dzieło Pracownik, który zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła na podstawie umowy zawartej ze swoim pracodawcą lub wykonania na jego rzecz umowy o dzieło traktowany jest w świetle ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych jako pracownik, a jego przychód stanowi podstawę wymiaru składki emerytalnej i rentowej, a także zdrowotnej.

51 51 Podsumowanie – umowa o pracę Dokumenty obowiązkowe: -umowa o pracę (dodatkowo dekret dla pracowników pedagogicznych) -ZUS ZUA (zgłoszenie do ZUS) -PIT-2 (oświadczenie do celów obliczania podatku) Pozostałe dokumenty: -numer rachunku bankowego -oświadczenie w sprawie podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu -ZUS ZCNA (zgłoszenie członka rodziny) -oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

52 52 Podsumowanie – umowa zlecenia Dokumenty obowiązkowe: -umowa zlecenia -kwestionariusz osobowy -ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ZUS) -rachunek do umowy zlecenia

53 53 Podsumowanie – umowa o dzieło Dokumenty obowiązkowe: -umowa o dzieło -oświadczenie do celów podatkowych -rachunek do umowy o dzieło

54 54 Dziękujemy


Pobierz ppt "1 Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: 1.Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google