Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony oraz zastępstwo Umowy zlecenia Umowy o dzieło

2 Umowa o pracę

3 Dokumenty niezbędne służące prawidłowemu naliczeniu wynagrodzenia oraz zgłoszeniu do ZUS
- obowiązkowe Umowa o pracę (dodatkowo dla pracowników pedagogicznych dekret) ZUS ZUA (zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) ZUS ZWUA (wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych) 3

4 Pozostałe dokumenty związane z umową o pracę
Numer rachunku bankowego Oświadczenie w sprawie podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu ZUS ZCNA – dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Art. 31 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.” ZUS ZIUA – dotyczy zmiany danych identyfikacyjnych ZUS ZUA (zmiana) – dotyczy zmiany danych adresowych

5 Umowa o pracę Zgodnie z art. 29 § 1 Ustawy Kodeks Pracy:
„Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1. rodzaj pracy, 2. miejsce wykonywania pracy, 3. wynagrodzenie za prace odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4. wymiar czasu pracy, 5. termin rozpoczęcia pracy.”

6 Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA
Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: - „ Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych”. - Z zastrzeżeniem art. 36 ust. 1 pkt 4 „ Zgłoszeń (…) dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia”.

7 ZUS ZUA strona 1 7

8 ZUS ZUA strona 2

9 Kody tytułu ubezpieczenia dotyczące umowy o pracę
_ _ - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu _ - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty _ - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury _ - osoba, która ma ustalone prawo do renty _ 0 - osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności _ 1 - osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności _ 2 - osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności _ 3 - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

10 PIT - 2 10

11 Pozostałe dokumenty związane z umową o pracę
Numer rachunku bankowego Zgodnie z art. 86 § 3 KP wypłata wynagrodzenia może być spełniona w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie Oświadczenie w sprawie podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 Ustawy o pdof pracownikowi, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy przysługują podwyższone koszty 11

12 ZUS ZCNA strona 1 12

13 ZUS ZCNA strona 2

14 Kody stopnia pokrewieństwa / powinowactwa
01 – Małżonek 11 – Dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka 21 – Wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej 30 – Matka 31 – Ojciec 32 – Macocha 33 – Ojczym 40 – Babka 41 – Dziadek 50 – Osoby przysposabiające osoby ubezpieczone 60 – inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

15 Pozostałe dokumenty związane z umową o pracę
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.: „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.” Dokument ten powinien znajdować się w kadrach Placówki, nie jest on niezbędny do naliczenia wynagrodzenia. 15

16 Zmiana danych identyfikacyjnych ZUS ZIUA
16

17 Zmiana danych adresowych
ZUS ZUA (zmiana)- przy wpisaniu daty powstania obowiązku ubezpieczenia uwzględniamy datę ostatniego obowiązującego zarejestrowania PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) w celu ustalenia Urzędu Skarbowego zgodnego z adresem zamieszkania (art. 45 ust. 1 pkt 1b – Ustawy o pdof)

18 ZUS ZUA - zmiana adresu 18

19 Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń ZUS ZWUA
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: „Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu…” . Wyrejestrowania dokonuje się z dniem następnym po ustaniu stosunku pracy. Przykład: Pracownika zatrudnionego do r. należy wyrejestrować z dniem r.

20 ZUS ZWUA

21 Określenie Pracodawcy
Zgodnie z art. 3 KP pracodawcą jest jednostka organizacyjna, w przypadku oświaty – szkoła, zespół szkół lub placówka oświatowa. W myśl art. 31 § 1 KP za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną wszelkie czynności w zakresie prawa pracy dokonuje osoba lub organ nią zarządzający. Tak więc, jest to dyrektor, który reprezentuje szkołę bądź placówkę oświatową.

22 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Pracodawca jako organ, który dokonuje wszelkich czynności w zakresie prawa pracy potwierdza dane dotyczące zatrudnienia tj. dane osobowe pracownika oraz wszelkie inne dane związane ze stosunkiem pracy. DBFO nie ma umocowania do potwierdzania niniejszych danych.

23 Druk RP-7

24

25

26 Umowa zlecenia

27 Dokumenty niezbędne w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS: Umowa zlecenia Kwestionariusz osobowy Druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA Rachunek do umowy zlecenia

28 Umowa zlecenia Umowa cywilnoprawna (art. 734-751 Kodeksu Cywilnego)
Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne. Strony umowy tradycyjnie nazywa się Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą Zleceniodawca to osoba zlecająca wykonanie określonej czynności Zleceniobiorca to osoba wykonująca zlecenie Umowę zlecenia określa się jako „umowę starannego działania” i przeciwstawia umowie o dzieło określanej „umową rezultatu”. Oznacza to, że w umowie zlecenia ważna jest wykonywana praca (wykonywanie czynności) na rzecz zleceniodawcy.

29 Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz składa się z dwóch istotnych części: danych osobowych, danych niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS oraz prawidłowego naliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

30 Część 1. Kwestionariusz osobowy do umowy zlecenia Nazwisko ……………………………………… Nazwisko rodowe ………………..………… Imiona: ………………..………… Miejsce urodzenia ………………………..… Data urodzenia ………………..………… NIP _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ Numer Dowodu Osobistego: ………………..………… PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………..………… Gmina /dzielnica /powiat/ ……………………….…………………………………..………… Kod pocztowy ………….. Województwo. …………………………………….………………………….………..………… Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………..…………. Numer rachunku bankowego _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ………..…………………………………………... Część 2. Oświadczenia Zleceniobiorcy - Oświadczam, że jestem zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę w: ……….…………. …………………………………………………………………..…………………………………… i osiągam z tego tytułu wynagrodzenie niższe / równe / wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę *, - Jestem rencistą, emerytem,* - Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne* - Jestem studentem do 26 roku życia* - Wnoszę o objęcie mnie obowiązkowymi składkami: - emerytalno-rentowe, - chorobowe (dobrowolne) - Wnoszę o objęcie mnie dobrowolnymi składkami: emerytalno-rentowe ……………………………………… data i podpis * niepotrzebne skreślić

31 Druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych tytuły zgłoszenia uzależnione są od rodzaju niżej wymienionych czynników, które musimy ustalić. Czy jest to: Własny pracownik Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od min. wynagrodzenia za pracę Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę Osoba niezatrudniona Emeryt, rencista Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca z tego tytułu składki Student lub uczeń do 26 roku życia

32 1. Własny pracownik Nie zgłaszamy do ZUS z tytułu umowy zlecenia
Obowiązkowe składki: - emerytalna - rentowa - chorobowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia - zdrowotna

33 2. Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę Druk ZUS ZZA Obowiązkowa składka zdrowotna Druk ZUS ZUA Dobrowolne składki: emerytalna, rentowa, chorobowa wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia

34 3. Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę
Druk ZUS ZUA Obowiązkowe składki: - emerytalna - rentowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia, - zdrowotna Dobrowolne składki: - chorobowa

35 4. Osoba niezatrudniona Druk ZUS ZUA Obowiązkowe składki: - emerytalna
- rentowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia - zdrowotna Dobrowolne składki: - chorobowa

36 5. Emeryt, rencista Druk ZUS ZUA Obowiązkowe składki: - emerytalna
- rentowa - wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia, - zdrowotna Dobrowolne składki: - chorobowa

37 6. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca z tego tytułu składki
Druk ZUS ZZA Obowiązkowa składka zdrowotna Druk ZUS ZUA Dobrowolne składki: emerytalna, rentowa, chorobowa wypadkowa - uzależniona od miejsca wykonywania pracy zawartej w umowie zlecenia

38 7. Student lub uczeń do 26 roku życia
Student do 26 roku życia nie podlega składkom i nie powinien być zgłaszany do ZUS

39 Kody tytułu ubezpieczenia dotyczące umowy zlecenia
_ _ - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług _ - osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty _ - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury _ - osoba, która ma ustalone prawo do renty _ 0 - osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności _ 1 - osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności _ 2 - osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności _ 3 - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

40 Rachunek do umowy zlecenia
Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić rachunek potwierdzony własnoręcznym podpisem, który zawiera: - datę wystawienia - numer umowy zlecenia - kwotę brutto - sposób płatności Zleceniodawca po odbiorze należycie wykonanej pracy zgodnej z treścią umowy, również podpisuje rachunek i przekazuje do realizacji wypłaty potwierdzając wykonanie prac zgodnie z umową.

41 Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Jeżeli pracownik zatrudniony na umowę zlecenia został zgłoszony do ubezpieczenia to niezależnie od rodzaju zgłoszenia musi zostać wyrejestrowany w terminie 7 dni od dnia zakończenia umowy zlecenia na druku ZUS ZWUA. Wyrejestrowania dokonuje się z dniem następnym po zakończeniu umowy zlecenia.

42 Koszt całkowity umowy zlecenia
Koszt całkowity umowy zlecenia zależy od ilości tytułów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. § 4170 – kwota umowy brutto § 4110 – dodatkowy koszt pracodawcy: - składka emerytalna 9,76% - składka rentowa 6,5% - składka wypadkowa np. 0,93% (według zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe) § 4120 – dodatkowy koszt pracodawcy: - składka na fundusz pracy 2,45% (próg wiekowy: kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat)

43 Przykładowa kalkulacja umowy zlecenia
1.* 2.* 3.* 4.* 5.* 6.* 7.* Brutto §4170 1 000,00 §4110 171,90 0,00 §4120 24,50 24,50** Całkowity koszt 1 196,40 Netto 728,24 843,00 748,53 856,00 1.* Własny pracownik 2.* Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę 3.* Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę 4.* Osoba niezatrudniona 5.* Emeryt, rencista 6.* Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca z tego tytułu składki 7.* Student lub uczeń do 26 roku życia

44 Umowa o dzieło

45 Umowa o dzieło Umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym
art Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. 2. Dzieło może mieć charakter: - materialny tj. przedmiotem umowy może być wykonanie np. remontu budynku, naprawa powierzonej rzeczy, uszycie ubrania, sporządzenie bilansu, wykonanie zdjęć, stworzenie programu komputerowego, witryny internetowej - niematerialny np. nauczenie określonej umiejętności, przeszkolenie, organizacja koncertu, konferencji, prezentacji.

46 Umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy:
określenie stron umowy dokładny opis zamawianego dzieła określenie zakresu współpracy datę i miejsce sporządzenia umowy wysokość wynagrodzenia wraz z terminem oraz sposobem zapłaty własnoręczne podpisy obu stron umowy.

47 Koszty uzyskania przychodu
W przypadku, gdy wykonawca osobiście realizuje pracę na podstawie umowy o dzieło, koszty uzyskania przychodu określa się na 20% uzyskanego przychodu. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów z praw pokrewnych – koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%.

48 Oświadczenie do celów podatkowych do umowy o dzieło
Oświadczenie składa się z danych osobowych oraz danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym

49 Oświadczenie do celów podatkowych do umowy o dzieło – wzór
1. Imię (imiona) i nazwisko:……………………………………………………………………. a) imiona rodziców:…………………………………………………………………………….. 2. Data i miejsce urodzenia:…………………………………………………………………….. 3. Obywatelstwo:……………………………………………………………………………….. 4. Numer ewidencji (PESEL):………………………………………………………………….. 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):……………………………………………………... 6. Miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... 7. Adres do korespondencji:…………………………………………………………………….. 8. Urząd Skarbowy:……………………………………………………………………………... a) adres:…………………………………………………………………………………………. Oświadczam, iż wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. ………………………………………… (czytelny podpis)

50 Składki z tytułu umowy o dzieło
Pracownik, który zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła na podstawie umowy zawartej ze swoim pracodawcą lub wykonania na jego rzecz umowy o dzieło traktowany jest w świetle ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych jako pracownik, a jego przychód stanowi podstawę wymiaru składki emerytalnej i rentowej, a także zdrowotnej.

51 Podsumowanie – umowa o pracę
Dokumenty obowiązkowe: umowa o pracę (dodatkowo dekret dla pracowników pedagogicznych) ZUS ZUA (zgłoszenie do ZUS) PIT-2 (oświadczenie do celów obliczania podatku) Pozostałe dokumenty: numer rachunku bankowego oświadczenie w sprawie podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu ZUS ZCNA (zgłoszenie członka rodziny) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

52 Podsumowanie – umowa zlecenia
Dokumenty obowiązkowe: umowa zlecenia kwestionariusz osobowy ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ZUS) rachunek do umowy zlecenia

53 Podsumowanie – umowa o dzieło
Dokumenty obowiązkowe: umowa o dzieło oświadczenie do celów podatkowych rachunek do umowy o dzieło

54 Dziękujemy


Pobierz ppt "Dokumenty stanowiące podstawę do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie: Umowy o pracę na czas określony, nieokreślony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google