Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady etyki prawniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady etyki prawniczej"— Zapis prezentacji:

1 Zasady etyki prawniczej

2 Definicja etyki zawodowej
Etyka zawodowa wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego oraz respektowania pożądanych relacji z otoczeniem społecznym. To normy opisujące: wzór osobowy, cele etyczne zawodu, normy postępowania w danej sytuacji zawodowej, konflikty etyczne w praktyce danego zawodu.

3 Definicja etyki prawniczej
Etyka prawnicza to zbiór norm moralnych zawodów prawniczych, pochodzących z czterech systemów normatywnych-religii, obyczajów, moralności i prawa. Oficjalne regulacje etyki prawniczej: Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów KRS Kodeks Etyki Radcy Prawnego Kodeks Etyki Doradców Podatkowych Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

4 Poziomy etyki prawniczej
Normy spisane – odpowiadające na pytania jak prawnicy powinni postępować ze względów moralnych. Własne przekonania moralne prawnika Poziom postępowania prawnika oceniany według kryteriów moralnych

5 Zasady etyki prawniczej
Zasada zaufania Zasada poufności Zasada konfliktu interesów Zasada uczciwości Zasada kompetencji Zasada akwizycji i reklamy Zasada honorowania wynagrodzenia

6 Zasada zaufania Dwa aspekty:
W odniesieniu do relacji prawnik-klient- oznacza przede wszystkim ochronę zaufania klienta do prawnika poprzez konsekwentną pomoc w realizacji interesów klienta.  W odniesieniu do relacji niezindywidualizowanych- oznacza obowiązek dbania o zaufanie społeczeństwa do prawników i zawodów prawniczych. . Z zasady lojalności wyprowadzić można wiele zasad etyki prawniczej, przede wszystkim ochronę tajemnicy zawodowej i unikanie konfliktu interesów.

7 Zasada poufności Odnosi się do faktu, że interesy klienta objęte są tajemnicą zawodową; Prawnik ma obowiązek dołożyć możliwych starań w celu niedopuszczenia ujawnienia lub wykorzystania poufnych informacji lub tajemnic klienta przez prawników, współpracowników lub inne osoby, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków; Dylemat moralny: osoba popełniająca przestępstwo a rola obrońcy (przedstawienie sprawy w dobrym świetle).

8 Zasada kompetencji Profesjonalne przygotowanie prawnika do danej sprawy: wykorzystanie wiedzy ogólnej, sumienne zbadanie, rozwiązanie i rozstrzygnięcie sprawy; Refleks sytuacyjny – wykorzystanie w odpowiednim momencie posiadanej wiedzy i zdolności; Sztuka komunikacji – właściwe wykonywanie obowiązków pod presją mediów; „Dobry prawnik łączy w sobie cechy dobrego profesjonalisty z cechami moralnie dobrego człowieka”.

9 Zasada akwizycji i reklamy
Sprzeczne z godnością zawodu prawnika i niedopuszczalne jest: Korzystanie z usług pośredników; Narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej; Pozyskiwanie klientów w sposób niezgodny z zasadami lojalności wobec kolegów; Umieszczanie reklam w prasie lub innych środkach masowego przekazu.

10 Zasada honorowania wynagrodzenia
Zasada związana z opłacaniem pracy prawników- różnica pomiędzy etyką adwokacką i radcowską a sędziowską: Adwokat i radca prawny działają z woli klienta (za pieniądze klienta w ramach łączącej ich umowy) lub udzielanie pomocy prawnej z urzędu, Sędzia i prokurator działają w interesie publicznym, opłacani ze środków publicznych. Skrupulatność adwokata w stosunku do klienta w sprawach finansowych; Adwokatowi nie wolno: uzależniać wydania klientowi pism i dokumentów od uprzedniego uregulowania przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz adwokata, zaniechać czynności prowadzonej sprawy z tego powodu, że klient nie wniósł ustalonego honorarium, a w szczególności nie wolno mu odmówić stawiennictwa na rozprawie.

11 Podstawowe sankcje za naruszenie norm etyki prawniczej
Pozbawienie sprawowanego urzędu; Zawieszenie w czynnościach służbowych; Upomnienie, nagana ( w formie ustnej lub pisemnej ; prywatna lub publiczna).


Pobierz ppt "Zasady etyki prawniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google