Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wychowania przedszkolnego. Motto „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może – pomóż! Jeśli przy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wychowania przedszkolnego. Motto „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może – pomóż! Jeśli przy."— Zapis prezentacji:

1 Program wychowania przedszkolnego

2 Motto „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może – pomóż! Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami(…)” Janusz Korczak Od nauczyciela realizującego program oczekuje się, że będzie aktywizował każde dziecko tak, aby doskonaliło ono swoje umiejętności w toku proponowanych zabaw i innych działań. Miarą sukcesu każdego wychowanka będzie osiąganie kolejnych etapów umiejętności wskazanych w programie.

3 Dziecko w wychowaniu przedszkolnym Dziecko, dzięki dobremu kierowaniu procesem edukacyjnym, stopniowo przystosowuje się do nowych warunków: nabiera zaufania do nauczycieli nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami interesuje się otaczającym go światem rozwija własną aktywność poznawczą

4 Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły

5 Cele programu Program zawiera ogólne cele wychowawcze i dydaktyczne. Zakłada: wykorzystanie w procesie edukacyjnym naturalnego potencjału dzieci stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

6 Praca z programem Nauczyciel, planując pracę z dziećmi, powinien poznać podstawę programową wychowania przedszkolnego, strukturę programu i zakres jego treści. Nauczyciel musi zadać sobie pytanie, co chce osiągnąć w pracy z wychowankami, pamiętając o dostosowaniu zadań i zajęć do potrzeb i zainteresowań dzieci. Po ustaleniu, w jakim celu będzie działać, w jaki sposób i w jakich warunkach to działanie będzie się odbywało, nauczyciel przystępuje do pracy zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego. Program wskazuje przykłady realizacji treści w obrębie wybranego tematu kompleksowego

7 Etapy osiągania umiejętności i sposoby realizacji w ramach obszarów edukacyjnych Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.

8 OBSZAR 1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych Etapy osiągania umiejętności w zakresie: uświadamiania własnej osoby – To ja budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych kształtowania społecznie akceptowanych postaw rozpoznawania i wyrażania emocji

9 OBSZAR 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku Etapy osiągania umiejętności w zakresie: kształtowania nawyków higienicznych wykonywania czynności samoobsługowych przyzwyczajania do utrzymywania w porządku rzeczy i otoczenia

10 OBSZAR 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci Etapy osiągania umiejętności w zakresie: porozumiewania się stosowania poprawnych form gramatycznych kształtowania poprawności wymowy kształtowania poprawności leksykalno- semantycznej

11 OBSZAR 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia Etapy osiągania umiejętności w zakresie: porównywania i grupowania obiektów przewidywania czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem

12 OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci Etapy osiągania umiejętności w zakresie: dbałości o zdrowie rozwijania sprawności ruchowej

13 OBSZAR 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych Etapy osiągania umiejętności w zakresie: zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze bezpiecznego korzystania ze środków transportu właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia właściwego zachowania się wobec obcych osób, zwierząt i roślin

14 OBSZAR 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem Etapy osiągania umiejętności w zakresie: aktywnego uczestniczenia w różnego typu przedstawieniach wcielania się w rolę aktora

15 OBSZAR 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec Etapy osiągania umiejętności w zakresie: śpiewania piosenek kształtowania poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce poznawania sposobów wykorzystania instrumentów muzycznych wyrabiania wrażliwości muzycznej odtwarzania prostych układów tanecznych |

16 OBSZAR 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne Etapy osiągania umiejętności w zakresie: odbioru dzieł sztuki kształtowania umiejętności twórczych

17 OBSZAR 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych Etapy osiągania umiejętności w zakresie: działalności konstrukcyjnej rozumienia znaczenia pracy ludzi różnych zawodów poznawania świata techniki poznawania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk doświadczalnych

18 OBSZAR 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń Etapy osiągania umiejętności w zakresie: rozpoznawania zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku i zachowania się odpowiednio do pogody

19 OBSZAR 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt Etapy osiągania umiejętności w zakresie: poznawania różnych środowisk przyrodniczych kształtowania opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin rozumienia konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

20 OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną Etapy osiągania umiejętności w zakresie: kształtowania orientacji przestrzennej liczenia rozpoznawania kształtów geometrycznych dokonywania czynności pomiarowych dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu

21 OBSZAR 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisani a Etapy nabywania umiejętności w zakresie: doskonalenia percepcji wzrokowej nabywania sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej orientacji na kartce papieru doskonalenia percepcji słuchowej korzystania z książek rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu

22 OBSZAR 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne Etapy osiągania umiejętności w zakresie: uświadamiania związków w rodzinie rozbudzania zainteresowania regionem kształtowania poczucia tożsamości narodowej rozumienia pojęć: Unia Europejska, Europa i świat

23 Diagnoza przedszkolna opracowana została na podstawie własnych doświadczeń w pracy z dziećmi pozwala nauczycielom określić poziom kompetencji dzieci w stosunku do wymagań podstawy programowej Opis diagnozy w programie wskazuje: sposób prowadzenia diagnozy pedagogicznej jak dokonać analizy umiejętności dzieci jak wykorzystać uzyskane informacje

24 Propozycje działań podejmowanych z dziećmi w ramach pracy kompensacyjno-korekcyjnej obejmują: rozwój fizyczny i motoryczny samoobsługę sprawność manualną i grafomotoryczną rozwój społeczny i emocjonalny zasób wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym

25 mowę percepcję wzrokową i słuchową rozwój intelektualny wraz z pojęciami matematycznymi rozumienie symboli Przykład praktyczny - budowania planu pracy indywidualnej

26 Propozycje działań podejmowanych z dziećmi zdolnymi obejmują: ogólne zdolności intelektualne dzieci zdolności wskazujące na utalentowanie zastosowanie praktyczne Przykład budowania planu pracy indywidualnej


Pobierz ppt "Program wychowania przedszkolnego. Motto „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może – pomóż! Jeśli przy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google