Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport końcowy Ekspertyza dotycząca kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport końcowy Ekspertyza dotycząca kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Raport końcowy Ekspertyza dotycząca kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego

2 Główny cel ekspertyzy Celem ekspertyzy jest rozpoznanie we wszystkich miastach województwa łódzkiego poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz możliwości ich akumulacji

3 Szczegółowe cele ekspertyzy 1.Rozpoznanie poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego miast województwa: –Rozpoznanie zasobów i jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz jego zróżnicowania przestrzennego. –Rozpoznanie dynamiki i kierunków zmian poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. 2.Rozpoznanie możliwości akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego w miastach województwa: –Rozpoznanie wewnętrznych i zewnętrznych (wojewódzkich i pozawojewódzkich) czynników oraz barier akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego. –Określenie przestrzennego zróżnicowania miast województwa pod względem możliwości akumulacji kapitału ludzkiego i społecznego.

4 Składowe kapitału ludzkiego – ocena stanu Stan kapitału ludzkiego Wiedza Poziom wykształcenia Zdawalnośc egzaminów gimnazjalnych Zdawalnośc matur na poziomie podstawowym Umiejętności Znajomość języka obcego Posługiwanie się komputerem (Internetem) Przedsiębiorczość Aktywność ekonomiczna (status na rynku pracy)

5 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie stanu kapitału ludzkiego – zmienne kapitału ludzkiego KW1udział respondentów bez wykształcenia i z niepełnym podstawowym, D. KW2udział respondentów z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, S, ZD. KW3 udział respondentów z wykształceniem średnim: zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, policealnym, S. KW4udział respondentów z wykształceniem wyższym, S, ZD. KEG udział uczniów klas 3. gimnazjów, którzy uzyskali wynik wysoki z egzaminu gimnazjalnego w liczbie zdających ogółem w roku 2014, w procentach, S, ZD. KEGP średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2014, w procentach, S. KEM udział maturzystów przystępujących do egzaminu pisemnego, którzy zdali z wynikiem wysokim (ponad 78%) z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, w liczbie zdających ogółem, w roku 2014, w procentach, S, ZD. KEMPśrednia liczba punktów uzyskanych przez maturzystów, w procentach, w roku 2014, S. KEMZodsetek osób, które zdały egzamin maturalny w ogólnej liczbie podchodzących do egzaminu, w roku 2014, S. KDWodsetek osób, które brały udział w różnych formach dokształcania, S, ZD. KJO znajomość języków obcych, średnia punktów (nie zna języków – 0 pkt., zna jeden język – 1 pkt, zna 2 języki – 2 pkt., zna 3 języki – 3 pkt.), S, ZD. KKkorzystanie z komputera, średnia punktów (każda umiejętność to 1 pkt, maks. 3 pkt.), S. KIkorzystanie z Internetu, (każdy sposób wykorzystywania to 1 pkt, maks. 4 punkty), S. KDG aktywność gospodarcza ludności, średnia arytmetyczna liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności z lat 2009 - 2014, S, ZD. KAE 1 aktywność ekonomiczna, udział liczby respondentów deklarujących przynależność do grupy pracujących, osoba zatrudniona, pracownik (umowa o pracę, pracownik służb mundurowych, S, ZD. KAE 2 aktywność ekonomiczna, udział respondentów deklarujących przynależność do grupy przedsiębiorców (samo zatrudnionych), przedsiębiorca – własna działalność gospodarcza, rolnik, S. ZD. KAE 3aktywność ekonomiczna, udział respondentów deklarujących przynależność do grupy bezrobotnych, D, ZD. KAE 4 aktywność ekonomiczna, udział respondentów deklarujących przynależność do grupy nieaktywnych zawodowo, emeryci, renciści, uczniowie, studenci.

6 Wskaźnik syntetyczny kapitał ludzki – etapy wyznaczania Wyeliminowano zmienne: KEGP (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, tu 5%), KW1, KW3, KEGP, KEMP, KEMZ, KK, KI, KAE 4 (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną). Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika. Następnie stworzono klasyfikację miast na podstawie wartości zmiennych syntetycznych Z, biorąc pod uwagę trzy podstawowe parametry pozycyjne charakteryzujące ich rozkład, tj. wartość środkową, medianę oraz kwartale pierwszy i trzeci. Zdefiniowano następujące grupy miast: Grupa I – o wysokim poziomie kapitału ludzkiego, gdy z_i≥Q_3, Grupa II – o umiarkowanym poziomie kapitału ludzkiego, Me≤z_i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/29/9468512/slides/slide_6.jpg", "name": "Wskaźnik syntetyczny kapitał ludzki – etapy wyznaczania Wyeliminowano zmienne: KEGP (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, tu 5%), KW1, KW3, KEGP, KEMP, KEMZ, KK, KI, KAE 4 (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną).", "description": "Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału ludzkiego uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika. Następnie stworzono klasyfikację miast na podstawie wartości zmiennych syntetycznych Z, biorąc pod uwagę trzy podstawowe parametry pozycyjne charakteryzujące ich rozkład, tj. wartość środkową, medianę oraz kwartale pierwszy i trzeci. Zdefiniowano następujące grupy miast: Grupa I – o wysokim poziomie kapitału ludzkiego, gdy z_i≥Q_3, Grupa II – o umiarkowanym poziomie kapitału ludzkiego, Me≤z_i

7 Wskaźnik syntetyczny – stan kapitału ludzkiego NrMiastoKL 1Łódź0,57 2Opoczno0,52 3Łowicz0,51 4Koluszki0,50 5Bełchatów0,50 6Piotrków Trybunalski0,48 7Wieluń0,47 8Brzeziny0,47 9Radomsko0,46 10Łęczyca0,45 11Skierniewice0,45 12Pabianice0,45 13Ozorków0,44 14Zgierz0,44 15Zduńska Wola0,44 16Rawa Mazowiecka0,42 17Tomaszów Mazowiecki0,38 18Kutno0,38 19Sieradz0,36 20Konstantynów Łódzki0,36 21Grupa miast 5-10 tys.0,36 22Grupa miast 0-5 tys.0,32 23Głowno0,32 24Łask0,31 25Aleksandrów Łódzki0,25

8 Stan kapitału ludzkiego – klasyfikacja Stan kapitału ludzkiego Wartość miernikaMiasto WysokiPowyżej 0,47292 Bełchatów, Koluszki, Łowicz, Łódź, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Wieluń Umiarkowany [0,4438 - 0,4729)Brzeziny, Łęczyca, Ozorków, Pabianice, Radomsko, Skierniewice Niski[0,3625 - 0,4438) Kutno, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Zgierz Bardzo niskiPoniżej 0,3625 Aleksandrów Łódzki, Głowno, Grupa miast 0-5 tys., Grupa miast 5-10 tys., Konstantynów Łódzki, Łask

9 Dynamika zmian kapitału oraz czynniki akumulacji – ocena akumulacji Akumulacja kapitału ludzkiego Dynamika zmian kapitału ludzkiego współczynnik salda migracji umieralność dynamika zmian zdawalności egzaminów gimnazjalnych dynamika zdawalnosci egzaminów maturalnych kształcenie ustawiczne (plany) Czynniki akumulacji kapitału ludzkiego dostępność do POZ dostępność do Medycznej Opieki Specjalistycznej dostępność do obiektów/usług kultury stan zdrowia skłonnośc do emigracji poziom bezrobocia

10 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie akumulacji kapitału ludzkiego – zmienne akumulacji kapitału ludzkiego ALM średniookresowe tempo zmian w stosunku do liczby osób meldujących się a pobyt stały do liczby osób dokonujących wymeldowania, tj. nadwyżki imigracji nad emigracją w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (stan na 30.VI), w latach 2004-2014,w procentach, S, ZD. ALUzgony na 1000 mieszkańców, średniookresowe tempo wzrostu w procentach, w latach 2004-2014, D, ZD. ALDEG dynamika średniej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego w procentach, średniookresowe tempo zmian liczby punktów uzyskanych przez uczniów klas 3. gimnazjów z egzaminu gimnazjalnego, w latach 2013-2015, w procentach, S, ZD. ALDEM dynamika średniej liczby punktów z egzaminu maturalnego w procentach, średniookresowe tempo wzrostu w latach 2013-2015, S, ZD. ALDWudział osób biorących udział w różnych formach dokształcania, w procentach, S. ALDWP udział respondentów planujących wziąć udział w jakiejś formie dokształcania (kolejny poziom edukacji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, kursy językowe itp.) w ciągu najbliższych 2 lat, w procentach, S, ZD. ALPUM dostępność podstawowych usług medycznych, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S, ZD. ALSUM dostępność specjalistycznych usług medycznych, średnia ocena punktowa, źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S, ZD. ALDUK dostępność usług kulturalnych, średnia ocena punktowa, źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt. ), S. ALDUS dostępność ośrodków sportu i rekreacji, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S. ALDMZ - dostępność miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S. ALMR dostępność miejsc, w których można spędzić wolny czas, średnia ocena punktowa, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), S. ALZD ocena stanu zdrowia, średnia ocena punktowa, (nie utrudnia codziennego funkcjonowania – 3 pkt., czasem utrudnia a czasem nie utrudnia codziennego funkcjonowania – 2 pkt., utrudnia codzienne funkcjonowanie – 1 pkt), S, ALNE niechęć do emigracji, plany związane z zamieszkaniem, udział osób, które za 3 lata mają zamiar mieszkać w tym mieście, co obecnie, S, ZD. ALUB udział bezrobotnych w liczbie ludności wieku produkcyjnym, średniookresowe tempo zmian, w latach 2003-2014, w procentach, D, ZD.

11 Wskaźnik syntetyczny akumulacja kapitału ludzkiego – etapy wyznaczania Wyeliminowano zmienne: ALZD, (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, tu 7%), ALDW, ALPUM, ALDUK, ALDUS, ALDMZ, ALMR (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną). Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika. Podobnie jak w przypadku stanu kapitału ludzkiego dokonano klasyfikacji miast ze względu na jego akumulację, według przyjętych wcześniej zasad: Grupa I – o wysokiej akumulacji kapitału ludzkiego, gdy z_i≥Q_3, Grupa II – o umiarkowanej akumulacji poziomie kapitału ludzkiego, Me≤z_i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/29/9468512/slides/slide_11.jpg", "name": "Wskaźnik syntetyczny akumulacja kapitału ludzkiego – etapy wyznaczania Wyeliminowano zmienne: ALZD, (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, tu 7%), ALDW, ALPUM, ALDUK, ALDUS, ALDMZ, ALMR (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną).", "description": "Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej akumulację kapitału ludzkiego uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika. Podobnie jak w przypadku stanu kapitału ludzkiego dokonano klasyfikacji miast ze względu na jego akumulację, według przyjętych wcześniej zasad: Grupa I – o wysokiej akumulacji kapitału ludzkiego, gdy z_i≥Q_3, Grupa II – o umiarkowanej akumulacji poziomie kapitału ludzkiego, Me≤z_i

12 Wskaźnik syntetyczny – akumulacja kapitału ludzkiego NrMiastoAKL 1Koluszki0,70 2Kutno0,68 3Radomsko0,64 4Łowicz0,59 5Opoczno0,59 6Brzeziny0,58 7Łęczyca0,57 8Pabianice0,57 9Grupa miast 5-10 tys.0,56 10Rawa Mazowiecka0,56 11Grupa miast 0-5 tys.0,54 12Sieradz0,52 13Łódź0,51 14Bełchatów0,51 15Piotrków Trybunalski0,50 16Skierniewice0,50 17Aleksandrów Łódzki0,49 18Zgierz0,48 19Ozorków0,48 20Konstantynów Łódzki0,47 21Zduńska Wola0,45 22Tomaszów Mazowiecki0,45 23Wieluń0,42 24Głowno0,41 25Łask0,36

13 Akumulacja kapitału ludzkiego – klasyfikacja Akumulacja kapitału ludzkiego Wartość miernikaMiasto Wysoki Powyżej 0,5705 Kutno, Radomsko, Łowicz, Opoczno, Brzeziny, Koluszki, Łęczyca Umiarkowany [ 0,5138; 0,5705) Łódź, Pabianice, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Grupa miast 0-5 tys. Grupa miast 5-10 tys. Niski [0,4791; 0,5138) Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Skierniewice, Aleksandrów Łódzki, Ozorków Bardzo niski Poniżej 0,4791 Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Wieluń, Konstantynów Łódzki Łask, Głowno

14 Składowe kapitału społecznego – ocena stanu Stan kapitału społecznego Kapitał wiążący wielkość sieci siła relacji w sieci dostepność wsparcia w sieci Kapitał pomostowy aktywność stowarzyszeniowa postawy wobec działaności gospodarczej postawy wobec działalności politycznej

15 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie stanu kapitału społecznego – zmienne kapitału społecznego KSLGD 1 udział respondentów deklarujących 0 osób (poza respondentem), w gospodarstwie domowym, w procentach, D, ZD. KSLGD udział respondentów deklarujących co najmniej jedną osobę w gospodarstwie domowym (oprócz respondenta), w procentach, S. KSKR kontakty z osobami z rodziny (nie domownikami), (tak lub trochę tak, trochę nie – 1 pkt, nie – 0 pkt.), średnia punktów, S. KSKSkontakty z sąsiadami (tak lub trochę tak, trochę nie – 1 pkt, nie – 0 pkt.), średnia punktów, S, ZD. KSCSR częstotliwość spotkań rodzinnych (raz na kilka lat przy okazji najważniejszych uroczystości rodzinnych – 1 pkt, kilka razy w roku, najczęściej z okazji świąt i uroczystości rodzinnych – 2 pkt., spotykamy się często, bez szczególnych okazji – 3 pkt.), średnia punktów, S, ZD. KSRKS rodzaj kontaktów z sąsiadami, („dzień dobry” – 1 pkt, krótkie rozmowy w trakcie przypadkowego spotkania, czasami drobna pomoc – 2 pkt., wizyty w domu, wspólne spędzanie wolnego czasu, wzajemne pomaganie sobie – 3 pkt.), średnia punktów, S. KSPR poszukanie pomocy w rodzinie, wsparcie rzeczowe, wsparcie w formie usług, wsparcie finansowe (tak – 1 pkt, nie – 0 pkt. ), udział poszukujących pomocy w populacji, S. KSPSposzukanie pomocy u sąsiadów,udział poszukujących pomocy w populacji, w procentach, S. KSOSudział respondentów w organizacjach społecznych, w procentach, S. KSZOS faktyczne zaangażowanie respondentów w organizacjach społecznych (aktywnie działam – 3 pkt., czasem angażuje się bardziej, czasem mniej – 2 pkt., w ogóle się nie udzielam, opłacam składki – 1 pkt) średnia punktów, S, ZD. KSNGOliczba NGO na 10 tys. mieszkańców, w 2014 r., S, ZD. KSDPSpraca społeczna w ciągu ostatniego roku, udział osób pracujących społecznie, S. KSPOP P udział podatników przekazujących 1% podatku na OPP w ogólnej liczbie podatników, w procentach, S, ZD. KSKWliczba kandydatów do rad miasta na 10 tys. mieszkańców, w 2014 r., S, ZD. KSFWfrekwencja wyborcza w procentach, w 2014r., S.

16 Wskaźnik syntetyczny stanu kapitału społecznego – etapy wyznaczania Wyeliminowano zmienne: KSLGD2, KSKR, KSPR, (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, odpowiednio 7%, 3% i 4% ) oraz KSRKS, KSPS, KS0S, KSDPS i KSFW (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną). Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika. Podobnie jak w przypadku stanu kapitału ludzkiego dokonano klasyfikacji miast ze względu na kapitał społeczny, według przyjętych wcześniej zasad: Grupa I – o wysokim poziomie kapitału społecznego, gdy z_i≥Q_3, Grupa II – o umiarkowanym poziomie kapitału społecznego, Me≤z_i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/29/9468512/slides/slide_16.jpg", "name": "Wskaźnik syntetyczny stanu kapitału społecznego – etapy wyznaczania Wyeliminowano zmienne: KSLGD2, KSKR, KSPR, (ze względu na niską wartość współczynnika zmienności, odpowiednio 7%, 3% i 4% ) oraz KSRKS, KSPS, KS0S, KSDPS i KSFW (w efekcie doboru zmiennych diagnostycznych dokonanego metodą parametryczną).", "description": "Na podstawie wartości zmiennej syntetycznie opisującej stan kapitału społecznego uporządkowano miasta od najwyższej do najniższej wartości miernika. Podobnie jak w przypadku stanu kapitału ludzkiego dokonano klasyfikacji miast ze względu na kapitał społeczny, według przyjętych wcześniej zasad: Grupa I – o wysokim poziomie kapitału społecznego, gdy z_i≥Q_3, Grupa II – o umiarkowanym poziomie kapitału społecznego, Me≤z_i

17 Wskaźnik syntetyczny – stan kapitału społecznego NrMiastoKS 1Tomaszów Mazowiecki0,64 2Grupa miast 0-5 tys.0,62 3Piotrków Trybunalski0,56 4Bełchatów0,56 5Grupa miast 5-10 tys.0,55 6Opoczno0,54 7Wieluń0,53 8Kutno0,53 9Koluszki0,53 10Łódź0,52 11Łęczyca0,52 12Aleksandrów Łódzki0,51 13Pabianice0,51 14Brzeziny0,51 15Rawa Mazowiecka0,46 16Ozorków0,46 17Skierniewice0,44 18Łowicz0,44 19Łask0,44 20Sieradz0,44 21Konstantynów Łódzki0,42 22Radomsko0,40 23Zgierz0,38 24Zduńska Wola0,36 25Głowno0,17

18 Stan kapitału społecznego – klasyfikacja Stan kapitału społecznego Wartość miernika Miasto Wysoki Powyżej 0,5299 Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Wieluń, Grupa miast 0-5 tys., Grupa miast 5-10 tys. Umiarkowany [ 0,5109 - 0,5299) Łódź, Pabianice, Kutno, Aleksandrów Łódzki, Koluszki, Łęczyca Niski [0,4385 - 0,5109) Skierniewice, Łowicz, Ozorków, Łask, Rawa Mazowiecka Brzeziny Bardzo niski Poniżej 0,4385 Zgierz, Radomsko, Sieradz, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki, Głowno

19 Czynniki budujące kapitał społeczny – ocena akumulacji Akumulacja kapitału społecznego Tożsamość poziom zakorzenienia zadowolenie z miejsca zamieszkania prezerencje miejsca pracy Normy zangażowanie religijne postawa wobec działania brudny kapitał Zaufanie poziom zaufania w obrębie grup formalnych Bezpieczeństwo poczucie bezpieczeństwa identyfikacja problemów społecznych

20 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie akumulacji kapitału społecznego – zmienne akumulacji kapitału społecznego (1) AKSZ1 poziom zakorzenienia respondentów, udział respondentów będących rdzennymi mieszkańcami miasta, S. AKSZ2 poziom zakorzenienia respondentów, udział respondentów będących rodowitymi mieszkańcami miasta, S. AKSZ3 poziom zakorzenienia respondentów, udział respondentów będących przyjezdnymi mieszkańcami miasta, S. AKSLMstosunek do miasta, udział osób lubiących swoje miasto, S. AKSWŻ ocena warunków życia w mieście, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S,ZD. AKSMP ocena dostępu do miejsc pracy w mieście, (źle – 1 pkt, średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. AKSOE ocena oferty edukacyjnej w mieście, (źle – 1 pkt średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. AKSŻ ocena życzliwości mieszkańców, (źle – 1 pkt., średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. AKSAS ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz miasta, (źle – 1 pkt., średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. AKSASP ocena aktywności społecznej mieszkańców na rzecz potrzebujących pomocy, (źle – 1 pkt., średnio, trudno powiedzieć – 2 pkt., dobrze – 3 pkt.), średnia ocen, S. AKSPZ preferencje zamieszkania w ciągu 3 lat, w tym mieście związane z miejscem pracy, udział respondentów, S, ZD. AKSR 1udział respondentów wierzących i praktykujących, S. AKSR 2udział respondentów wierzących i niepraktykujących, S,ZD. AKSR3udział respondentów niewierzących, S, ZD. AKSWM chęć współdziałania na rzecz miasta,(nie warto współpracować – 1 pkt, powinno się współpracować – 2 pkt., zawsze warto współpracować – 3 pkt.) średnia punktów, S, ZD. AKSBK1 negatywny stosunek brudnego kapitału, poszukiwania pracy, ( naganne – 3 pkt., dopuszczalne, trudno powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S.

21 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie akumulacji kapitału społecznego – zmienne akumulacji kapitału społecznego (2) AKSBK2 negatywny stosunek brudnego kapitału, sprawy urzędowe, (naganne – 3 pkt., dopuszczalne, trudno powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S. AKSBK3 negatywny stosunek brudnego kapitału, usługi medyczne, (naganne – 3 pkt., dopuszczalne, trudno powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S, ZD. AKSBK4 negatywny stosunek brudnego kapitału, wykroczenia i przestępstwa (naganne – 3 pkt., dopuszczalne, trudno powiedzieć – 2 pkt., normalne – 1 pkt), średnia punktów, S. AKSZ1 poziom zaufania do instytucji publicznych, władza, (w ogóle nie ufam – 1 pkt., średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. AKSZ2 poziom zaufania do instytucji publicznych, księża, (w ogóle nie ufam – 1 pkt., średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S, ZD. AKSZ3 poziom zaufania do instytucji publicznych, policja, (w ogóle nie ufam – 1 pkt., średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. AKSZ4 poziom zaufania do instytucji publicznych: samorząd wojewódzki (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S, ZD. AKSZ5 poziom zaufania do instytucji publicznych, rząd (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. AKSZ6 poziom zaufania do instytucji publicznych: media (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. AKSZ7 poziom zaufania do instytucji publicznych: organizacje (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S. AKSZ8 poziom zaufania do instytucji publicznych wymiar sprawiedliwości (w ogóle nie ufam – 1 pkt, średnio ufam – 2 pkt., całkowicie ufam – 3 pkt.), średnia punktów, S.

22 Analiza wartości wskaźnika syntetycznego w zakresie akumulacji kapitału społecznego – zmienne akumulacji kapitału społecznego (3) AKSZ9poziom zaufania do instytucji publicznych, średnia ranga, S. AKSPB poczucie bezpieczeństwa w mieście, (brak poczucia bezpieczeństwa – 1 pkt, średnie (trudno powiedzieć) – 2 pkt., pełne poczucie bezpieczeństwa – 3 pkt.) średnia punktów, S. AKSPS1 problemy społeczne w mieście: kradzieże, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt), średnia punktów, S. AKSPS2 problemy społeczne w mieście: włamania, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt), średnia punktów, S. AKSPS3 problemy społeczne w mieście: pobicia, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt), średnia punktów, S. AKSPS4 problemy społeczne w mieście, wandalizm, (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt), średnia punktów, S. AKSPS5 problemy społeczne w mieście, alkohol (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt), średnia punktów, S, ZD. AKSPS6 problemy społeczne w mieście, ubóstwo (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt), średnia punktów, S. AKSPS7 problemy społeczne w mieście: bezpieczeństwo w ruchu drogowym (duży problem – 1 pkt, średni problem (trudno powiedzieć) – 2 pkt., brak problemu –3 pkt.), średnia punktów

23 Wskaźnik syntetyczny akumulacji kapitału społecznego – etapy wyznaczania

24 Wskaźnik syntetyczny – akumulacja kapitału społecznego NrMiastoAKS 1 Łowicz0,75 2 Rawa Mazowiecka0,65 3 Koluszki0,64 4 Aleksandrów Łódzki0,58 5 Wieluń0,57 6 Brzeziny0,55 7 Sieradz0,54 8 Piotrków Trybunalski0,53 9 Zgierz0,53 10 Zduńska Wola0,51 11 Grupa miast 5-10 tys.0,51 12 Łódź0,50 13 Konstantynów Łódzki0,50 14 Kutno0,49 15 Tomaszów Mazowiecki0,48 16 Skierniewice0,48 17 Pabianice0,47 18 Bełchatów0,46 19 Ozorków0,44 20 Radomsko0,43 21 Łask0,41 22 Głowno0,40 23 Grupa miast 0-5 tys.0,39 24 Opoczno0,34 25 Łęczyca0,30

25 Akumulacja kapitału społecznego – klasyfikacja Akumulacja kapitału społecznegoWartość miernikaMiasto Wysoki Powyżej 0,5431 Aleksandrów Łódzki, Łowicz, Wieluń, Rawa Mazowiecka, Brzeziny, Koluszki Umiarkowany[ 0,4954-0,5431) Łódź, Piotrków Trybunalski, Zgierz Sieradz, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki Grupa miast 5-10 tys. Niski[0,4383 – 0,4954) Bełchatów, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki Kutno, Skierniewice, Ozorków Bardzo niski Poniżej 0,4383 Radomsko, Opoczno, Łask, Głowno, Łęczyca Grupa miast 0-5 tys.

26 Stan kapitału ludzkiego – problemy badawcze Problem badawczyPytania badawcze Charakterystyka zasobów ludzkich pod względem posiadanej wiedzy i umiejętności w miastach pow. 10 tys. mieszkańców oraz w grupach miast 0-5 tys. oraz 5-10 tys. mieszkańców Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem struktury wykształcenia respondentów? Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem umiejętności komputerowych oraz wykorzystania Internetu? Jaki jest poziom umiejętności językowych mieszkańców miast? Jaki jest poziom zagrożenia wykluczeniem cyfrowym wśród osób bezrobotnych, emerytów oraz pozostałych (nieokreślona grupa osób) osób? Kim są osoby korzystające z różnych form dokształcania – charakterystyka względem poziomu wykształcenia, statusu na rynku pracy, poziomu zakorzenienia, zadowolenia z dotychczasowego miejsca pracy? Kim są osoby planujące korzystanie z różnych form kształcenia, czy są to osoby które już z tych form korzystały? Zróżnicowanie ludności miast pod względem sytuacji dochodowej oraz sytuacji na rynku pracy Czy osoby pracujące i przedsiębiorcy to w większości rdzenni, rodowici, czy napływowi mieszkańcy? Jaki jest poziom zróżnicowania struktury ludności wg statusu na rynku pracy, w szczególności udział osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo? Jak jest oceniany dostęp do miejsc pracy w miastach? Jaki jest stopień zagrożenia ludności ubóstwem? Kim są osoby zagrożone ubóstwem – charakterystyka pod względem poziomu zakorzenienia, poziomu wykształcenia, oceny stanu zdrowia, statusu na rynku pracy.

27 Akumulacja kapitału ludzkiego – problemy badawcze Problem badawczyPytania badawcze Analiza czynników wpływających na plany migracyjne (według kierunków migracji) i ich zróżnicowania w miastach Jak plany migracyjne uzależnione są od sytuacji na rynku pracy? Jak plany migracyjne uzależnione są od poziomu dochodów? Jak plany migracyjne uzależnione są od ogólnej oceny warunków życia w mieście? Jak plany migracyjne uzależnione są od sympatii do miejsca zamieszkania? Jak plany migracyjne uzależnione są od poziomu zakorzenienia? Jak plany migracyjne uzależnione są od wieku respondenta? Jak plany migracyjne uzależnione są od wielkości gospodarstwa domowego? Jak plany migracyjne uzależnione są od relacji z rodziną? Jak plany migracyjne uzależnione są od relacji z sąsiadami? Zróżnicowanie stanu zdrowia mieszkańców w porównaniu do oceny dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej Jak stan zdrowia mieszkańców uzależniony jest od dostępności do opieki lekarskiej? Ocena dostępności mieszkańców miasta do usług społecznych Jaka jest ocena dostępności ośrodków sportu i rekreacji? Jaka jest ocena dostępności miejsc zabawy dla dzieci? Jaka jest ocena dostępności miejsc zabawy dla młodzieży? Jaka jest ocena dostępności oferty kulturalnej? Jaka jest ocena dostępności oferty edukacyjnej? Jaka jest ocena dostępności miejsc wypoczynku i rekreacji?

28 Stan kapitału społecznego – problemy badawcze Problem badawczyPytania badawcze Charakterystyka miast pod względem zróżnicowania wielkości sieci i siły relacji mieszkańców (relacje sąsiedzkie i rodzinne) Jak często utrzymywane są spotkania z członkami rodziny? Jakie formy pomocy ze strony rodziny są dopuszczalne? Na czym polegają kontakty z sąsiadami? Jakie formy pomocy ze strony sąsiadów sa dopuszczalne? Ocena aktywności stowarzyszeniowej Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem przynależności i poziomu zaangażowania w działalność grup formalnych? Jaki jest poziom zróżnicowania miast pod względem oceny zasadności współpracy na rzecz rozwoju miasta i wspólnego dobra mieszkańców? Jak poziom zakorzenienia mieszkańców wpływa na przynależność i aktywność w działalności grup nieformalnych? Postawy wobec działalności na rzecz społeczności lokalnej Jak ocena problemu ubóstwa w mieście wpływa na aktywność mieszkańców na rzecz osób potrzebujących pomocy?

29 Akumulacja kapitału społecznego – problemy badawcze Problem badawczyPytania badawcze Ocena warunków zamieszkania a poziom sympatii do miasta Jak poziom sympatii do miasta wpływa na ocenę warunków zamieszkania? Plany migracyjne za wymarzoną pracą a poziom zakorzenienia mieszkańców Jak poziom zakorzenienia wpływa na deklarowanie planów migracyjnych związanych z poszukiwaniem pracy? Stosunek do wykorzystywania znajomości i powiązań rodzinnych w załatwieniu spraw urzędowych, znalezieniu pracy, ułatwieniu dostępu do usług medycznych, uniknięciu kary Jak poziom zakorzenienia wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości występuję wśród respondentów? Jak ocena dostępności do podstawowej opieki medycznej wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości wśród respondentów? Jak wielkość gospodarstwa domowego wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości wśród respondentów? Jak utrzymywanie kontaktu z rodziną i sąsiadami wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości wśród respondentów? Jak poziom dochodów wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości wśród respondentów? Jak status zawodowy wpływa na akceptację wykorzystywania znajomości wśród respondentów? Zróżnicowanie poziomu zaufaniaJak różnicuje się poziom zaufania badanych do członków rodziny? Jaki jest poziomo różnicowania się zaufania badanych do sąsiadów? Jaki jest poziomo różnicowania się zaufania badanych do instytucji publicznych? Poczucie bezpieczeństwa a ocena problemów społecznych w mieście (tj. kradzieże, rozboje) Jak jest poczucie występowania problemów społecznymi przez badanych w miejscu zamieszkania?


Pobierz ppt "Raport końcowy Ekspertyza dotycząca kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google