Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex Wojtunik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex Wojtunik."— Zapis prezentacji:

1 FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex Wojtunik Katarzyna

2 AGENDA 1.Pojęcie fuzji 2.Typy fuzji 3.Analiza fuzji w sektorze ubezpieczeń – Analiza opisowa – Analiza empiryczna – Analiza fuzji – Konkluzje 4.Inne przykłady

3 POJĘCIE „FUZJI” Fuzja to proces, w wyniku którego „obie łączące się jednostki tracą osobowość prawną, a zamiast nich z połączonych majątków i kapitałów powstaje nowe przedsiębiorstwo” 1, czyli tzw. konsolidacja (A + B = C). Fuzja może zaistnieć również w sytuacji, w której dochodzi do połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, z czego tylko jedno z nich zachowuje swoją tożsamość i osobowość prawną (A + B = A). 1 Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 26

4 1.Fuzja horyzontalna (pozioma), czyli połączenie się dwóch (lub więcej) firm, działających w tej samej branży. Fuzja horyzontalna może zajść także między firmami działającymi w odmiennych sektorach, a wtedy jej celem jest zdywersyfikowanie działalności firm pod jedną egidą. Rys. 1. Fuzja pozioma jako dywersyfikacja działania źródło: Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Firma ABC Wszystko dla domu Firma A Produkcja mebli Firma B Produkcja glazury Firma C Produkcja artykułów sanitarnych TYPY FUZJI

5 2.Fuzja wertykalna (pionowa), czyli połączenie się dwóch (lub więcej) przedsiębiorstw z pokrewnych sfer działania. Głównym celem fuzji pionowej jest synergia oraz kontrola nad całym procesem technologicznym. Wyróżnia się także subtypy owej fuzji: upstream (w górę) downstream (w dół) Rys. 2 Typ upstreamRys. 3 Typ downstream źródło: Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Firma B Firma A Wydobycie surowców Firma B Produkcja materiałów Firma C Badania i rozwój Firma A Produkcja wyrobów Firma B Dystrybucja Firma C Sieć detaliczna

6 3.Fuzja koncentryczna (skośna), czyli fuzja skupiająca się na przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność powiązaną ze sobą w zakresie geograficznym, rynkowym czy technicznym. Wyróżnia się jeszcze typy fuzji koncentrycznych 2 : I.Produktowe II.Geograficzne III.Zlepkowe Podstawowe korzyści wynikające z owej fuzji Dywersyfikacja kosztówRozwój zewnętrzny firmy 2 Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 29-30

7 4.Fuzja konglomeratowa, to kapitałowe i organizacyjne połączenie się przedsiębiorstw, najczęściej działających w odmiennych branżach i obsługujących różne rynki. Jest hybrydą fuzji horyzontalnych i wertykalnych. Rys. 4 Powiązanie fuzji konglomeratywnych z ich typem wertykalnym i horyzontalnym Główna korzyść płynąca z danej fuzji, to możliwość wykorzystania zasobów kapitałowych jednej firmy na potrzeby drugiej. źródło: Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 FUZJE KONGLOMERATOWE Fuzje wertykalneFuzje horyzontalne

8 Sytuacja: Fuzja firmy A z firmą B na jednym z rynków europejskich. Siła rynkowa: Każda z firm posiada nieco ponad 20% udziałów rynkowych, podczas gdy najwięksi konkurencji posiadają ok. 10% udziałów. Cel: Zbadanie wpływu fuzji na ceny ubezpieczeń oraz nadwyżkę konsumenta. Metoda: Model ekonometryczny badający udziały rynkowe, średnią cenę składki, koszt marginalny Dane: z lat 2000-2003, 13 firm ubezpieczeniowych, badane typy polis: wypadki, wypadki podczas podróży, pożary, uszkodzenia nieruchomości, samochody, odpowiedzialność cywilna (stanowią ok. 90% rynku ubezpieczeniowego). ANALIZA FUZJI W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ

9 Analiza opisowa rynku ubezpieczeń przeprowadzona została na danych z lat 1990-2003, dotyczących wszystkich firm ubezpieczeniowych oraz wszystkich segmentów na rynku. Analizowane dane pokrywały: całkowitą liczbę roszczeń, całkowitą liczbę polis ubezpieczeniowych, koszty administracyjne, całkowity dochód ze składek. Analiza opisowa pozwoliła na określenie 5 faktów ważnych dla zrozumienia funkcjonowania rynku ubezpieczeń. ANALIZA OPISOWA

10 1.Występuje silna współzależność pomiędzy udziałem firmy w całym rynku, a jej udziałami w poszczególnych kategoriach. 2.Występuje silna współzależność pomiędzy udziałem rynkowym liczonym jako ilość sprzedanych polis, a udziałem w rynku liczonym jako przychód ze składek. Biorąc pod uwagę fakty 1. oraz 2. dochodzimy do wniosku, że ważna jest „całościowa” strategia firmy ubezpieczeniowej – klienci wybierają ubezpieczyciela biorąc po uwagę wartość całego pakietu, jaki firma sprzedaje.

11 4.Firmy różnią się od siebie poziomem ryzyka. 5.Struktura rynku ubezpieczeniowego jest stabilna. Rynek jest konkurencyjny Marże na rynku ubezpieczeniowym są ciężkie do obliczenia Ryzyko = liczba wypłaconych odszkodowań/ łączna liczba zawartych polis Niski poziom ryzyka firm A i B 3.Średnie ceny na rynku nie wzrastają, marże są na umiarkowanym poziomie. Od roku 1999 rynek jest stabilny pod kątem liczby firm na nim operujących oraz ich udziałów

12 Na wykorzystany model ekonometryczny składają się: 1.Analiza popytu na rynku ubezpieczeń Mossin (1968) – pełne ubezpieczenie jest optymalne tylko wtedy, kiedy obliczone ryzyko jest niskie. Popyt na ubezpieczenia maleje wraz ze wzbogacaniem się konsumentów. Z powodu występowania kosztu zmiany ubezpieczyciela, tworzy się pewien rodzaj lojalności klienta, który sprawia, że konkurencja nie jest doskonała a popyt perfekcyjnie elastyczny. 2.Analiza kosztów Koszty pozyskania i weryfikacji klienta, koszty obsługi, koszty audytu wynoszą łącznie ok. 20-30% wysokości składki. 3.Analiza zachowań cenowych wynikających z modelu Bertranda – Nasha Firmy wykorzystują model Nasha – ustalają cenę przyjmując ceny konkurentów za dane, w celu maksymalizacji zysków. ANALIZA EMPIRYCZNA

13 Własna oraz krzyżowa elastyczność cenowa są relatywnie wysokie co oznacza, że rynek jest konkurencyjny, a konsumenci postrzegają firmy jako substytuty dla siebie Podczas gdy średnie koszty są na dość wyrównanym poziomie, koszty marginalne znacząco różnią się między firmami. Warto podkreślić, że zwiększenie liczby polis nie robi praktycznie żadnej różnicy w średnim koszcie, natomiast zwiększenie liczby biur zauważalnie zmniejsza koszt marginalny. Firmy A i B mają wysoki index jakości, co wskazuje na dużą lojalność i zaufanie jakim ich darzą klienci. DYSKUSJA

14 Jeśli obecni klienci firm A i B po fuzji nie zmienią ubezpieczyciela, a konkurencja w żaden sposób nie zareaguje, ceny polis znacznie wzrosną. Przewiduje się, że część klientów firm A i B najprawdopodobniej przeniesie się do firm konkurencyjnych  nowa równowaga Bertranda – Nasha wyznaczona. ANALIZA FUZJI

15 Jeśli firmy wykorzystają w pełni zalety fuzji, firma B zmniejszy koszt marginalny wykorzystując biura firmy A. Ceny składki firmy B wzrosną o 1.6% a firmy A o 5.2%. Jeśli firmy nie wykorzystałyby korzyści płynących z fuzji, wzrost cen byłby znacznie większy. ANALIZA FUZJI

16 1.Firmy A i B z najwyższymi indeksami jakości - efekt reputacji firm, ich agresywności na rynku oraz lojalności klientów. 2.Wysoka elastyczność cenowa – rynek jest konkurencyjny. 3.Funkcja kosztu przedstawia rosnące korzyści skali. Podwyżka cen o niewielki procent spowodowała akceptację fuzji. KONKLUZJE

17 By utrzymać równowagę rynkową należy: 1.Zadbać o transparentność fuzji. Klienci firm A i B powinni zostać poinformowani o fuzji a także związanych z nią zmianach w ofertach, konsekwencjach kosztowych. 2.Firma B z tytułu bycia kosztowo efektywną może zostać zmuszona do sprzedaży biur firmy A na obszarze gdzie konkurencja jest słabo reprezentowana. Fuzję należy monitorować w celu zapobiegania nadużyć pozycji dominującej! DYGRESJE

18 BRE Ubezpieczenia w strukturach Grupy AXA Dnia 24 marca 2015r. Komisja Nadzoru Finansowego „jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego nabycia przez Avanssur SA z Francji oraz pośredniego nabycia przez AXA SA z Francji akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.” 3 3 https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_24_03_2015.html PRZYKŁADY FUZJI

19 Komisja oceniając wniosek nabycia przez Avanssur akcji BRE Ubezpieczenia, wzięła pod uwagę zobowiązania złożone przez inwestora, a w szczególności starania, aby:  do końca 2016 r. cała działalność gospodarcza, w tym portfel ubezpieczeń, AXA Direct została przeniesiona na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA; oraz  do końca 2017 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA zostało połączone z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

20 BRE Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, będące dotychczas podmiotem związanym z mBankiem, zostało za zgodą KNF i UOKiK przejęte przez Avanssur, spółkę należącą do grupy AXA. Jednocześnie bank podpisał z AXA długoterminową umowę dotyczącą dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Grupa mBanku podpisała z Grupą AXA umowy powiązane ze sprzedażą akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (BRE TUiR) za łącznie 579,5 mln zł, podał bank. Jednorazowy, pozytywny wpływ transakcji na wynik brutto grupy mBanku wyniósł 193,5 mln zł. BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Proces włączenia spółki BRE Ubezpieczenia w struktury Grupy AXA nastąpił z dniem 1 grudnia 2015r.

21 Vienna Insurance Group i Polisa-Życie Vienna Insurance Group to spółka holdingowa (wiodący ubezpieczyciel w Europie Środkowo – Wchodniej), która na polskim rynku prowadzi działalność poprzez spółki zajmujące się: - ubezpieczeniami majątkowymi: Compensa, Benefia, Interrisk, - ubezpieczeniami na życie: Compensa na Życie, Benefia na Życie, Skandia Życie. W wyniku koncentracji doszło do przejęcia Towarzystwa Ubezpieczeń Polisa-Życia przez Vienna Insurance Group.

22 „Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.” 4 Od czerwca 2012 roku Polisa-Życie należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group. Pod kontrolą VIG – głównego akcjonariusza, znajduje się 98,54% akcji Towarzystwa. Niespełna 1,5% należy do mniejszościowych akcjonariuszy. 4 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3292

23 Link 4 częścią Grupy PZU W maju 2014r. wpłynął wniosek o nabycie akcji Link 4 przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. KNF jak i UOKiK stwierdził brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do tej koncentracji. PZU jak i Link 4 oferują ubezpieczenia majątkowe. PZU prowadzi swoją działalność za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji takich jak sieci oddziałów i punktów sprzedaży, agentów i brokerów. Link 4 rozprowadza swoje produkty głównie za pośrednictwem Internetu i telefonu.

24 KNF podczas oceny wniosku wzięła pod uwagę kondycję finansową i rękojmie inwestora, plan działalności zakładu ubezpieczeń, a także zobowiązania złożone przez inwestora dotyczące m.in.:  ładu korporacyjnego,  adekwatności kapitałowej,  ewentualnego wsparcia kapitałowego,  polityki dywidendowej,  uczestnictwa w procesie przygotowania zakładu ubezpieczeń do wymogów określonych w dyrektywie Wypłacalność II,  standardów obsługi klienta.

25 „W tracie postępowania Urząd przeprowadził badanie rynku, pytając m.in. o ocenę transakcji konkurentów PZU i Link4. Analiza UOKiK wykazała, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto wpływ transakcji na rynek wszystkich ubezpieczeń majątkowych, jak również ich poszczególnych rodzajów, m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, które stanowią największą część umów zawieranych przez PZU i Link4.” 5 Według Urzędu ze względu na niski udział Link 4, nie dojdzie do znaczącego wzmocnienia PZU na analizowanych rynkach. Dodatkowo na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, od kilku lat zmniejsza się pozycja PZU, na rzecz konkurentów spółki. 5 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11138

26 DZIĘKUJEMY !

27 1.Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 29- 30; 2.Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 3.http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_24_03_2015.html 4.http://www.egospodarka.pl/122331,Fuzje-i-przejecia-w-Polsce-w-I-kw-2015- r,1,39,1.html 5.http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,17683666,mBank__Sprzedaz_BRE_TUiR_prz elozy_sie_na_193_5_mln.html?disableRedirects=true 6.https://www.axaubezpieczenia.pl/o-nas/aktualnosci/bre-ubezpieczenia-w- strukturach-grupy-axa/ 7.https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3292 8.https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_2_09_2014.html 9.https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11138https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11138 10. A Merger in the Insurance Industry: Much Easier to Measure Unilateral Effects than Expected (part 3), in Cases in European Competition Policy: The Economic Analysis, Christian Gollier, and Marc Ivaldi, Cambridge University Press, 2009, s. 293–311. BIBLIOGRAFIA

28 PYTANIA 1.Fuzja to: a.proces, w wyniku którego firma, najczęściej silniejsza ekonomicznie, zdobywa kontrolę nad innym przedsiębiorstwem, b.proces, w wyniku którego zostaje przeniesiona kontrola nad firmą z jednej grupy inwestorów na inną grupę inwestorów, c.proces, w wyniku którego z połączenia się dwóch form, powstaje całkiem nowy podmiot prawny, d.proces, w którym mała grupa inwestorów wykupuje akcje notowane na giełdzie i wycofuje firmę z obrotu. 2.Który z poniższych rodzajów fuzji, jest nazywany także fuzją pionową? a.Horyzontalna, b.Wertykalna, c.Koncentryczna, d.Konglomeratowa.

29 PYTANIA 3.W przypadku analizowanej fuzji, jeśli obecni klienci firm A oraz B po fuzji nie zmienią ubezpieczyciela, a konkurencja nie zareaguje, to ceny polis: a.wzrosną b.zmaleją, c.pozostaną na takim samym poziomie, d.firmy A zmaleją, natomiast firmy B wzrosną 4.Jaki procent składki ubezpieczeniowej stanowią koszty administracyjne (pozyskania klienta, obsługi, audytu) a.40-50%, b.ok. 75% c.20-30%, d.5-10%.

30 PYTANIA 5.Koncentracja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym: a.przekroczył 500 mln euro na świecie lub 25 mln euro w Polsce, b.przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce, c.przekroczył 1,5 mld euro na świecie lub 75 mln euro w Polsce, d.przekroczył 2 mld euro na świecie lub 100 mln euro w Polsce.


Pobierz ppt "FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex Wojtunik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google