Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex."— Zapis prezentacji:

1 FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ
AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex Wojtunik Katarzyna

2 AGENDA Pojęcie fuzji Typy fuzji Analiza fuzji w sektorze ubezpieczeń
Analiza opisowa Analiza empiryczna Analiza fuzji Konkluzje Inne przykłady

3 POJĘCIE „FUZJI” Fuzja to proces, w wyniku którego „obie łączące się jednostki tracą osobowość prawną, a zamiast nich z połączonych majątków i kapitałów powstaje nowe przedsiębiorstwo”1, czyli tzw. konsolidacja (A + B = C). Fuzja może zaistnieć również w sytuacji, w której dochodzi do połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, z czego tylko jedno z nich zachowuje swoją tożsamość i osobowość prawną (A + B = A). 1 Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 26

4 Produkcja artykułów sanitarnych
TYPY FUZJI Fuzja horyzontalna (pozioma), czyli połączenie się dwóch (lub więcej) firm, działających w tej samej branży. Fuzja horyzontalna może zajść także między firmami działającymi w odmiennych sektorach, a wtedy jej celem jest zdywersyfikowanie działalności firm pod jedną egidą. Rys. 1. Fuzja pozioma jako dywersyfikacja działania źródło: Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Firma ABC Wszystko dla domu Firma C Produkcja artykułów sanitarnych Firma A Produkcja mebli Firma B Produkcja glazury

5 Wyróżnia się także subtypy owej fuzji: upstream (w górę)
Fuzja wertykalna (pionowa), czyli połączenie się dwóch (lub więcej) przedsiębiorstw z pokrewnych sfer działania. Głównym celem fuzji pionowej jest synergia oraz kontrola nad całym procesem technologicznym. Wyróżnia się także subtypy owej fuzji: upstream (w górę) downstream (w dół) Rys. 2 Typ upstream Rys. 3 Typ downstream źródło: Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Firma A Wydobycie surowców Firma A Produkcja wyrobów Firma B Firma B Produkcja materiałów Firma B Dystrybucja Firma C Badania i rozwój Firma C Sieć detaliczna

6 Podstawowe korzyści wynikające z owej fuzji
Fuzja koncentryczna (skośna), czyli fuzja skupiająca się na przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność powiązaną ze sobą w zakresie geograficznym, rynkowym czy technicznym. Wyróżnia się jeszcze typy fuzji koncentrycznych2: Produktowe Geograficzne Zlepkowe Podstawowe korzyści wynikające z owej fuzji Dywersyfikacja kosztów Rozwój zewnętrzny firmy 2 Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s

7 Fuzja konglomeratowa, to kapitałowe i organizacyjne połączenie się przedsiębiorstw, najczęściej działających w odmiennych branżach i obsługujących różne rynki. Jest hybrydą fuzji horyzontalnych i wertykalnych. Rys. 4 Powiązanie fuzji konglomeratywnych z ich typem wertykalnym i horyzontalnym Główna korzyść płynąca z danej fuzji, to możliwość wykorzystania zasobów kapitałowych jednej firmy na potrzeby drugiej. źródło: Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 Fuzje wertykalne Fuzje horyzontalne FUZJE KONGLOMERATOWE

8 ANALIZA FUZJI W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ
Sytuacja: Fuzja firmy A z firmą B na jednym z rynków europejskich. Siła rynkowa: Każda z firm posiada nieco ponad 20% udziałów rynkowych, podczas gdy najwięksi konkurencji posiadają ok. 10% udziałów. Cel: Zbadanie wpływu fuzji na ceny ubezpieczeń oraz nadwyżkę konsumenta. Metoda: Model ekonometryczny badający udziały rynkowe, średnią cenę składki, koszt marginalny Dane: z lat , 13 firm ubezpieczeniowych, badane typy polis: wypadki, wypadki podczas podróży, pożary, uszkodzenia nieruchomości, samochody, odpowiedzialność cywilna (stanowią ok. 90% rynku ubezpieczeniowego).

9 ANALIZA OPISOWA Analiza opisowa rynku ubezpieczeń przeprowadzona została na danych z lat , dotyczących wszystkich firm ubezpieczeniowych oraz wszystkich segmentów na rynku. Analizowane dane pokrywały: całkowitą liczbę roszczeń, całkowitą liczbę polis ubezpieczeniowych, koszty administracyjne, całkowity dochód ze składek. Analiza opisowa pozwoliła na określenie 5 faktów ważnych dla zrozumienia funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

10 Występuje silna współzależność pomiędzy udziałem firmy w całym rynku, a jej udziałami w poszczególnych kategoriach. Występuje silna współzależność pomiędzy udziałem rynkowym liczonym jako ilość sprzedanych polis, a udziałem w rynku liczonym jako przychód ze składek. Biorąc pod uwagę fakty 1. oraz 2. dochodzimy do wniosku, że ważna jest „całościowa” strategia firmy ubezpieczeniowej – klienci wybierają ubezpieczyciela biorąc po uwagę wartość całego pakietu, jaki firma sprzedaje.

11 Średnie ceny na rynku nie wzrastają, marże są na umiarkowanym poziomie.
Rynek jest konkurencyjny Marże na rynku ubezpieczeniowym są ciężkie do obliczenia Firmy różnią się od siebie poziomem ryzyka. Ryzyko = liczba wypłaconych odszkodowań/ łączna liczba zawartych polis Niski poziom ryzyka firm A i B Struktura rynku ubezpieczeniowego jest stabilna. Od roku 1999 rynek jest stabilny pod kątem liczby firm na nim operujących oraz ich udziałów

12 ANALIZA EMPIRYCZNA Na wykorzystany model ekonometryczny składają się:
Analiza popytu na rynku ubezpieczeń Mossin (1968) – pełne ubezpieczenie jest optymalne tylko wtedy, kiedy obliczone ryzyko jest niskie. Popyt na ubezpieczenia maleje wraz ze wzbogacaniem się konsumentów. Z powodu występowania kosztu zmiany ubezpieczyciela, tworzy się pewien rodzaj lojalności klienta, który sprawia, że konkurencja nie jest doskonała a popyt perfekcyjnie elastyczny. Analiza kosztów Koszty pozyskania i weryfikacji klienta, koszty obsługi, koszty audytu wynoszą łącznie ok % wysokości składki. Analiza zachowań cenowych wynikających z modelu Bertranda – Nasha Firmy wykorzystują model Nasha – ustalają cenę przyjmując ceny konkurentów za dane, w celu maksymalizacji zysków.

13 DYSKUSJA Własna oraz krzyżowa elastyczność cenowa są relatywnie wysokie co oznacza, że rynek jest konkurencyjny, a konsumenci postrzegają firmy jako substytuty dla siebie Podczas gdy średnie koszty są na dość wyrównanym poziomie, koszty marginalne znacząco różnią się między firmami. Warto podkreślić, że zwiększenie liczby polis nie robi praktycznie żadnej różnicy w średnim koszcie, natomiast zwiększenie liczby biur zauważalnie zmniejsza koszt marginalny. Firmy A i B mają wysoki index jakości, co wskazuje na dużą lojalność i zaufanie jakim ich darzą klienci.

14 ANALIZA FUZJI Jeśli obecni klienci firm A i B po fuzji nie zmienią ubezpieczyciela, a konkurencja w żaden sposób nie zareaguje, ceny polis znacznie wzrosną. Przewiduje się, że część klientów firm A i B najprawdopodobniej przeniesie się do firm konkurencyjnych  nowa równowaga Bertranda – Nasha wyznaczona.

15 ANALIZA FUZJI Jeśli firmy wykorzystają w pełni zalety fuzji, firma B zmniejszy koszt marginalny wykorzystując biura firmy A. Ceny składki firmy B wzrosną o 1.6% a firmy A o 5.2%. Jeśli firmy nie wykorzystałyby korzyści płynących z fuzji, wzrost cen byłby znacznie większy.

16 KONKLUZJE Podwyżka cen o niewielki procent
Firmy A i B z najwyższymi indeksami jakości - efekt reputacji firm, ich agresywności na rynku oraz lojalności klientów. Wysoka elastyczność cenowa – rynek jest konkurencyjny. Funkcja kosztu przedstawia rosnące korzyści skali. Podwyżka cen o niewielki procent spowodowała akceptację fuzji.

17 DYGRESJE By utrzymać równowagę rynkową należy: Zadbać o transparentność fuzji. Klienci firm A i B powinni zostać poinformowani o fuzji a także związanych z nią zmianach w ofertach, konsekwencjach kosztowych. Firma B z tytułu bycia kosztowo efektywną może zostać zmuszona do sprzedaży biur firmy A na obszarze gdzie konkurencja jest słabo reprezentowana. Fuzję należy monitorować w celu zapobiegania nadużyć pozycji dominującej!

18 PRZYKŁADY FUZJI BRE Ubezpieczenia w strukturach Grupy AXA
Dnia 24 marca 2015r. Komisja Nadzoru Finansowego „jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Avanssur SA z Francji oraz pośredniego  nabycia przez AXA SA z Francji akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”3 3https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_24_03_2015.html

19 Komisja oceniając wniosek nabycia przez Avanssur akcji BRE Ubezpieczenia, wzięła pod uwagę zobowiązania złożone przez inwestora, a w szczególności starania, aby: do końca 2016 r. cała działalność gospodarcza, w tym portfel ubezpieczeń, AXA Direct została przeniesiona na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA; oraz do końca 2017 r. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA zostało połączone z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

20 BRE Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, będące dotychczas podmiotem związanym z mBankiem, zostało za zgodą KNF i UOKiK przejęte przez Avanssur, spółkę należącą do grupy AXA. Jednocześnie bank podpisał z AXA długoterminową umowę dotyczącą dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Grupa mBanku podpisała z Grupą AXA umowy powiązane ze sprzedażą akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (BRE TUiR) za łącznie 579,5 mln zł, podał bank. Jednorazowy, pozytywny wpływ transakcji na wynik brutto grupy mBanku wyniósł 193,5 mln zł. BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia Proces włączenia spółki BRE Ubezpieczenia w struktury Grupy AXA nastąpił z dniem 1 grudnia 2015r.

21 Vienna Insurance Group i Polisa-Życie
Vienna Insurance Group to spółka holdingowa (wiodący ubezpieczyciel w Europie Środkowo – Wchodniej), która na polskim rynku prowadzi działalność poprzez spółki zajmujące się: - ubezpieczeniami majątkowymi: Compensa, Benefia, Interrisk, - ubezpieczeniami na życie: Compensa na Życie, Benefia na Życie, Skandia Życie. W wyniku koncentracji doszło do przejęcia Towarzystwa Ubezpieczeń Polisa-Życia przez Vienna Insurance Group.

22 „Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.”4 Od czerwca 2012 roku Polisa-Życie należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group. Pod kontrolą VIG – głównego akcjonariusza, znajduje się 98,54% akcji Towarzystwa. Niespełna 1,5% należy do mniejszościowych akcjonariuszy. 4 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3292

23 Link 4 częścią Grupy PZU W maju 2014r. wpłynął wniosek
o nabycie akcji Link 4 przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. KNF jak i UOKiK stwierdził brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do tej koncentracji. PZU jak i Link 4 oferują ubezpieczenia majątkowe. PZU prowadzi swoją działalność za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji takich jak sieci oddziałów i punktów sprzedaży, agentów i brokerów. Link 4 rozprowadza swoje produkty głównie za pośrednictwem Internetu i telefonu.

24 KNF podczas oceny wniosku wzięła pod uwagę kondycję finansową i rękojmie inwestora, plan działalności zakładu ubezpieczeń, a także zobowiązania złożone przez inwestora dotyczące m.in.:  ładu korporacyjnego, adekwatności kapitałowej, ewentualnego wsparcia kapitałowego, polityki dywidendowej, uczestnictwa w procesie przygotowania zakładu ubezpieczeń do wymogów określonych w dyrektywie Wypłacalność II, standardów obsługi klienta.

25 „W tracie postępowania Urząd przeprowadził badanie rynku, pytając m.in. o ocenę transakcji konkurentów PZU i Link4. Analiza UOKiK wykazała, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto wpływ transakcji na rynek wszystkich ubezpieczeń majątkowych, jak również ich poszczególnych rodzajów, m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, które stanowią największą część umów zawieranych przez PZU i Link4.”5 Według Urzędu ze względu na niski udział Link 4, nie dojdzie do znaczącego wzmocnienia PZU na analizowanych rynkach. Dodatkowo na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, od kilku lat zmniejsza się pozycja PZU, na rzecz konkurentów spółki. 5 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11138

26 DZIĘKUJEMY !

27 BIBLIOGRAFIA Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s ; Fuzje i przejęcia, Piotr J. Szczepankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 https://www.axaubezpieczenia.pl/o-nas/aktualnosci/bre-ubezpieczenia-w-strukturach-grupy-axa/ https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3292 https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_2_09_2014.html https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11138 10. A Merger in the Insurance Industry: Much Easier to Measure Unilateral Effects than Expected (part 3), in Cases in European Competition Policy: The Economic Analysis,  Christian Gollier, and Marc Ivaldi, Cambridge University Press, 2009, s. 293–311.

28 PYTANIA Fuzja to: proces, w wyniku którego firma, najczęściej silniejsza ekonomicznie, zdobywa kontrolę nad innym przedsiębiorstwem, proces, w wyniku którego zostaje przeniesiona kontrola nad firmą z jednej grupy inwestorów na inną grupę inwestorów, proces, w wyniku którego z połączenia się dwóch form, powstaje całkiem nowy podmiot prawny, proces, w którym mała grupa inwestorów wykupuje akcje notowane na giełdzie i wycofuje firmę z obrotu. Który z poniższych rodzajów fuzji, jest nazywany także fuzją pionową? Horyzontalna, Wertykalna, Koncentryczna, Konglomeratowa.

29 PYTANIA W przypadku analizowanej fuzji, jeśli obecni klienci firm A oraz B po fuzji nie zmienią ubezpieczyciela, a konkurencja nie zareaguje, to ceny polis: wzrosną zmaleją, pozostaną na takim samym poziomie, firmy A zmaleją, natomiast firmy B wzrosną Jaki procent składki ubezpieczeniowej stanowią koszty administracyjne (pozyskania klienta, obsługi, audytu) 40-50%, ok. 75% 20-30%, 5-10%.

30 PYTANIA Koncentracja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym: przekroczył 500 mln euro na świecie lub 25 mln euro w Polsce, przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce, przekroczył 1,5 mld euro na świecie lub 75 mln euro w Polsce, przekroczył 2 mld euro na świecie lub 100 mln euro w Polsce.


Pobierz ppt "FUZJA W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ: EFEKTY JEDNOSTRONNE DUŻO ŁATWIEJ MIERZALNE NIŻ MOŻNA BY PRZEWIDYWAĆ AUTORZY: Frydrych Magdalena Gola Paulina Morel Alex."

Podobne prezentacje


Reklamy Google