Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Činnost Euroregionu 2015 - 2016 Działalność Euroregionu 2015 - 2016 Hostětín, 14.1.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Činnost Euroregionu 2015 - 2016 Działalność Euroregionu 2015 - 2016 Hostětín, 14.1.2016."— Zapis prezentacji:

1 Činnost Euroregionu 2015 - 2016 Działalność Euroregionu 2015 - 2016 Hostětín, 14.1.2016

2 1.Fond mikroprojektů CZ-PL 2007-2013 – krátké zhodnocení 2.Fond mikroprojektů Interreg V-A 2014-2020 – co nás čeká 3.Vlastní projekty RSTS / SRiWR „Olza“ v roce 2015 – krátké zhodnocení 4.Vlastní projekty – záměry pro rok 2016 1.Fundusz Mikroprojektów CZ-PL 2007-2013 – krótka ocena 2.Fundusz Mikroprojektów Interreg V-A 2014-2020 – co nas czeka 3.Projekty własne RSTS / SRiWR „Olza“ w roku 2015 – krótka ocena 4.Projekty własne – plany na rok 2016 PROGRAM

3 Fond mikroprojektů CZ-PL 2007-2013 – krátké zhodnocení Fundusz Mikroprojektów CZ-PL 2007-2013 – krótka ocena

4 Fond mikroprojektů Interreg V-A 2014-2020 – co nás čeká Fundusz Mikroprojektów Interreg V-A 2014-2020 – co nas czeka

5 Vlastní projekty RSTS / SRiWR „Olza“ v roce 2015 – krátké zhodnocení Projekty własne RSTS / SRiWR „Olza“ w roku 2015 – krótka ocena

6 Budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski – Chceme, abyste o nás věděli IV, registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.05/15.04514 Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 4, numer rejestracyjny: PL.3.22/3.3.05/15.04518

7 1b. Sdělte, je-li pro Vás z pohledu obce/města, které reprezentujete, daná oblast prioritou do budoucna (1=nejvyšší priorita…5=nejnižší priorita) 1b. Proszę wskazać znaczenie poszczególnych obszarów współpracy na przyszłość z perspektywy gminy/miasta/powiatu, które Państwo reprezentujecie:

8 Spolupráce / współpraca Problém / problem Ne / NieAno / Tak Ne / Nie 4. Které oblasti (tematické oblasti) si dokážete představit Vy konkrétně, že: využijete určitě, využijete možná, nedokážete si představit, že byste využili? (1=určitě využije…5=určitě nevyužije) 4. W których z poniższych dziedzin (obszarów tematycznych) chcielibyście Państwo współpracować z partnerami czeskimi w latach 2014- 2020. Proszę kierować się skalą zamieszczoną w tabeli. (1=na pewno będziemy współpracować... 5=na pewno nie będziemy współpracować) 3. Které oblasti považujete za problém, na který by se měli partneři Euroregionu (RSTS/Olza) při své činnosti zaměřit? 3. Które z wymienionych obszarów współpracy uważacie Państwo za problematyczne; na których powinna skupić się działalność Euroregionu (SRiWR „Olza“/RSTS)?

9 Projekt: Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách Powietrze bez granic – 1. etap w szkołach

10 MOTTO Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a rozumiem. Konfucjusz

11 Aktivity projektu 1. Teoretická výuka 2. Praktická výuka 3. Systém monitoringu | analytická laboratoř 4. Medializace projektu | Informační portál 5. Administrace projektu Działania w ramach projektu 1. Zajęcia teoretyczne 2. Szkolenie praktyczne 3. System monitorowania | laboratorium analityczne 4. Promocja projektu | Portal Informacji 5. Administracja projektu Projekt Ovzduší bez hranic - mládež

12 www.i-air.eu

13 Vlastní projekty – záměry pro rok 2016 Projekty własne – plany na rok 2016 Budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski – Chceme, abyste o nás věděli IV Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 4 Projekt: NOVÉ PERSPEKTIVY / NOWE PERSPEKTYWY Nové perspektivy! Posílení potenciálu jako cesta k rozvoji spolupráce na polsko-českém pohraničí. / Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách Powietrze bez granic – 1. etapa w szkólach Projekt: i REGION / i REGION i REGION – společná ochrana životního prostředí / i REGION – wspólna ochrona środowiska naturalnego

14 NOVÉ PERSPEKTIVY / NOWE PERSPEKTYWY Anotace projektu / Streszczenie projektu: Projekt bude sloužit k posílení spolupráce mezi místními samosprávami polské a české strany Euroregionu TS, euroregionálními strukturami, státními a zahraničními partnerskými institucemi a jinými subjekty z obou stran hranice v oblasti ochrany zdraví a krizového řízení. K zintenzivnění kooperace dojde díky načerpání inspirace z francouzsko-německého pohraničí, z něhož už mnohokrát partneři přenášeli znalosti a nápady, které přizpůsobili možnostem polsko-české příhraniční oblasti. Tato osvědčená forma jednání může přispět k budování potenciálu polsko-českého pohraničí. Projekt służyć będzie wzmocnieniu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi polskiej i czeskiej strony Euroregionu ŚC, euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zarządzania kryzysowego. Intensyfikacja kooperacji nastąpi dzięki czerpaniu inspiracji z pogranicza francusko- niemieckiego, z którego już wielokrotnie partnerzy transferowali wiedzę i pomysły, dostosowując je do możliwości polsko-czeskiego obszaru przygranicznego. Ta sprawdzona forma postępowania może z powodzeniem przyczynić się budowania potencjału pogranicza polsko-czeskiego.

15 NOVÉ PERSPEKTIVY / NOWE PERSPEKTYWY Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska Vedoucí partner / Partner Wiodący Partneři / Partnerzy

16 Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu? Projekt je pokračováním aktivit realizovaných v dřívějších letech partnery euroregionální smlouvy. Splňuje potřeby polských a českých samospráv Euroregionu Těšínské Slezsko vyplývající z průzkumu provedeného v r. 2015 v rámci projektu „Budoucí územní spolupráce v ER TS-ŚC. Chceme, abyste o nás věděli 4”, souvisejících s realizací přeshraničních aktivit. Je také přímým odkazem na předsevzetí „Chceme, abyste o nás věděli 2. (…)”, v jehož rámci były realizovány činnosti s Eurodistrictem Regio Pamina v konkrétních oblastech znalostí. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach wcześniejszych przez partnerów umowy euroregionalnej. Wychodzi on naprzeciw potrzebom polskich i czeskich samorządów Euroregionu Śląsk Cieszyński wynikających z badania przeprowadzonego w 2015 r. w ramach projektu „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 4”, związanych z realizacją aktywności transgranicznych. Stanowi on też bezpośrednie odniesienie do przedsięwzięcia „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli - 2. (…)”, w ramach którego podjęto działania z Eurodystryktem Regio Pamina w konkretnych dziedzinach wiedzy. NOVÉ PERSPEKTIVY / NOWE PERSPEKTYWY

17 Cílem projektu je posílení spolupráce mezi místními samosprávami polské a české strany Euroregionu Těšínské Slezsko, euroregionáními strukturami, státními a zahraničními partnerskými institucemi a jinými subjekty z obou stran hranice v vybraných oblastech činnosti. Prostředkem k dosažení cíle je načerpání inspirace z francouzsko-německého pohraničí, na němž spolupráce ve vybraných oblastech byla vypracovávána celá léta a může být vzorem pro budování potenciálu polsko-českého pohraničí. Tímto způsobem projekt přispěje ke zvýšení dynamiky široce chápané spolupráce v příhraniční oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko. Cíle bude dosaženo prostřednictvím tématických workshopů a studíjní cesty. Tyto aktivity budou doplněny propagačně – informačními aktivitami. Celem projektu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w wybranych obszarach działalności. Środkiem do osiągnięcia celu jest czerpanie inspiracji z pogranicza francusko-niemieckiego, na którym współpraca we wskazanych obszarach była wypracowywana przez lata i może stanowić model dla budowania potencjału pogranicza polsko-czeskiego. W ten sposób projekt przyczyni się do zwiększenia dynamiki szeroko rozumianej współpracy w obszarze przygranicznym Euroregionu Śląsk Cieszyński. Służyć temu będą przede wszystkim warsztaty tematyczne oraz wyjazd studyjny. Działania te zostaną wsparte aktywnościami o charakterze wydawniczym i promocyjno-informacyjnym. NOVÉ PERSPEKTIVY / NOWE PERSPEKTYWY

18 Plánované aktivity / Planowane działania 0. Společná příprava žádosti / Wspólne przygotowanie wniosku 1. Řízení projektu / Zarządzanie projektem 2. I. tematický workshop / I warsztat tematyczny 3. Blok: II. tematický workshop spojený s I. Videokonferencí / II warsztat tematyczny połączony z I wideokonferencją 4. Blok: III. tematický workshop spojený s II. Videokonferencí / Blok: III warsztat tematyczny połączony z II wideokonferencją 5. Exkurze / Wyjazd studyjny 6. IV. tematický workshop (shrnující) / IV warsztat tematyczny (podsumowujący) 7. Analytický dokument / Dokument analityczny 8. Propagace a informace / Promocja i informacja 9. Shrnující konference / Konferencja podsumowująca NOVÉ PERSPEKTIVY / NOWE PERSPEKTYWY

19 i REGION Anotace projektu / Streszczenie projektu: Projekt chce prostřednictvím spolupráce institucí veřejné správy docílit česko- polské harmonizace postupů při ochraně a zlepšování kvality ovzduší v regionu s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropě. Aplikací výstupů projektu chceme zvýšit osobní odpovědnost veřejnosti a systematickým vzděláváním působit na trvalé změny chování společnosti. Projekt przy udziale instytucji organów publicznych ma na celu osiągnąć czesk- opolską harmonizację działań w ochronie i poprawy jakości powietrza w regionie z najgorszą jakością powietrza w Europie. Wdrożeniem wyników projektu chcemy zwiększyć odpowiedzialność osobistą społeczeństwa, a systematyczną edukacją oddziaływać na trwałe zmiany w zachowaniu społeczeństwa.

20 i REGION Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Moravskoslezský kraj Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ Województwo Śląskie Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska Vedoucí partner / Partner Wiodący Partneři / Partnerzy

21 i REGION Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu? Cílem projektu je výměna zkušeností veřejné správy, zejména na regionální úrovni, za účelem vytvoření regionálních legislativních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší. Pro tento účel bude vytvořena regionální pracovní skupina projektu. Dobré zkušenosti z jednotlivých zemí, resp. krajů chceme vzájemně přenést a implementovat fungující know how, zejména: - opatření u lokálních zdrojů, jako je výměna kotlů, zařazení nízkoemisních paliv - kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, zejména mechanismus kontroly parametrů správného spalování, zamezení spalování odpadů atd. - opatření na průmyslových zdrojích, zejména plné využití možností Evropského práva (např IPPC, procesy EIA) - sdílení informací o aktivitách veřejné správy v regionu - vytvoření materiálů pro edukaci státní správy (legilslativa, praktické realizace, regionální postupy, kontroly) = příručka - široká medializace výstupů i pro veřejnost (edukační centrum, prezentační materiály) Projekt bude navazovat na výsledky projektů Air Silesia a Clean Boarder, které definovaly nejzásadnější problémy regionu. Část výstupů pak bude použita pro edukaci v rámci projektu "Edukace na školách".

22 i REGION Plánované aktivity / Planowane działania 0. společná příprava projektu 1. řízení projektu a pracovní skupina 2. propagační a informační činnosti 3. komparace opatření a nástrojů v ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji a Slezském Vojvodství - workshopy a konference 4. edukační centrum, vytvoření vzdělávacích materiálů a informační web 5. vytvoření systému měření a kontroly lokálních topenišť, kategorizace topenišť podle parametrů spalování 6. úvodní a konečná konference

23 Vlastní projekty – záměry pro rok 2016 Projekty własne – plany na rok 2016 Projekt: Český Těšin/Cieszyn INEurope / Český Těšin/Cieszyn INEurope Projekt: EURO-IN.NET / EURO-IN.NET EURO-IN.NET. Rozvíjení a posilování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku, v rámci zřizovaní ESUS Polsko-česko-slovenský EuroInstitut / EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki Projekt: Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí / Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim Projekt: Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí "Společné dědictví„ / Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko - Czeskiego "Wspólne dziedzictwo" Projekt : Infotur-5 Projekt: Promocja turystyki postindustrialnej Projekt: Turystyka aktywna szlakami pięciu rzek

24 Český Těšin/Cieszyn INEurope Anotace projektu / Streszczenie projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie średniookresowej strategii w zakresie wykreowania w miastach Český Těšín i Cieszyn funkcjonalnej przestrzeni współżycia społecznego, życia kulturalnego czy wzajemnego poznawania się na bazie transgranicznej platformy współpracy obu samorządów z możliwością transferu metodologii do innych miejscowości Euroregionu.

25 Český Těšin/Cieszyn INEurope Město Český Těšín Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ Miasto Cieszyn Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska Vedoucí partner / Partner Wiodący Partneři / Partnerzy

26 EURO-IN.NET Anotace projektu / Streszczenie projektu: Hlavním cílem projektu je rozvíjení a posilování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku, v rámci zřízení ESUS Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. Tento projekt vyjde vstříc očekáváním a společným zájmům Polska, České republiky a Slovenské republiky, s využitím efektu synergie v oblasti řízení přeshraniční oblasti a podporováním opatření týkajících se řešení společných problémů a poskytování přeshraničních veřejných služeb v rámci tří skupin činností (školení a poradenství, koncepčních a výzkumných, jakož i vzdělávacích a publikačních) podporovaných informačně-propagačními činnostmi.. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną, w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko- Czesko-Słowacki. Projekt wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom leżącym we wspólnym interesie Polski, Czech i Słowacji, wykorzystując efekt synergii w zarządzaniu obszarem transgranicznym oraz wspierając działania dotyczące rozwiązywania wspólnych problemów i świadczenia transgranicznych usług publicznych w ramach trzech grup aktywności (szkoleniowo-doradczych, koncepcyjno-badawczych i edukacyjno-wydawniczych) wspieranych działaniami informacyjno-promocyjnymi.

27 EURO-IN.NET Institut EuroSchola Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ Vedoucí partner / Partner Wiodący Partneři / Partnerzy

28 EURO-IN.NET Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu? Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć prowadzonych przez partnerów projektu, takich jak 'Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ (etap pierwszy) - organizacja międzynarodowych warsztatów', 'Studium Wykonalności EuroInstytutu PL-CZ-SK (etap drugi)' i ‘EURO-IN’. Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną, w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki. Podejmowane w trakcie jego realizacji działania i związane z nimi rezultaty będą stanowiły podstawę do pogłębiania więzi między samorządami, euroregionami, uczelniami wyższymi, instytucjami szkoleniowo- doradczymi i badawczymi oraz pozarządowymi na pograniczu. Aktywności szkoleniowo-doradcze pozwolą na zdobywanie i doskonalenie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji kadr instytucji stykających się z problematyką transgraniczną, a także podniesienie poziomu zaplecza organizacyjno-technicznego partnerów projektu; działania koncepcyjno-badawcze będą krokiem w kierunku poprawy skuteczności w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z istnienia różnego rodzaju barier, natomiast działania edukacyjno-wydawnicze i informacyjno-promocyjne wesprą popularyzowanie problematyki transgranicznej i innowacyjnego podejścia do zarządzania regionem wśród mieszkańców i osób korzystających z efektów projektu.

29 EURO-IN.NET Plánované aktivity / Planowane działania 0. Příprava projektu / Przygotowanie projektu 1. Správa projektu / Zarządzanie projektem 2. Organizačně-technické zázemí / Zaplecze organizacyjno-techniczne 3. Přeshraniční školení / Szkolenia transgraniczne 4. Analýzy a koncepce / Analizy i koncepcje 5. "TRANSCARPHATICA. Práce Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu" / „TRANSCARPHATICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” 6. Knihovna a evropská studovna / Biblioteka i czytelnia europejska 7. Přeshraniční pohovory / Pogadanki transgraniczne 8. Mezinárodní konference / Konferencje międzynarodowe 9. Informace a propagace / Informacja i promocja

30 DĚKUJEME ZA POZORNOST DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Činnost Euroregionu 2015 - 2016 Działalność Euroregionu 2015 - 2016 Hostětín, 14.1.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google