Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Merger simulations of unilateral effects: what can we learn from the UK brewing industry?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Merger simulations of unilateral effects: what can we learn from the UK brewing industry?"— Zapis prezentacji:

1 Merger simulations of unilateral effects: what can we learn from the UK brewing industry?

2 Fuzje horyzontalne DOTYCZĄ POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW Z TEGO SAMEGO SEKTORA, WYTWARZAJĄ PRODUKTY SUBSTYTUCYJNE, STANOWIĄ DLA SIEBIE KONKURENCJĘ.

3 Fuzje horyzontalne - cel  Redukcja kosztów  Podniesienie efektywności  Korzyści skali  Wzrost bezpieczeństwa

4 Unilateral Effects  Efekty jednostronne (nieskoordynowane efekty) - pojawiają się wówczas, gdy w wyniku przejęcia, konkurencja między produktami łączących się przedsiębiorstw zostaje wyeliminowana i dzięki temu połączony podmiot jest zdolny do sprawowania jednostronnie władzy rynkowej, na przykład podniesienia cen jednego lub obu produktów pochodzących z połączonego przedsiębiorstwa.

5 Simulation of Unilaterla Effects  Stosowane w Stanach Zjednoczonych  Cel: Władze próbują ustalić, czy firmy w branży, posiadają siłę rynkową i jak fuzja wpłynie na tę moc, przy założeniu, że firmy działają w nieskoordynowany sposób.  W praktyce zmiana ta jest często oceniana jako ruch od jednej statycznej równowagi Nasha do do drugiej z mniejszą liczbą podmiotów. Równowaga Nasha– profil strategii teorii gier, w którym strategia każdego z graczy jest optymalna, przyjmując wybór jego oponentów za ustalony. W równowadze żaden z graczy nie ma powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi. W tym sensie równowaga jest stabilna.– profil strategii teorii gier, w którym strategia każdego z graczy jest optymalna, przyjmując wybór jego oponentów za ustalony. W równowadze żaden z graczy nie ma powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi. W tym sensie równowaga jest stabilna.  Wynikiem symulacji jest prognoza cen równowagi oraz ilości produktów każdej marki, które zostaną sprzedane w ramach nowej struktury rynku (po fuzji).  Wykonywane ex ante.

6 Simulation of Unilateral Effects  Po fuzji z udziałem dóbr substytucyjnych, ich ceny powinny wzrosnąć, a przynajmniej nie spadać.  Dzięki symulacjom można odpowiedzieć na pytanie: o ile wzrosną?  Odpowiedź zależy od elastyczności cenowej popytu, dlatego symulacje skupiają się na modelowaniu i szacowania popytu.  Konieczne są również szacunki kosztów, najlepiej kosztów krańcowych.  Równanie popytu i funkcja kosztów są więc podstawowymi elementami, na których opiera się symulacja.

7 Popyt LogitNested logit Distance metric

8 Logit ln(s i ) − ln(s 0 ) = β T x i − αp i + ξ i s i = q i /M – udziały w rynku firmy i s 0 – udziały dóbr zewnętrznych x i - wektor zaobserwowanych cech marki i p i – cena marki ξ i - niezaobserwowane (przez ekonometryków) cechy

9 Elastyczność ceny

10 Nested logit -- udział marki i w grupie g, do której należy (0 ≤ σ ≤1) – mierzy wewnątrz grupy korelacje smaków zwykły logit – σ = 0

11 Elastyczność ceny

12 Distance metric y – łączny dochód Elastyczność ceny

13 Koszty krańcowe Koszty zewnętrzne Koszty ukryte Szacowany koszt

14 UK Beer Market  Spadek sprzedaży – on-premise sales  Wzrost sprzedaży – off-premise sales  Mikrobrowarnie  Ingerencja państwa  „ Beer Orders ”

15

16

17

18 Przykład fuzji

19  Marki z różnych rynków nie konkurują ze sobą  Marki sprzedawane w różnych typach punktów sprzedaży mogą konkurować Dane dotyczące popytu (założenia): Czas/region Punkty sprzedaży niezależne sieci

20 Metryki Pinksy i Slade badali jaki wskaźnik lub miara najlepiej będzie oddawała podobieństwo między markami piw. Wybrano dwa najważniejsze wskaźniki:  WPROD – wskaźnik binarny, 1 – gdy oba piwa są np. lagerami, 0 gdy typ piw jest różny  WALC – wskaźnik określający podobieństwo na podstawie zawartości alkoholu w piwie

21  Cena  Wielkość sprzedaży  Pokrycie  Poziom alkoholu Obserwacje REGULAR( <4.2% ) PREMIUM ( >4.2% )  Real ale  Keg ale  Stout  Lager

22 Dane kosztowe Wykluczono  Koszty operacyjne Zostały zaczerpnięte ze studium przeprowadzonego przez Monopolies and Mergers Commision: Do kosztów wliczamy :  Akcyzę  Materiały  Dostawę  Reklamę Koszty zostały przedstawione w cenach z 1995 r.

23 Wyniki Równania popytu: alfa – współczynnik cenowy  Gdy wsp. cenowy rośnie to znaczy, że przewidywana elastyczność będzie rosła  Duży wsp. Sigma mówi nam o tym która metoda jest preferowana

24 Szacowane elastyczności  Funkcja logit daje nierealistyczne wyniki więc nie została uwzględniona w kolejnych rozważaniach  Popyt nie może być nieelastyczny w tym przypadku  HLZ uwzględnia mniej marek piw co powoduje większą elastyczność

25 Podsumowanie szacowania kosztów  Koszty zewnętrzne przejawiają bardzo małe wahania  Zgodnie z wynikami elastyczności koszty ukryte rosną gdy przechodzimy z NL do Extended NL i Distance Metric

26 Wrażliwość kosztów ukrytych  Koszty ukryte spadają poruszając się od modelu konkurencji doskonałej do konkurencji niedoskonałej i do monopolu

27 Przewidywane ceny i marże  Rosnące koszy ukryte powodują spadem cen i marży na produkcie  Najbardziej zbliżone do zaobserwowanych cen są te zakładające model Distance Metric

28 Symulacje fuzji  Logit nie została uwzględniona ponieważ jest z założenia nieelastyczna, przewidywane zmiany byłyby niewielkie  Zmiany w S/C są małe w porównaniu do BCT ponieważ podobieństwo marek w pierwszym przypadku było małe  Elastyczność cenowa rośnie gdy zmienia się model (NL->ENL->DM) w tej samej kolejności maleje cena oraz zmiana w porównaniu do status quo, co oznacza, że marki staja się bardziej substytucyjne

29 Wnioski  Wyniki uzyskane z prostych modeli matematycznych mogą być bardzo mylące  Modele fuzji w dużej mierze opierają się na udziałach w rynku  Same modele nie są wystarczające do oceny sytuacji, eksperci często oprócz wyników symulacji biorą pod uwagę własne doświadczenie  Z każdego modelu trzeba wyciągać wnioski, uwzględniając jego niedoskonałość  Każdy model ma swoje wady i zalety  W modelach które z góry zakładają krótki okres ciężko jest uwzględnić ekonomię skali oraz funkcje kosztów w długim okresie

30 Pytania

31 1. Według modelu Bertranda oligopoliści spodziewają się, że zmieniając: a) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta b) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez konkurenta c) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta d) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez konkurenta

32 1. Według modelu Bertranda oligopoliści spodziewają się, że zmieniając: a) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta b) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez konkurenta c) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta d) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez konkurenta

33 2. Rosnące koszty ukryte powodują: a) wzrost cen i marży na produkcie b) wzrost ceny i spadek marży na produkcie c) spadek ceny i wzrost marży na produkcie d) spadek ceny i marży na produkcie

34 2. Rosnące koszty ukryte powodują: a) wzrost cen i marży na produkcie b) wzrost ceny i spadek marży na produkcie c) spadek ceny i wzrost marży na produkcie d) spadek ceny i marży na produkcie

35 3. Gdy współczynnik cenowy rośnie to znaczy, że przewidywana elastyczność będzie: a) malała b) rosła c) pozostanie bez zmian d) zmaleje nieznacznie

36 3. Gdy współczynnik cenowy rośnie to znaczy, że przewidywana elastyczność będzie: a) malała b) rosła c) pozostanie bez zmian d) zmaleje nieznacznie

37 4. Które stwierdzenie dot. Simultaion of Unilateral Effects jest nieprawdziwe: a) wynikiem symulacji jest prognoza cen równowagi oraz ilości produktów każdej marki, które zostaną sprzedane w ramach nowej struktury rynku (po fuzji) b) są wykonywane ex post c) podstawowe elementy wykorzystywane w symulacji to: równanie popytu i funkcja kosztów d) opierają się na modelowaniu i szacowaniu popytu

38 4. Które stwierdzenie dot. Simultaion of Unilateral Effects jest nieprawdziwe: a) wynikiem symulacji jest prognoza cen równowagi oraz ilości produktów każdej marki, które zostaną sprzedane w ramach nowej struktury rynku (po fuzji) b) są wykonywane ex post c) podstawowe elementy wykorzystywane w symulacji to: równanie popytu i funkcja kosztów d) opierają się na modelowaniu i szacowaniu popytu

39 5. Wskaż prawdziwie stwierdzenie: a) sprzedaż w pubach, restauracjach, klubach i hotelach relatywnie rośnie b) produkcja piw butelkowanych rośnie c) najwyższa wartość konsumpcji piwa per capita została odnotowana w latach 2006-2009 d) największy procent wzrostu sprzedaży został odnotowany pomiędzy rokiem 2013 i 2014

40 5. Wskaż prawdziwie stwierdzenie: a) sprzedaż w pubach, restauracjach, klubach i hotelach relatywnie rośnie b) produkcja piw butelkowanych rośnie c) najwyższa wartość konsumpcji piwa per capita została odnotowana w latach 2006-2009 d) największy procent wzrostu sprzedaży został odnotowany pomiędzy rokiem 2013 i 2014

41 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Merger simulations of unilateral effects: what can we learn from the UK brewing industry?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google