Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Project Introduction ---- Accurate Match-Making Event ----

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Project Introduction ---- Accurate Match-Making Event ----"— Zapis prezentacji:

1 Project Introduction ---- Accurate Match-Making Event ----

2 What is GoChina 1

3 Czym jest GoChina 1

4 Что такое GoChina 1

5 GoChina is a unique project to connect overseas buyers with credible Chinese suppliers by pre- selecting most reliable manufacturers, arranging China Factory Visit and solving logistic & trading problems. What is Middle East | East Europe | Central Europe | South America | South Africa | North Africa |Central Asia | South Asia Main Target Areas

6 GoChina – to unikalny projekt, który łączy zagranicznych kupujących z zaufanymi chińskimi dostawcami, zapewniając kontakt z rzetelnymi producentami, z wizytą w zakładach produkcyjnych i rozwiązaniem problemów logistycznych i handlowych Czym jest Bliski Wschód| Europa Wschodnia| Europa Centralna| Ameryka Południowa | Afryka Południowa| Afryka Północna |Azj Centralna | Azja Południowa Główne Kierunki Handlu

7 GoChina - уникальный проект для объединения заграничных покупателей с возможными китайскими поставщиками, предварительный отбор самых надёжных производителей, подготовка China Factory Visit, решение логистических и торговых проблем. What is Средний Восток| Восточная Европа| Центральная Европа| Южная Америка| Южная Африка| Северная Африка|Центральная Азия| Южная Азия Главные торговые регионы

8 Having problems while communicating with Chinese suppliers (language & culture barrier) Unable to find ideal products with good quality Having problems during custom clearance and shipping Professional translation during the whole business process Suppliers recommended by government authority, track record and long-term credit Experienced trade consulting team at your service Unable to find reliable suppliers with good credit Difficulty to prepare legal contract with the suppliers Products guaranteed by international certificates and quality inspection procedure Professional law firm takes care of the legal issues Common troubles while sourcing from China Solutions provides to all your problems!

9 Problemy komunikacyjne z dostawcami z Chin (bariery językowe i kulturalne) Trudno znaleźć idealną co do jakości produkcję Pojawianie się problemów celnych oraz problemy w załadunku i transporcie Fachowe tłumaczenie w ciągu całego procesu transakcyjnego Dostawcy, rekomendowani przez agendy rządowe, śledzenie przesyłek i długoterminowe kredyty Doświadczony konsultant handlowy do waszych usług Brak możliwości znalezienia rzetelnych dostawców z dobrymi kredytami Trudności przy przygotowywaniu prawnym kontraktu z dostawcą Produkcja, gwarantowana międzynarodowymi certyfikatami i procedurami inspekcji jakości Fachowa firma prawna obsługuje proces zawierania kontraktu Ogólne problemy przy dostawach z Chin Rozwiązania Wszystkich problemów!

10 Коммуникационные проблемы с китайскими поставщиками (языковые и культурные барьеры) Отсутствие возможности найти товар хорошего качества Наличие проблем во время таможенного осмотра и отгрузки Профессиональные переводчики на протяжении всего делового сотрудничества Поставщики рекомендованы и одобрены государством, долгосрочные кредиты Опытная консалтинговая команда к вашим услугам Нет возможности найти надёжных поставщиков с хорошей репутацией Трудности при приготовлении контракта с поставщиком Качество товара гарантируется международными сертификатами и качественной инспекционной процедурой Профессиональная юридическая компания позаботиться о легальности документов Общие проблемы при поставке из Китая Решения всех ваших проблем!

11 All the suppliers in our China Manufacturing Database are divided by our rating system, according to their manufacturing capacity, export experience, and credit record. Only verified suppliers and products with certificates will be introduced to you. Witness the manufacturing capability of your potential partners by your own eyes. 5-8 factories during one trip to China. We’ll pre-select your ideal supplier and make all the arrangement for the visit. Just tell us what product you’re looking for and leave all the rest to us. Not familiar with Chinese market and hoping for a best price? Don’t worry. We do price negotiation for you. Professional advice based on years of market knowledge will be available at any time. Maximum profit margins secured. We work with long- established law firm and export organization to provide series of service including but not limited to contract producing, logistic and shipping service, commercial disputes consultancy. Quality Control Factory Visit Price Negotiation Legal & Logistic Service Four Major Parts of Our China-sourcing Solution

12 Все поставщики в нашей базе данных Китайских производителей имеет рейтинговой поддел, в соответствие с их производительной мощностью, опытом экспорта и кредитной историей. Вам будут представлены только проверенные поставщики. Возможность увидеть на собственные глаза производство Вашего потенциального партнера. Мы заранее поможем Вам выбрать поставщика и организуем поездку к нему. Просто скажите нам какой продукт Вы ищете и оставьте все остальное для нас. Китайский рынок Вам знаком и надеетесь на лучшею цену? Мы сделаем торги для Вас. Профессиональные консультации на основе многолетнего знания рынка будут доступны в любое время. Максимум прибыли обеспечено Мы работаем с опытной юридической фирмой и экспортной организацией для обеспечения ряд услуг, не ограничиваем контроль производства. Контроль Качества Посещение производства Договорная Цена Юридическая и логистическая службы Четыре Основные Составные Источника наших китайский решений

13 Wszyscy dostawcy w ramach Bazy Producentów są podzieleni na grupy rankingowe pod względem ich zdolności produkcyjnych, doświadczenia eksportowego i historii kredytowej. Zostają zaproponowani tylko zweryfikowani dostawcy. Zapoznanie się z procesem produkcyjnym potencjalnych partnerów na własne oczy. 5-8 fabryk w czasie jednej tury wyjazdu do Chin. Przygotowujemy oferty idealnych partnerów i zorganizujemy wizyty. Wystarczy podać, jaki produkt jest poszukiwany i pozostawić nam resztę Nie masz doświadczenia na rynku chińskim i szukasz najlepszych cen? Nie martw się. Przeprowadzimy negocjacje w Twoim imieniu. Profesjonalne poradnictwo na bazie wieloletniego doświadczenia. Gwarancja najlepszego zysku. Pracujemy z firmami prawnymi i eksporterami z długim stażem aby zapewnić nieograniczony serwis dotyczący produkcji, logistycki i transportu oraz konsultacjach i pokonywaniu problemów handlowych Kontrola jakości Wizyty w fabryce Negocjacje cenowe Serwis logistyczny i prawny Cztery główne fazy Obsługi kontraktów z Chinami

14 How & Whom Do We Serve 2

15 Как и Кого Мы Обслуживаем 2

16 Jak i komu służymy 2

17 Phase 1 - Phase 1 - Preparation Buyers fill in the application form for GoChina project. Phase 2 - B2B Meeting Phase 2 - B2B Meeting & Factory Visit & Factory Visit Phase3 - Follow-up Phase 3 - Follow-up How Does GoChina Work Match-Making team search for qualified & suitable suppliers. Buyers & Match-Making team set up schedule for China visit. Pre-arrange hotel accommodation and local transportation for buyers. Pick-up service at the airport. B2B meeting with selected suppliers from all over China. Cooperate with quality inspection authority to examine the goods of suppliers. Professional law firm makes contract for buyers & suppliers. Assist buyers to solve logistic, custom and trading problems.

18 Фаза 1 - Фаза 1 - Подготовка Покупатель выполняет заявку для проекта GoChina Фаза 2 - B2B Встреча Фаза 2 - B2B Встреча и Визит на производство и Визит на производство Фаза 3 - Последующая поддержка Как работает GoChina Match-Making команда ищет компетентного и соответсвующего производителя. Buyers & Match-Making команда составляет график приездов в Китай Предварительная резервация отеля и заказ местного транспорта Транспорт с аеропорта B2B встрече с отобранными производителями по всему Китаю B2B meeting with selected suppliers from all over China. Сотрудничество с инспекцией контроля качества для проверки качества продукции. Профессиональная юридическая фирма составляет контракт для покупателя и поставщика. Помощь покупателям решить логистические, таможенные и торговые проблемы.

19 Faza 1 - Faza 1 - Przygotowanie Klient wypełnia formularz w projekcie GoChina. Faza 2 - Spotkania B2B i wizyty w fabrykach Faza 2 - Spotkania B2B i wizyty w fabrykach Faza3 - Kontynuacja Faza 3 - Kontynuacja Jak program GoChina działa Zespół kontaktowy poszukuje niezawodnych i jakościowych dostawców Zespół kontaktowy organizuje wizytę w Chinach Wstępna rezerwacja hoteli i organizacja podróży dla Klientów. Odbiór z lotniska. Spotkania B2B z wybranymi dostawcami z całych Chin Współpraca z inspekcją jakościową dla weryfikacji jakości produktów Profesjonalna firma prawna przygotowuje kontrakty między Klientem a dostawcą Pomoc Klientom przy rozwiązywaniu zagadnień logistycznych, celnych i handlowych

20 All qualified overseas buyers are free to enjoy these privileges: 5-7 nights four-star hotel accommodation & local transportation B2B meeting with trustworthy suppliers Establish long-term connection with manufacturing bases Professional translation service to ensure smooth communication with Chinese suppliers Legal & logistic consulting service to solve trade problems What Do We Offer to Buyers

21 Все квалифицированные зарубежные покупатели могут свободно пользоваться такими привилегиями : 5-7 ночи четырех-звездочном отеле и местный транспорт B2B встречи с проверенных поставщиками Установить долгосрочные связи с производственными базами Профессиональной переводчик для обеспечения комфортных переговоров с китайскими поставщиками Юридическое и логистический консалтинг услуги для решения торговых проблем Что мы предлагаем для покупателей?

22 Wszyscy zagraniczni klienci otrzymują następujące usługi: 5-7 noclegów w hotelach 4* wraz z transportem lokalnym Spotkania B2B z rzetelnymi dostawcami Zapewnienie długofalowej współpracy w relacjach produkcyjnych Profesjonalna obsługa tłumaczy dla zapewnienia płynnej komunikacji z dostawcami Chińskimi Prawne i logistyczne wspomaganie do rozwiązywania problemów handlowych Co oferujemy Klientom?

23 Main Sectors We Serve Textile & Garments Fabrics garment home textile Furniture home furniture office furniture outdoor furniture hotel furniture Home Electronics white goods small appliances consumer electronics Building Materials ceramic tiles sanitary wares doors & windows Household & Gifts household products stationery Toys &Gifts Lighting indoor lighting outdoor lighting lighting technology Electricity solar energy power transmission and distribution equipment low voltage electrical products

24 Основные сектора, которые мы обслуживаем Текстиль и одежда ткани одежда домашний текстиль Фурнитура домашняя фурнитура офисная фурнитура Мебель для улицы Отельная фурнитура Домашняя Електроника бытовая техника малая бытовая техника бытовая электроника Строительные материалы керамическая плитка сантехники двери и окна Домашнее хозяйство и Подарки товары для дома канцелярские товары Игрушки и Подарки Освещение внутреннее освещение наружное освещение светотехника Электричество солнечная энергия Оборудование для передачи и распределение электроэнергии низковольтные электротехнические изделия

25 Jakie sektory obsługujemy Odzież i tekstylia: tkaniny odzież akcesoria Meble: Dla domu Do biur Dla hoteli ogrodowe Elektronika dla domu Białe AGD Drobny sprzęt Elektronika użytkowa Materiały budowlane ceramika Art. sanitarne Drzwi i okna Dom i upominki Wyposażenie domu Zastawa stołowa zabawki Oświetlenie wewnętrzne zewnętrzne Technologie oświetleniowe Electryczność Energia solarna Art. elektryczne Urządzenia niskonapięciowe

26 How Are We Able to Do This 3

27 Как мы смогли это сделать? 3

28 Jak możemy to wykonać? 3

29 Our Achievements With more than 20 years’ experience in China-foreign trade field, Meorient now serves more than 5000 Chinese manufacturing companies and 99,000 overseas buyers annually. Our business scope mainly covers O2O trade, exhibition, and business consulting service. Experience and qualification make us a most effective organizer of various business events. We have now:  21 years’ experience in international business  6 offices in China  Over 500 employees  Access to 700,000 custom datas (including export value, export countries, export product range)  9 international China trade fairs in Turkey, Poland, Egypt, South Africa, Jordan, Brazil, Kazakhstan, UAE, India  Database with 1.2 million Chinese suppliers  Help Chinese suppliers and overseas buyers to achieve $USD 4.7 bn worthy trade annually

30 Наши достижения С опытом работы более 20 лет на Китайском рынке, Meorient теперь облуживает более 5000 китайских компаний-производителей и 99000 зарубежных покупателей в год. Наша бизнес-сфера охватывает главным образом O2O торговый, выставочных и бизнес-консалтинговых услуг. Опыт и квалификация делают нас наиболее эффективным организатором различных деловых мероприятий. На данный момент мы имеем:  21 год опыта в международном бизнесе  6 офисов в Китае  Более 500 сотрудников  Доступ к 700,000 пользовательских DATAS (в том числе стоимости экспорта, страны экспорта, диапазон экспортный продукт)  9 Международных Китайских выставок в Турции, Польше, Египте, Южной Африке, Иордании, Бразилии, Казахстана, ОАЭ, Индии  Базу данных с 1.2 million китайских поставщиков  Помощь китайским поставщики и зарубежные покупателям, чтобы достичь $ 4,7 млрд долларов США достойный торговли ежегодно

31 Nasze Osiągnięcia Z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie handlu zagranicznego Chin, Meorient obsługuje obecnie 5000 producentów chińskich i ponad 99.000 zagranicznych klientów rocznie. Nasz cel to organizacja targów, wystaw oraz biznesowe usługi konsultingowe. Doświadczenie i kwalifikacje stworzyły nas jako najefektywniejszego organizatora wydarzeń związanych z biznesem Posiadamy:  21 letnie doświadczenie w biznesie międzynarodowym  6 biur w Chinach  ponad 500 pracowników  Baza danych ok. 700.000 rekordów (w tym: wartość eksportu, kraje, zakres produkcji na eksport)  9 międzynarodowych targów Chinńskich w Turcji, Polsce, Egipcie, RPA, Jordanii, Brazylii, Kazachstanie, ZEA i Indiach  Baza danych ok. 1.2 miliona dostawców z Chin  Wsparcie dla Chińskich i zagranicznych dostawców i osiągniecie kontraktów wartości 4,7 bln. $ rocznie

32 We work closely with government departments, local associations, trade centers and top industry enterprises to filter out the best industry companies and encourage them to keep up with global industry trend. Our enormous network enables us to source out the most reliable suppliers in the shortest time. SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF ECONOMY AND INFORMATIZATION SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY THE STATE-OWNED ASSETS SUPERVISION AND ADMINISTRATION COMMISSION OF SHANGHAI SHANGHAI MUNICIPAL EDUCATION COMMISSION HANGZHOU MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE WENZHOU MUNICIPAL GOVERNMENT 1 - Some of the government departments & associations we work with Our Government Partnership NINGBO MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE SHANGDONG PROVINCIAL DEPARTMENT OF COMMERCE JIANGXI PROVINCIAL DEPARTMENT OF COMMERCE KEQIAO DISTRICT BUREAU OF COMMERCE JIANGXI PROVINCE FOREIGN TRADE PROMOTION CENTER ANHUI CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE ……

33 Мы работаем в тесном сотрудничестве с государственными ведомствами, местными ассоциациями, торговыми центрами и топ-промышленными предприятиями, чтобы отфильтровать лучшие отраслевые компании и помогаем им быть в курсе глобальных тенденций индустрии. Наша огромная сеть есть надежным источником для поиска наиболее надежных поставщиков в кратчайшие сроки. SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF ECONOMY AND INFORMATIZATION SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY THE STATE-OWNED ASSETS SUPERVISION AND ADMINISTRATION COMMISSION OF SHANGHAI SHANGHAI MUNICIPAL EDUCATION COMMISSION HANGZHOU MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE WENZHOU MUNICIPAL GOVERNMENT 1 - Некоторые из государственных ведомств и объединенийс которыми мы работаем Наше партнерство с правительством NINGBO MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE SHANGDONG PROVINCIAL DEPARTMENT OF COMMERCE JIANGXI PROVINCIAL DEPARTMENT OF COMMERCE KEQIAO DISTRICT BUREAU OF COMMERCE JIANGXI PROVINCE FOREIGN TRADE PROMOTION CENTER ANHUI CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE ……

34 Współpracujemy ściśle z departamentami urzędów, organizacjami lokalnymi, centrami handlu, największymi producentami by wybrać najlepszych oferentów spośród producentów i dostawców nadążających za trendami światowymi. Nasza sieć umożliwia przedstawienie klientom najrzetelniejszych dostawców w krótkim czasie. SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF ECONOMY AND INFORMATIZATION SHANGHAI MUNICIPAL COMMISSION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY THE STATE-OWNED ASSETS SUPERVISION AND ADMINISTRATION COMMISSION OF SHANGHAI SHANGHAI MUNICIPAL EDUCATION COMMISSION HANGZHOU MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE WENZHOU MUNICIPAL GOVERNMENT 1 – Kilka przykładów wydziałów urzędów i organizacji, z którymi współpracujemy Partnerstwo i wsparcie władz NINGBO MUNICIPAL COMMISSION OF COMMERCE SHANGDONG PROVINCIAL DEPARTMENT OF COMMERCE JIANGXI PROVINCIAL DEPARTMENT OF COMMERCE KEQIAO DISTRICT BUREAU OF COMMERCE JIANGXI PROVINCE FOREIGN TRADE PROMOTION CENTER ANHUI CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE ……

35 2 - Some of the trade centers we work with

36 2 - Некоторые из торговых центров с которыми мы работаем

37 2 – Niektóre centra i sieci handlowe, z którymi współpracujemy

38 3 - Some of the manufacturing bases we work with Textile & Garments Home Electronics Household & Gifts Fabric Leather Home textile Garment Knitwearc Lace Haining Suzhou Wujiang Nantong Jiangyin Nanchang Changle Furniture Anji Linhai Ganzhou Shengfang Nankang Hanghzou Chair Mahogany furniture Outdoor furniture Glass & metal furniture Wood furniture Office furniture Building Materials Guanhaiwei Zhouxiangzhen Shenzhen Cixi Small appliance Iron Sockett Consumer electronics Xiaoshan Zibo Yongkang Nanchang Tile Shower cabinet Door & window Aluminum Yiwu Jingdezhen Ningbo Yangzhou Ceramic Small commodity Stationery Plush toy Lighting Nanjing Yueqing NIngbo Nanchang Electricity equipment Photovoltaic Wire & cable New energy Electricity Zhongshan Xiamen Shenzhen Guangzhou LED screen Illumination Lighting & accessories Lighting technology Shaoxing Keqiao

39 3 -Некоторые из производственных баз с которыми мы работаем Textile & Garments Home Electronics Household & Gifts Fabric Leather Home textile Garment Knitwearc Lace Haining Suzhou Wujiang Nantong Jiangyin Nanchang Changle Furniture Anji Linhai Ganzhou Shengfang Nankang Hanghzou Chair Mahogany furniture Outdoor furniture Glass & metal furniture Wood furniture Office furniture Building Materials Guanhaiwei Zhouxiangzhen Shenzhen Cixi Small appliance Iron Sockett Consumer electronics Xiaoshan Zibo Yongkang Nanchang Tile Shower cabinet Door & window Aluminum Yiwu Jingdezhen Ningbo Yangzhou Ceramic Small commodity Stationery Plush toy Lighting Nanjing Yueqing NIngbo Nanchang Electricity equipment Photovoltaic Wire & cable New energy Electricity Zhongshan Xiamen Shenzhen Guangzhou LED screen Illumination Lighting & accessories Lighting technology Shaoxing Keqiao

40 3 – Niektórzy producenci z którymi wpółpracujemy Textile & Garments Home Electronics Household & Gifts Fabric Leather Home textile Garment Knitwearc Lace Haining Suzhou Wujiang Nantong Jiangyin Nanchang Changle Furniture Anji Linhai Ganzhou Shengfang Nankang Hanghzou Chair Mahogany furniture Outdoor furniture Glass & metal furniture Wood furniture Office furniture Building Materials Guanhaiwei Zhouxiangzhen Shenzhen Cixi Small appliance Iron Sockett Consumer electronics Xiaoshan Zibo Yongkang Nanchang Tile Shower cabinet Door & window Aluminum Yiwu Jingdezhen Ningbo Yangzhou Ceramic Small commodity Stationery Plush toy Lighting Nanjing Yueqing NIngbo Nanchang Electricity equipment Photovoltaic Wire & cable New energy Electricity Zhongshan Xiamen Shenzhen Guangzhou LED screen Illumination Lighting & accessories Lighting technology Shaoxing Keqiao

41 Some of the top brands we work with Textile & Garments Home Electronics Household & Gifts Furniture Building Materials Lighting Electricity

42 Некоторые лучшие бренды с которыми мы работаем Textile & Garments Home Electronics Household & Gifts Furniture Building Materials Lighting Electricity

43 Niektóre z marek światowych, z którymi współpracujemy Odzież i tekstylia Elektronika dla Domu Wyposażenie i upominki Meble Materiały Budowlane Oświetlenie Elektryka i urządzenia

44 GoChina Spring Programme 4

45 GoChina Весенняя Программа 4

46 GoChina Program Wiosna 4

47 GoChina Spring Progamme DATEEVENTSDETAIL Day 1 [21st April] Arrival Airport pick-up Welcome dinner 1)Welcome speech [ by Shanghai Municipal Commission of Commerce] 2)Lecture: "Shanghai Trade development fund supervises Shanghai International business qualification“ [by Shanghai Municipal Commission of Commerce] 3) GoChina introduction (Legal, logistical service, etc) [by Meorient Group] Day 2 [22nd April] B2B Meeting Top Brand Match-Making: Textile & garment Sector ; Furniture Sector Home electronics sector ; Building material sector Household & gifts sector ; Lighting sector Electricity Sector Day 3 [23rd April] Onsite visit Plan A: Supplier factory visit Plan B: Market visit Shanghai Mart (Garments, Textile, Household) Shanghai Construction Mart (Furniture, Building material) Day 4 [24th April] Onsite visit Plan A: Supplier factory visit Plan B: Market visit Shanghai Mart (Garments, Textile, Househould) Shanghai Construction Mart (Furniture, Build material) Day 5 [25th April] Sightseeing Morning: Shanghai sightseeing Lunch: Oriental Pearl Radio & TV Tower Afternoon: Xitang Water Town sightseeing Day 6 [26th April] DepartureGo to airport Are You Ready to Go China?

48 GoChina Весенняя Программа ДАТАМЕРОПРИЯТИЯДЕТАЛИ День 1 [21 Апреля] Прилет Встречя в аеропорту Приветственных ужин 1)Приветствие [ by Shanghai Municipal Commission of Commerce] 2)лекция: "Фонд развития торговли Шанхая ведет надзор над Шанхай скую Международною деловую квалификацию” [ by Shanghai Municipal Commission of Commerce] 3) GoChina презентация (логистика, сервис и т.д. [by Meorient Group] День 2 [22 Апреля] B2B Встречи Toп Марки Match-Making: Текстиль & швейной промышленность; Мебель; Бытовая электроника; Строительные материалы; Домашнее хозяйство и подарки; Освещение; Электроэнергетический сектор. День 3 [23 Апреля Визит на производство Пан A: Визит на завод поставщика План B: Market визит Shanghai Mart (Одежда, текстиль, домашнее хозяйство) Shanghai Construction Mart (Фурнитура, строительные материалыl) День 4 [24 Апреля] Визит на производство План A: Визит на завод поставщика План B: Market визит Shanghai Mart (одежда, текстиль, домашнее хозяйство) Shanghai Construction Mart (Фурнитура, строительные материалы) День 5 [25 апреля Осмотр достопримечательно стей Утро: Достопримечательности Шанхая Lunch: радио Восточная Жемчужина & телевежа Вечер: экскурсия Xitang Water Town День 6 [26 Апреляl] ВылетВыезд в аеропорт Ты готов к Go China?

49 GoChina Program Wiosna DATAWydarzenieSzczegóły Dzień 1 [21 Kwietnia] przyjazd Odebranie z lotniska Kolacja powitalna 1)Powitanie [ by Shanghai Municipal Commission of Commerce] 2)Wykład: "Shanghai Trade development fund supervises Shanghai International business qualification“ [by Shanghai Municipal Commission of Commerce] 3) GoChina introduction (Legal, logistical service, etc) [by Meorient Group] Dzień 2 [22 Kwietnia] B2B Meeting Top Brand Match-Making: Sektor Tekstylia i Odzież; Meble Elektronika dla Domu; materiały budowlane Zabawki Upominki; Oświetlenie Art. Elektryczne Dzień 3 [23 Kwietnia] Wizyty w zakładach Plan A: zakłady produkcyjne Plan B: Rynek dostawców Shanghai Mart (Garments, Textile, Household) Shanghai Construction Mart (Furniture, Building material) Dzień 4 [24 Kwietnia] Wizyty w zakładach Plan A: zakłady produkcyjne Plan B: Rynek dostawców Shanghai Mart (Garments, Textile, Househould) Shanghai Construction Mart (Furniture, Build material) Dzień 5 [25 Kwietnia] Zwiedzanie Rano: Zwiedzanie Shanghaju Obiad: Wschodnia Wieża Perłowa wieża Radio & TV Wieczór: Zwiedzanie Xitang Water Town Dzień 6 [26 Kwietnia] WylotOdjazd na lotnisko Are You Ready to Go China?

50 Our workshops in 2016 9 countries 5,000 exhibitors 150,000 international customers

51 Наши Выставки в 2016 г. 9 стран 5,000 экспонентов 150,000 международных покупателей

52 Nasze Targi w 2016 r. 9 krajów 5,000 wystawców 150,000 międzynarodowych kupujących

53 THANKS!

54 СПАСИБО!

55 DZIĘKUJĘ!


Pobierz ppt "Project Introduction ---- Accurate Match-Making Event ----"

Podobne prezentacje


Reklamy Google