Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język polski na sprawdzianie szóstoklasisty *. Zgodnie z nową formułą sprawdzianu szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu w 2016 roku będą musieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język polski na sprawdzianie szóstoklasisty *. Zgodnie z nową formułą sprawdzianu szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu w 2016 roku będą musieli."— Zapis prezentacji:

1 Język polski na sprawdzianie szóstoklasisty *

2 Zgodnie z nową formułą sprawdzianu szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu w 2016 roku będą musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami zapisanymi w podstawie programowej, lecz także znajomością strategii rozwiązywania różnych typów zadań. www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/ rozporzadzenie_20081223www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/ rozporzadzenie_20081223

3 Najważniejsze umiejętności sprawdzane w zakresie celów ogólnych: Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji Analiza i interpretacja tekstów kultury Tworzenie wypowiedzi

4 : 1.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji określanie tematu i głównej myśli utworu identyfikowanie nadawcy i odbiorcy wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio, rozumienie dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów w wypowiedzi wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście

5 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury odróżnianie fikcji artystycznej od rzeczywistości rozpoznawanie w tekście literackim środków stylistycznych rozpoznawanie elementów budowy wiersza (strofy, wersu, rymu, refrenu, odróżnianie wiersza rymowanego od białego) identyfikowanie gatunków literackich, odbiór tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

6 3. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi; wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.

7 Dłuższe formy wypowiedzi pojawiające się na egzaminach najczęściej są to: Opis Opowiadanie z dialogiem Kartka z pamiętnika Sprawozdanie List oficjalny

8 Jak przygotowywa ć uczni ó w do nowego sprawdzianu? Umiejętności sprzyjające spełnieniu wymagań ogólnych z podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej kształtowane są głównie podczas rozwiązywania z uczniami zadań z podręczników i zeszytów ćwiczeń. Nadal jednym z warunków osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku pozostanie rzetelna praca i systematyczne przygotowywanie się do lekcji. Dlatego tak ważne jest systematyczne odrabianie pracy domowej ( w przypadku nieobecności ucznia w szkole) uzupełnianie treści omówionych w trakcie lekcji.

9 Równie ważnym czynnikiem będzie wyrobienie w uczniach nawyku uważnego czytania poleceń i analizowania tekstu kultury, do którego odnosi się dane zadanie

10 Oprócz umiejętności określonych w podstawie programowej – dodatkowo będzie potrzebne opanowanie strategii rozwiązywania zadań. Istotna okaże się znajomość konstrukcji zadań i sposobów zaznaczania odpowiedzi na karcie. Dlatego tak ważny jest udział ucznia we wszystkich sprawdzianach próbnych - na pierwszy wspólny sprawdzian (rodzic z dzieckiem) zapraszamy 21.09 w poniedziałek o godz.18. 00. Dzięki temu, że będziecie Państwo uczestniczyć we sprawdzianie swojego dziecka w roli obserwatora z łatwością dostrzeżecie, jakie problemy ma dziecko i na co należy zwrócić szczególną uwagę.

11 Budowa arkusza egzaminacyjnego W części sprawdzianu dotyczącej języka polskiego zostanie znacznie poszerzony zasób tekstów kultury, na podstawie których uczniowie będą wykonywać zadania. Teksty te mogą dotyczyć zagadnień historycznych i przyrodniczych. Oprócz utworów literackich - epickich i lirycznych - oraz tekstów nieliterackich, na przykład popularnonaukowych lub publicystycznych, w poszczególnych zadaniach wykorzystywane również będą reprodukcje obrazów lub rzeźb, zdjęcia, plakaty, mapy oraz komiksy.

12 Zadania wielokrotnego wyboru Niektóre typy zadań są uczniom dobrze znane. Należą do nich między innymi zadania zamknięte wyboru wielokrotnego (WW), w których proponowane odpowiedzi oznaczono kolejnymi literami alfabetu: A, B, C i D W tak skonstruowanych zadaniach należy dokonać wyboru jednej poprawnej odpowiedzi spośród czterech podanych. Sposób wypełniania karty odpowiedzi oraz dokonania ewentualnej zmiany wyboru są objaśniane na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego w Instrukcji dla ucznia.

13 Zadanie typu WW (przykład) punkty (0-1) Wielokropek w ostatnim zdaniu tekstu A. wskazuje nagłą zmianę nastroju i stylu wypowiedzi. B. zapowiada zdanie podrzędne. C. zastępuje kropkę. D. wskazuje, że bohaterka wie, co mogłaby powiedzieć, ale brak jej słów.

14 Nowe typy zadań W arkuszu pojawią się nowe typy zadań: - prawda - fałsz, - na dobieranie - i z luką. Wymagają one umiejętności poprawnego dobierania elementów oraz związków przyczynowo-skutkowych, krytyczne myślenie, wykrywanie współzależności

15 Zadanie typu prawda - fałsz Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –jeśli jest fałszywe. Dziewczętom nadano cechy magiczne.PF Chmurom nadano cechy istot żywych.PF

16 Zadania otwarte W zestawie egzaminacyjnym pojawią się również zadania otwarte: z luką oraz krótkie i rozszerzone odpowiedzi, czyli dłuższa wypowiedź pisemna. Będą one w głównej mierze sprawdzać umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi

17 * Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym wspólnie podołamy tym wymaganiom i we współpracy nauczycieli i rodziców osiągniemy najwyższe w historii szkoły wyniki z tego testu czego Państwu, Dyrekcji nauczycielom i uczniom życzę Zofia Sylwia Leciejewska


Pobierz ppt "Język polski na sprawdzianie szóstoklasisty *. Zgodnie z nową formułą sprawdzianu szóstoklasiści przystępujący do sprawdzianu w 2016 roku będą musieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google