Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami Aglomeracja Wałbrzyska

2 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska 14% ludności Dolnego Śląska Pionierska inicjatywa w przyjęciu unijnej pomocy w perspektywie do 2020 roku Strategia AW jako integralny element strategicznych dokumentów regionalnych i rządowych

3 Aglomeracja Wałbrzyska Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą gminy zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Kształt porozumienia został wypracowany podczas spotkań przedstawicieli gmin skupionych wokół inicjatora AW i jej lidera – Miasta Wałbrzych. Celem systemowego współdziałania JST jest poprawa spójności społeczno- gospodarczej subregionu. Od roku 2013 partnerzy przygotowują programy operacyjne do Strategii Aglomeracji. Przygotowując się do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020 podjęto lokalnie inicjatywę uzyskania instrumentu finansowego wspierającego rozwój subregionu Wałbrzyskiego, co ostatecznie zatwierdziły władze województwa. W ciągu 4 lat od podjęcia decyzji o współdziałaniu, AW dysponuje własną strategią wypracowaną oddolnie i partycypacyjnie, zgodną ze Strategią Województwa, programami operacyjnymi do strategii i projektami technicznymi części planowanych przedsięwzięć, a także mechanizmem współfinansowania inwestycji. Najważniejszy jest jednak szeroki udział środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych regionu w wypracowaniu tego systemu planowania i zarządzania rozwojem regionu.

4 Najważniejsze wydarzenia Wrzesień 2011 I Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej 5 samorządów podpisuje Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej Kwiecień 2012 14 samorządów podpisuje Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej Maj 2012 Ratyfikacja DAW przez Rady Gmin AW Rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju AW na lata 2013-2020 Październik 2012 Do 16 wzrasta liczba sygnatariuszy Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej II Forum AW Prezentacja Strategii Rozwoju AW Aglomeracja Wałbrzyska – najważniejsze wydarzenia

5 Zestawienie porównawcze Wielkość diagramów odpowiada liczbie mieszkańców Styczeń 2013 Strategię uchwala 16 gmin AW Wiosna 2013 Wiosna 2013 Powołanie Rad AW: Samorządowej, Organizacji Pozarządowych, Gospodarczej, Społecznej i Naukowej Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AW (ZIT) Lipiec - sierpień 2013 Konsultacje społeczne dotyczące Strategii ZIT w 16 gminach AW, Przekazanie Zarządowi Województwa Strategii ZIT oraz podpisanego przez 16 gmin listu intencyjnego w sprawie realizacji strategii Aglomeracja Wałbrzyska – najważniejsze wydarzenia

6 Wrzesień 2013 Podjęcie przez Radę Samorządową AW uchwały o możliwości rozszerzenia aglomeracji o 7 gmin powiatu świdnickiego Październik 2013 Przekazanie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego listu intencyjnego w sprawie realizacji Strategii ZIT przez 23 gminy. Wspólne przygotowanie projektów i aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów AW Listopad 2013 Decyzja Zarządu Województwa o realizacji ZIT na obszarze AW Aglomeracja Wałbrzyska – najważniejsze wydarzenia

7 Styczeń 2015 W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r., na realizację ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej przeznaczono kwotę 193 600 000 euro. Podział określonej wyżej alokacji na poszczególne priorytety inwestycyjne ZIT był następnie negocjowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Aglomerację Wałbrzyską. Plan finansowy zawarty w projekcie Strategii ZIT ustalony został w oparciu o ostateczne kwoty środków wskazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie z dnia 15 stycznia 2015 r. Podjęcie przez Radę Miejską Uchwały Nr III/20/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Uchwała stanowi konsekwencję przyjętego w Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej zobowiązania tworzących ją Gmin do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako instrumentu rozwoju terytorialnego, służącego wspomaganiu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE.

8 Osiągnięte rezultaty wdrożenia projektu Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, którego celem jest określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Utworzenie jednostki budżetowej „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” w celu wykonywania maksymalnego/pełnego poziomu zadań dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIT).

9 Możliwość replikowalności przez inne partnerstwa Współpraca wszystkich członków na rzecz osiągania wspólnych celów, rozwiązywania problemów, a także tworzenia nowych rozwiązań Wspólne podejmowanie decyzji przez wszystkich członków poprzez wypracowanie kompromisu Konsultowanie każdego wspólnego projektu, zawieranie umów partnerskich określające model organizacyjny i finansowy Diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań, wzajemne informowanie o planach partnerów, zamierzeniach i kierunkach działań, współtworzenie strategii i programowanie polityk publicznych Innowacyjność i kompleksowość podejmowanych działań oparta na bogactwie doświadczeń innych i odmiennych sposobach myślenia


Pobierz ppt "Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google