Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami Aglomeracja Wałbrzyska

2 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska 14% ludności Dolnego Śląska Pionierska inicjatywa w przyjęciu unijnej pomocy w perspektywie do 2020 roku Strategia AW jako integralny element strategicznych dokumentów regionalnych i rządowych

3 Aglomeracja Wałbrzyska Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą gminy zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Kształt porozumienia został wypracowany podczas spotkań przedstawicieli gmin skupionych wokół inicjatora AW i jej lidera – Miasta Wałbrzych. Celem systemowego współdziałania JST jest poprawa spójności społeczno- gospodarczej subregionu. Od roku 2013 partnerzy przygotowują programy operacyjne do Strategii Aglomeracji. Przygotowując się do wykorzystania środków unijnych w latach podjęto lokalnie inicjatywę uzyskania instrumentu finansowego wspierającego rozwój subregionu Wałbrzyskiego, co ostatecznie zatwierdziły władze województwa. W ciągu 4 lat od podjęcia decyzji o współdziałaniu, AW dysponuje własną strategią wypracowaną oddolnie i partycypacyjnie, zgodną ze Strategią Województwa, programami operacyjnymi do strategii i projektami technicznymi części planowanych przedsięwzięć, a także mechanizmem współfinansowania inwestycji. Najważniejszy jest jednak szeroki udział środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych regionu w wypracowaniu tego systemu planowania i zarządzania rozwojem regionu.

4 Najważniejsze wydarzenia Wrzesień 2011 I Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej 5 samorządów podpisuje Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej Kwiecień samorządów podpisuje Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej Maj 2012 Ratyfikacja DAW przez Rady Gmin AW Rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju AW na lata Październik 2012 Do 16 wzrasta liczba sygnatariuszy Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej II Forum AW Prezentacja Strategii Rozwoju AW Aglomeracja Wałbrzyska – najważniejsze wydarzenia

5 Zestawienie porównawcze Wielkość diagramów odpowiada liczbie mieszkańców Styczeń 2013 Strategię uchwala 16 gmin AW Wiosna 2013 Wiosna 2013 Powołanie Rad AW: Samorządowej, Organizacji Pozarządowych, Gospodarczej, Społecznej i Naukowej Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AW (ZIT) Lipiec - sierpień 2013 Konsultacje społeczne dotyczące Strategii ZIT w 16 gminach AW, Przekazanie Zarządowi Województwa Strategii ZIT oraz podpisanego przez 16 gmin listu intencyjnego w sprawie realizacji strategii Aglomeracja Wałbrzyska – najważniejsze wydarzenia

6 Wrzesień 2013 Podjęcie przez Radę Samorządową AW uchwały o możliwości rozszerzenia aglomeracji o 7 gmin powiatu świdnickiego Październik 2013 Przekazanie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego listu intencyjnego w sprawie realizacji Strategii ZIT przez 23 gminy. Wspólne przygotowanie projektów i aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów AW Listopad 2013 Decyzja Zarządu Województwa o realizacji ZIT na obszarze AW Aglomeracja Wałbrzyska – najważniejsze wydarzenia

7 Styczeń 2015 W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r., na realizację ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej przeznaczono kwotę euro. Podział określonej wyżej alokacji na poszczególne priorytety inwestycyjne ZIT był następnie negocjowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Aglomerację Wałbrzyską. Plan finansowy zawarty w projekcie Strategii ZIT ustalony został w oparciu o ostateczne kwoty środków wskazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie z dnia 15 stycznia 2015 r. Podjęcie przez Radę Miejską Uchwały Nr III/20/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Uchwała stanowi konsekwencję przyjętego w Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej zobowiązania tworzących ją Gmin do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako instrumentu rozwoju terytorialnego, służącego wspomaganiu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE.

8 Osiągnięte rezultaty wdrożenia projektu Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, którego celem jest określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Utworzenie jednostki budżetowej „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” w celu wykonywania maksymalnego/pełnego poziomu zadań dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (ZIT).

9 Możliwość replikowalności przez inne partnerstwa Współpraca wszystkich członków na rzecz osiągania wspólnych celów, rozwiązywania problemów, a także tworzenia nowych rozwiązań Wspólne podejmowanie decyzji przez wszystkich członków poprzez wypracowanie kompromisu Konsultowanie każdego wspólnego projektu, zawieranie umów partnerskich określające model organizacyjny i finansowy Diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań, wzajemne informowanie o planach partnerów, zamierzeniach i kierunkach działań, współtworzenie strategii i programowanie polityk publicznych Innowacyjność i kompleksowość podejmowanych działań oparta na bogactwie doświadczeń innych i odmiennych sposobach myślenia


Pobierz ppt "Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google