Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo społeczne - ćwiczenia. Bezpieczeństwo społeczne  Liczba godzin: 8  Prowadzący: Leszek Baran  Mail:  Konsultacje:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo społeczne - ćwiczenia. Bezpieczeństwo społeczne  Liczba godzin: 8  Prowadzący: Leszek Baran  Mail:  Konsultacje:"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo społeczne - ćwiczenia

2 Bezpieczeństwo społeczne  Liczba godzin: 8  Prowadzący: Leszek Baran  Mail: lbaran@wsiz.rzeszow.pl  Konsultacje: po zajęciach, także w soboty w godz. 10.00 - 11.00 i/lub 12.30-13.30, ewentualnie w środy w godz. 13-15, w pokoju RA222  Ostatnie zajęcia: proszę sprawdzić…

3 Plan zajęć datyTematy Zakres i podmioty bezpieczeństwa społecznego Metody przeciwdziałania zjawiskom społecznym stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego Rządowe i pozarządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego. Pomoc społeczna Kolokwium zaliczeniowe

4 Do poczytania… M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2009 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa 2011 Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007 Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, pod red. A. Skrabacz, S. Sulowskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2013. P.W. Zawadzki, Bezpieczeństwo społeczne [w:] Bezpieczeństwo państwa, pod red. K. A. Wojtaszczyka, A. Majerskiej-Sosnowskiej, Warszawa 2009

5 Przydatne www  www.mrpips.gov.pl www.mrpips.gov.pl  www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl  www.zus.pl www.zus.pl  www.ipiss.com.pl - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych www.ipiss.com.pl  www.isp.org.pl – Instytut Spraw Publicznych www.isp.org.pl

6 Bezpieczeństwo społeczne Kurs Distance Learning (DL)

7 e-learning.wsiz.rzeszow.pl/dll/bezpieczenstwo_spoleczne.rar  Aby skorzystać z materiałów należy wkleić zamieszczony link do okna przeglądarki, pobrać spakowany kurs a następnie go rozpakować.  Do uruchomienia kursu służy plik index.html Najlepiej kliknąć w niego prawym klawiszem myszki, zaznaczyć Otwórz za pomocą i wybrać przeglądarkę Internet Explorer (pod którą zoptymalizowane są kursy).  Ponieważ przeglądarka blokuje zawartość kursów należy pozwolić na wyświetlenie zablokowanych treści klikając Allow blocked content/pozwól na zablokowana zawartość.

8 Kurs DL – 4 moduły, 10 godz. 1. BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE A POLITYKA SPOŁECZNA 1.1. Bezpieczeństwo społeczne - pojęcie 1.2. Bezpieczeństwo społeczne a polityka społeczna 1.3. Modele polityki społecznej 1.4. Zabezpieczenie społeczne 2. BEZDOMNOŚĆ 2.1. Bezdomność - definicja 2.2. Przyczyny bezdomności 2.3. Bezdomność w Polsce i na świecie 2.4. Pomoc osobom bezdomnym

9 Kurs DL – 4 moduły 3. DEMOGRAFIA A BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE 3.1. Zagrożenia demograficzne 3.2. Migracje 3.3. Starzenie się społeczeństw – podstawowe informacje 4. ZADANIA I FUNKCJE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 4.1.Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 4.2. Ośrodki pomocy społecznej 4.3. Zadania OPS 4.4. Pracownicy socjalni

10 Konsultacje  min. 2 posty  Chat – 1 godz.

11 Kryteria oceniania Efekt kształcenia Metoda weryfikacji P_W03 - przedstawić rolę podmiotów rządowych i pozarządowych, w tym założenia ich inicjatyw, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa społecznego test zamknięty, test otwarty P_U02 - scharakteryzować metody przeciwdziałania zjawiskom społecznym stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego test zamknięty, test otwarty [kurs DL] P_U03 - analizować przebieg procesów demograficznych zachodzących w państwie i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne test zamknięty, test otwarty

12 Podsumowując… 3 efekty do zaliczenia (2 realizowane na ćwiczeniach, 1 w ramach kursu DL) Materiał do kolokwium: zajęcia+kurs DL Min. 2 posty na AFD

13 Co to jest bezpieczeństwo społeczne?

14 Bezpieczeństwo społeczne  Integralna część bezpieczeństwa narodowego  Bardzo istotny problem z punktu widzenia jednostki i interesu państwa

15 Bezpieczeństwo społeczne  to stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostki  całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych realizowanych przez podmioty rządowe (narodowe i ponadnarodowe), pozarządowe oraz samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia osobom, rodzinom, grupom społecznym oraz niedopuszczanie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

16 Kto zajmuje się bezpieczeństwem społecznym?

17 Ponadnarodowe podmioty polityki społecznej

18 Milenijne Cele Rozwoju  przyjęte w Deklaracji Milenijnej na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.  państwa zadeklarowały osiągnięcie tych celów do 2015 r.

19 8 celów 1. Wyeliminować skrajne ubóstwo głód 2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym 3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet 4. Ograniczyć umieralność dzieci 5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami 6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych 7. Zapewnić ochronę środowiska naturalneg 8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

20 Milenijne Cele Rozwoju dla Polski 1. Ograniczenie ubóstwa 2. Zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem 3. Promocja równości płci i zwiększenie szans dla kobiet 4. Poprawa zdrowia ludności i zmniejszenie śmiertelności dzieci  4A. zmniejszenie umieralności wśród dzieci o 75 % do 2010 r.;  4B. zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów wśród dorosłych o 25% do 2010 r. 5. Poprawa zdrowia rodzących  5A. zmniejszenie natężenia urodzeń wśród nastolatek o 75% do 2015 r.;  5B. zmniejszenie umieralności okołoporodowej o 75% do 2015 r. 6. Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego popieranego przez większość społeczeństwa 7. Dostępność podstawowych udogodnień w gospodarstwach domowych 8. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

21 Cele Zrównoważonego Rozwoju  Zrównoważony rozwój to „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom„ /Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju, 1987/  06. 2012 r. - Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, "Rio +20„  Ostateczna liczba celów została zaprezentowana na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, 25 – 27 września 2015 r. w Nowym Jorku.

22 Propozycje/ustalenia  Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo Cel 3: Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku Cel 4: Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt Cel 6: Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do, stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie Cel 8: Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi Cel 9: Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami Cel 11: Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone Cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki Cel 14: Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności Cel 16: Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach Cel 17: Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa  See more at: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele- zrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.VcCgzxDw.dpuf

23 KRAJOWE PODMIOTY PS  USTAWODAWCZE  WYKONAWCZE  KONTROLNE  SĄDOWNICZE Sejm Senat Prezydent Prezes Rady Ministr ó w Minister Finans ó w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ZUS Minister Spraw Wewnętrznych Minister Edukacji Narodowej Minister Sprawiedliwości Minister Zdrowia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższa Izba Kontroli Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych Sądy rodzinno-opiekuńcze

24 KRAJOWE PODMIOTY PS 1. USTAWODAWCZE - Sejm i Senat  Komisje sejmowe Sejmu VII kadencji zajmujące się kwestiami polityki społecznej:  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)  Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)  Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny(PSR)  Komisja Polityki Senioralnej (PSN)  Komisja Zdrowia (ZDR) + Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego (NZS)

25 KRAJOWE PODMIOTY PS Komisje Senackie:  Komisja Nauki, Edukacji i Sportu  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  Komisja Zdrowia

26 KRAJOWE PODMIOTY PS 2. PODMIOTY WYKONAWCZE  Prezes Rady Ministrów  Prezydent  Minister Finansów  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  ZUS  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Minister Edukacji Narodowej  Minister Sprawiedliwości  Minister Zdrowia  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 KRAJOWE PODMIOTY PS 3. PODMIOTY KONTROLNE  NIK  Rzecznik Praw Obywatelskich  Rzecznik Praw Dziecka  Państwowa Inspekcja Pracy  Państwowa Inspekcja Sanitarna

28 KRAJOWE PODMIOTY PS 4. PODMIOTY SĄDOWNICZE  Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych  Sądy rodzinno-opiekuńcze  Trybunał Konstytucyjny

29 KRAJOWE PODMIOTY PS 5. ORGANY SAMORZĄDOWE Samorząd województwa Samorząd powiatu Samorząd gminy

30 KRAJOWE PODMIOTY PS 6. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo społeczne - ćwiczenia. Bezpieczeństwo społeczne  Liczba godzin: 8  Prowadzący: Leszek Baran  Mail:  Konsultacje:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google