Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo społeczne"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo społeczne
- ćwiczenia

2 Bezpieczeństwo społeczne
Liczba godzin: 8 Prowadzący: Leszek Baran Mail: Konsultacje: po zajęciach, także w soboty w godz i/lub , ewentualnie w środy w godz , w pokoju RA222 Ostatnie zajęcia: proszę sprawdzić…

3 Zakres i podmioty bezpieczeństwa społecznego Kolokwium zaliczeniowe
Plan zajęć daty Tematy Zakres i podmioty bezpieczeństwa społecznego Metody przeciwdziałania zjawiskom społecznym stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego Rządowe i pozarządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego. Pomoc społeczna Kolokwium zaliczeniowe

4 Do poczytania… M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2009 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa 2011 Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007 Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, pod red. A. Skrabacz, S. Sulowskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2013. P.W. Zawadzki, Bezpieczeństwo społeczne [w:] Bezpieczeństwo państwa, pod red. K. A. Wojtaszczyka, A. Majerskiej-Sosnowskiej, Warszawa 2009 Książki wymienione w literaturze przedmiotu powinny znaleźć się w bibliotece w najbliższym czasie. Szczególnie literatura obowiązkowa tutaj powinno być po kilka egzemplarzy. 4

5 Przydatne www www.mrpips.gov.pl www.stat.gov.pl www.zus.pl
- Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – Instytut Spraw Publicznych

6 Bezpieczeństwo społeczne
Kurs Distance Learning (DL)

7 e-learning.wsiz.rzeszow.pl/dll/bezpieczenstwo_spoleczne.rar Aby skorzystać z materiałów należy wkleić zamieszczony link do okna przeglądarki, pobrać spakowany kurs a następnie go rozpakować. Do uruchomienia kursu służy plik index.html  Najlepiej kliknąć w  niego prawym klawiszem myszki, zaznaczyć Otwórz za pomocą i wybrać przeglądarkę Internet Explorer (pod którą zoptymalizowane są kursy). Ponieważ przeglądarka blokuje zawartość kursów należy pozwolić na wyświetlenie zablokowanych treści klikając Allow blocked content/pozwól na zablokowana zawartość.

8 Kurs DL – 4 moduły, 10 godz. 1. BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE A POLITYKA SPOŁECZNA 1.1. Bezpieczeństwo społeczne - pojęcie 1.2. Bezpieczeństwo społeczne a polityka społeczna 1.3. Modele polityki społecznej 1.4. Zabezpieczenie społeczne 2. BEZDOMNOŚĆ 2.1. Bezdomność - definicja 2.2. Przyczyny bezdomności 2.3. Bezdomność w Polsce i na świecie 2.4. Pomoc osobom bezdomnym

9 Kurs DL – 4 moduły 3. DEMOGRAFIA A BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE
3.1. Zagrożenia demograficzne 3.2. Migracje 3.3. Starzenie się społeczeństw – podstawowe informacje 4. ZADANIA I FUNKCJE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 4.1.Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 4.2. Ośrodki pomocy społecznej 4.3. Zadania OPS 4.4. Pracownicy socjalni

10 Konsultacje min. 2 posty Chat – 1 godz.

11 test zamknięty, test otwarty
Kryteria oceniania Efekt kształcenia Metoda weryfikacji P_W03 - przedstawić rolę podmiotów rządowych i pozarządowych, w tym założenia ich inicjatyw, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa społecznego test zamknięty, test otwarty P_U02 - scharakteryzować metody przeciwdziałania zjawiskom społecznym stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego [kurs DL] P_U03 - analizować przebieg procesów demograficznych zachodzących w państwie i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne

12 Podsumowując… 3 efekty do zaliczenia (2 realizowane na ćwiczeniach, 1 w ramach kursu DL) Materiał do kolokwium: zajęcia+kurs DL Min. 2 posty na AFD

13 bezpieczeństwo społeczne?
Co to jest bezpieczeństwo społeczne?

14 Bezpieczeństwo społeczne
Integralna część bezpieczeństwa narodowego Bardzo istotny problem z punktu widzenia jednostki i interesu państwa

15 Bezpieczeństwo społeczne
to stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostki całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych realizowanych przez podmioty rządowe (narodowe i ponadnarodowe), pozarządowe oraz samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia osobom, rodzinom, grupom społecznym oraz niedopuszczanie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

16 Kto zajmuje się bezpieczeństwem społecznym?

17 Ponadnarodowe podmioty polityki społecznej

18 Milenijne Cele Rozwoju
przyjęte w Deklaracji Milenijnej na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. państwa zadeklarowały osiągnięcie tych celów do 2015 r.

19 8 celów 1. Wyeliminować skrajne ubóstwo głód
2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym 3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet 4. Ograniczyć umieralność dzieci 5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami 6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych 7. Zapewnić ochronę środowiska naturalneg 8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

20 Milenijne Cele Rozwoju dla Polski
Ograniczenie ubóstwa Zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem Promocja równości płci i zwiększenie szans dla kobiet Poprawa zdrowia ludności i zmniejszenie śmiertelności dzieci 4A. zmniejszenie umieralności wśród dzieci o 75 % do 2010 r.; 4B. zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów wśród dorosłych o 25% do 2010 r. Poprawa zdrowia rodzących 5A. zmniejszenie natężenia urodzeń wśród nastolatek o 75% do 2015 r.; 5B. zmniejszenie umieralności okołoporodowej o 75% do 2015 r. Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego popieranego przez większość społeczeństwa Dostępność podstawowych udogodnień w gospodarstwach domowych Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

21 Cele Zrównoważonego Rozwoju
Zrównoważony rozwój to „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom„ /Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju, 1987/ 06. 2012 r. - Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, "Rio +20„ Ostateczna liczba celów została zaprezentowana na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju, 25 – 27 września 2015 r. w Nowym Jorku. Szczyt Rio – delegaci z ponad 100 krajów Polska, która uczestniczy w pracach OGR w duecie z Rumunią (6 krajów członkowskich pracuje pojedynczo, 9 w parach i 14 w trójkach) popiera oficjalne stanowisko UE.

22 Propozycje/ustalenia
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze odżywianie,  promować zrównoważone rolnictwo Cel 3: Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku Cel 4: Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt Cel 6: Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do, stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie Cel 8: Promować  trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi Cel 9: Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami Cel 11: Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone Cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki Cel 14: Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności Cel 16: Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach Cel 17: Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa See more at:

23 KRAJOWE PODMIOTY PS USTAWODAWCZE WYKONAWCZE KONTROLNE SĄDOWNICZE Sejm
Senat Prezydent Prezes Rady Ministrów Minister Finansów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ZUS Minister Spraw Wewnętrznych Minister Edukacji Narodowej Minister Sprawiedliwości Minister Zdrowia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższa Izba Kontroli Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych Sądy rodzinno-opiekuńcze USTAWODAWCZE WYKONAWCZE KONTROLNE SĄDOWNICZE

24 KRAJOWE PODMIOTY PS 1. USTAWODAWCZE - Sejm i Senat Komisje sejmowe Sejmu VII kadencji zajmujące się kwestiami polityki społecznej: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG) Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE) Komisja Polityki Społecznej i Rodziny(PSR) Komisja Polityki Senioralnej (PSN) Komisja Zdrowia (ZDR) + Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego (NZS)

25 KRAJOWE PODMIOTY PS Komisje Senackie: Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Komisja Zdrowia

26 KRAJOWE PODMIOTY PS 2. PODMIOTY WYKONAWCZE Prezes Rady Ministrów
Prezydent Minister Finansów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ZUS Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej Minister Sprawiedliwości Minister Zdrowia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 KRAJOWE PODMIOTY PS 3. PODMIOTY KONTROLNE NIK
Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna

28 KRAJOWE PODMIOTY PS 4. PODMIOTY SĄDOWNICZE
Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych Sądy rodzinno-opiekuńcze Trybunał Konstytucyjny

29 KRAJOWE PODMIOTY PS 5. ORGANY SAMORZĄDOWE Samorząd województwa
Samorząd powiatu Samorząd gminy

30 KRAJOWE PODMIOTY PS 6. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google