Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOP narkotykom Narkotyk Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych dzia ł aj ą cych na o ś rodkowy uk ł ad nerwowy. Narkotykami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOP narkotykom Narkotyk Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych dzia ł aj ą cych na o ś rodkowy uk ł ad nerwowy. Narkotykami."— Zapis prezentacji:

1

2 STOP narkotykom

3

4 Narkotyk Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych dzia ł aj ą cych na o ś rodkowy uk ł ad nerwowy. Narkotykami nazywa si ę : Substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzale ż nienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl, niektóre benzodiazepiny Wszystkie substancje psychotropowe Substancje maj ą ce wp ł yw na ś wiadomo ść Substancja w ka ż dym stanie fizycznym, która jest trucizn ą lub ś rodkiem szkodliwym, u ż ywana zamiast lub w takich samych celach niemedycznych jak ś rodek odurzaj ą cy lub substancja psychotropowa.

5  Opiaty np. heroina, morfina  Psychostymulanty np. amfetamina, metaamfetamina  Kokaina  Marihuana i haszysz  Halucynogeny np. DMT  Psychodeliki np. LSD-25  Ś rodki lotne – kleje  Leki uspokajaj ą ce i barbituranty  Nikotyna  Alkohol  Steroidy

6 Dwa g ł ówne i najbardziej znane rodzaje narkotyków, to: Narkotyki mi ę kkie, np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ecstasy Narkotyki twarde, np. amfetamina, kokaina, opiaty Podzia ł narkotyków na ich szkodliwo ść Podzia ł narkotyków na tzw. Mi ę kkie i twarde jest zwyczajowy i niezbyt s ł uszny. Sugeruje on, ż e narkotyki s ą „l ż ejsze” od innych, co nasuwa wniosek, ż e s ą równie ż bardziej bezpieczne. Bezpiecznych narkotyków nie ma! Mylny przes ą d, ż e istnieje wyra ź na granica mi ę dzy jednorazowym zapaleniem marihuany na imprezie a zostaniem narkomanem, pokutuje zw ł aszcza w ś ród m ł odych ludzi. Nie ma narkotyków, które nie uzale ż niaj ą. Jedna substancja psychoaktywna uzale ż nia szybciej, inna – wolniej.

7 Uzale ż nienie psychiczne powoduje, ż e zachwiana zostaje psychika osoby uzale ż nionej. Liczy si ę tylko przyjmowanie narkotyku. Wzrasta tolerancja na narkotyk, przez co chce si ę za ż ywa ć ci ą gle wi ę cej i wi ę cej… Ka ż dy narkotyk mo ż e powodowa ć uzale ż nienie. Jedne maj ą mniejszy potencja ł uzale ż niaj ą cy, inne wi ę kszy, ale uzale ż niaj ą wszystkie. Uzale ż nienie fizyczne polega na tym, ż e po odstawieniu substancji psychoaktywnej pojawiaj ą si ę : nudno ś ci, wymioty, bóle g ł owy, ci ą g ł e poszukiwanie narkotyku.

8

9 Narkotyki prowadz ą do wielu chorób psychicznych: Zaburzenia osobowo ś ci Zaburzenia nastroju Psychoza Depresja Nerwica Stany l ę kowe

10 Mog ą wywo ł a ć schorzenia: Napady padaczkowe Udar mózgu Zawa ł serca Uszkodzenia nerek Uszkodzenia w ą troby Oraz w ci ęż kich przypadkach przedawkowania b ą d ź d ł u ż szego za ż ywania mog ą powodowa ć Ś MIER Ć oraz ci ęż kie uszkodzenie mózgu lub innych narz ą dów

11 Chcesz tak wygl ą da ć ?

12 Ja wybieram ż ycie – a ty ?

13


Pobierz ppt "STOP narkotykom Narkotyk Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych dzia ł aj ą cych na o ś rodkowy uk ł ad nerwowy. Narkotykami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google