Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszek Baran WSIiZ Rzeszów Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszek Baran WSIiZ Rzeszów Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa."— Zapis prezentacji:

1 Leszek Baran WSIiZ Rzeszów Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa

2 Bezpieczeństwo informacyjne To bezpieczeństwo ochrony informacji – zarówno publicznej, jak i prywatnej – chronionej przez państwo” /T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999/ To również – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – jedno „z praw człowieka zagwarantowanych przepisami prawa międzynarodowego i unijnego” /E. Ura, S. Pieprzny, Definiowanie podstawowych pojęć, w: E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015/

3 Bezpieczeństwo informacyjne Bezpieczeństwo informacyjne nie jest tym samym, co bezpieczeństwo informatyczne. Podkreśla to Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 05.11.2015 r. Bezpieczeństwo informacyjne to zbiór działań, metod, procedur podejmowanych przez uprawnione podmioty, zmierzających do zapewnienia integralności gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych, poprzez zabezpieczenie ich przed niepożądanym, nieuprawnionym ujawnienie,, modyfikacją, zniszczeniem… /K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009; E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa/

4 Regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych – „każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a ich przetwarzanie” jest dopuszczalne [wyłącznie] „ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą” /Ten i kolejne fragmenty przytoczone, sformułowane w oparciu o: W. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa…/

5 Regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego Ustawa z 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych – chodzi o rodzaje informacji, których „nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania” Informacje niejawne mają różne klauzule tajności: - „ściśle tajne” (wyjątkowo poważna szkoda dla RP) - „tajne” (poważna szkoda dla RP) - „poufne” (szkoda dla RP) - „zastrzeżone” (możliwa szkodliwość dla polityki państwa, wymiaru sprawiedliwości, obronności, gospodarki, czynności jego organów, jednostek organizacyjnych, praw i wolności obywateli)

6 Inne regulacje… Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (chodzi o przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa bądź ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża to interesom przedsiębiorcy lub je narusza…) Ustawa z 29.08.1997 r. „Prawo bankowe” Ustawa z 29.08.1997 r. „Ordynacja podatkowa” (w obu przypadkach chodzi o nieuprawnione ujawnianie informacji objętych tajemnicami bankowymi bądź skarbowymi”

7 Inne regulacje… Ustawa z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, czyli o sprawach publicznych, a więc pozostających potencjalnie w zainteresowaniu obywateli i nie mogących być przed nimi ukrywanymi, zatajonymi… Czy coś jeszcze…? Zob. Konstytucja RP…

8 Bezpieczeństwo informatyczne To – inaczej – bezpieczeństwo w sieci, „związane zarówno z bezpieczeństwem samej informacji krążącej między węzłami sieci, jak też bazami danych dostępnych za jej pośrednictwem” Na poziomie Unii Europejskiej o bezpieczeństwo informatyczne dba Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Koordynuje działania państw członkowskich UE W Polsce – jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa informatycznego państwa – odpowiedzialna za działania zabezpieczające jest Agencja Bezpieczeństwa Państwa

9 Bezpieczeństwo informatyczne W Polsce – jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa informatycznego państwa – odpowiedzialna za działania zabezpieczające jest Agencja Bezpieczeństwa Państwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”. Od dnia 2 stycznia 2011 r. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa. W sferze wojskowej funkcję tę Szef ABW pełni za pośrednictwem Szefa SKW.


Pobierz ppt "Leszek Baran WSIiZ Rzeszów Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google