Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa
Leszek Baran WSIiZ Rzeszów

2 Bezpieczeństwo informacyjne
To bezpieczeństwo ochrony informacji – zarówno publicznej, jak i prywatnej – chronionej przez państwo” /T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999/ To również – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – jedno „z praw człowieka zagwarantowanych przepisami prawa międzynarodowego i unijnego” /E. Ura, S. Pieprzny, Definiowanie podstawowych pojęć, w: E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015/

3 Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo informacyjne nie jest tym samym, co bezpieczeństwo informatyczne. Podkreśla to Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z r. Bezpieczeństwo informacyjne to zbiór działań, metod, procedur podejmowanych przez uprawnione podmioty, zmierzających do zapewnienia integralności gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych, poprzez zabezpieczenie ich przed niepożądanym, nieuprawnionym ujawnienie,, modyfikacją, zniszczeniem… /K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009; E. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa/

4 Regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego
Ustawa z o ochronie danych osobowych – „każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a ich przetwarzanie” jest dopuszczalne [wyłącznie] „ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą” /Ten i kolejne fragmenty przytoczone, sformułowane w oparciu o: W. Ura, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa…/

5 Regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego
Ustawa z o ochronie informacji niejawnych – chodzi o rodzaje informacji, których „nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania” Informacje niejawne mają różne klauzule tajności: „ściśle tajne” (wyjątkowo poważna szkoda dla RP) „tajne” (poważna szkoda dla RP) „poufne” (szkoda dla RP) „zastrzeżone” (możliwa szkodliwość dla polityki państwa, wymiaru sprawiedliwości, obronności, gospodarki, czynności jego organów, jednostek organizacyjnych, praw i wolności obywateli)

6 Inne regulacje… Ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (chodzi o przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa bądź ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża to interesom przedsiębiorcy lub je narusza…) Ustawa z r. „Prawo bankowe” Ustawa z r. „Ordynacja podatkowa” (w obu przypadkach chodzi o nieuprawnione ujawnianie informacji objętych tajemnicami bankowymi bądź skarbowymi”

7 Inne regulacje… Ustawa z r. o dostępie do informacji publicznej, czyli o sprawach publicznych, a więc pozostających potencjalnie w zainteresowaniu obywateli i nie mogących być przed nimi ukrywanymi, zatajonymi… Czy coś jeszcze…? Zob. Konstytucja RP…

8 Bezpieczeństwo informatyczne
To – inaczej – bezpieczeństwo w sieci, „związane zarówno z bezpieczeństwem samej informacji krążącej między węzłami sieci, jak też bazami danych dostępnych za jej pośrednictwem” Na poziomie Unii Europejskiej o bezpieczeństwo informatyczne dba Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Koordynuje działania państw członkowskich UE W Polsce – jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa informatycznego państwa – odpowiedzialna za działania zabezpieczające jest Agencja Bezpieczeństwa Państwa

9 Bezpieczeństwo informatyczne
W Polsce – jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa informatycznego państwa – odpowiedzialna za działania zabezpieczające jest Agencja Bezpieczeństwa Państwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada za zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”. Od dnia 2 stycznia 2011 r. Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa. W sferze wojskowej funkcję tę Szef ABW pełni za pośrednictwem Szefa SKW.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google