Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 12 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 12 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 12 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska

2 W-12 NKP2 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE ä KOREA POŁUDNIOWA, SINGAPUR, TAIWAN, HONGKONG ä EKSPANSJA LATA 1965-1997 ä DYNAMICZNY WZROST EKSPORTU ä SILNY WZROST UDZIAŁU W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM ä RZĄDY AUTORYTARNE A WEWNETRZNE REFORMY EKONOMICZNE ä POLITYKA PROEKSPORTOWA ä SILNY WZROST OSZCZĘDNOŚCI KRAJOWYCH I INWESTYCJI ä ROLA ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI

3 W-12 NKP3 NKP W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ ä UDZIAŁ KRAJOW NKP PIERWSZEJ I DRUGIEJ GENERACJI W EKSPORCIE WIĘKSZY OD JAPONII. PONAD 700 MLD USD ä ŁACZNE REZERWY WALUTOWE 2 KROTNIE WIĘKSZE OD REZERW JAPONII ä UDZIAŁ W EKSPORCIE 3-KROTNIE WIĘKSZY NIŻ W ŚWIATOWYM PKB ä ZNACZNE NADWYŻKI EKSPORTOWE ä APRECJACJA KURSÓW WALUTOWYCH ä ROSNĄCY EKSPORT KAPITAŁU ä POSTĘPUJĄCA INTEGRACJA REGIONALNA

4 W-12 NKP4 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE ä REFORMY A WZROST OSZCZĘDNOŚCI I NAPŁYW FDI ä ZRÓŻNICOWANA ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE ä STOPNIOWA LIBERALIZACJA IMPORTU ä LIBERALIZACJA OBROTÓW KAPITAŁOWYCH W 1994/95 ä ZWIĄZANIE KURSOW WALUTOWYCH Z DOLAREM USA ä KRAJE NKP A STANY ZJEDNOCZONE I JAPONIA ä ZWIAZKI TAIWANU,HONGKONGU I SINAGPURU Z CHINAMI. ZAMORSKI KAPITAŁ CHINSKI. ä DRUGA GENERACJA NKP: TAILANDIA, MALEZJA, FILIPINY, INDONEZJA

5 W-12 NKP5 SINGAPUR ä BYŁA KOLONIA BRYTYJSKA NIEPODLEGŁOŚĆ W 1965 ä 4,5 MLN MIESZKANCOW, 80% CHIŃCZYCY ä OD 1965 RZĄDZI KRAJEM PARTIA LUDOWA MAJĄCA 65% UDZIAŁ W PARLAMENCIE ä DŁUGOLETNIE RZĄDY LEE KUAN YEW ä OBECNIE PREMIEREM GOH CHOK TONG ä ODRZUCENIE BRYTYJSKIEGO MODELU PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO ä SILNA WŁADZA PAŃSTWOWA ä OD TRZECIEGO ŚWIATA DO PIERWSZEGO

6 W-12 NKP6 SINGAPUR ä REGULOWANY KONSERWATYWNY SYSTEM BANKOWY. SILNY NADZÓR BANKOWY ä ZRÓWNOWAZONY BUDZET. OGRANICZONE FUNKCJE OPIEKUNCZE PAŃSTWA ä DUŻE WYDATKI PANSTWA NA INFRASTRUKTURĘ ä WYSOKIE NADWYŻKI BUDZETOWE ä NISKA INFLACJA ä WYSOKI POZIOM OSZCZĘDNOŚCI

7 W-12 NKP7 SINGAPUR ä PAŃSTWO OŚWIECONE ä ADMINISTRACJA PROFESJONALNA DOBRZE PŁATNA. NISKA KORUPCJA ä UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE, FUNDUSZOWE (20%+20%). ä WYCOFANIE Z FUNDUSZU MOŻLIWE PO 55 ROKU ŻYCIA NA CELE MEDYCZNE, EDUKACYJNE, INWESTYCYJNE ä CENTRALNY FUNDUSZ ZARZĄDZJACY OSZCZĘDNOŚCIAMI LUDNOŚCI. UPAŃSTWOWIENIE OSZCZĘDNOŚCI

8 W-12 NKP8 SINGAPUR ä ROLA PAŃSTWA. TRADYCJA KONFUCJAŃSKA, ä PAŃSTWO AUTORYTARNE BUDOWANE NA TRADYCJI I PRAWIE ä KONTROLA MEDIÓW, TELEKOMUNIKACJI, ENERGETYKI, OSZCZĘDNOŚCI LUDNOŚCI ä SEKTORY STRATEGICZNE ä SILNE PAŃSTWO OGRANICZAJĄCE ETATYZM ä KONSREWATYWNA POLITYKA MONETARNA I FISKALNA ä PANSTWO OTWARTE,LIBERALNE

9 W-12 NKP9 SINGAPUR ä 35 LETNIA DYNAMIKA WZROSTU NA POZIOMIE 7-8% ROCZNIE ä NISKA INFLACJA 1,5-2% ROCZNIE ä NADWYŻKI BUDŻETOWE ä NISKIE BEZROBOCIE CA 2,5% ä WYSOKA NADWYŻKA NA RACHUNKU BIEŻĄCYM ä WYSOKI POZIOM REZERW DEWIZOWYCH ä WYSOKI POZIOM FDI ä CZŁONEK ASEANU,OECD,IMF,SOH, ä ROSNĄCE INWESTYCJE ZA GRANICĄ ä WYSOKA MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

10 W-12 NKP10 JAPONIA I CHINY A NKP AZJI P-W ä JAPONIA JAKO WZORZEC DLA REFORM SYSTEMOWYCH I POLITYKI GOSPODRCZEJ ä JAPOŃSKIE REPARACJE, POMOC GOSPODARCZA,TECHNOLOGIE I KAPITAŁ ä JAPONIA JAKO RYNEK ZBYTU I ZRÓDŁO ZAGRANICZNYCH KAPITAŁÓW ä ROSNACA ROLA CHIN. AKTYWIZACJA ZAMORSKIEGO CHIŃSKIEGO KAPITAŁU ä STABILIZUJACY I STYMULUJACY WPŁYW CHIN NA KRAJE NKP

11 WYKŁAD 12 AMERYKA ŁACIŃSKA

12 W-12 NKP12 AMERYKA ŁACIŃSKA 1930-75 ä W LATACH 1930-75 ROSNĄCA ROLA PAŃSTWA ä ARGENTYNA, MEKSYK, BRAZYLIA, WENEZUELA, KOLUMBIA I DO 1973 CHILE ZNACJONALIZOWALY PRZDSIEBIORSTWA W STRATEGICZNYCH SEKTORACH ä PANSTWO INWESTOWAŁO W ROZWÓJ PRZEMYSŁU I INFRASTRUKTURĘ ä WZROSŁO ZAANGAŻOWANIE PAŃSTWA W EDUKACJĘ,ZDROWIE,OCHRONĘ SPOŁECZNĄ ä REALIZOWANO POLITYKĘ ANTYIMPORTOWĄ ä OGRANICZONO IMPORT KAPITAŁU

13 W-12 NKP13 AMERYKA ŁACIŃSKA 1930-75 ä PANSTWO ZADŁUŻAŁO SIĘ ZA GRANICĄ. ROSŁO ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE. OGRANICZANO IMPORT ä KWITNIE ETATYZM ä STAGNACJI GOSPODARCZEJ TOWARZYSZY WYSOKA INFLACJA ä MIASTA I GOSPODARKA KOMUNALNA PRZEŻYWAJĄ KRYZYS ä POSTEPUJE DEKAPITZALIZACJA ZNACJONALIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ä ROZWIJA SIĘ CZARNY RYNEK ä KAPITAŁY UCIEKAJĄ ZA GRANICĘ

14 W-12 NKP14 AMERYKA ŁACIŃSKA ä ARGUMENTY ZA NACJONALIZACJĄ I ETATYZACJA ORAZ POLITYKĄ ANTYIMPORTOWĄ : KRYZYS LAT 30-YCH, MARKET FAILURE, UNIEZALEŻNIENIE OD ZAGRANICZNYCH MONOPOLI, STABILIZACJA ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJA WŁASNEGO KAPITALU, POTRZEBY ROZWOJU INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, ZMNIEJSZENIE NIEROWNOSCI SPOŁECZNYCH,ROZWOJ PRZEMYSLU I NOWYCH STRATEGICZNYCH DZIEDZIN ETC. ä ARGUMENTY ZA PRYWATYZACJĄ : SPADAJACA EFEKTYWNOŚC ZARZĄDZANIA, BRAK INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH, ZLE FUNKCJONUJACY SEKTOR TELEKOMUNKIKACJI,ZDROWIA,ROSNACA INFLACJA,NIEDOBORY,ROSNACE ZADLUZENIE ZAGRANICZNR,ROSNACY DEFICYT BUDZETOWY,STAGNACJA

15 W-12 NKP15 AMERYKA ŁACIŃSKA. LATA 90-TE ä RADYKALNA ZMIANA STOSUNKU DO SEKTORA PAŃSTWOWEGO I KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO ä PRYWATYZACJA I OTWARCIE NA KAPITAŁ ZAGRANICZNY ä REALNE STOPY PROCENTOWE I REFORMA SYSTEMU BANKOWEGO ä WZROST OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI ä OGRANICZENIE SUBSYDIOWANIA REDUKCJA PROGRAMOW SOCJALNYCH ä REFORMY UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH ä DEWALUACJE I POPIERANIE EKSPORTU

16 W-12 NKP16 AMERYKA ŁACIŃSKA LATA 90-TE ä PORZUCENIE KONCEPCJI PRZEMYSŁÓW STRATEGICZNYCH,NACJONALIZACJI I SILNEGO SEKTORA PAŃSTWOWEGO ä ODEJŚCIE OD KONCEPCJI PRODUKCJI ANTYIMPORTOWEJ ä WALKA Z INFLACJA ZA POŚREDNICTWEM RESTRYKCYJNEJ POLITYKI MONETARNEJ I OGRANICZANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ä ROSNACE ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE ä ODEJSCIE OD ETATYZMU ä DERERGULACJA I PRYWATYZACJA

17 W-12 NKP17 AMERYKA ŁACIŃSKA. CHILE ä SILNY WZROST UDZIAŁU PAŃSTWA GOSPORARCE W LATACH 1965-73 (Z 14% DO 40%) ä 1973 PRZEWRÓT WOJSKOWY GENERALA PINOCHETA. ZABÓJSTWO PREZYDENTA ALLENDE.REPRESJE. ä 1974-1990 PRYWATYZACJA 550 PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ä SPADEK UDZIAŁU SEKTORA PANSTWOWEGO Z 40% DO 16% PKB ä ROZWIAZANIE CORFO( STATE DEVELOPMENT CORPORATION),ENDENSA( STATE ELECTRICITY COMPANY,ENAMI (STATE MINING CORP.),ENAP (STATE PETROLEUM COMPANY) ä PRYWATYZACJA PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO, INSTYTUCJI FINANSOWYCH ä LIBERALIZACJA IMPORTU I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

18 W-12 NKP18 AMERYKA ŁACIŃSKA. CHILE ä PRYWATYZACJA DEFICYTOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW ä ZAMIANA DŁUGU ZAGRANICZNEGO NA AKCJE ZADLUŻONYCH PRZEDSIĘBIORSTW ä PRYWATYZACJA POWSZECHNA. KAPITALIZM LUDOWY ä PRYWATYZACJA JAKO ELEMENT WALKI Z INFLACJĄ ä POBUDZENIE KONKURENCJI ä ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO ä LIBERALIZACJA RYNKU,DEREGULACJA CEN

19 W-12 NKP19 AMERYKA ŁACIŃSKA. CHILE ä REFROMY I RECESJA W 19759 (-13%) ORAZ RECESJA W 1982/83 (- 14%) ä RESTRYKCYJNA POLITYKA MONETARNA I FISKALNA ä POCZATKOWO KONTROLA PŁAC ä DEWALUACJA I KONTROLA KURSU A NASTEPNIE KOTWICA ANTYIFLACYJNA ä ELIMINACJA KONTROLI CEN ä LIBERALIZACJA STOPY PROCENTOWEJ I RYNKU KAPITAŁOWEGO ä ELIMINACJA SUBSYDIOW ä OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO ä 1974 LIBERALIZACJA IMPORTU, POPIERANIE EKSPORTU ä ZAMIANA WYSOKICH I ZROZNICOWANYCH CEŁ NA 10% CŁA

20 W-12 NKP20 AMERYKA ŁACIŃSKA CHILE ä REALNA,RYNKOWA STOPA PROCENTOWA ä PRYWATYZACJA SYSTEMU BANKOWEGO ä ZNIESIENIE OGRANICZEN KREDYTOWYCH ä LIBERALIZACJA IMPORTU KAPITAŁU ä ZROWNANIE ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU Z KRAJOWYM ä SWOBODA REPATRYJACJI ZYSKOW ä REFORMA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.WPROWADZENIE OBOWIĄZKOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZN FUNDUSZOWYCH ä ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO

21 W-12 NKP21 AMERYKA ŁACIŃSKA ARGENTYNA ä KRYZYS LAT 30-TYCH ä JUAN PERON NACJONALIZM,ROZBUDOWA SEKTORA PANSTWOWEGO,INFLACJA ä CHAOS GOSPODARCZY I POLITYCZNY ä RZADY WOJSKOWYCH ä UCIECZKA KAAPITAŁOW ä 1989 CARLOS MENEM PREZYDENTEM ä REFORMA MONETARNA I FISKALNA ä DEREGULACJA I PRYWATYZACJA ä LIBERALIZACJA IMPORTU ä ZACHĘTY DLA ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU

22 W-12 NKP22 ARGENTYNA. PLAN D. CAVALLO ä 1991 WYMIANA PIENIĄDZA ä UZALEŻNIENIE PODAŻY PIENIĄDZA OD REZERW DEWIZOWYCH ä REALNE STOPY PROCENTOWE ä WPROWADZENIE PEŁNEJ WYMIENIALNOŚCI PESO.STABILIZACJA KURSU PESO ä LIKWIDACJA INDEKSACJI ä REDUKCJA ZATRUDNIENIA I PŁAC W SEKTORZE PAŃSTWOWYM ä PLAN 1995 R PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI ä ZAMIANA CZĘŚCI DŁUGU ZAGRANICZNEGO NA AKCJE PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

23 W-12 NKP23 ARGENTYNA PRYWATYZACJA ä W 1990 R 50% SEKTOR PAŃSTWOWY ä PRYWATYZACJA 1990-1994 ä METODY PRYWATYZACJI : PRZETARG I PUBLICZNA SPRZEDAŻ AKCJI, ZAMIANA ZADLUŻENIA NA AKCJE ä PRYWATYZACJA PUBLICZNA A PREFERENCJE DLA DROBNYCH INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH ä PRYWATYZACJA TELEKOMUNIKACJI, SEKTORA NAFTOWEGO, TRANSPORTU, ENERGETYKI

24 W-12 NKP24 ARGENTYNA KRYZYS FINANSOWY ä ZWIĄZANIE PESO Z DOLAREM AMERYKANSKIM ä POGARSZANIE ROWNOWAGI BUDZETOWEJ. NARASTAJĄCA INFLACJA ä DEWALUCJA REALA W BRAZYLII ä UTRATA KONKURENCYJNOSCI EKSPORTU ARGENTYNSKIEGO ä ROSNACY DEFICYT HANDLOWY ä ROSNACE RYZYKO KRYZYSU WALUTOWEGO.UCIECZKA KAPITAŁÓW ä ZAŁAMANIE KURSU PESO I SYSTEMU FINANSOWEGO

25 W-12 NKP25 MEKSYK ä DOMINACJA PARTII REWOLUCYJNO- INSTYTUCJONALNEJ RZADZACEJ KRAJEM OD LAT TRZYDZIESTYCH ä MONOPOLE,KORUPCJA ä OD 1973 SILNY WZROST ROLI SEKTORA PAŃSTWOWEGO ä PANSTWO WYKUPYWALO BANKRUTUJACE PRZEDSIEBIORSTWA.ZAPEWNIALO ZATRUDNIENIE ä NIEWYPŁACALNOŚĆ MEKSYSKU W 1982R

26 W-12 NKP26 MEKSYK ä ZAPOCZĄTKOWANIE REFORM GOSPODARCZYCH W 1983R ä 1983-1993 PRYWATYZACJA 1000 PRZEDSIEBIORSTW PANSTWOWYCH. DOCHODY BUDZETOWE PONAD 20 MLD DOL ä DOCHODY Z PRYWATYZACJI FINANSUJĄ SPLATĘ CZĘŚCI ZADLUŻENIA ZAGRANICZNEGO ä RESTRYKCYJNA POLITYKA MONETARNA I FISKALNA ä TRUDNOŚCI GOSPODARCZE 1994/95 ä PRYWATYZACJA BANKOW ä 50 MLD DOL. POMOC USA I MFW ä 1992 UTWORZENIE NAFTA

27 W-12 NKP27 BRAZYLIA ä INFLACJA I ROSNACE ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE ä NIEKONSEKWENTNE REFORMY GOSPODARCZE ä PROGRAM DŁUG ZA AKCJE ä ODEJSCIE OD POLITYKI ANTYIMPORTOWEJ ä OGRANICZONA PRYWATYZACJA ä REDUKCJA SUBSYDIOW ä DEREGULCJA ä LIBERALIZACJA NAPŁYWU ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU

28 W-12 NKP28 BRAZYLIA ä PLAN HERNANDO M. CARDOZO ä REFORMA FISKALNA, ä PRYWATYZACJA ä DEWALUCJA.PODWARTOSCIOWY KURS WALUTOWY. POPIERANIE EKSPORTU ä NEUTRALNA POLITYKA MONETARNA ä FDI ä WSPÓŁPRACA Z MFW I BANKIEM ŚWIATOWYM ä SUKCES RZADÓW PREZYDENTA LULA


Pobierz ppt "WYKŁAD 12 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google