Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Bezpieczeństwo społeczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Bezpieczeństwo społeczne."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Bezpieczeństwo społeczne 2016-01-25 dr inż. Tomasz Bąk Aktualizacja i uzupełnienie L. Baran dr inż. Tomasz Bąk Aktualizacja i uzupełnienie L. Baran Rządowe (i nie tylko) programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r.  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  www.parpa.pl www.parpa.pl  http://www.parpa.pl/images/file/NP%202011_2015.pdf Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ostatni na lata 2011 – 2015) Programy/akcje społeczne PARPA’y: - Wyhamuj w porę - Ciąża bez alkoholu

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  Wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych System profilaktyki:

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Szkody zdrowotne wynikające ze spożywania alkoholu  Nadmierna dostępność alkoholu  Zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem  Picie alkoholu przez dzieci i młodzież  Zjawisko przemocy w rodzinie w związku z używaniem alkoholu  Jakość i finansowanie programów profilaktycznych  Naruszenia prawa związane Problemy i cele strategiczne programu:

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  www.kbpn.gov.pl www.kbpn.gov.pl  http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111183 http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=111183 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (ostatni na lata 2011 – 2016) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. KPPN wyznacza priorytetowe kierunki oraz działania podejmowane w ramach zdefiniowanych obszarów. Określa ponadto harmonogram realizacji poszczególnych aktywności oraz wskazuje ministerstwa i podmioty odpowiedzialne za podejmowanie określonych działań. Dokument uwzględnia także priorytety dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zaangażowanie tak wielu podmiotów w realizację KPPN pozwala na zintegrowanie działań skierowanych na zapobieganie zjawisku narkomanii Polsce. Zadania KPPN

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Profilaktyka  Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna  Ograniczenie podaży  Współpraca międzynarodowa  Badania i monitoring Cele KPPN:

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (na lata 2014 – 2020)  http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/ http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie- przemocy-w-rodzinie/krajowy-program- przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-/ Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Działania profilaktyczne  Działania interwencyjne  Działania wspierające –strategie terapeutyczne  Działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie;  zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy;  zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Cele Programu:

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  Dotychczasowy program obowiązywał w latach 2011 – 2015  http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opieka- psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia- psychicznego  Czyt. wywiad w „Newsweeku” z 22.12.2014 – 04.01.2015 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany przez ministrów: zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację włącza się także Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, Kościoły. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;  rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Cele Programu:

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Zero tolerancji dla przemocy w szkole Bezpieczna i przyjazna szkoła „Bezpieczna i przyjazna szkoła” http://www.men.gov.pl/index.php/1263- program-bezpieczna-i-przyjazna-szkola-na-latach- 2014-2016-przyjety-przez-rade-ministrow

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole;  zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły;  zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji;  zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; Cele Programu:

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole;  wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm).  przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport Cele Programu: 2016-01-25

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”  http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb  http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/aktualnosci/146,Poradniki- z-zakresu-bezpieczenstwa.html http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/aktualnosci/146,Poradniki- z-zakresu-bezpieczenstwa.html http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/aktualnosci/146,Poradniki- z-zakresu-bezpieczenstwa.html Razem Bezpieczniej

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Razem Bezpieczniej

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce  Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski  Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom  Poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Cele Programu:

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dziś Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) (dziś Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)  http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.  Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.  Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego.  Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. Cele Programu

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie   MALUCH to program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tegoroczną edycję przeznaczyło 151 mln zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.   Na co można ją otrzymać?   Moduł 1 – dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi.   Moduł 2 – środki z tego modułu są przeznaczone na utrzymanie już istniejących miejsc opieki. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez podmioty prywatne jest pomniejszenie o przyznaną dotację kwoty opłaty ponoszonej przez rodziców.   Moduł 3 – środki z tej części są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnie lub wykonujących zadania na rzecz uczelni.   Termin składania ofert upływa 12 stycznia w przypadku modułu 2 oraz 1 lutego w przypadku modułu 1 i 3. Inicjatywy/programy MRPiPS 2016-01-25

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Kto może otrzymać dotację?  Program Maluch 2016 podzielony jest na trzy moduły, które skierowane są:  Moduł 1: do gmin  Moduł 2:  - do gmin, które w latach 2011-2015 utworzyły miejsca opieki przy pomocy programu „MALUCH”  - do podmiotów niegminnych: osób fizycznych, prawnych, a także jednostek nieposiadających osobowości prawnej  Moduł 3: do uczelni i współpracujących z nimi podmiotów. Program „Maluch” 2016-01-25

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania.  Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.  Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 2016-01-25

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  Kto otrzyma świadczenie 500 zł?  Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.  W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.  Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Rodzina 500 plus 2016-01-25

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie  La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  Grupa PZU – np. program Spinka (Ograniczanie barier mobilności osób niepełnosprawnych; dofinansowywanie w samochodach ubezpieczonych w PZU 50% kosztów zakupu i montażu profesjonalnych urządzeń wspomagających bezpieczne kierowanie pojazdami osobom niepełnosprawnym oraz przewóz osób niepełnosprawnych  Caritas – nie trzeba przedstawiać…  WOŚP – 10 stycznia 2016 r. kolejny finał!!! Nie tylko podmioty rządowe, agencje państwowe… 2016-01-25

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę 2016-01-25


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Bezpieczeństwo społeczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google