Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HARMONOGRAM SPOTKANIA 1. Zadania Gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku 2. Zamierzenia Gminy mające na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HARMONOGRAM SPOTKANIA 1. Zadania Gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku 2. Zamierzenia Gminy mające na."— Zapis prezentacji:

1 HARMONOGRAM SPOTKANIA 1. Zadania Gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku 2. Zamierzenia Gminy mające na celu rozwiązania problemu 3. Podstawowe informacje na temat funduszy z PROW 4. Przegląd technologii oczyszczalni przydomowych 5. Wybór technologii 6. Etapy realizacji 7. Koszty

2 Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3 Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

4 Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 6. 1. 6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. 7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

5 Działania zapobiegawcze, pozwalające uniknąć kar finansowych nakładanych na Gminę przez organy nadzorujące w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przybiernów Przy udziale środków unijnych z ramach programu PROW 2014-2020

6 PROW 2014-2020 PODSTAWOWE INFORMACJE Koszty kwalifikowane obejmują  koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych;  koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;  koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Beneficjenci   gmina,  spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,  związek międzygminny. Maksymalna wysokość pomocy 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.  Poziom pomocy finansowej z wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

7 PRZEGLĄD TECHNOLOGII PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – oczyszczalnie drenażowe WadyZalety Krótka żywotność drenażu Cena urządzenia z montażem Odory Konieczność stosowania Biopreparatów Bez energii elektrycznej w przypadku korzystnych warunków gruntowych Brak możliwości kontroli stopnia oczyszczonych ścieków

8 PRZEGLĄD TECHNOLOGII PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – oczyszczalnie drenażowe

9 Oczyszczalnie biologiczne SBR Złoże zraszane Technologie tradycyjne Złoże tarczowe Złoże biologiczne (stałe, fluidalne etc.) Przepływowy osad czynny

10 SBR: Przepływowy osad czynny: WadyZalety Wrażliwe na jakość ścieków Stosunkowo niska cena Wrażliwe na nierównomierny zrzut ścieków Częste przypadki wypłukania osadu Prostota wykonania Wymaga częstego doglądania przez użytkownika WadyZalety Kosztowny serwis Wysoki stopień oczyszczania przy regularnym serwisowaniu Awaryjność ( sprężarka, elektrozawory) Wrażliwa na jakość ścieków Niewrażliwa na nierównomierny dopływ ścieków Wymaga częstego doglądania przez użytkownika

11 Złoża zanurzone stałe: WadyZalety Niska tolerancja na przeciążenia i niedociążenia ściekami Mniej wrażliwa na jakość ścieków Awaryjność ( sprężarka, elektrozawory) Kosztowny serwis Brak ryzyka wypłukania osadu Wymaga częstego doglądania przez użytkownika

12 Złoża ruchome fluidalne : WadyZalety Średnia tolerancja na niedociążenia ściekami Mniejsza wrażliwość na jakość ścieków Awaryjność ( sprężarka, elektrozawór) W stosunku do złóż stałych prostszy serwis Mało wrażliwa na chwilowe przeciążenia Prosta budowa

13 WadyZalety Wyższa cena zakupu oczyszczalni Mało wrażliwa na jakość ścieków Prosty i tani serwis (wybieranie osadu) Brak uciążliwości odorowej Mało wrażliwa na przeciążenia i niedociążenia Niskie zużycie energii elektrycznej Złoża ruchome tarczowe :

14 Oczyszczalnie ze złożem tarczowym: ETAP 1: Oczyszczanie mechaniczne w osadniku wstępnym- redukcja zawiesiny i tłuszczu ETAP 2-3: Oczyszczanie w strefach tlenowych- redukcja związków organicznych ETAP 4: Oczyszczanie mechaniczne w osadniku wtórnym i recyrkulacja osadu- redukcja osadu nadmiernego

15 Zalety: Całkowity brak odorów- bez mechanicznego wtłaczania powietrza Niesłyszalna dla otoczenia- brak hałasującej sprężarki Niska awaryjność, prosta budowa- całością procesu kieruje prosty silnik elektryczny. Brak sterowników, dyfuzorów, elektrozaworów etc.

16 Zalety: Zwiększona odporność na złej jakości ściek- można stosować chemie domową, osadnik wstępny o dużej pojemności Łatwa w serwisie- dostęp do wszystkich Elementów poprzez szeroki właz dostępowy Największa elastyczność pracy- pełna efektywność oczyszczania przy dopływie na 10-30%, idealna na obiekty sezonowe

17 Zalety: Odporność na zrzuty udarowe- dozowanie ścieku na złoże Niskie koszty eksploatacji- bez biopreparatów, energia elektryczna 19 zł/miesięcznie, wybieranie osadu 1/rok. Brak elementów podlegających okresowym wymianom (dyfuzory, filtry etc.)

18 WYBÓR TECHNOLOGII Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem funduszy unijnych wymaga przeprowadzenia przez Gminę przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. W przypadku oczyszczalni przydomowych Gmina mając na uwadze właściwości użytkowe wybiera technologię oczyszczania ścieków. Mając na uwadze: - najniższe zużycie energii elektrycznej - najmniej uciążliwą dla użytkownika obsługę - najprostszy i najmniej kosztowny serwis - niską awaryjność urządzeń - stały wysoki stopień oczyszczania ( brak wrażliwości na przeciążenia, środki chemiczne codziennego użytku oraz niedociążenia ściekami ) Wyborem najbardziej słusznym są oczyszczalnie w technologii złóż tarczowych. Oczyszczalnie w tej technologii są produkowane i oferowane w Polsce przez 4 producentów. Dostępne urządzenia są podobnej – wysokiej jakości co eliminuje ryzyko zastosowania przez wykonawcę tańszego zmiennika dużo niższej jakości.

19 ETAPY REALIZACJI 1. Zapisy właścicieli nieruchomości 2. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 3. Złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy PROW 4. Przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy 5. Realizacja zadania

20 KOSZTY CAŁKOWITY KOSZT BUDOWY OCZYSZCZALNI W zależności od warunków gruntowych oraz ilości mieszkańców 19 – 22 tys. zł brutto FUNDUSZE Z PROW 63,63% WKŁAD WŁASNY 36,37% z czego połowę stanowi wkład własny mieszkańców a drugą połowę środki z budżetu Gminy Orientacyjny wkład własny mieszkańców 3460 – 4000 zł


Pobierz ppt "HARMONOGRAM SPOTKANIA 1. Zadania Gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku 2. Zamierzenia Gminy mające na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google