Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Wartość i struktura oszczędności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Wartość i struktura oszczędności."— Zapis prezentacji:

1 Dr Urszula Banaszczak - Soroka

2 Wartość i struktura oszczędności

3 Struktura aktywów instytucji finansowych w mld zł (opracowanie własne na podstawie danych KNF)

4 W grudniu 2014 r. działało 563 banków spółdzielczych, z czego 205 było zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) SA w Poznaniu, 361 w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) SA w Warszawie Jeden bank, tj. Krakowski Bank Spółdzielczy nie jest zrzeszony. Banki Spółdzielcze

5  prowadzi rachunki bieżące zrzeszonych banków spółdzielczych, na których zrzeszone banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe oraz przeprowadzają za ich pośrednictwem rozliczenia pieniężne tych banków  nalicza i utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na rachunku w Narodowym Banku Polskim,  prowadzi wyodrębniony rachunek, na którym deponowane są aktywa banków spółdzielczych, stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych, Zadania banku zrzeszającego

6  wypełnia za zrzeszone z nim banki spółdzielcze obowiązki informacyjne wobec Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,  kontroluje zgodność działalności zrzeszonych banków spółdzielczych z postanowieniami umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutami,  reprezentuje zrzeszone banki spółdzielcze w stosunkach zewnętrznych w sprawach wynikających z umowy zrzeszenia,  wykonuje inne czynności przewidziane w umowie zrzeszenia. c.d.

7 - przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunku tych wkładów, -prowadzenie innych rachunków bankowych, -udzielenie kredytów, -udzielenie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i prowadzenie akredytywy -emitowanie bankowych papierów wartościowych, -przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, -wydawanie instrumentów pieniądza elektronicznego, -wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w od-rębnych ustawach. Czynności zastrzeżone

8 - udzielanie pożyczek pieniężnych; - operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty; - świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego; - terminowe operacje finansowe; - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych; - przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych; - prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych; -udzielanie i potwierdzanie poręczeń; -wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych; - pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym Czynności zaliczane do usług bankowych

9 - obejmowanie lub nabywanie akcje i prawa z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; - zaciąganie zobowiązań związane z emisją papierów wartościowych; - dokonywanie obrotu papierami wartościowymi; - dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika; - nabywanie i zbywanie nieruchomości; - świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych; - świadczenie innych usługi finansowych - wykonywanie innych czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego. Inne dozwolone czynności bankowe

10 Pasywa banku w mld zł (opracowanie własne na podstawie danych KNF)

11 Aktywa banku


Pobierz ppt "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Wartość i struktura oszczędności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google