Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Wpływ wymogów Dyrektywy WE 2001LCP na strategię produktowo – jakościową KW SA. „IV Kongres Nowego Przemysłu” Warszawa 20-21.06.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Wpływ wymogów Dyrektywy WE 2001LCP na strategię produktowo – jakościową KW SA. „IV Kongres Nowego Przemysłu” Warszawa 20-21.06.2007r."— Zapis prezentacji:

1 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Wpływ wymogów Dyrektywy WE 2001LCP na strategię produktowo – jakościową KW SA. „IV Kongres Nowego Przemysłu” Warszawa 20-21.06.2007r.

2 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Podstawowe informacje o Kompanii Węglowej SA

3 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Ogólne informacje o KW SA Wyszczególnienie 2006I-IV 2007 Stan zatrudnienia na koniec okresu [osoby] 66 39865 491 Wydajność ogólna w węglu handlowym [kg/pdn] 3 791 3 800 (za I kw.) Wydajność na 1 zatrudnionego w kop. zasad. [t/mc] 63,2 65,0 (za I kw.)

4 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Przyporządkowanie kopalń do Centrów Wydobywczych

5 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Zmiany organizacyjne w Kompanii Węglowej S.A.

6 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Planowana sprzedaż na lata 2007 - 2015

7 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Kompania Węglowa na tle produkcji krajowej ogółem za 2006 r.

8 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Producenci węgla kamiennego w Unii Europejskiej

9 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Analiza otoczenia - podstawowe dane statystyczne i prognozy NOŚNIKI ENERGII PIERWOTNEJ

10 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. źródło: IIASA/WEC (A2 Scenario) Udział procentowy nośników energii pierwotnej w latach 1850-2100

11 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Podstawowe nośniki energii pierwotnej - zasoby i wystarczalność

12 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Źródło Eurostat Uzależnienie od importu energii kraje UE 2005r.

13 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ROZKŁAD UDOKUMENTOWANYCH ZASOBÓW WĘGLA NA ŚWIECIE [mld ton]

14 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Główni producenci węgla kamiennego w świecie w latach 1994-2005 [t] Źródło Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz Gospodarka węglem kamiennym w Polsce w latach 1994-2004 na tle trendów światowych. 8

15 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dynamika produkcji węgla kamiennego w stosunku do roku 2000

16 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Produkcja, import oraz zużycie węgla w EU

17 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Źródło Eurostat Konsumpcja węgla w Polsce w mln ton [toe]

18 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Najwięksi konsumenci węgla (kam. + brunatny) w mln ton [toe] Źródło Eurostat

19 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Regiony o zużyciu węgla w udziale powyżej 1% w stosunku do ogółem świat 2005r.

20 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Struktura produkcji energii Polska 2006 rok Źródło: PSE-Operator SA

21 KOMPANIA WĘGLOWA S.A.EKOLOGIA Emisje zanieczyszczeń do powietrza

22 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Informacje ogólne

23 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Udział poszczególnych gazów cieplarnianych w emisji ogółem Polska 2005r. Pp

24 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja dwutlenku węgla wg sektorów Polska 2005r

25 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja metanu w 2005roku wg sektorów

26 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja podtlenku azotu wg sektorów w 2005 r Polska

27 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja CO w Polsce w latach 1990-2005

28 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja SOx w Polsce w latach 1980-2005r

29 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja SO 2 kraje UE 2003r

30 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Porównanie emisji SO 2 1992/2003 Germany United Kingdom Polska

31 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja NOx w Polsce w latach 1980-2005

32 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Limity emisji dwutlenku siarki do atmosfery Temat ważny dla producentów węgla mimo iż bezpośrednio dotyczy użytkowników węgla.

33 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dlaczego emisja dwutlenku siarki jest istotna dla Kompanii Węglowej ? Odbiorcy, którzy nie posiadają kotłów wyposażonych w instalacje do odsiarczania, obowiązujące normy od 01.01.2008r będą chcieli spełnić poprzez dobór niskoemisyjnego węgla. Normy emisji zdeterminują zatem jakościowy popyt w powyższej grupie odbiorców Kompania Węglowa ze względu na strukturę sortymentową oraz obsługiwane sektory rynku spodziewa się znacznych zmian popytowych w zakresie emisyjności węgla.

34 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Struktura sortymentowa sprzedaży węgla energetycznego KW SA z wydzieleniem węgla koksowego

35 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Sektorowa sprzedaż miałów energetycznych KW SA za 2006 r.

36 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja dwutlenku siarki do atmosfery wymagania UE Traktat o przystąpieniu do UE tzw. Traktat Akcesyjny – łączny limit dopuszczalnej emisji całkowitej dla źródeł emisji > 50MW Dyrektywa 2001/80WE LCP (Large Combusion Plant Directive) – limity emisji dla „emitora” od 50MWt

37 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dyrektywa LCP dopuszcza dwa sposoby jej realizacji Poprzez nałożenie na wszystkie źródła indywidualnych standardów emisji określonych dyrektywą – zostało zrealizowane poprzez Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji - rozporządzenie dotyczy źródeł >1MWt Wprowadzenie Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE) – określenie maksymalnego dopuszczalnego dla kraju poziomu emisji dla źródeł istniejących. Pułap ten nie może być wyższy niż wynikający z sytuacji gdyby źródła spełniły indywidualne standardy. KPRE dopuszcza sytuację, w której część źródeł standardów nie spełni o ile inne ograniczą emisje poniżej standardów.

38 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

39 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dopuszczalne emisje SO2 dla źródeł istniejących (Rozporządzenie RP na tle Dyrektywy LCP)

40 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dopuszczalne standardy emisji dwutlenku siarki dotyczących węgla dla źródeł nowych i „najnowszych”

41 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisyjność mg/Nm3 w rozpisaniu na parametry chemiczne węgli

42 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Spełnienie przez źródła standardów dopuszczalnych w Rozporządzeniu wraz z uwzględnieniem derogacji naturalnych oraz okresów przejściowych (121 kotłów w 36 jednostkach) nie umożliwia dotrzymania pułapu emisji dla źródeł > 50 MW określonego w Traktacie o Przystąpieniu RP d UE.

43 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Nowa koncepcja zrealizowania przez RP zobowiązań w zakresie pułapów emisji wynikających z ToP – konsultacje w UE Planuje się wprowadzenie dodatkowego mechanizmu ograniczenia emisji poprzez wprowadzenie dopuszczalnych wskaźników pułapowych

44 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Emisja SO 2 [g/kWh] elektrownie i elektrociepłownie

45 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Nowe normy emisyjne od 2008 roku. Brak ostatecznych poziomów dopuszczalnych limitów uniemożliwia pełne zbadanie rynku w zakresie nowych potrzeb produktowych KW SA na 2008r. Kompania przeanalizowała jakościowo - emisyjną prognozę produkcji na lata 2008-2016. Kompania wykonała sektorową analizę emisyjności węgli na bazie 2006r. w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego w zakresie emisji SO 2.

46 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. PROGNOZA PRODUKCJI WĘGLA DLA ELEKTROENERGETYKI ORAZ CIEPŁOWNICTWA Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH

47 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Prognoza produkcji miałów energetycznych KW SA [t]

48 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Prognoza wartości opałowej miałów energetycznych KW SA

49 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Prognoza zmian zawartości popiołu w miałach energetycznych KW SA

50 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Prognoza zmian zawartości siarki w miałach energetycznych KW SA

51 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Prognoza emisyjności [g/GJ] miałów energetycznych KW SA

52 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Analiza sektorowej sprzedaży węgla pod względem emisyjności na bazie 2006 roku.

53 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Sprzedaż miały energetyczne ogółem wg emisyjności mg/Nm 3

54 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Sprzedaż w 2006r. do energetyki zawodowej miały wg emisyjności mg/Nm 3

55 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Sprzedaż miały energetyczne kraj bez energetyki zawodowej wg emisyjności mg/Nm 3

56 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Sprzedaż eksport wg emisyjności mg/Nm 3

57 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dostosowanie strategii produktowej KW SA do wymogów ochrony środowiska Odbiorcy o mocach > 1 MW t –Badanie nowych potrzeb rynku od 01.01.2008r. –Optymalizacja produkcji oraz kierunków dystrybucji miałów energetycznych w celu maksymalnego dostosowania oferty produkcyjnej do nowych wymogów rynku. Skierowanie węgla o emisyjności > 1500 mg/Nm 3 do odbiorców z instalacjami odsiarczającymi lub jednostek z derogacjami. Zabezpieczenie na rynek ciepłownictwa i przemysłowy podaży węgli o emisyjności < 1500mg/Nm 3 Odbiorcy małych mocy < 1 MW t (sektor komunalno bytowy i drobnej wytwórczości) –Dobór ekologicznych paliw do nowych czystych technologii spalania.

58 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Kompleksowy program kwalifikacji i identyfikacji paliw porządkujący ofertę KW SA dla sektora komunalno-bytowego ( kotły o mocy < 1000 kW )

59 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. DOSTOSOWANIE PRODUKTU do nowych technologii spalania CZYSTE POWIETRZE – paliwa kwalifikowane gwarantują dotrzymanie norm emisyjnych podczas spalania w nowoczesnych kotłach węglowych UTRZYMANIE RYNKU ZBYTU - certyfikacja kotłów oraz paliw jest przepustką do wprowadzania systemów grzewczych opartych o węgiel do programów redukcji niskiej emisji. (Skuteczna konkurencja z innymi nośnikami energii np. z gazem ) Cel kwalifikacji paliw

60 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. PALIWA KWALIFIKOWANE PALIWA KWALIFIKOWANE – są to specjalnie dostosowane produkty węglowe o określonej granulacji i właściwościach fizykochemicznych, charakteryzujące się stabilnym spalaniem z niską emisyjnością i wysoką sprawnością, potwierdzonym wynikami standardowych procedur badawczych laboratoriów akredytowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Polecane do stosowania w kotłach o mocy < 1 MW zgodnie z zaleceniami producenta. Paliwa kwalifikowane ze względu na to, że odbiegają od znormalizowanej klasyfikacji zostały wyróżnione nazwami.

61 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Paliwa kwalifikowane KW S.A. uzyskały świadectwa bezpieczeństwa ekologicznego Ekogroszek piekarskiEkogroszek piekarski Ekogroszki bytomskie ( Ruch Centrum oraz Ruch Bobrek)Ekogroszki bytomskie ( Ruch Centrum oraz Ruch Bobrek) Ekogroszek chwałowickiEkogroszek chwałowicki RetopalRetopal Węgiel Groszek z KWK JankowiceWęgiel Groszek z KWK Jankowice

62 KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

63 Marki paliw kwalifikowanych Paliwa do kotłów z automatycznym palnikiem spalające węgle o uziarnieniu 5-25 mm i liczbie Rogi < 20 Paliwo dla najnowszych konstrukcji automatycznych kotłów spalających węgle o uziarnieniu 0-31mm i liczbie Rogi < 50

64 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. DYNAMIKA PRODUKCJI PALIW KWALIFIKOWANYCH

65 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Porównanie ekonomii ogrzewania budynku dla różnych nośników energii

66 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Wpływ wymogów Dyrektywy WE 2001LCP na strategię produktowo – jakościową KW SA. „IV Kongres Nowego Przemysłu” Warszawa 20-21.06.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google