Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO Dr med. Jacek Perliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO Dr med. Jacek Perliński."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO Dr med. Jacek Perliński

2 Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych:
TEMATYKA WYKŁADÓW 1 System prawa, struktura aktów prawnych, źródła prawa, wykładnia prawna. 2 Konstytucja RP, inne akty prawne szczególne dla systemu ochrony zdrowia. 3/4 Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. 5/6 Prawo o działalności leczniczej

3 Dokumentacja medyczna.
7 Prawa pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach medycznych – cywilna, karna, pracownicza, zawodowa . 8/9 Dokumentacja medyczna. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Przepisy dotyczące samorządu zawodowego. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych. 10-12 13/15 Podsumowanie i materiału i sprawdzenie wiadomości

4 Efekty kształcenia Umiejętności i kompetencje: rozumienia, analizowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących: ochrony zdrowia, zawodu pielęgniarki; ·  wykorzystywania przepisów prawnych w praktyce; ·  różnicowania odpowiedzialności zawodowej – karnej i cywilnej; ·  rozumienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; ·  planowania możliwości własnego doskonalenia zawodowego.

5 Zalecana literatura podstawowa:
1. Materiały opracowane przez wykładowcę 2. [Dz.U nr 174 poz. 1039] Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

6 Zalecana literatura uzupełniająca:
1. Nesterowicz M.: Prawo medyczne. Wyd. TNOiK, Toruń . 2. Sieńko A.: Prawo ochrony zdrowia. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa . 3.Konstytucja RP - tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe (Dz.U. nr 78 poz. 483). 4. Dz.U nr 113 poz. 657 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 5. Dz.U nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 6. Dz.U nr 252 poz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 7. Dz.U nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 8. Dz.U. z 2008 nr 234 poz Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

7 9. [Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038] Ustawa z dnia 1 lipca 2011
r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. 10. [Dz.U nr 210 poz. 1540] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

8 Warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną według wyników testu wyboru opracowanego na podstawie zakresu programowego materiału – ze szczególnym uwzględnieniem „ustaw zawodowych”. Test zostanie przeprowadzony po zakończeniu zajęć i jego wypełnienie stanowić będzie tzw. termin zerowy. Osoby, które nie zaliczą testu będą miały wyznaczone terminy poszczególnych zaliczeń w czasie sesji - według jej harmonogramu. Zaliczenia te odbywać się będą w formie ustnej. Wszyscy studenci, którzy pomyślnie zaliczą test zostaną przyporządkowani według uzyskanych punktów do następujących ocen: % najlepszych studentów 4+ - dla następnych 25% 4       - dla kolejnych 30% 3+ - dla kolejnych 25% dla kolejnych 10%

9 Prawo jest to uporządkowany formalnie i treściowo zbiór norm postępowania, odróżniających się od innych norm postępowania pewnymi szczególnymi cechami, ustanawianych przez odpowiednie organy państwowe, których przestrzeganie zostało zagwarantowane sankcją przymusu państwowego. Normy przybierają formę przepisów prawnych, wchodzących w skład poszczególnych aktów normatywnych i mogących mieć postać dłuższych bądź krótszych jednostek redakcyjnych poszczególnych aktów normatywnych, czyli artykułu, paragrafu, ustępu, punktu, litery, podpunktu itp., czyli inaczej mówiąc przepisy prawa są jedynie technicznym środkiem służącym do wyrażenia tychże norm. Prawo obowiązujące nie składa się więc z przepisów prawa lecz z norm prawnych.

10 System prawa – został stworzony przez państwo w celu ochrony jego interesów. Jest on systemem sztucznym składającym się z poszczególnych elementów. =Ogół norm prawnych obowiązujących w państwie w określonym czasie. Dzieli się na działy. W Polsce obejmuje: prawo administracyjne, państwowe, finansowe, karne, cywilne, rodzinne, pracy, procesowe cywilne i karne. Norma prawna – nie może być w swej treści sprzeczna z innymi normami społecznymi. Jest tworzona poprzez określony organ państwowy. Poparta jest przymusem państwa. W momencie jej naruszenia wyciągane są konsekwencje (sankcje). Każda norma prawna opublikowana jest w odpowiednim dzienniku urzędowym (Dziennik Ustaw, Monitor Polski). Jest częścią składową systemu prawa. Budowa normy prawnej: Hipoteza Dyspozycja Sankcja

11 ŹRÓDŁA PRAWA Art. 87. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: - Konstytucja, - ustawy, - ratyfikowane umowy międzynarodowe - oraz rozporządzenia. 2. źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. 88. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.

12 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483 Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nie-naruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

13 Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art. 68. 1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2.Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3.Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 4.Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.


Pobierz ppt "PRAWO Dr med. Jacek Perliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google