Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, styczeń 2016.. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, styczeń 2016.. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, styczeń 2016.

2 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP 1. Gospodarka i innowacje 29,7 % z alokacji EFRR wsparcie innowacji, inwestycje MŚP CT1, CT3 OP 1. Gospodarka i innowacje 29,7 % z alokacji EFRR wsparcie innowacji, inwestycje MŚP CT1, CT3 OP 2. Rozwój cyfrowy 6,0 % z alokacji EFRR publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura CT2 OP 2. Rozwój cyfrowy 6,0 % z alokacji EFRR publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura CT2 OP 3. Gospodarka niskoemisyjna 16,6 % z alokacji EFRR OZE, termomodernizacja, transport publiczny, ścieżki rowerowe CT4 OP 3. Gospodarka niskoemisyjna 16,6 % z alokacji EFRR OZE, termomodernizacja, transport publiczny, ścieżki rowerowe CT4 OP 4. Środowisko i kultura 14,0 % z alokacji EFRR gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe, tereny zielone CT5, CT6 OP 4. Środowisko i kultura 14,0 % z alokacji EFRR gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe, tereny zielone CT5, CT6 OP 5. Transport 20,9 % z alokacji EFRR transport drogowy i kolejowy CT7 OP 5. Transport 20,9 % z alokacji EFRR transport drogowy i kolejowy CT7 OP 6. Regionalny rynek pracy 27,8 % z alokacji EFS aktywizacja osób bezrobotnych, rozpoczynanie działalności gospodarczej, szkolenia dla MŚP, doradztwo dla MŚP, CT8 OP 6. Regionalny rynek pracy 27,8 % z alokacji EFS aktywizacja osób bezrobotnych, rozpoczynanie działalności gospodarczej, szkolenia dla MŚP, doradztwo dla MŚP, CT8 OP 7. Równowaga społeczna 26,7 % z alokacji EFS integracja społeczna, pomoc wykluczonym społecznie, ekonomia społeczna CT9 OP 7. Równowaga społeczna 26,7 % z alokacji EFS integracja społeczna, pomoc wykluczonym społecznie, ekonomia społeczna CT9 OP 8. Nowoczesna edukacja 31,3 % z alokacji EFS edukacja zawodowa, edukacja do poziomu ogólnego CT10 OP 8. Nowoczesna edukacja 31,3 % z alokacji EFS edukacja zawodowa, edukacja do poziomu ogólnego CT10 OP 9. Infrastruktura społeczna 12,8 % z alokacji EFRR infrastruktura zdrowotna, edukacyjna, rewitalizacja CT9, CT10 OP 9. Infrastruktura społeczna 12,8 % z alokacji EFRR infrastruktura zdrowotna, edukacyjna, rewitalizacja CT9, CT10 OP 10. Pomoc techniczna 14,2 % z alokacji EFS CT n/d OP 10. Pomoc techniczna 14,2 % z alokacji EFS CT n/d

3 Cel główny: Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez wsparcie działalności B+R oraz sektora MŚP. 193 696 195,00 euro w ramach EFRR Celem realizacji Osi Priorytetowej jest:  Pobudzenie działalności badawczej i tworzenia kultury innowacji wpływającej na wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach.  Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  Zacieśnianie współpracy pomiędzy sferą B+R i przedsiębiorcami, a także wzrost absorpcji innowacji przez gospodarkę.  Podjęcie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności MŚP. W ramach Osi Priorytetowej 1 będzie miał zastosowanie wyłącznie konkursowy tryb wyboru projektów.

4 Numer i nazwa Działania 1.1 Badania i innowacje 1.2 Rozwój przedsiębiorczości 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP 1.5 Rozwój sektora MŚP

5 PI 1b Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Typy projektów: I. Projekty B+R przedsiębiorstw. II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. III. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo- technologicznych i inkubatorach technologicznych. Numer i nazwa Działania 1.1 Badania i innowacje  Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje świadczące usługi w zakresie B+R, partnerstwa przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych, partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R. Projekty do 10 mln wydatków kwalifikowalnych. Typ I – minimalna kwota dofinansowania 100 tys. zł.

6 I. Projekty B+R przedsiębiorstw. Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Finansowane będą kompleksowe projekty od fazy badawczo – rozwojowej do tzw. „pierwszej produkcji” włącznie z przygotowaniem do wdrożenia lub wybrane etapy tego procesu. Pierwsza produkcja to pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, w tym faza testowania, walidacji, ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży (zakończenie zawsze na IX poziomie gotowości technologii). Inwestycja powinna być poprzedzona planem prac B+R. Inwestycja B+R powinna być ukierunkowana na wdrożenie do działalności gospodarczej (kontynuacja w Działaniu 1.5, Poddziałanie 1.5.1).

7 Pomoc na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe Rozporządzenie MIR w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych; 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych; Intensywność pomocy można zwiększyć do max 80 % kosztów kwalifikowalnych: a) + 10 pp. dla średnich przedsiębiorstw oraz + 20 pp. dla mikro, małych przedsiębiorstw; b) + 15 pp., jeżeli spełniony jest jeden z warunków: projekt zakłada efektywną współpracę: — między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub — między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań; wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje). Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (głównie na uzyskanie patentów) Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych 50 % kosztów kwalifikowalnych I. Projekty B+R przedsiębiorstw.

8 Status max pomoc na badania przemysłowe max pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii max pomoc na prace rozwojowe max pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii mikro70%80%45%60% małe70%80%45%60% średnie60%75%35%50% inne niż MŚP50%65%25%40% Pomoc na badania przemysłowe i prace rozwojowe (art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). Rozporządzenie MIR w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

9 I. Projekty B+R przedsiębiorstw. Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: RIS, Efekt dyfuzji w przypadku dużych przedsiębiorstw, Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych, Plan prac B+R wraz z opisem analizy finansowej projektu, Zastosowanie rynkowe uzyskanych wyników.

10 II.Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R Wspierane będą inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczej oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów/działów B+R w przedsiębiorstwach, zakup specjalistycznej aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R. Inwestycja powinna być poprzedzona przygotowaniem agendy badawczej, w której zostanie opisany indykatywny plan/zakres badań, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować na dofinansowanej infrastrukturze. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do tworzenia i rozbudowy działów badawczych w przedsiębiorstwach.

11 II.Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. Regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) na tzw. inwestycję początkową. Rozporządzenie MIR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Regionalna pomoc inwestycyjna, zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Polski zatwierdzoną przez KE, w woj. lubuskim: – Duże przedsiębiorstwa: 35% – Średnie przedsiębiorstwa: 45% – Małe i mikro przedsiębiorstwa: 55% (w tym uwzględniono: + 10 pp. dla średnich przedsiębiorstw oraz + 20 pp. dla mikro i małych przedsiębiorstw). Dla każdego ww. przypadku 25% wkładu własnego w formie pieniężnej bez znamion jakiegokolwiek publicznego wsparcia finansowego.

12 II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: RIS, Efekt dyfuzji w przypadku dużych przedsiębiorstw (ukierunkowanie na MŚP i rozpowszechnianie innowacji), Inwestycja początkowa, Poprawność oraz kompletność planu prac B+R wraz z opisem zastosowania infrastruktury do prac B+R, Rozwój działalności B+R przedsiębiorstw.

13 III.Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo – technologicznych i inkubatorach technologicznych. Regionalna pomoc inwestycyjna - na dofinansowanie infrastruktury (element projektu), która powinna służyć realizacji wskazanych w projekcie badań/prac rozwojowych oraz powinna stanowić uzupełnienie istniejących zasobów. Inwestycja powinna być poprzedzona przygotowaniem planu prac B+R objętych projektem i agendy badawczej dla przyszłych badań wykonywanych na wspartej infrastrukturze. Bezpośrednimi odbiorcami pomocy będą przedsiębiorcy. Pomoc na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko na eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – pomoc na projekty badawczo – rozwojowe na podstawie art. 25 Rozporządzenia. Finansowane będą kompleksowe projekty od fazy badawczo – rozwojowej do tzw. „pierwszej produkcji” włącznie z przygotowaniem do wdrożenia lub wybrane etapy tego procesu.

14 III. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo – technologicznych i inkubatorach technologicznych. Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: RIS, Efekt dyfuzji w przypadku dużych przedsiębiorstw, Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych Inwestycja początkowa (nieobowiązkowy element projektu), Poprawność oraz kompletność planu prac B+R wraz analizą rynkową, finansową prac B+R oraz opisem zastosowania infrastruktury do przyszłych prac B+R, Wprowadzenie wyników projektu na rynek.

15 PI 3.a Lepsze warunki do rozwoju MŚP Typy projektów: I. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości. II. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB. III. Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Numer i nazwa Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości  Beneficjenci: partnerstwa/zrzeszenia MŚP, instytucje otoczenia biznesu (IOB), uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia. przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Osi Priorytetowej.

16 I.Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości II.Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB I.Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości II.Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB Realizacja przedsięwzięć typu I wpisujących się w Plan inwestycyjny regionu. Wsparciem w typie II zostaną objęte projekty w zakresie profesjonalizacji usług IOB. Usługi doradcze powinny wynikać z konkretnego zapotrzebowania MŚP. Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie wyłącznie jako element projektu przy spełnieniu wszystkich poniższych warunków: działalność wnioskodawcy wpisuje się w RIS, wnioskodawca dysponuje planem/ strategią wykorzystania planowanej do sfinansowania infrastruktury, przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych, przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba że limit dostępnej infrastruktury został wyczerpany.

17 I.Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości II.Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB I.Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości II.Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Plan inwestycyjny regionu (typ I), Rozwój potencjału Wnioskodawcy oraz poprawa jakości jego usług, Zapotrzebowanie na infrastrukturę, Zasięg projektu.

18 III. Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Typ projektu realizowany w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej. Kwalifikowalne są projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent projektu grantowego). W odpowiedzi na konkurs projekty składają IOB - potencjalni beneficjenci projektu grantowego. Dofinansowanie dla IOB – max 99% wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego. IOB będzie odpowiedzialna za udzielenie przedsiębiorcy z sektora MŚP wsparcia finansowego na zakup usług badawczych/ doradczych istotnych w procesie opracowania nowego /ulepszonego produktu /usługi lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie. MŚP może otrzymać w danym roku kalendarzowym bon na innowacje poniżej 100 tys. zł (netto/brutto). Dofinansowanie dla MŚP – max 85% wydatków kwalifikowalnych.

19 III. Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Zapotrzebowanie MŚP (grantobiorców) na usługę, Procedura wyboru MŚP (grantobiorców), Warunki i tryb udzielania bonów, Liczba udzielonych bonów.

20 PI 3.a Lepsze warunki do rozwoju MŚP Kompleksowe uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich, na nieużytkach, terenach w pobliżu inwestycji transportowych) (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe) polegające w szczególności na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne oraz kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje - jako element projektu. Numer i nazwa Działania/Poddziałania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT 1.3.2 Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzów Wlkp.  Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

21 Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Plan inwestycyjny regionu, Wykorzystanie dostępnej infrastruktury, Wpływ realizacji projektu na atrakcyjność inwestycyjną regionu, Zakres projektu, Odbiorcy ostateczni.

22 PI 3.b Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP Typy projektów: I. Promocja gospodarcza regionu (organizacja wydarzeń gospodarczych, promocja regionu). II. Ekspansja gospodarcza MŚP (indywidualne/zorganizowane wyjazdy na targi w charakterze wystawcy, misje). III. Rozwój inwestycyjny regionu (usługi informacyjne dot. rozwoju eksportu). Numer i nazwa Działania/Poddziałania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.  Beneficjenci: MŚP, w tym partnerstwa/zrzeszenia MŚP; IOB; jednostki samorządu terytorialnego (JST); ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

23 I. Promocja gospodarcza regionu II. Ekspansja gospodarcza MŚP  Beneficjenci: JST  Organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach, misjach w celu promocji regionu  Organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji w celu promocji regionu  Udział MŚP w charakterze obserwatora  Wsparcie bez pomocy publicznej  Beneficjenci: IOB (projekt grantowy), MŚP  Organizacja udziału MŚP w targach, misjach zagranicznych w celu ekspansji na rynki zagraniczne – projekt grantowy  Indywidualny udział MŚP w targach, misjach, w tym zagranicznych w celu ekspansji na rynki zagraniczne  Zorganizowany udział MŚP w targach charakterze wystawcy i/lub obserwatora  Wsparcie bez pomocy publicznej oraz pomoc publiczna (do 50% wydatków kwalifikowalnych projektu na indywidualny udział MŚP w targach, misjach)

24 I.Promocja gospodarcza regionu. Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Plan inwestycyjny regionu, Partnerstwo, Doświadczenie wnioskodawcy, Zasięg oddziaływania projektu.

25 II. Ekspansja gospodarcza MŚP Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Strategia rozwoju eksportu przedsiębiorstwa, Wzrost eksportu, Zapotrzebowanie przedsiębiorstwa, Lokalizacja projektu, Procedura i kryteria wyboru MŚP (dotyczy projektu grantowego).

26 III. Rozwój inwestycyjny regionu Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego, IOB. Dostęp do kompleksowych, nieodpłatnych usług informacyjnych dla MŚP niezbędnych do planowania eksportu lub realizacji inwestycji zagranicznych. Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Wspieranie usług informacyjnych na rzecz MŚP z zakresu ekspansji działalności na nowe rynki zbytu, Plan inwestycyjny regionu, Dostosowanie usług do potrzeb przedsiębiorstw, Niezbędność wydatków.

27 PI 3.c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Typy projektów: I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP. II. Wsparcie inwestycyjne MŚP. Numer i nazwa Działania/Poddziałania 1.5 Rozwój sektora MŚP 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe  Beneficjenci: przedsiębiorcy, partnerstwa/zrzeszenia MŚP, podmiot wdrażający instrument finansowy. Poddziałanie 1.5.1

28 I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP Wdrożenie własnych / nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych). Wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 (wnioskodawca zrealizował projekt badawczy). Wdrożenie wyników należy rozumieć jako ich wykorzystanie do masowej produkcji. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 mln PLN.

29 II. Wsparcie inwestycyjne MŚP Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, m. in. w zakresie: nabycia lub wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności, zasadniczej zmiany produkcji, procesu produkcyjnego, tworzenia i rozwoju usług świadczenia drogą elektroniczną, modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła, wody, redukcję zanieczyszczeń, budowy i modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 mln PLN.

30 I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP I.Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP II.Wsparcie inwestycyjne MŚP Główne czynniki decydujące o przyznaniu dofinansowania: Inwestycja początkowa, Innowacyjność projektu (na poziomie województwa), Potencjał rynkowy.

31 Harmonogram naboru wniosków został opublikowany na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie. Działanie /PoddziałanieTyp projektuTermin naboru 1.1 Badania i innowacje I, II, IIImarzec 1.2 Rozwój przedsiębiorczości III (projekt grantowy) marzec 1.2 Rozwój przedsiębiorczości I i IIgrudzień 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych Iwrzesień 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP I, II, IIIczerwiec 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne I i IImarzec 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe --


Pobierz ppt "Zielona Góra, styczeń 2016.. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google