Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Życie polityczne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926. Cele lekcji 1.Zapoznanie z koncepcjami odbudowy państwa polskiego. 2.Rozumienie rozwiązań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Życie polityczne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926. Cele lekcji 1.Zapoznanie z koncepcjami odbudowy państwa polskiego. 2.Rozumienie rozwiązań."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Życie polityczne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926. Cele lekcji 1.Zapoznanie z koncepcjami odbudowy państwa polskiego. 2.Rozumienie rozwiązań ustrojowych wprowadzonych przez Konstytucję Marcową.

2 1.Józef Piłsudski i Roman Dmowski. a.1918-1920 – współdziałanie mimo wzajemnej niechęci; b.Józef Piłsudski – początki w PPS, skupił wokół siebie ludzi o przekonaniach lewicowych, liberalnych i konserwatywnych, chciał włączyć mniejszości do pracy na rzecz państwa, dopuszczał możliwość autonomii dla mniejszości, rozdział Kościoła od państwa i równouprawnienie wyznań.

3

4 c.Roman Dmowski – przywódca Narodowej Demokracji (endecji), chciał zmienić Rzeczpospolitą w państwo narodowe, ścisły związek polskości z wyznaniem rzymsko- katolickim, moralność katolicka podstawą życia społecznego a Kościół uprzywilejowany.

5 2.Konstytucja marcowa. a.Po wyborach 26 I 1919 r. władza zwierzchnia – Sejm Ustawodawczy; b.20 II 1919 – Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa; c.20 II 1919 – Mała Konstytucja – rząd powołuje Naczelnik Państwa w porozumieniu z Sejmem Ustawodawczym; d.Prace nad nową ustawą zasadniczą; e.17 marca 1921 – uchwalenie Konstytucji marcowej(wzorowana na francuskiej z 1875 r.):

6 3.Zasady Konstytucji marcowej. a.Państwo jest Rzeczpospolitą; b.Władza zwierzchnia należy do narodu; c.Władza ustawodawcza: sejm(444) i senat(111) – kadencja 5 lat, wybierane w głosowaniu: równym, tajnym, powszechnym i proporcjonalnym; d.Inicjatywa ustawodawcza: sejm i senat. e.Władza wykonawcza: Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7 lat oraz rząd powoływany i odwoływany przez Prezydenta po uwzględnieniu większości sejmowej; f.Prezydent był zwierzchnikiem sił zbrojnych, zawierał umowy międzynarodowe, wypowiadał wojnę i zawierał pokój za zgodą sejmu; g.Akty prezydenta wymagały podpisów premiera i odpowiedniego ministra;

7 h.Rząd: Prezes Rady Ministrów + ministrowie; decydowała o kierunku polityki państwa; mogła być odwołana przez sejm zwykłą większością głosów; i.Władza sądowa – niezawisłe sądy.

8 j.Gwarancje dla obywateli zawarte w Konstytucji marcowej: -Równość wobec prawa, -Prawo do ochrony życia, -Prawo do ochrony wolności, -Prawo do ochrony mienia, -Wolność słowa i prasy, -Wolność gromadzenia się, -Wolność zawiązywania stowarzyszeń i zrzeszeń, -Wolność sumienia i wyznania, -Prawo do ochrony pracy, -Zakaz pracy dzieci poniżej 15 lat, -Prawo do ubezpieczenia społecznego, -Bezpłatna nauka w szkołach państwowych i samorządowych.

9

10 4.Funkcjonowanie demokracji parlamentarnej. a.Wybory do sejmu i senatu – XI 1922 – 17 klubów (Związek Ludowo-Narodowy, PPS, PSL –„Wyzwolenie”, PSL – „Piast”, Blok Mniejszości Narodowych); b.Wybory prezydenckie – 9 XII 1922 Zgromadzenie Narodowe – Gabriel Narutowicz (Piłsudski nie kandydował) -prawica protestowała bo poparły go mniejszości; c.16 XII 1922 – w „Zachęcie” Narutowicz został zastrzelony przez Eligiusz Niewiadomskiego; d.20 XII 1922 – Stanisław Wojciechowski wybrany na prezydenta; e.Kłopoty z wyłonieniem większości parlamentarnej; f.Sukcesem była reforma walutowa(1924) i reforma rolna(1925); g.Powołano Korpus Ochrony Pogranicza – poprawa bezpieczeństwa granicy wschodniej; h.Zunifikowano systemy prawne;

11


Pobierz ppt "Temat: Życie polityczne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926. Cele lekcji 1.Zapoznanie z koncepcjami odbudowy państwa polskiego. 2.Rozumienie rozwiązań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google