Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla przedsiębiorców” – branża turystyczna WARSZAWA_06.11.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla przedsiębiorców” – branża turystyczna WARSZAWA_06.11.2015 r."— Zapis prezentacji:

1

2 „Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla przedsiębiorców” – branża turystyczna WARSZAWA_06.11.2015 r.

3 Projekt: LUDZIE DLA TURYSTYKI – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI Dofinansowanie: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Czas realizacji: 01.04.2015-31.12.2015 Cel główny: Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie i poprawa jakości funkcjonowania kadr działających na rzecz rozwoju turystyki poprzez organizację spotkań szkoleniowo-warsztatowych. Działanie jest ukierunkowane na wspieranie rozwoju kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zasobów ludzkich. LUDZIE DLA TURYSTYKI – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZEZCZ ROZWOJU GOSPODARKI

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY Wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące infrastruktury małej skali, dla których maksymalna wartość wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych; w przypadku projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego znajdujących się na liście UNESCO próg ten wynosi 10 mln euro.

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY Możliwa jest realizacja zintegrowanych działań łączących w sobie kilka elementów infrastruktury małej skali oraz możliwe są również działania komplementarne w zakresie inwestycji produkcyjnych (np. dotyczących przemysłów kultury i kreatywnych realizowanych przez MŚP, promowania rozwiązań innowacyjnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego). W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu). W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. W ramach VIII osi priorytetowej wparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE Beneficjentami w ramach priorytetu inwestycyjnego będą instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO. Wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez uprawnionych beneficjentów.

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. Do najważniejszych zadań programu będzie należało prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. PO IR będzie koncentrowała się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo- rozwojowe. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE Cel szczegółowy I osi priorytetowej (PI 1.2) – Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Wsparcie obejmuje realizację badań naukowych (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych, oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

9 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE Cel szczegółowy I osi priorytetowej (PI 1.2) – Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R Przedsiębiorca może przeprowadzić prace badawcze samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, Konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.). Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje (TRL V-IX)13. Wspierane projekty obejmują prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych, a następnie implementacja tego rozwiązania w docelowym systemie i jego wykorzystanie w warunkach rzeczywistych. Przedsiębiorca może przeprowadzić prace rozwojowe i demonstracyjne przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, Konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.). Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych).

10 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka Celem osi priorytetowej jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R. Komercjalizacja, oznaczająca wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, stanowi kluczowy element tworzenia innowacji. Wdrożenie wyników prac B+R pozwala przedsiębiorstwu na dalszy rozwój. W porównaniu jednak do prac B+R, skuteczność komercjalizacji jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług. Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR: Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym. Celem wsparcia jest zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a wprowadzeniem nowego produktu na rynek.

11 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R Wsparcie obejmuje projekty polegające na wdrażaniu nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R. Wsparcie będzie udzielane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie częściowej spłaty kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na koszty wdrożenia nowej technologii, prowadzące do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wsparcie jest skierowane do MŚP. Warunkiem uzyskania kredytu technologicznego jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ramach projektu określonego poziomu wydatków na zakup usług B+R lub zakup wyników prac B+R. W procesie udzielania wsparcia zostaną wykorzystane doświadczenia związane z realizacją Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2007-2013.

12 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych Projekty realizowane w PO IR przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatory technologiczne obejmują m.in.: Wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm, Tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, fundusze VC, Rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami aniołów biznesu,

13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka Kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, np. poprzez finansowanie usług doradczych z zakresu opracowania modelu biznesowego i biznesplanu, w tym analiz rynkowych i finansowych, przygotowania propozycji dla inwestora, poszukiwania inwestorów czy wsparcie w negocjacjach z inwestorem, Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, Fundusz gwarancyjny, utworzony w ramach projektu, zapewnia gwarancje dla banków, funduszy private equity oraz aniołów biznesu, udostępniających kapitał (w formie kredytów lub wejść kapitałowych) firmom z sektora MSP, które prowadzą działalność innowacyjną. Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu gwarancyjnego.

14 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Przykładowe typy projektów realizowane w III osi PO IR: Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia jest: wysoki poziom innowacyjności technologii, wartość inwestycji, prowadzenie badań, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, wielkość zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.

15 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą. Działanie jest skierowane do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Wsparcie rozwoju otwartych innowacjiW celu pobudzenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych rozwiązań, wspierane są projekty polegające na rozwoju otwartych innowacji. Otwarta innowacyjność bazuje na tworzeniu partnerstw dla jak najlepszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii oraz wiedzy. Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może podmiot pełniący funkcję brokera innowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MSP zainteresowane dalszym rozwojem i komercjalizacją tej wiedzy. Finansowanie obejmuje inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej.

16 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych W ramach instrumentu możliwa jest realizacja projektów polegających na tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami a sektorem MSP. Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw: Wsparcie kierowane jest na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to- operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również popularyzację korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej. Ponadto finansowane mogą być działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej prowadzonych w sądach międzynarodowych.

17 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje projekty: dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, dotyczące innowacji nietechnologicznych.

18 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB Celem instrumentu jest rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców (reprezentujących sektor nauki lub gospodarki) oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji). Finansowanie obejmuje: Diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na proinnowacyjne usługi IOB, Świadczenie usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, Przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym, w tym testowanie nowych rodzajów usług, Rozwój kadr instytucji otoczenia biznesu, służący podniesieniu jakości świadczonych usług, zwiększeniu ich efektywności lub ukierunkowaniu działalności IOB na rozwój inteligentnych specjalizacji,

19 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Niezbędne do realizacji usług proinnowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową, w szczególności w podmiotach takich jak: parki naukowo-technologiczne oraz inkubatory technologiczne. Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych, obejmujących działania takie jak: programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorców do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym; wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie internacjonalizacji ich działalności (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);

20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorców w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów); Prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP; Zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u; Prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu specjalizacji i trendów w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw.

21 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki Wsparcie obejmuje projekty o charakterze systemowym, mające na celu zwiększenie wiedzy oraz skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej, takie jak: Promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie postaw innowacyjnych, Promocja współpracy nauki i biznesu (networking), Rozwój systemu brokerów innowacji, zwiększanie ich kompetencji i zdolności do świadczenia proinnowacyjnych usług, Promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym (innowacje w usługach, innowacje organizacyjne i w zakresie zarządzania, innowacje marketingowe, rozwój innowacji popytowych sprzyjających partycypacji konsumentów w procesie projektowania i wytwarzania nowych produktów i usług, rozwój innowacji społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstw itp.),

22 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych Prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki, trendów w zakresie rozwoju nowych form innowacji i nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz skuteczności instrumentów wsparcia realizowanych w Polsce, a także upowszechnianie ich wyników. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

23 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Cel szczegółowy IV osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami Przykładowe typy projektów realizowane w IV osi PO IR: Finansowanie badań naukowych Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i badań przemysłowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie prowadzonych badań naukowych. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim na przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. W przypadku specjalizacji wspólnych dla kliku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charakterze ponadregionalnym. Koncentracja środków na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów zwiększy efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.

24 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Cel szczegółowy IV osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami Finansowanie obejmuje: strategiczne programy badawcze dla gospodarki, regionalne programy badawcze, wspólne dla kilku regionów, programy badawcze wirtualnych instytutów, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

25 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Cel szczegółowy IV osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami Celem realizowanych projektów jest również stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Podstawą do udzielenia wsparcia na rozwój infrastruktury jest m.in.: udokumentowany potencjał naukowy, współpraca w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo- przemysłowych (premiowana na etapie oceny projektu), przedstawienie programu budowy i długoterminowego planu prac badawczych, które będą realizowane w objętych inwestycjami obiektach; wkład projektu w konsolidację krajowego potencjału naukowego (zapewnienie możliwości prowadzenia badań dla kilku jednostek naukowych); wpisywanie się tematów badań realizowanych w finansowanej infrastrukturze w obszary inteligentnej specjalizacji; sposób finansowania wspartej infrastruktury (schematy wsparcia bez pomocy publicznej oraz z uwzględnieniem pomocy publicznej); umożliwienie dostępu do infrastruktury podmiotom spoza jednostki otrzymującej dofinansowanie, w szczególności przedsiębiorcom; wpływ projektu na zapewnienie warunków dla rozwoju regionu i kraju (np. zgodność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego lub strategiami regionalnymi). Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych Rozwój kadr sektora B+R

26 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Cel szczegółowy IV osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki. Instrument obejmuje realizację projektów polegających na: rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w ramach międzynarodowych programów badawczych lub w ramach współpracy strategicznej z wiodącym ośrodkiem naukowym na świecie, wsparciu projektów badawczych realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, rozwoju kadr B+R poprzez umożliwienie młodym uczonym z całego świata tworzenia zespołów naukowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego, rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, prowadzonych w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorstw, wspieraniu prac naukowych opartych na wynikach badań doświadczalnych, które mają potencjał aplikacyjny (możliwość zastosowania gospodarczego lub komercjalizacji),

27 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Cel szczegółowy IV osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami wspieraniu międzynarodowych studiów doktoranckich realizowanych przez polskie jednostki naukowe z udziałem partnera zagranicznego, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego, prowadzeniu programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą. Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

28 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

29 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI W ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące: promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania uczelni ma charakter ponadregionalny. Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu. OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju. Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie realizacji różnych polityk publicznych – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń.

31 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Polska Cyfrowa to program krajowy w porównaniu z perspektywą finansową na lata 2007-2013. W ramach Programu wspierane będą przykładowe inwestycje: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Beneficjentami Programu będą: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

32 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD – 1 032 656 000 EUR Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez: elektronizację nowych usług, poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług. Typy inwestycji: 1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy inwestycji: tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. Alokacja na działanie: 689 804 018 EUR Planowane dofinansowanie: 100%

33 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD – 1 032 656 000 EUR 2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Typy inwestycji: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT), działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych w ramach typów 1 i 2. Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej. Alokacja na działanie: 55 000 000 EUR Planowane dofinansowanie: 100%

34 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD – 1 032 656 000 EUR Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Typy inwestycji: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Grupy beneficjentów: centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich, jednostki naukowe, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. Alokacja na działanie: 93 368 019 EUR Planowane dofinansowanie: 100%

35 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD – 1 032 656 000 EUR Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Typy inwestycji: Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Grupy beneficjentów: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi. Alokacja na działanie: 101 431 981 EUR Planowane dofinansowanie: 84,63%

36 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD – 1 032 656 000 EUR Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Typy inwestycji: Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących Usług publicznych. Grupy beneficjentów: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą. Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR Planowane dofinansowanie: 84,63%

37 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR Typy inwestycji: 1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST. 2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe. 3. e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Typy inwestycji: Realizacja projektu e-Pionier zakłada wsparcie pomysłów rozwiązujących konkretne problemy społeczno-gospodarcze zgłoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, najlepiej w formule zamówień przedkomercyjnych. Dużym atutem proponowanego instrumentu będzie wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych wyspecjalizowanych we wspieraniu młodych przedsiębiorców.

38 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR W ramach projektu zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom polegające m.in. na: – zapewnieniu odpowiedniej grupy interdyscyplinarnej (matching) oraz objęcia jej opieką w trakcie wypracowywania pomysłu, – weryfikacji pomysłów w fazie proof of concept, zapewnieniu usług business development, polegających na opracowaniu strategii i analiz rynku, – świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii, designu wypracowanego produktu, doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w zakresie prawa korporacyjnego czy w zakresie controllingu i finansów przez wyspecjalizowany podmiot (Akcelerator), – prowadzenie przez Akcelerator weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań. Grupy beneficjentów: Państwowa jednostka organizacyjna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Planowane dofinansowanie: 84,62% 4. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych Grupy beneficjentów: beneficjent projektu pozakonkursowego – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjnoinformacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców (np. domy mediowe, agencje reklamowe) wybranych w procedurze konkurencyjnej, opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

39 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie z sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Są to: 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

40 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) Cel: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Beneficjenci Osoby fizyczne Kwota i wielkość wsparcia Do 100 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu. W ramach poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie: sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, rzemiosła lub rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej, działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej. Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

41 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności Cel: Działania szkoleniowe organizowane w ramach tego poddziałania służą rozwojowi umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów. Beneficjenci jednostki naukowe i uczelnie; publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze; JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego; podmioty prowadzące działalność szkoleniową; konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. Kwoty i wielkość wsparcia Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

42 Program COSME 2014-2020 Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014- 2020 COSME(Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to:wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) na lata 2007-2013. Program CIP stworzono przede wszystkim w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. W latach 2014-2020 wsparcie konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostępne w programie COSME, natomiast wsparcie działalności innowacyjnej prowadzone będzie w ramach programu Horyzont 2020, wzajemnie uzupełniającego się z programem COSME.

43 Program COSME 2014-2020 W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań: Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym: Instrument Gwarancji Kredytowych Instrument Kapitałowy dla Wzrostu Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network obejmującym m.in.: usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych, wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE, doradztwo w zakresie możliwości finansowania, wsparcie transferu innowacji i technologii, zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

44 Program COSME 2014-2020 Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, przez: Ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości, Identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, Analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach, Wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, przez: Edukację nt. przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości. Poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z poprawą systemu prawnego oraz podatkowego, przygotowane zostają rekomendacje dotyczące najlepszych sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych etapach ich rozwoju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona firmom internetowym. Szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami zostaną objęte wybrane grupy społeczne, jak ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.

45 Program COSME 2014-2020 Instrumenty finansowe Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach COSME będzie dostępne za pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych. Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF): w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępniabezpłatne gwarancje dla instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy poręczeniowych itp.) oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki podziałowi ryzyka, instytucje te będą mogły rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Pozwoli to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku instrumentu finansowego COSME nie mieliby szans na zdobycie niezbędnego finansowania. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla funduszy gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla MŚP.

46 Program COSME 2014-2020 Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG): w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie udziałowe dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (venture capital) lub oferujących finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji lub wzrostu. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu finansowania dla takich przedsiębiorstw. Szczególna uwaga będzie poświęcona MŚP prowadzącym działalność międzynarodową. Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe oferujące produkty dla MŚP mogą aplikować do roli pośredników finansowych instrumentów programu COSME. W okresie przed uruchomieniem finansowania w ramach programu COSME, dla przedsiębiorców dostępne jest m.in. oferowane na podobnych zasadach preferencyjne finansowanie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Czterech krajowych pośredników programu oferuje wspierane ze środków Komisji Europejskiej kredyty, poręczenia oraz leasing. Oferta preferencyjnego finansowania w ramach programu CIP będzie dostępna do wyczerpania budżetów umów, maksymalnie do 2017 r.Oferta preferencyjnego finansowania

47 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

48

49

50

51 MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA pl. Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa tel. 22/ 877 20 10 www.mrot.pl www.mazowsze.travel DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Źródła finansowania w turystyce w nowej perspektywie finansowej fundusze dla przedsiębiorców” – branża turystyczna WARSZAWA_06.11.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google